Benešove dekréty a Slovensko 7: Záver

Eduard Beneš s manželkou
Eduard Beneš s manželkou

Benešove dekréty stratili účinnosť, preto ich nemožno namietať na základe tvrdenia, že sú v rozpore so súčasnou európskou legislatívou. Nemožno použiť ani argument, že dekréty vnútroštátne porušujú ľudské práva. Články v nemeckej, rakúskej a maďarskej tlači spájajú kritiku Benešových dekrétov výslovne alebo nepriamo s požiadavkou majetkovej reštitúcie pôvodných majiteľov alebo ich dedičov. Pritom otázka majetkovej reštitúcie rakúskych a maďarských občanov bola vyriešená medzištátnymi zmluvami bývalého Československa s Rakúskom a s Maďarskom. Opätovné otvorenie tejto otázky by bolo možné iba prostredníctvom masívneho politického tlaku. Zrušenie dekrétov v dôsledku politického tlaku by znamenalo, že na Slovensko, prípadne Českú republiku sa uplatňujú odlišné kritériá než na iné členské a kandidátske štáty Európskej únie. Žiadny takýto tlak nebol uplatnený na Holandsko a nepozorovať ho ani voči Poľsku. Ustúpenie tlaku na zrušenie Benešových dekrétov by bolo prejavom politickej slabosti, ktorá by posmelila záujemcov vznášať opätovné nároky na majetkovú reštitúciu.

Rôzne skupiny súčasných slovenských občanov alebo ich právnych predchodcov boli v minulých desaťročiach majetkovo postihnuté z rôznych dôvodov (napr. emigranti v období normalizácie 70-tych a 80-tych rokov) a majetok im nebol plne nahradený.

Právne a politické súvislosti Benešových dekrétov by nám nemali zakrývať skutočnosť, že dekréty vznikli v dobe plnej ľudsky zavrhnutiahodných javov. Bola to doba masových vrážd, masového presúvania majetku, ďalších najzávažnejších zločinov a vrcholenia nenávisti medzi národmi, spoločenskými skupinami a politickými oponentmi. Ľútosť nad vtedajšími metódami vyjadrila SNR vo svojom Vyhlásení k odsunu slovenských Nemcov z 12. februára 1991 (uznesenie čís. 78/1991).

Stabilizované pomery v Európe po druhej svetovej vojne sa budovali na základe odvrátenia sa od minulosti a zamerania všetkého spoločenského úsilia na budúcnosť. Naše odmietanie vracať sa k minulosti v podobe Benešových dekrétov je motivované práve snahou nepripustiť návrat minulosti a zamerať sa na budúcnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *