Odsun Nemcov (správa Povereníctva)

Vojnoví zajatci

Posledný všeobecný súpis Nemcov na území Slovenska bol prevedený na základe nariadenia Povereníctva vnútra číslo 37/18 prez. 1946 zo dňa 20. februára 1946. Do tohto súpisu boly pojaté aj smiešané manželstvá, t. j. osoby slovenskej národnosti, žijúce v manželstve s osobou nemeckej národnosti a slovenskí rodinní príslušníci Nemcov. Tento súpis vykazuje celkový počet 62.643 osôb.

Organizovaný odsun Nemcov zo Slovenska sa prevádza podľa smerníc číslo 5000/46 zo dňa 21. marca 1946.

Podľa týchto smerníc sú z odsunu vyjmuté:

 1. smiešané manželstvá,
 2. muži nad 65, ženy nad 60 ročné a osoby práce neschopné, pokiaľ nemôžu byť odsunuté s ich živiteľmi,
 3. osoby, ktoré preukážu, že ostaly verné Čs. republike, nikdy sa neprevinily proti národu českému a slovenskému a buď sa činne zúčastnily boja za oslobodenie, alebo trpely pod fašistickým alebo nacistickým terorom,
 4. pri výbere a odsune osôb podľa dohody so sovietskymi a americkými voj. úradmi musela byť mimo iné bezpodmienečne zachovaná tiež podmienka, že rodinné sväzky nesmú byť rozlúčené a že v odsunovej jednotke nesmie chýbať živiteľ rodiny,
 5. ďalej osoby nepostrádateľné.

Prvý transport bol vypravený z Bratislavy 30. apríla 1946. Do 31. októbra 1946 bolo odsunutých 32.450 osôb, nepočítajúc do toho Nemcov zo Slovenska, odsunutých do Nemecka z historických zemí. Po 31. októbri 1946 bol odsun prerušený a bude sa v ňom pokračovať v dohľadnom čase.

Podľa výkazov, predložených okresnými národnými výbormi ku dňu 31. januára 1947 je na Slovensku ešte 24.167 osôb nemeckej národnosti. Z toho je:

 1. Sústredených v dvoch táboroch a pripravených na odsun… 2.000 osôb,
 2. v smiešaných manželstvách žije…. 4.392 „
 3. antifašisti (nepodliehajú odsunu, ale majú byť vysťahovaní).. 1.050 „
 4. baníci, vylúčení podľa usnesenia Sboru povereníkov (spolu s ich rodinnými príslušníkmi) 1.158 „
 5. nenahraditeľní odborníci (s ich rodinnými príslušníkmi) navrhnutí na vylúčenie z odsunu komisiou Povereníctva priemyslu a obchodu a po schválení Sboru povereníkov. 1.629 „
 6. osoby vylúčené z odsunu preto, že im bolo udelené dočasné čsl. štátne občianstvo podľa vzoru „B“… 3.092 „
 7. osoby židovského pôvodu alebo vierovyznania….. 221 „
 8. osoby vylúčené z odsunu komisiami (zriadenými overeníkom vnútra pod č. 966/344-46 sekt., z 8. V. 46), na základe úpravy povereníka vnútra č. 857/205-V/5-1946 zo dňa 24. júna 1946) politická a národnostná ohľaduhodnosť, – neodsunutelnosť pre nemoc, vysoký vek, Nemky, žijúce v manželstve s Maďarmi a pod…….2.404 „

Úhrnom: …..15.946 osôb

Rekapitulácia:

Počet všetkých Nemcov, ktorí sú ešte na Slovensku: …….24.167 osôb,

Počet Nemcov definitívne a dočasne vylúčených z odsunu: …..15.946 osôb.

Počet Nemcov, ktorí majú byť ešte odsunutí, resp. o ich odsune má byť ešte rozhodnuté:.. 8.221 osôb.

Z osôb uvedených pod číslom 5. (t. j. nenahraditeľní odborníci) budú ponechané na Slovensku len tie osoby, ktoré dostanú definitívne čsl. štátne občianstvo.

O odsune osôb dodaných okresnými, v Bratislave a v Košiciach miestnymi výberovými komisiami, rozhoduje na Povereníctve vnútra 12-členná komisia složená okrem zástupcov Povereníctva vnútra (zo zástupcov všetkých politických strán, Osídľovacieho úradu a všetkých odbojových organizácií (SVOJPOV, SPROV, Sväz partizánov, Čs. obec legionárska a Sdruženie zahraničných vojakov I. a II. odboja).

O ponechaní osôb nemeckej národnosti, ktoré si podaly žiadosti o zachovanie čsl. štátneho občianstva podľa § 2 ods. 1 a. 2 dekrétu č. 33/45 Sb. a ktorým ONV a OSK vydaly osvedčenia (tzv. osvedčenia B), vykoná kontrolu týchto osvedčení a rozhodne o ponechaní osvedčenia, alebo navrhne horeuvedenej 12-člennej komisii na odsun osobitná 4-členná komisia Povereníctva vnútra. Takýchto osvedčení bolo vydaných 3.092 osobám, z ktorých uvedená trojčlenná komisia asi u polovičky osvedčenie neponecháva a navrhuje odsunúť.

Pri organizovaní práce spojenej s odsunom Nemcov najväčšou prekážkou bolo, že doterajší súpisový materiál nevyhovoval pre účely odsunové. Nedal sa z neho ustáliť presný počet osôb nemeckej národnosti, ktoré by prichádzaly do úvahy pre odsun. Preto bolo nutné s každou sústredenou osobou spisovať obsiahlu zápisnicu. V zápisnici uvedené údaje sa doplňujú reláciou príslušnej stanice NB a hlásenie štatistické o národnosti sa zisťuje na Štátnom štatistickom úrade resp. na Povereníctve vnútra.

V niektorých okresoch možno počet odsunutých označiť za nízky a stav odsunovej agendy za neuspokojivý a preto v týchto sú robené osobitné opatrenia cieľom riadneho zvládnutia odsunovej agendy.

Poznamenať treba, že časť Nemcov, ktorí podliehajú odsunu, sa pred odsunom skrýva, a to nielen na území Slovenska, ale aj v Čechách a na Morave. Sústredenie týchto osôb bolo nariadené aj ich pojatím do hromadného stopovacieho indexu pre orgány NB.

Poznámka:

Správu s presným názvom „Správa o činnosti Povereníctva vnútra so zvláštnym zreteľom na dobu od 1. septembra 1945“ predniesol v parlamente Povereník vnútra divízny generál Dr. Mikuláš Ferjenčík. Text správy je v pôvodnom znení bez jazykových úprav.

Zdroj: PSP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *