Štátny okresný archív v Lučenci

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V LUČENCI

Kubínyiho námestie 1

984 01 Lučenec

Telefón: 0863/ 433 15 59, 432 69 38

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 2. Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Lučenci, 1945 – 1949 (1950), 2,58 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Lučenci, 1923 – 1938 (1952), 0,6 bm, K.

Okresný úrad v Lovinobani, 1938 – 1944, 0,80 bm, K.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor vo Fiľakove, 1951 – 1960, 18,60 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Lučenci, (1943) 1945 – 1989 (1990), 233,80 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Poltári, 1951 – 1960, 33,20 bm, I, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Štátny stavebný úrad v Lučenci, 1949 – 1950, 0,50 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Lučenci, 1945 – 1950, 0,50 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Lučenec, 1815 – 1922, 9,65 bm, I.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Lučenci I, 1923 – 1938, 3,60 bm, I.

Mestský úrad v Lučenci II, 1938 – 1944, 4 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Halič, 1688 – 1839, 0,10 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Expozitúra Notárskeho úradu v Látkach, 1925 – 1944 (1950), 1,05 bm, I.

Notársky úrad vo Fiľakove, 1888 – 1944 (1945), 0,30 bm, I.

Notársky úrad v Kokave nad Rimavicou, 1896 – 1945 (1953), 7,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ábelovej, 1895 – 1945, 1,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Divíne, 1924 – 1944, 1,10 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Haliči, 1864 – 1944 (1945), 3,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lovinobani, 1906 – 1944 (1949), 0,87 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Málinci, 1895 – 1944, 6,92 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Poltári, (1848) 1871 – 1944 (1948), 3,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šávoli, 1926 – 1942, 0,05 bm.

Obvodný notársky úrad v Tomášovciach, 1910 – 1944 (1945), 0,83 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Uhorskom, 1885 – 1944 (1945), 4,48 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Velikej nad Ipľom, 1929 – 1944, 0,80 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ábelovej, 1945 – 1948, 0,38 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Divíne, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Fiľakove, 1945 – 1950, 2,10 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Haliči, 1945 – 1950, 0,32 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kokave nad Rimavicou, (1944) 1945 – 1950, 2,32 bm, I.

Expozitúra Úradu Miestneho národného výboru Málinec v Látkach, 1945 – 1950, 0,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lovinobani, 1945 – 1950, 1,26 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Málinci, 1945 – 1950, 2,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Opatovej, 1945 – 1950, 0,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Poltári, (1944) 1945 – 1950 (1953), 1,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rapovciach, 1946 – 1949, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tomášovciach, 1945-1950, 0,98 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Uhorskom, 1945 – 1950, 0,78 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor vo Fiľakove, 1945 – 1986, 4,95 bm, I, K.

Mestský národný výbor v Lučenci, 1945 – 1989, 26,30 bm, I, K.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 -1990

Miestny národný výbor v Ábelovej, 1981 – 1986, 0,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Beline, 1981 – 1986, 0,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Boľkovciach, 1950 – 1986, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Brezničke, 1955 – 1986, 2,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Budinej, 1952 – 1986, 0,18 bm, I.

Miestny národný výbor v Bulharoch, 1950 – 1960, 0,18 bm, I.

Miestny národný výbor v Buzitke, 1957 – 1989, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Cinobani, 1950 – 1985, 4,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Čakanovciach, 1946 – 1990, 0,62 bm, I.

Miestny národný výbor v Čamovciach, 1955 – 1986, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Českom Brezove, 1951 – 1986, 0,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Divíne, 1951 – 1985 (1989), 2,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Dobroči, 1954 – 1990, 0,95 bm, I.

Miestny národný výbor v Dobročskej Lehote, 1957 – 1990, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Ďubákove, 1955 – 1959, 0,05 bm, I.

Miestny národný výbor vo Fiľakovských Kováčoch, 1957 – 1986, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Haliči, 1945 – 1990, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Holiši, 1954 -1990, 1,42 bm, I.

Miestny národný výbor v Ipeľskom Potoku, 1956 – 1986, 0,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Jelšovci, 1950 – 1960, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Kalinove, 1945 – 1986, 0,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Kokave nad Rimavicou, 1945 – 1961 (1986), 4,57 bm, I.

Miestny národný výbor v Látkach, 1981 – 1986, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Lehôtke, 1953 – 1989, 0,34 bm, I.

Miestny národný výbor v Lentvore, 1952 – 1990, 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Lovinobani, 1954 – 1986, 0,41 bm, I.

Miestny národný výbor v Lupoči, 1981- 1986, 0,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Ľuboreči, 1961 – 1989 (1990), 0,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Madačke, 1956 – 1960, 0,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Málinci, 1946 – 1955, 0,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Maškovej, 1952 – 1990, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Mládzove, 1953 – 1986, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Mučíne, 1951 – 1985 (1989), 1,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Muľke, 1956 – 1960, 0,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Mýtnej, 1954 – 1990, 1,05, I.

Miestny národný výbor v Nedelišti, 1981 – 1986, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Nových Honoch, 1981 – 1986, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Opatovej, 1954 – 1959, 0,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Ozdíne, 1971 – 1989 (1990), 1,53 bm.

Miestny národný výbor v Panických Dravciach, 1950 – 1990, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Píle, 1945 – 1989, 0,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Pincinej, 1950 – 1969, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Pleši, 1952 – 1960, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Podrečanoch, 1950 – 1989 (1990), 2,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Prši, 1981 – 1989 (1990), 0,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Podkriváni, 1950 – 1986, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Polichne, 1954 – 1986, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Poltári, 1949 – 1986, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Radzovciach, 1957 – 1990, 1,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Rapovciach, 1950 – 1990, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Ratke, 1955 – 1986, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Ružinej, 1945 – 1986, 0,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Starej Haliči, 1953 – 1986, 0,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Šávoli, 1960 – 1986, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Šiatorskej Bukovinke, 1981 – 1986, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Šíde, 1953 – 1989, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Šoltýske, 1981 – 1986, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Šuriciach, 1961 – 1990, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Točnici, 1981 – 1985, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Tomášovciach, 1950 – 1988, 4,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Trebeľovciach, 1955 – 1986, 0,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Trenči, 1952 – 1960, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Tuhári, 1956 – 1986, 0,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Uhorskom, 1961 – 1986, 1,76 bm.

Miestny národný výbor vo Velikej nad Ipľom, 1950 – 1986, 0,23 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Vsi, 1964 – 1986, 0,24 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Dravciach, 1949 – 1986, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vidinej, 1950 – 1960, 0,20 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Divíne, 1938-1944, 1,60 bm, I.

Okresný súd v Lučenci, 1924 – 1952, 11,58 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra vo Fiľakove, 1951 – 1960, 1,15 bm, I.

Okresná prokuratúra v Lučenci, 1949 – 1964, 1,33 bm, I.

Okresná prokuratúra v Poltári, 1951 – 1960, 0,75 bm, I.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 3. Policajné komisariáty

Policajný komisariát v Lučenci, (1920) 1923 – 1938, 0,70 bm, K.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Novohradský domáci priemysel v Lučenci, 1941 – 1944, 0,20 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Miestna dráha Lučenec – Utekáč, 1901-1926, 0,21 bm, I, K.

Miestna dráha Lučenec – Halič, 1907 – 1922, 0,10 bm, I, K.

XI. 1. Domáci obchod

Zelenina, odštepný závod, Lučenec, 1965 – 1991, 1,80 bm.

XII. 1. Služby

Hostiteľsko – dopravný kombinát vo Fiľakove, 1951 – 1953, 0,67 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Lučenci, 1949 – 1989, 66 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Lučenci, 1947 – 1951, 0,26 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Lučenci, 1968 – 1973, 0,50 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Lučenci, 1971 – 1989, 1,80 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu vo Fiľakove, 1948 -1959, 2,90 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu SSR v Lučenci, 1948 – 1990, 12,10 bm, I., K.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Poltári, 1951 – 1959, 1,76 bm, I.

Združenie politických strán, hnutí a organizácií v Lučenci, 1948 – 1990, 12,10 bm, I, K.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom pionierov a mládeže v Lučenci, 1982 – 1987, 0,05 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Lučenci,1948 -1959, 0,80 bm, I.

Okresný výbor Československého Červeného kríža vo Fiľakove, 1951 – 1958, 0,80 bm, I.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Poltári, 1951 -1960, 0,82 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany vo Fiľakove, 1951 – 1959, 0,20 bm, I.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Lučenci, 1966 – 1991, 2,85 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3. Archívy

Štátny okresný archív v Lučenci, 1955 – 1997, 21,12 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia novín “Pokrok” v Lučenci, 1961 – 1967, 0,65 bm, I.

III. 1. Ústredné osvetové inštitúcie

Okresný osvetový inšpektorát v Lučenci, 1945 – 1950, 1,85 bm, I, K.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Lučenci, 1961 – 1973, 1,58 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

2. gymnázium v Lučenci, 1836 – 1962, 13,60 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola v Lučenci, 1919 – 1959 (1967), 3,40 bm, I, K.

Stredná ekonomická škola v Lučenci, 1947 – 1968, 3,10 bm, I, K.

Stredná zdravotnícka škola v Lučenci, 1946 – 1959, 2,20 bm, I.

Stredná priemyselná škola stavebná v Lučenci, 1950 – 1960, 0,40 bm, I.

IV. Odborné školy

Mestská obchodná škola v Lučenci, 1942 – 1945, 0,04 bm, I.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Lučenci, 1941 – 1944, 0,08 bm, I.

VI. Základné školy

Stredná škola dievčenská v Lučenci, 1899-1953, 2,10 bm, I.

Štátna meštianska škola slovenská v Lučenci, 1939 – 1945, 0,10 bm, I.

Štátna meštianska škola v Tomášovciach, 1940 – 1943, 0,06 bm.

Katolícka ľudová škola v Lučenci, 1855 – 1944 (1946), 2,57 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Lučenci, 1944 – 1960, 1,20 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Lučenci, 1920 – 1963, 2,90 bm, I.

III. osemročná stredná škola v Lučenci, 1950 – 1959, 0,93 bm, I.

Osemročná stredná škola v Cinobani, 1945 – 1956, 0,17 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čakanovciach, 1946 – 1960, 0,08 bm, I.

Osemročná stredná škola v Divíne, 1922 – 1961, 2,22 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Fiľakove, 1937 – 1959, 0,90 bm, I.

Osemročná stredná škola v Haliči, 1945 – 1960, 1,22 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kokave nad Rimavicou, 1919 – 1962, 4,62 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kokave – Močiari, 193 – 1959, 1,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Látkach, 1939 – 1958, 0,62 bm, I.

Osemročná stredná škola v Málinci, 1919 – 1961, 1,73 bm, I.

Osemročná stredná škola v Podkriváni, 1927 – 1964, 0,53 bm, I.

Osemročná stredná škola v Poltári, 1927 – 1959, I.

Osemročná stredná škola v Radzovciach, 1949 – 1960, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Radzovciach – Mačkaluku, 1953 – 1959, 0,02 bm, I.

Osemročná stredná škola v Uhorskom, 1951 – 1959, 0,31 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Veľkých Dravciach, 1950 – 1959, 0,18 bm, I.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia vo Fiľakove, 1954-1959, 0,18 bm, I.

Ľudová škola umenia v Lučenci, 1954 – 1964, 0,30 bm, I.

IX. Školské správy

Škôldozorný úrad v Lovinobani, 1939 – 1944, 0,13 bm.

Školský inšpektorát v Lučenci, 1920 – 1958, 1,20 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Adam Bušák, 1883 – 1899, 0,05 bm.

Michal Díkoš (Gyíkos), 1908 – 1909, 0,02 bm.

Rafael Jesenák, 1858 – 1915, 0,02 bm.

Štefan Medveczky, 1924 – 1947, 0,12 bm.

Karol Patak, 1914 – 1915, 0,01 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Lovinobani, 1938 – 1948, 0,20 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Lučenci, 1884 – 1951, 3,40 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Urbariát v Boľkovciach, 1920 – 1952, 0,10 bm, I.

Urbariát v Českom Brezove, 1937 – 1950, 0,05 bm, I.

Urbariát vo Fiľakovských Kováčoch, 1936 – 1950, 0,10 bm, I.

Urbariát v Lovinobani, 1924 – 1959, 0,12 bm, I.

Urbariát v Poltári, 1908 – 1958, 0,15 bm, I.

Urbariát v Šuriciach, 1928 – 1957, 0,08 bm, I.

Urbariát v Tuhári, 1933 – 1937, 0,02 bm, I.

Pasienkové spoločenstvá, 1930 – 1948, 0,25 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Športové spolky v Lučenci, 1885 – 1950, 0,38 bm.

Výbor pre vojnových invalidov v Lučenci, 1939, 0,20 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka písomností rozličnej proveniencie, 1622 – 1937, 0,75 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1839 – 1970, 0,15 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, letákov a drobnej tlače, 1857 – 1997, 0,42 bm, K.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1830 – 1983, 1,50 bm, K.

VII. 3. Videozáznamy

Zbierka videozáznamov, 1993, 0,10 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1939, 2 kusy.

XI. Iné zbierky

Zbierka výročných správ škôl, 1860 – 1992, 0,95 bm, K.

Zbierka katalógov výstav, 1975 – 1995, 0,12 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *