Kde hľadať slovenské matriky?

Ukážka starej matriky
Ukážka starej matriky

Začnem tým, ako nehľadať…

V súčasnosti zažíva hľadanie predkov veľký boom. Ako sa často nadnesene vraví – na internete je všetko, a tak ak sa niekto dopočuje o vášni, akou genealógia nesporne je, jednou z prvých vecí, ktoré začne vyhľadávať na internete, je rodokmeň. Či už vo forme tabuľky, alebo obrázka. Stretávam sa s tým takmer denne na mojej webovej stránke, kde zisťujem, že na ňu ľudia natrafia pri hľadaní výrazu „rodokmeň“, alebo výrazu „matriky v archívoch“. Neraz sa stretávam s tým, že ľudia sú v domnení, že jednoduchým hľadaním cez vyhľadávač nájdu svoj kompletný rodokmeň.  V poslednom čase sa v súvislosti s týmto fenoménom stretávam najmä na našom fóre, kde zisťujem, že ľudia začínajú hľadať svojich predkov na stránke www.familysearch.org. Sú síce na dobrej stope, ale…

Odhliadnuc od náboženského dôvodu zbierania matričných údajov a ich zverejňovania na uvedenej stránke nám mormóni poskytujú skvelú službu. Pre uľahčenie hľadania svojich predkov uvedená stránka poskytuje aj prepisy matričných záznamov. Na túto službu využíva skupinu dobrovoľníkov (tzv. indexers), ktorí prepisujú záznamy z matrík a poskytujú overovateľom (skúsení bádatelia, prevažne z radov mormónov). Následne, po zhromaždení viacerých dát, sú tieto záznamy zverejňované a dá sa v nich vyhľadávať. Najväčším problémom týchto záznamov, ktorým hovoríme aj indexy (nemýliť si s indexami v matrikách), je ich nepresnosť – či v prepise mena, priezviska, alebo lokality. Tým, že „indexovanie“ vykonávajú dobrovoľníci, ktorí často nepoznajú miestne reálie, nepoznajú lokálne priezviská, stáva sa ich práca síce záslužnou, ale mnohokrát aj zavádzajúcou. Ak teda chceme v „indexoch“ vyhľadávať, je potrebné skúšať viaceré varianty priezviska, vrátane možných „preklepov“ (aj keď systém sám o sebe ponúka aj varianty „zvukovo“ podobné). Okrem nepresností treba uviesť, že sa „indexujú“ zatiaľ iba matriky pokrstených a nie všetky sú „oindexované“ – takže, ako už bolo spomenuté, výsledok je neistý a nepostihuje celé Slovensko (zatiaľ). Ak by ste predsa len chceli začať práve týmto smerom, vyhľadávanie v indexoch slovenských matrík pokrstených sa dá cez odkaz https://familysearch.org/search/collection/1554443

…a pokračujem tým ako (kde) naozaj hľadať…

Záznamy o predkoch je potrebné hľadať predovšetkým priamo v matrikách. Aj keď o matrikách je popísané aj v článku Matriky v rámci seriálu Úvod do genealógie, venujem im v tejto stati viac priestoru.

Matriky viedli v našom geografickom priestore najskôr cirkevné inštitúcie – v prvom rade rímskokatolícke farnosti, ako predstavitelia štátnej cirkvi. Do ich matrík mali byť zapisovaní všetci obyvatelia, teda aj iných vierovyznaní. Po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. v r. 1781 bolo umožnené riadne fungovať aj iným cirkvám (židom ešte neskôr) a zhruba od tohto roku sú k dispozícii aj matriky evanjelických farností  (aj keď niektoré sú zachované aj zo starších rokov). Od roku 1895 sa začali viesť oficiálne štátne matriky na obecných úradoch.

Za socializmu boli cirkevné matriky spred roka 1895 zoštátnené a bolo nariadené odovzdať ich do štátnych archívov. Tam je to miesto, kde sa má začať naše pátranie! Vzhľadom k tomu, že niektoré matriky  vedené ako knihy obsahovali aj zápisy po roku 1895, je možné v štátnych archívoch nájsť aj cirkevné záznamy z mladších období. Obecné matriky z rokov 1896 – 1906 sa postupne zasielajú do pobočiek štátnych archívov (bývalé okresné archívy). Za nahliadnutie do matriky vyžadujú archívy poplatok 2 EUR vo forme kolkovej známky za každý zväzok matrík. Za súhlas na použitie vlastného fotoaparátu na každý započatý deň zaplatíte 13,27 EUR. Ďalšie poplatky za iné služby archívov boli už skôr popísané v článku Poplatky v archíve.

Tu sa pristavím pri hraničnom roku 1906. Všetky matriky po roku 1906 sa ešte stále nachádzajú na matričných úradoch (teda nie v archíve!!!). Ak teda hľadáte údaje o predkoch a poznáte povedzme iba svojich starých rodičov, je veľmi pravdepodobné, že budete musieť osloviť príslušnú matriku. Budete musieť preukázať priamy príbuzenský vzťah na to, aby Vám umožnili nahliadnuť do matriky na záznam o Vašom predkovi. Za výpis z tzv. „živej matriky“ na matričnom úrade zaplatíte správny poplatok 5 EUR.

Ak sme s údajmi prekročili hranicu vyššie spomenutých rokov, v ktorom archíve ale hľadať tú našu matriku? K tejto problematike vyšla v r. 1991 kniha autorky Jany Sarmányovej – Kalesnej „Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia“. V tejto publikácii (ktorú už v kníhkupectvách nenájdete) sú popísané všetky slovenské matriky z príslušných farností rôznych vierovyznaní, obce, ktoré ku nim prináležali, z ktorých rokov sa zachovali matriky a v ktorom štátnom archíve sa nachádzajú. Publikácia však obsahuje aj isté nepresnosti, ale ochotní archivári Vám iste poradia. Dobrá správa pre tých, ktorí nemajú prístup k publikácii od Sarmányovej a ktorým je zaťažko otvoriť ústa s otázkou – existuje na internete stránka s prepisom databázy slovenských matrík, kde stačí do vyhľadávacieho poľa zadať názov obce a stránka vráti výsledok s príslušnosťou obce k jednotlivým farnostiam rôznych vierovyznaní s uvedením obdobia zachovanosti matrík a skratkou archívu, v ktorom je uložená.Okrem toho po rozkliknutí názvu obce sa Vám zobrazia jej názvy v rôznych obdobiach a krátka história obce: https://matriky.genedict.net/

Existuje aj stránka v maďarčine: http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/

Tým, že mormóni nasnímali všetky naše cirkevné matriky na mikrofilmy (na ktorých ich dostanete k dispozícii na čítanie aj v archívoch, obecné matriky z r. 1896-1906 sú dostupné v origináli), majú možnosť ich postupnej digitalizácie, a tak sa po dlhých rokoch naše bádanie postupne sťahuje z archívov do obývačky – k počítaču. Dostávame sa tak znovu na stránku www.familysearch.org, ale priamo ku snímkam matrík. Slovenské matriky nájdete na tom istom linku, kde aj vyššie spomenuté „indexy“ (alebo na titulnej stránke zvolíme „Continental Europe“, na ďalšej stránke v ľavom menu „Slovakia“ a potom „Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592-1910“). Na stránke nájdete výraz „View Images in this Collection“ a kliknete na odkaz pod ním, ktorý ukazuje počet nasnímaných stránok matrík. Následne vyberáte podľa vierovyznania, potom podľa okresu a následne samotnú farnosť, čím sa dostávame k odkazom na jednotlivé zväzky matrík.

Ak nevieme, pod ktorým okresom alebo aké matriky hľadať, pomôže nám vyhľadávanie v katalógu stránky. Do políčka „Place name“ začneme písať názov obce farnosti, vyhľadávač nám ich začne ponúkať. Upozorňujem, že ak hľadáte okresné mesto, nestačí, ak Vám stránka ponúkne výraz v zoskupení Slovakia, názov mesta – výsledok bude nulový. Musíte zvoliť formát Slovakia, názov okresu, názov mesta. Výsledkom hľadania je odkaz, na ktorý keď klikneme, dostávame sa k podrobnostiam, ako, v akom poradí sú na filmoch nasnímané jednotlivé matriky danej farnosti.

Tu je hodno spomenúť ešte jeden podstatný fakt, ktorý nás môže vrátiť späť do archívu. Na stránke sú zverejňované celé filmy, aj keď na ne vedú viaceré odkazy, pretože na jednom filme môžu byť matriky aj dvoch rôznych farností, či vierovyznaní. Stačí, ak film obsahuje dáta mladšie ako 100 rokov, snímky nie sú dostupné ani z tej farnosti na uvedenom filme, ktorá má dáta v rámci limitu (staršie ako 100 rokov). Mormóni tým rešpektujú našu legislatívu, ktorá znemožňuje zverejnenie údajov mladších ako 100 rokov. Takto chýbajúce matriky, hoci aj zo 17. storočia, budete musieť ísť prezerať do štátneho archívu.

Prajem Vám veľa zdaru pri pátraní po predkoch!

DODATOK: Ak všetko zlyhá,  položte svoju otázku na forum.geni.sk 🙂