Benešove dekréty: Kompletný zoznam

Edvard Beneš
Edvard Beneš

Benešove dekréty alebo dekréty prezidenta Beneša je označenie prezidentských dekrétov – vydaných počas 2. svetovej vojny v exile a v prvých povojnových mesiacoch v Československu. V prvej fáze povojnového vývoja republiky nebolo ešte ustanovené Dočasné Národné zhromaždenie a tak sa všetky legislatívne aktivity realizovali prostredníctvom prezidentských dekrétov. Všetky dekréty boli po vojne 5. marca 1946 spätne ratifikované Dočasným Národným zhromaždením ústavným zákonom č 57/1946 Zb. Tu je kompletný zoznam dekrétov s odkazmi na kľúčové, ktoré sa týkali pojovnového vysporiadania s nemeckou menšinou.

1/1945 Sb. částka: 1
Ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné

3/1945 Sb. částka: 2
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona

5/1945 Sb. částka: 4
Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově – právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

8/1945 Sb. částka: 5
Dekret prezidenta o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

12/1945 Sb. částka: 7
Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

16/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

17/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o Národním soudu

19/1945 Sb. částka: 10
Dekret prezidenta o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé

20/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné

21/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

22/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé

25/1945 Sb. částka: 12
Dekret prezidenta o sjednocení celního práva na území republiky Československé

26/1945 Sb. částka: 12
Dekret prezidenta o zrušení zákona ze dne 9. července 1945

27/1945 Sb. částka: 13
Dekret prezidenta o jednotném řízení vnitřního osídlení

28/1945 Sb. částka: 14
Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.

33/1945 Sb. částka: 17
Ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

35/1945 Sb. částka: 18
Dekret prezidenta o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území

36/1945 Sb. částka: 18
Dekret prezidenta o plnění závazků znějících na říšské marky

38/1945 Sb. částka: 19
Dekret prezidenta o přísném trestání drancování

39/1945 Sb. částka: 19
Dekret prezidenta o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

47/1945 Sb. částka: 23
Ústavní dekret prezidenta o Prozatímním Národním shromáždění

50/1945 Sb. částka: 24
Dekret prezidenta o opatřeních v oblasti filmu

52/1945 Sb. částka: 25
Dekret prezidenta o zatímním vedení státního hospodářství

53/1945 Sb. částka: 25
Dekret prezidenta o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům

54/1945 Sb. částka: 26
Dekret prezidenta o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry

56/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta o úpravě platu prezidenta Československé republiky

57/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády

58/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům

59/1945 Sb. částka: 27
Dekret prezidenta, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody

60/1945 Sb. částka: 28
Ústavní dekret prezidenta o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945

62/1945 Sb. částka: 29
Dekret prezidenta o úlevách v trestním řízení soudním

63/1945 Sb. částka: 29
Dekret prezidenta o Hospodářské radě

66/1945 Sb. částka: 30
Dekret prezidenta o Úředním listě republiky Československé

67/1945 Sb. částka: 31
Dekret prezidenta, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků

68/1945 Sb. částka: 31
Dekret prezidenta o reaktivaci veřejných zaměstnanců

69/1945 Sb. částka: 31
Dekret prezidenta o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy

71/1945 Sb. částka: 32
Dekret prezidenta o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství

73/1945 Sb. částka: 34
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty

74/1945 Sb. částka: 34
Dekret prezidenta o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě

76/1945 Sb. částka: 35
Dekret prezidenta o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů

77/1945 Sb. částka: 35
Dekret prezidenta o některých opatření k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě

78/1945 Sb. částka: 35
Dekret prezidenta o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků

79/1945 Sb. částka: 36
Dekret prezidenta o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské

80/1945 Sb. částka: 37
Dekret prezidenta o opětném zavedení středoevropského času

81/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o některých opatřeních v oboru spolkovém

82/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové

83/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o úpravě branné povinnosti osob povolaných,jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby

84/1945 Sb. částka: 38
Dekret prezidenta o přechodné úpravě délky presenční služby

85/1945 Sb. částka: 39
Dekret prezidenta, kterým se ruší školné na státních středních školách

86/1945 Sb. částka: 39
Dekret prezidenta o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže

88/1945 Sb. částka: 40
Dekret prezidenta o všeobecné pracovní povinnosti

89/1945 Sb. částka: 40
Dekret prezidenta o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony

90/1945 Sb. částka: 41
Dekret prezidenta o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví

91/1945 Sb. částka: 42
Dekret prezidenta o obnovení československé měny

93/1945 Sb. částka: 44
Dekret prezidenta o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění

94/1945 Sb. částka: 44
Dekret prezidenta o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže

95/1945 Sb. částka: 45
Dekret prezidenta o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů

96/1945 Sb. částka: 45
Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové

97/1945 Sb. částka: 46
Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové

98/1945 Sb. částka: 46
Dekret prezidenta o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu

99/1945 Sb. částka: 46
Dekret prezidenta o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových

100/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

101/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

102/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění akciových bank

103/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o znárodnění soukromých pojišťoven

104/1945 Sb. částka: 47
Dekret prezidenta o závodních a podnikových radách

105/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců

106/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o platech členů Prozatímního Národního shromáždění

107/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské

108/1945 Sb. částka: 48
Dekret prezidenta o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

109/1945 Sb. částka: 49
Dekret prezidenta o řízení výroby

110/1945 Sb. částka: 49
Dekret prezidenta o organisaci lidové a umělecké výroby

112/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o správě soudních věznic a trestních ústavů

113/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu

114/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské

115/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o hospodaření uhlím a palivovým dřívím

116/1945 Sb. částka: 50
Dekret prezidenta o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vlád. nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva

117/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého

118/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství

119/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského trestního řádu

120/1945 Sb. částka: 51
Dekret prezidenta o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení

121/1945 Sb. částka: 52
Dekret prezidenta o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

122/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zrušení německé university v Praze

123/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně

124/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o některých opatřeních ve věcech knihovních

125/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zřízení Svazu brannosti

126/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zvláštních nucených pracovních oddílech

127/1945 Sb. částka: 53
Dekret prezidenta o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“

128/1945 Sb. částka: 54
Dekret prezidenta o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské

129/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o státním orchestru Česká filharmonie

130/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o státní péči osvětové

131/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o vybudování Akademického domu – Památníku 17. listopadu

132/1945 Sb. částka: 55
Dekret prezidenta o vzdělání učitelstva

133/1945 Sb. částka: 56
Dekret prezidenta, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského

135/1945 Sb. částka: 56
Dekret prezidenta o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni

137/1945 Sb. částka: 57
Ústavní dekret prezidenta o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční

138/1945 Sb. částka: 57
Dekret prezidenta o trestání některých provinění proti národní cti

139/1945 Sb. částka: 57
Dekret prezidenta o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé

140/1945 Sb. částka: 57
Dekret prezidenta o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze

143/1945 Sb. částka: 58
Dekret prezidenta o omezení žalobního práva v trestním řízení

One thought on “Benešove dekréty: Kompletný zoznam

  • 30. marca 2011 at 14:10
    Permalink

    znárodnenie podľa dekretu 100/1945 Sb.
    Ako si mal uplatniť vrátenie majetku?

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *