Benešove dekréty a Slovensko 4: Zmluvy s Maďarskom a Rakúskom

Edvard Beneš
Edvard Beneš

Československo a Maďarsko uzavreli dohodu o výmene obyvateľstva 27. februára 1946. Na základe tejto dohody z každého štátu približne 75 tisíc osôb presídlilo do druhého štátu. Osoby, sťahujúce sa do iného štátu, sa sťahovali v zásade aj so svojim majetkom. Zostatkové otázky súvisiace najmä s nehnuteľným majetkom týchto osôb sa riešili v nasledujúcich rokoch viacerými dohodami medzi Československom a Maďarskom. 10. februára 1947 uzavreli Československo a Maďarsko mierovú dohodu. 16. apríla 1949 Československo a Maďarsko uzavreli Dohodu o priateľstve spolupráci a vzájomnej pomoci. 25. júla 1949 Československo a Maďarsko uzavreli na Štrbskom Plese Protokol o konečnej úprave niektorých nerozriešených finančných a hospodárskych otázok. Za Československo protokol podpísal Vladimír Clementis. 3. februára 1964 bol podpísaný Protokol medzi vládou ČSSR a vládou MĽR O úprave niektorých majetkovo-právnych otázok, týkajúcich sa nehnuteľného majetku. Podľa čl. 3 tohoto protokolu, Československo zaplatilo Maďarsku 20 miliónov Kčs na usporiadanie všetkých nárokov maďarských občanov bývajúcich na území Maďarskej ľudovej republiky proti Československému štátu a československým právnickým a fyzickým osobám, pokiaľ tieto nároky sa týkali majetku podľa protokolu. Protokol je uverejnený v Zbierke inštrukcií a oznámení ministerstva spravodlivosti v čiastke 4/1965.

19. decembra 1974 Československo uzavrelo s Rakúskom Zmluvu o vyporiadaní určitých finančných a majetkoprávnych otázok. Podľa čl. 1 tejto zmluvy, Československá socialistická republika vyporiada globálne a konečne nároky Rakúskej republiky ako aj nároky rakúskych fyzických a právnických osôb proti Československej socialistickej republike, ako aj proti československým fyzickým a právnickým osobám, ktoré nároky vznikli až do dňa podpisu zmluvy v dôsledku podrobenia rakúskych majiteľov práv a záujmov československými konfiškačnými, znárodňovacími alebo inými zákonnými opatreniami. Podľa zmluvy sa Československo zaviazalo zaplatiť Rakúsku na vyrovnanie všetkých týchto nárokov 1 miliardu ATS a vzdalo sa svojich nárokov voči Rakúsku z predchádzajúceho obdobia. Táto suma bola vyplatená. Podľa čl. 5 zmluvy, Československo ako aj československé fyzické a právnické osoby nebudú mať žiadne záväzky voči Rakúskej republike a rakúskym fyzickým a právnickým osobám, ktoré záväzky vznikli opatreniami uvedenými v čl. 1 zmluvy. Podľa čl. 6 zmluvy Rakúska republika nebude zastupovať proti Československu ani podporovať žiadne nároky rakúskych osôb, ktoré vznikli proti Československu alebo československým fyzickým a právnickým osobám v súvislosti alebo v dôsledku československých opatrení uvedených v čl. 1 zmluvy. Zmluva medzi Československom a Rakúskom bola uverejnená pod číslom 451/1975 Bundes gesetzblatt für die Republik Ősterreich. Na základe tejto zmluvy nemôže Rakúsko vznášať žiadne majetkové nároky voči Slovensku vzniknuté v súvislosti s uskutočňovaním Benešových dekrétov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *