Štátny oblastný archív v Košiciach

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy. Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V KOŠICIACH

Bačíkova 1

041 56 Košice

Telefón: 095/622 24 15, 622 08 40

Fax: 095/62 208 40

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

IV. 1. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1918 – 1927

Expozitúra vodohospodárskeho oddelenia Ministerstva verejných prác v Košiciach, 1919 – 1927 (1928), 1,50 bm.

Expozitúra Ministerstva zemedelstva v Bratislave – Zemedelsko – technický referát v Košiciach, 1920 – 1927 (1928), 0,90 bm.

VI. 2. Iné ústredné úrady v rokoch 1945 – 1960

Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Bratislave, pobočka v Košiciach, 1948, 0,12 bm.

VII. 2. Iné ústredné úrady v rokoch 1960 – 1968

Zmocnenec Ministerstva stavebníctva pre východné Slovensko v Košiciach, (1959) 1960 – 1965, 5,20 bm, I.

XI. 1. Župy do roku 1922

Abovská župa, 1498 – 1881, 226 bm I, K.

Turnianska župa, 1569 – 1881, 98 bm, I, K.

Abovsko-turnianska župa I., 1785 – 1922, 170 bm I, K.

Zemplínska župa I., 1803, 0,04 bm.

XI. 3. Vládni komisári

Dištriktuálny hlavný komisariát v Košiciach, 1849 – 1850, 3,50 bm.

XI. 4. Hlavní župani miest do roku 1922

Hlavný župan mesta Košice, 1862 – 1917, 3 bm, I.

Hlavný župan miest Bardejov, Košice, Prešov a Sabinov, 1871 – 1874, 0,50 bm, I.

XI. 5. Verejnosprávne výbory

Verejnosprávny výbor Abovskej župy , 1876 – 1881, 1,30 bm I.

Verejnosprávny výbor Turnianskej župy, 1876 – 1881, 1,30 bm I.

Verejnosprávny výbor Abovsko-turnianskej župy, 1882 – 1919 (1924), 28 bm, I.

XI. 6. Slúžnovské úrady

Slúžnovský úrad v Gönci, 1850 – 1915, 14 bm, I.

Slúžnovský úrad v Košiciach, 1854 – 1922, 6 bm, I.

Slúžnovský úrad v Michaľanoch, 1915 – 1922, 0,60 bm, I.

Slúžnovský úrad v Moldave nad Bodvou, 1850 – 1889, 12 bm, I.

Slúžnovský úrad v Rozhanovciach, 1850 – 1854, 3 bm, I.

Slúžnovský úrad v Sečovciach, 1913 – 1922, 0,40 bm, I.

Slúžnovský úrad v Szikszó, 1850 – 1904, 13 bm, I.

Slúžnovský úrad v Turni, 1850 – 1922, 23 bm, I.

Slúžnovský úrad Nižného okresu Turnianskej župy, 1864 – 1880, 1 bm, I.

Slúžnovský úrad Vyšného okresu Turnianskej župy, 1862 – 1871, 4 bm, I.

Slúžnovský úrad vo Veľkej Ide, 1850 – 1854, 3,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Ždani, 1850 – 1922, 10 bm, I.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátny pôdohospodársko-technický úrad v Košiciach, (1879) 1881 -1922 (1923), 3,80 bm.

Štátny lesný inšpektorát v Košiciach, 1880 – 1922 (1923), 8,40 bm, I.

XII. 1. Župy v rokoch 1923 – 1927

Košická župa, 1923 – 1927 (1928), 127,50 bm, I.

XII. 2. Štátne odborné úrady v rokoch 1923 – 1927

Úrad práce pre poľnohospodárske robotníctvo v Košiciach, 1924 – 1927 (1941), 2 bm, I.

Oblastný priemyselný inšpektorát v Košiciach, 1899 – 1938, 4 bm, I.

XIV. 1. Župy v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Abovsko-turnianska župa II., 1938 – 1945, 6 bm, I.

Zemplínska župa II., 1938 – 1944, 4,90 bm, I.

XIV. 4. Štátne odborné úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Kultúrno – inžiniersky úrad v Košiciach, 1939 – 1945, 1,80 bm.

Maďarská kráľovská pošta v Košiciach, 1939 – 1944, 0,60 bm.

Župný hospodársky inšpektorát v Košiciach, 1939 – 1944, 2,95 bm.

Okresný hospodársky inšpektorát v Košiciach, 1939 – 1944, 0,20 bm.

Vládny poverenec pre úpravu majetkov na obsadenom území v Budapešti, úradovňa v Košiciach, 1938 – 1942, 0,10 bm.

Maďarský kráľovský lesný úrad v Rožňave, 1938 – 1944, 2,30 bm.

Štátny lesný úrad v Skároši, 1938 – 1944, 0,30 bm.

XV. 1. Fond národnej obnovy v rokoch 1945 – 1949

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Košiciach, 1945 – 1951, 20 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Kráľovskom Chlmci, 1946 – 1949, 0,70 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1950, 1,20 bm.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Poprade, 1946 – 1948, 0,40 bm, I.

XV. 2. Hospodárska kontrolná služba

Expozitúra hospodárskej kontrolnej služby v Košiciach, 1945 -1948 (1950), 19 bm, I.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Košiciach, 1945 – 1949 (1950), 7,50 bm, I.

Štátny vodohospodársko-stavebný úrad v Košiciach, 1945 – 1949, 8 bm, I.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Okresné finančné riaditeľstvo v Jágri /Eger/, 1862 – 1866, 0,12 bm, I.

Okresné finančné riaditeľstvo v Košiciach (1857) 1882 – 1950, 23 bm, I.

Okresné finančné riaditeľstvo v Prešove, 1856 – 1860 0,12 bm, I.

Okresné finančné riaditeľstvo v Užhorode, 1852 – 1866, 1 bm, I.

Maďarské kráľovské finančné riaditeľstvo v Košiciach, 1939 – 1944, 1 bm.

XVII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Košiciach, (1948) 1949 – 1960, 297 bm, I., R.

XVII. 2. Zmocnenci štátneho úradu plánovacieho v rokoch 1949 – 1960

Zmocnenec Štátneho úradu plánovacieho v Košiciach, 1949 – 1953, 2,50 bm, I.

XVII. 6. Krajská služba štatistická v rokoch 1949 – 1960

Krajská služba Štátneho úradu štatistického v Košiciach I., 1952 – 1960, 3,90 bm, I.

XVIII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1960 – 1969

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach I., 1960 – 1969, 364 bm, I.

XVIII. 3. Krajské kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1960 – 1969

Krajská služba Štátneho úradu štatistického v Košiciach II., 1960 – 1961, 0,25 bm, I.

Krajská komisia ľudovej kontroly a štatistiky v Košiciach, 1961 – 1967, 12,30 bm, I.

Krajská správa Slovenského štatistického úradu v Košiciach, 1961 – 1988, 43,50 bm.

XIX. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1971 – 1990

Východoslovenský krajský národný výbor v Košiciach II., 1971 – 1990 (1991), 699,50 bm.

XIX. 2. Krajské finančné správy v rokoch 1971 – 1990

Krajská finančná správa v Košiciach, 1971-1991, 3 bm, I.

XIX. 3. Krajské poľnohospodárske správy v rokoch 1971 – 1990

Krajská poľnohospodárska správa v Košiciach, 1955 – 1990, 137 bm, I.

XIX. 4. Iné úrady na krajskej úrovni

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa v Košiciach, 1959 -1990, 2,10 bm.

Krajská správa geodézie a kartografie v Košiciach, 1961 – 1988, 5,20 bm.

Inšpektorát bezpečnosti práce v Košiciach, 1969 – 1985, 29 bm.

Východoslovenské dopravné stredisko v Košiciach, 1960 – 1990 (1991), 4 bm, I.

B. JUSTÍCIA

II. 1. Podriadené súdy do roku 1850

Podriadený súd Abovsko-turnianskej župy, 1787 – 1790, 12 bm, I.

III. 1. Krajinské /krajské, župné/ súdy z rokov 1850 – 1861

Krajinský súd v Košiciach, 1850 – 1861, 58 bm, I.

III. 2. Okresné súdy I. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný súd v Košiciach, 1850 – 1854, 9 bm, I.

Okresný súd v Turni, 1850 – 1854, 3 bm, I.

III. 3. Okresné súdy II. triedy

Okresný súd v Moldave nad Bodvou, 1850 – 1854, 3 bm, I.

Okresný súd v Rozhanovciach, 1850 – 1854, 4 bm, I.

Okresný súd vo Veľkej Ide, 1850 – 1854, 2,50 bm, I.

Okresný súd v Ždani, 1850 – 1854, 3,50 bm, I.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy

Mestsky delegovaný okresný súd v Košiciach, 1854 – 1861, 14,50 bm, I.

III. 5. Urbárske súdy z rokov 1850 – 1861

Urbársky súd v Košiciach, 1856-1861, 1,50 bm, I.

III. 6. Štátni zástupcovia z rokov 1850 – 1861

Námestník štátneho zástupcu v Košiciach, 1853 – 1854, 0,30 bm, I.

Námestník štátneho zástupcu v Turni, 1850 – 1853, 0,25 bm, I.

III. 7. Notári a advokáti z rokov 1850 – 1861

Verejný notár Ignác Fedák v Košiciach, 1859 – 1861, 0,50 bm, I.

Advokát Jozef Sentmártoň /Szentmártony/ v Hrhove, 1854 – 1859, 0,25 bm, I.

Advokát Juraj Véčei /Vécsey/ v Szikszó, 1854 – 1861, 0,50 bm, I.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/ od roku 1872

Krajský súd v Košiciach I., (1525) 1872 – 1949, 85 bm, I, K.

Krajský súd v Košiciach II., 1949 – 1975, 12 bm.

Krajský súd v Michalovciach, 1938 – 1944, 14 bm, I.

IV. 6. Štátne zastupiteľstvá od roku 1872

Štátne zastupiteľstvo v Košiciach I., 1850 – 1861, 5 bm, I.

Štátne zastupiteľstvo v Košiciach II., 1922 – 1949, 8 bm, I.

Štátne zastupiteľstvo v Michalovciach, (1938) 1939 – 1944, 4,20 bm, I.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Kráľovská verejnonotárska komora v Košiciach, 1942 – 1943, 0,20 bm.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Kolomana Kóša (Kóos) v Košiciach, 1856 – 1890, 0,12 bm, I.

IV. 11. Nápravno-výchovné a kárne zariadenia

Väznica Krajského súdu v Košiciach, 1882 – 1937, 4,50 bm, I.

V. 3. Okresné ľudové súdy /1945 – 1947/

Okresný ľudový súd v Humennom, 1945 – 1947, 1,20 bm, R.

Okresný ľudový súd v Košiciach, 1945 – 1947, 8 bm, R.

Okresný ľudový súd v Kráľovskom Chlmci, 1946 – 1947, 1 bm, R.

Okresný ľudový súd v Medzilaborciach, 1946 – 1947, 0,20 bm, R.

Okresný ľudový súd v Michalovciach, 1945 – 1947, 1,10 bm, R.

Okresný ľudový súd v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1947, 1 bm, R.

Okresný ľudový súd v Revúcej, 1945 – 1947, 0,80 bm, R.

Okresný ľudový súd v Rožňave, 1945 – 1947, 1 bm, R.

Okresný ľudový súd v Sečovciach, 1945 – 1947, 0,70 bm, R.

Okresný ľudový súd v Sobranciach, 1945 – 1947, 0,40 bm, R.

Okresný ľudový súd v Stropkove, 1945 – 1947, 0,25 bm, R.

Okresný ľudový súd vo Veľkých Kapušanoch, 1946 – 1947, 1 bm, R.

Okresný ľudový súd vo Vranove nad Topľou, 1945 – 1947, 1 bm, R.

V. 4. Obžalobcovia pri okresných /príp. miestnych/ ľudových súdoch /1945 – 1947/

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Kráľovskom Chlmci, 1946 -1947, 0,20 bm, R.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1947, 0,25 bm, R.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Revúcej, 1945 – 1947, 0,20 bm, R.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Rožňave, 1945 – 1947, 0,10 bm, R.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Sečovciach, 1945 – 1947, 0,10 bm, R.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde v Košiciach, 1945 – 1947, 0,30 bm, R.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde v Rožňave, 1945, 0,12 bm, R.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy /1945 – 1947/

Miestny ľudový súd v Jelšave, 1945, 0,12 bm, R.

Miestny ľudový súd v Kameňanoch, 1945, 0,12 bm, R.

Miestny ľudový súd v Košiciach, 1946 – 1947, 0,60 bm, R.

Miestny ľudový súd v Rákoši, 1945 – 1946, 0,12 bm, R.

Miestny ľudový súd v Revúcej, 1945 – 1946, 0,12 bm, R.

Miestny ľudový súd v Rožňave, 1945, 0,20 bm, R.

Miestny ľudový súd v Sirku, 1945 – 1946, 0,12 bm, R.

Miestny ľudový súd v Šiveticiach, 1945, 0,12 bm, R.

Miestny ľudový súd v Turčoku, 1946, 0,12 bm, R.

V. 6. Ľudové súdy /1948/

Ľudový súd v Košiciach, 1948, 1 bm, R.

VII. Orgány prokuratúry

Krajská prokuratúra v Košiciach I., 1949 – 1960, 23,10 bm, I.

Krajská prokuratúra v Košiciach II., 1960 – 1985, 62,35 bm.

Finančná prokuratúra v Košiciach I., 1849 – 1867, 0,05 bm.

Finančná prokuratúra v Košiciach II., 1950 – 1952, 3 bm.

Oblastná dopravná prokuratúra v Košiciach, (1956) 1957 -1960 (1963), 1 bm, I.

VIII. Orgány arbitráže

Krajská štátna arbitráž v Košiciach, 1951 – 1985, 47 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 1. Policajné riaditeľstvá

Policajné riaditeľstvo v Košiciach, 1920 – 1938, 2,50 bm, I.

III. 4. Policajné kapitanáty

Maďarský kráľovský policajný kapitanát v Košiciach, 1939 – 1944, 4 bm, I.

VII. Ústredňa štátnej bezpečnosti

Spravodajská ústredňa pri Policajnom riaditeľstve v Prahe, odbočka v Košiciach, 1923 – 1938, 20 bm, I.

VIII. Iné policajno-bezpečnostné orgány

Ústredná publikačná správa v Bratislave, pobočka v Košiciach, 1960 – 1968, 0,20 bm.

Výzbrojovňa požiarnej ochrany, krajská rozdeľovňa 18 v Košiciach, 1949 – 1957, 0,20 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Slovenská štátna sporiteľňa, oblastný závod v Košiciach, 1887 -1953, 29,50 bm.

III. Poisťovne

Prvá rakúska požiarnopoisťovacia spoločnosť v Košiciach, 1825 -1857, 0,03 bm.

IV. Iné finančné inštitúcie

Prvá hornouhorská záložňa v Košiciach, 1867 – 1893, 0,50 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 1. Energetický priemysel

Riaditeľstvo spoločnosti Východoslovenských elektrární v Košiciach, 1929 – 1939, 0,60 bm.

Oblastné riaditeľstvo Slovenských elektrární na Východnom Slovensku so sídlom v Košiciach, 1945 – 1950, 0,65 bm.

IV. 2. Strojársky priemysel

Karol Poledniak, továreň na stroje a zlieváreň v Košiciach, 1879 – 1948 (1950), 3,50 bm, I.

IV. 4. Chemický priemysel

Východoslovenská chemická továreň, úč. spol. v Kostoľanoch nad Hornádom, 1925 – 1950, 0,30 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Bauernebl a syn, pivovar a sladovňa v Košiciach, 1905 -1948 (1953), 6,10 bm, I.

V. 0. Orgány správy verejných základín

Kráľovská komorská správa verejných základín v Košiciach, 1601 – 1850, 5,20 bm, I.

Kráľovská komorská správa verejných základín v Užhorode, 1786 – 1791, 0,12 bm, I.

Prefektorát verejnozákladinných majetkov myšlianskeho dištriktu, 1793 – 1850, 20 bm, I.

Hlavná správa verejných základín v Cegléde, 1866 – 1873, 0,12 bm, I.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Šľachtiteľský a semenársky podnik v Košiciach (Slovosivo – Krajský semenársky podnik), n. p., 1949 – 1986, 35,23 bm, I.

V. 5. Poľnohospodárske projektové ústavy /1955 – 1969/

Pôdohospodársky projektový ústav v Bratislave, závod v Košiciach (Agrocons), š. p., 1954 – 1991, 4,15 bm.

V. 7. Krajské plemenárske podniky

Krajská správa štátnych plemenárskych staníc v Košiciach,

1949 – 1962, 4,25 bm, I.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrokomplex, majetok poľnohospodárskej výstavby, n. p. v Košiciach, 1952 – 1972, 2,50 bm.

Správa žrebčinca v Muráni, 1956 – 1972, 3,10 bm.

Štátna melioračná správa v Bratislave, pobočka v Košiciach,

1970 – 1991, 6 bm.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Prahe, pobočka v Košiciach, 1920 – 1960, 9,60 bm, I.

VI. 1. Erárne lesné úrady /1747 – 1880/

Lesný úrad verejnozákladinných majetkov v Jasove, 1799 – 1803, 0,12 bm, I.

Lesný úrad verejnozákladinných majetkov v Nižnej Myšli, 1796 – 1848, 0,50 bm, I.

Lesný úrad verejnozákladinných majetkov v Slanci, 1845 – 1846, 0,04 bm.

Úrad polesného verejnozákladinných majetkov v Olšovanoch, 1807 – 1813, 0,12 bm, I.

Úrad polesného verejnozákladinných majetkov v Sajóláde, 1812 – 1830, 0,12 bm, I.

VI. 2. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov /1860 – 1948/

Lesné riaditeľstvo v Košiciach, (1903) 1909 – 1944, 11,70 bm.

Lesný inšpektorát v Košiciach, 1939 – 1944, 4,50 bm.

Riaditeľstvo štátnych lesov v Košiciach, 1949 – 1960, 4 bm.

VI. 3. Štátne lesy – podnikové riaditeľstvá /od 1948/

Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Košiciach, 1960 – 1975, 0,95 bm.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Krajská správa lesov v Košiciach, 1949 – 1960, 70 bm.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Jasove, (1948) 1949 – 1957, 1,80 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Kecerovských Pekľanoch, 1949 – 1951, 0,55 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Košiciach, 1948 – 1973, 3 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Krásnohorskom Podhradí, 1948-1967, 2 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Michalovciach, 1950 – 1952, 0,25 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Muráni, 1940 – 1980, 5,50 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Revúcej, 1947 – 1980, 33,50 bm, I.

Štátne lesy – Lesný závod v Sečovciach, 1925 – 1968, 6,35 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Slanci, (1948) 1949 – 1968, 4,45 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Strede nad Bodrogom, (1948) 1949 -1958, 1,35 bm.

VI. 7. Západo-, Stredo-, Východoslovenské štátne lesy /od roku 1976/

Východoslovenské štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Košiciach, 1976 – 1989, 85 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Krajská správa lesov, závod lesnícko-technických meliorácií v Košiciach (Krajský podnik poľnohospodárskych a lesnícko-technických meliorácií), n. p., 1951 – 1960, 1,80 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Krajské združenie národných podnikov stavebnej výroby v Košiciach, (1957) 1958 – 1965, 2,50 bm, I.

Džubáni a Červinka, stavebné podnikateľstvo v Bratislave, stavebná kancelária v Košiciach, 1946 – 1949, 0,60 bm.

Pavol Gaži, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1948, 0,05 bm.

Ing. Ladislav Gellért, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1946 – 1948, 0,25 bm.

Jozef Hudák, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1946 – 1948, 0,08 bm.

Jahoda, asfaltérstvo a výroba izolácie v Košiciach, 1946 – 1947, 0,03 bm.

Čenek Krasenský, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1948, 0,40 bm.

Eugen Kurilla, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1948, 0,25 bm.

František Martinásek, stavebné podnikateľstvo a výroba cementového tovaru v Krásnej nad Hornádom, 1945 – 1947, 0,04 bm.

Július Michalík, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1948, 0,06 bm.

Alfréd Müller, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1946 – 1948, 0,70 bm.

Ing. Jozef Pertl, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1946 -1947, 0,07 bm.

Pittel a Brausewetter, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1946, 0,05 bm.

Ing. Eduard Stuhlík a spol., stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1943 – 1948, 0,03 bm.

Ing. Pavol Šafrán, stavebné podnikateľstvo v Prešove, stavebná kancelária v Košiciach, 1946 – 1948, 0,02 bm.

Juraj Tarnovský, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1947, 0,10 bm.

Ladislav Timkanič, stavebné podnikateľstvo v Prešove, stavebná kancelária v Košiciach, 1947 – 1949, 0,01 bm.

Unia, stavebné podnikateľstvo v Košiciach, 1947 – 1948, 0,30 bm.

VAP, stavebná a drevopriemyselná účastinná spoločnosť v Košiciach, 1946 – 1952, 0,70 bm.

Československé stavebné závody, n. p. v Košiciach, (1948) 1949 – 1955, 4,80 bm.

Stavoprojekt v Košiciach, 1949 – 1967, 35 bm.

Pozemné stavby, š. p. v Košiciach, 1950 – 1993, 18,30 bm.

Prefa, š. p. v Košiciach, 1952 – 1994, 48 bm.

Projekta, š. p. v Košiciach, 1981 – 1993, 0,25 bm.

Ingstav, š. p., v Košiciach, 1990 – 1992, 4 bm.

Pozemstav, š. p. v Košiciach, 1990 – 1995, 1,30 bm.

Socrekrea, š. p. v Košiciach, 1990 – 1994, 0,90 bm.

VIII. 2. Priemyselné stavebníctvo

Priemstav, n. p. v Košiciach, 1951 – 1958, 5 bm.

Prefatyp, š. p. v Košiciach, 1991 – 1997, 1,30 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Cestné stavby, n. p. v Košiciach, 1952 – 1969, 11 bm.

Stavoinvesta, inžinierska organizácia v Košiciach, 1968 – 1991, 3 bm, I.

X. Spoje

Riaditeľstvo pôšt a telegrafov v Košiciach, 1918 – 1949, 12,60 bm.

XI. 1. Domáci obchod

PRIOR Východoslovenské obchodné domy, š. p. v Košiciach,

1957 – 1992, 22,20 bm.

Zelenina, š. p., podnikové riaditeľstvo v Košiciach, 1957 – 1995, 21 bm.

OTEX, obchod s odevami, podnikové riaditeľstvo v Košiciach, 1960 – 1988, 6,66 bm.

Datasystém, š. p. v Bratislave, Oblastný závod v Košiciach, 1974 – 1991, 1,20 bm.

Revi – Eko Servis, akciová spoločnosť v Košiciach, 1990 – 1995, 0,20 bm.

XII. 1. Služby

KORT – komerčná organizácia pre rozvoj techniky, š. p. v Košiciach, 1963 – 1993, 5,30 bm, I.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 1. Poľnohospodárske družstvá

Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, družstvo s r. o. v Bratislave, krajský závod v Košiciach, 1935 – 1953, 4,15 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Egyesü lt Magyar Párt /Országos Keresztény Szocialista Párt és Magyar Nemzeti Párt/, Oblastný sekretariát v Košiciach, 1938 – 1940, 0,10 bm.

Oblastný sekretariát Demokratickej strany v Košiciach, 1945 – 1948, 0,25 bm, I.

Krajský výbor Komunistickej strany Československa v Košiciach, 1949 – 1960, 63 bm.

Východoslovenský krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Košiciach, 1960 – 1989, 76,10 bm.

II. Iné organizácie politického charakteru

Krajská politická škola, 1970 – 1989, 12 bm.

III. Zväzy

Krajský sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Košiciach, 1945 – 1951, 1,50 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Krajská odborová rada v Košiciach, 1948 – 1990, 147,20 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov hút a baní v Košiciach, 1952 – 1957, 0,50 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v lesnom, drevárskom a papiernickom priemysle v Košiciach, 1954 – 1957, 0,50 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v obchode v Košiciach, 1951 – 1952, 0,50 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v poľnohospodárstve v Košiciach, 1951 – 1956, 1 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v potravinárskom priemysle v Košiciach, 1951 – 1955, 1 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v stavebníctve v Košiciach, 1951 – 1957, 1 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v strojárstve v Košiciach, 1954 – 1956, 1 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov telovýchovných a športových organizácií v Košiciach, 1952 – 1956, 1 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov výkupu a spotrebných družstiev v Košiciach, 1954 – 1957, 1 bm.

Krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v zdravotníctve v Košiciach, 1953, 0,50 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Slovenského Národného frontu v Košiciach, 1948 -1960, 8 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Národného frontu Slovenskej republiky v Košiciach, 1960 – 1990, 22 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu

Krajský výbor Československého Červeného kríža v Košiciach, (1947) 1949 – 1960, 4,10 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Československého Červeného kríža v Košiciach, 1960 – 1965, 1,20 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Československého zväzu mládeže v Košiciach, 1960 – 1969, 2,50 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Socialistického zväzu mládeže v Košiciach, 1970 – 1989, 59,50 bm, I.

Správa účelových zariadení Východoslovenského krajského výboru Socialistického zväzu mládeže v Košiciach, (1967) 1968 – 1989, 4 bm, I.

Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Košiciach, 1947 – 1960, 7,80 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Košiciach, 1960 – 1990, 9 bm, I.

Krajský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Košiciach, 1954 – 1960, 1,50 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Košiciach, 1960 – 1989, 6 bm, I.

Krajský výbor Československej telesnej výchovy v Košiciach, 1957 – 1960, 0,50 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Košiciach, 1960 – 1985, 8,70 bm, I.

Východoslovenská správa účelových zariadení Slovenskej organizácie Československého zväzu telesnej výchovy v Košiciach, 1975 – 1990, 5,80 bm, I.

Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach, 1945 – 1960, 3,50 bm, I.

Východoslovenský krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach, 1960 – 1968, 4,20 bm, I.

Krajský výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Košiciach, 1952 -1960, 1,80 bm, I.

Krajský výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou Východoslovenského kraja v Košiciach, 1960 – 1990, 10,80 bm, I.

Krajský výbor Obrancov mieru v Košiciach, 1959 – 1968, 0,50 bm.

Krajská rada Československej vedecko-technickej spoločnosti v Košiciach, 1957 – 1985, 8,80 bm.

Krajský výbor Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov v Košiciach, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Dom techniky – Československá vedecko-technická spoločnosť v Košiciach, 1965 – 1979, 0,50 bm.

Východoslovenský krajský výbor Slovenského zväzu filatelistov v Košiciach, 1975 – 1991, 30 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

I. Veda

Botanická záhrada Slovenskej akadémie vied v Košiciach, 1950 -1959 (1961), 5,40 bm, I.

II. 4. Knižnice

Krajská knižnica v Košiciach, (1923) 1924 – 1986, 14,50 bm, I.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 1946 – 1982, 13,20 bm.

II. 5. Kiná a divadlá

Štátne divadlo v Košiciach, 1945 – 1985, 17 bm.

Bábkové divadlo v Košiciach, 1968 – 1989, 3,50 bm.

II. 6. Hudobné telesá a súbory

Štátna filharmónia v Košiciach, 1968 – 1990, 5 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Československá tlačová kancelária na Slovensku v Bratislave, krajská redakcia v Košiciach, 1951 – 1990, 4 bm.

Východoslovenské vydavateľstvo, n. p. v Košiciach, 1960 – 1981, 7,20 bm.

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Výbor výstavy Rákociho pamiatok v Košiciach, 1903, 0,30 bm.

Maďarský rozhlas v Košiciach, 1939 – 1944, 0,20 bm.

III. 1. Ústredné osvetové inštitúcie

Národné osvetové centrum v Bratislave, pracovisko v Košiciach, 1991 – 1992, 0,50 bm, I.

III. 4. Osvetové strediská

Krajské osvetové stredisko v Košiciach, 1963 – 1991, 20,80 bm, I.

IV. Domy kultúry a osvety

Krajský dom osvety v Košiciach, 1953 – 1960, 0,25 bm.

I. ŠKOLSTVO

I. Vysoké školy

Kráľovská právnická akadémia v Košiciach, 1787 – 1913, 0,80 bm.

Maďarská kráľovská štátna vysoká škola obchodná v Košiciach, 1939 – 1944, 1 bm, I.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1947 – 1992, 207,10 bm.

Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1949 – 1988, 67 bm.

Lekárska fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave pobočka v Košiciach, 1948 – 1959, 6,50 bm, I.

Pedagogická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, pobočka v Košiciach, 1949 – 1953, 1,60bm, I.

Vysoká škola technická v Košiciach, 1954 – 1991, 66,63 bm.

Pedagogický inštitút v Košiciach, 1959 – 1964( 1965), 12 bm, I.

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Hlavné gymnázium premonštrátov v Košiciach, 1783 – 1919, 14,30 bm, I. *

Rádové československé reálne gymnázium premonštrátov v Košiciach, 1935 – 1938, 0,60 bm, I. *

Gymnázium Františka Rákociho II. rádu premonštrátov v Košiciach, 1938 – 1944 (1945), 3,50 bm, I. *

Maďarská štátna vyššia reálka v Košiciach, 1911 – 1919, 0,50 bm, I.

Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach, 1919 – 1938, 7,30 bm, I.

Štátne maďarské reálne gymnázium v Košiciach, 1927 – 1938, 3,70 bm, I.

Maďarské štátne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským v Košiciach, 1938 – 1944, 0,20 bm, I.

Maďarské štátne gymnázium Jána Hunfalviho v Košiciach, 1939 -1945, 1,80 bm, I.

Maďarská štátna vyššia dievčenská škola v Košiciach, 1910 – 1919, 0,50 bm, I.

Štátne československé dievčenské reálne gymnázium v Košiciach, 1919 – 1938, 1 bm, I.

Maďarské štátne dievčenské gymnázium v Košiciach, 1938 – 1944, 0,30 bm, I.

Rádové československé dievčenské reálne gymnázium dominikánok v Košiciach, 1936 – 1938, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícke dievčenské gymnázium rádu uršulínok v Košiciach, 1936 – 1943, 0,40 bm, I.

Rímskokatolícke dievčenské lýceum rádu uršulínok v Košiciach, 1941 – 1943, 0,10 bm, I.

I. Štátne gymnázium v Košiciach, 1945 – 1953, 2,30 bm.

II. Štátne gymnázium v Košiciach, 1945 – 1953, 0,35 bm.

Dievčenské gymnázium v Košiciach, 1945 – 1950, 0,15 bm.

Katolícke hlavné gymnázium v Rožňave, 1778 – 1929, 17 bm, I. *

Biskupské lýceum v Rožňave, (1806) 1814 – 1851, 1 bm, I.

Československé štátne reálne gymnázium v Rožňave, 1919 – 1933, 2 bm, I.

Gymnázium Melichara Takáča rádu premonštrátov v Rožňave, 1938 -1945, 2 bm, I. *

III. Stredné odborné školy

Štátna priemyselná škola v Košiciach, 1872 – 1945, 3,90 bm, I.

Štátna obchodná akadémia v Košiciach, 1899 – 1945, 3,40 bm, I.

Československá štátna pokračovacia škola obchodná v Košiciach, 1919 – 1938, 0,50 bm, I.

Maďarská kráľovská dievčenská stredná obchodná škola v Košiciach, 1941 – 1944, 0,12 bm, I.

Maďarská kráľovská štátna stredná škola obchodná pre dospelých v Košiciach, 1942 – 1943, 0,12 bm, I.

Rímskokatolícky ženský učiteľský ústav v Košiciach, 1870 – 1919, 1,50 bm, I.

Československý štátny učiteľský ústav v Košiciach, 1921 – 1930, 1,50 bm, I.

IV. Odborné školy

Nižšia obchodná škola v Košiciach, 1893 – 1898, 0,12 bm, I

Ženský obchodný kurz pri Vyššej obchodnej škole v Košiciach, 1898 – 1919, 0,12 bm, I.

Ženský obchodný kurz rádu uršulínok v Košiciach, 1907 – 1939, 0,36 bm, I.

Štátna obchodná škola v Košiciach, 1920 – 1945, 1 bm, I.

Verejný jednoročný dievčenský obchodný kurz rádu dominikánok v Košiciach, 1928 – 1934, 0,12 bm, I.

Dvojročný ženský obchodný kurz pri Strednej obchodnej škole v Košiciach, 1938 – 1944, 0,12 bm, I.

Dvojročný ženský obchodný kurz rádu uršulínok v Košiciach, 1939 – 1944, 0,12 bm, I.

Dievčenská odborná rodinná škola v Košiciach, 1925 – 1926, 0,10 bm, I.

IX. Školské správy

Hlavné riaditeľstvo školského obvodu v Košiciach I., 1773 – 1919, 36 bm, I.

Hlavné riaditeľstvo školského obvodu v Košiciach II., (1937) 1938 – 1943, 5 bm, I.

Školský inšpektorát v Košiciach, 1922 – 1938, 0,38 bm, I.

Školský dekanát košického okresu v Košiciach, 1931 – 1938, 0,12 bm, I.

Inšpektorát ľudových škôl hospodárskych v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 1949, 0,10 bm.

Inšpektorát učňovských škôl pre III. oblasť Slovenska v Košiciach, 1946 – 1949, 0,40 bm, I.

Oblastná správa štátnych pracovných záloh v Košiciach, 1952 -1957, 7,60 bm, I.

Školská správa II. v Košiciach, 1991 – 1996, 45 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Štátna nemocnica v Košiciach, 1879 – 1948, 12,50 bm, I.

Štátna pôrodnica a nemocnica pre choroby ženské v Košiciach, 1919 – 1948, 1,50 bm, I.

Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, 1948 – 1989, 13,40 bm

Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP 1 v Košiciach, 1959 – 1990, 31,30 bm.

I. 2. Krajské ústavy národného zdravia

Krajský ústav národného zdravia v Košiciach I., 1952 – 1960, 2 bm.

Krajský ústav národného zdravia v Košiciach II., 1960 – 1990, 37,50 bm.

I. 4. Krajské hygienicko-epidemiologické stanice

Krajská hygienická stanica v Košiciach I., 1952 – 1960, 2,25 bm, I.

Krajská hygienická stanica v Košiciach II., 1960 – 1990, 5,25 bm, I.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Ústredná veterinárna nemocnica v Košiciach, 1970 – 1983, 0,60 bm.

Krajské veterinárne zariadenie v Košiciach, 1971 – 1987, 5,30 bm,I.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Krajský ústav sociálnych služieb v Košiciach, 1971 – 1989, 3,50 bm, I.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Československý štátny detský domov v Košiciach, 1903 – 1949, 100 bm, I.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Dominikáni v Košiciach, 1484 – 1948, 0,30 bm, I.

Minoriti v Brehove, 1701 – 1944, 0,90 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Cekuš /Czékus/ z Kunovej Teplice, 1721 – 1926, 0,12 bm, I.

Dežőfi /Dessewffy/ z Fintíc, 1808 – 1861, 0,13 bm, I.

Egerer z Boliarova, 1749 – 1843, 0,20 bm, I.

Fischer z Bačkova, 1603 – 1836, 0,35 bm.

Kelc /Kelcz/ a Várady z Rozhanoviec, 1575 – 1890, 0,25 bm.

Lánci /Lánczy/ z Vyšného Lánca, 1572 – 1888, 0,25 bm, I.

Mariáši /Mariássy/ z Brzotína, 1651 – 1944, 0,25 bm, I.

Marikovský /Marikovszky/ z Veľkej Tŕne, 1549 – 1944, 1 bm, I.

Šenei /Sennyey/ z Boťan, 1661 – 1890, 2,05 bm.

Šemšei /Semsey/ zo Šemše, 1773 – 1921, 1,15 bm, I.

II. Panstvá

Fiškál verejnozákladinných panstiev v Kisfalude a Lelese, 1797 – 1804, 0,12 bm, I.

Fiškál verejnozákladinných panstiev v Trebišove a Vranove, 1788 – 1830, 1,50 bm, I.

Hospodársky úrad verejných základín v Tokaji, 1851 – 1866, 0,30 bm, I.

Provizorát verejnozákladinného panstva v Brestove, 1795 – 1847, 0,50 bm, I.

Provizorát verejnozákladinného panstva v Kisfalude, 1776 – 1853, 0,50 bm, I.

Provizorát verejnozákladinného panstva v Nižnej Myšli, 1775 – 1850, 2,80 bm, I.

Provizorát verejnozákladinného panstva v Sajóláde, 1787 – 1830, 0,12 bm, I.

Provizorát verejnozákladinného panstva v Šarišských Lužiankach, 1773 – 1806, 0,25 bm, I.

Provizorát verejnozákladinného panstva v Tibave, 1793 – 1842, 0,20 bm, I.

Učtáreň verejnozákladinného panstva v Močiari, 1786 – 1833, 0,25 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Haltenberger z Košíc, 1848 – 1990, 0,11 bm, I.

Keglevič z Turny, 1813 – 1845, 0,30 bm, I.

Klimkovič z Košíc, 1843 – 1964, 0,12 bm, I.

Puky, 1750 – 1859, 0,20 bm, I.

II. Osobné fondy

Ladislav Andráši, 1927 – 1990, 0,60 bm.

Štefan Blaško, 1964 – 1989, 0,30 bm.

Štefan Butkovič, 1949 – 1978, 4 bm.

Juraj Dubinský, 1933 – 1989, 1,20 bm.

Oldřich Hemerka, 1883 – 1946, 1,48 bm.

Mária Hemerková – Mašiková, 1921 – 1996 (1997), 0,20 bm.

Oľga Hemerková, 1927 – 1987, 0,10 bm.

Štefan Homola, 1880 – 1948, 0,12 bm, I.

Július Jakoby, 1924 – 1985, 1 bm, I.

Ladislav Jurkovič, 1905 – 1997, 1,55 bm.

Koloman Kóš /Kóos/, 1874 – 1881, 0,12 bm, I.

Karol Kotinský, 1906 – 1990, 1,50 bm.

Štefan Krupec, 1851 – 1900, 0,12 bm, I.

Emil Petách, 1915 – 1987, 6,20 bm, I.

Jozef Puky, 1901 – 1912, 0,48 bm, I.

Eugen Sabol, 1914 – 1989, 2 bm, I.

Adrián Sabó /Szabó/, 1918 – 1935, 0,12 bm, I.

Alexander Šóš /Sóos/, 1868 – 1879, 0,30 bm, I.

Ferdinand Šteliar, 1919 – 1981, 0,30 bm.

Jozef Výrostko, 1928 – 1979, 0,50 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

IV. Spolky

Spolok na podporu domobrancov v Košiciach, 1861 – 1913, 0,30 bm, I.

Spolok konských dostihov v Košiciach, 1866 – 1884, 0,12 bm, I.

Vzdelávací spolok Abovsko-turnianskej župy a mesta Košíc, 1887 – 1918, 0,30 bm, I.

Hospodársky spolok Abovsko-turnianskej župy v Košiciach, 1899 -1917, 0,12 bm, I.

Hudobný spolok v Košiciach, 1902 – 1904, 0,12 bm, I.

Spolok Uhorského Červeného kríža Abovsko-turnianskej župy v Košiciach, 1914 – 1918, 0,50 bm, I.

Právnická jednota na Slovensku v Bratislave, pobočka v Košiciach, 1932 – 1938, 0,36 bm, I.

Barossov zväz v Košiciach, 1938 – 1941, 0,20 bm.

Spolok Abovsko-turnianskej župy pre chov dobytka, 1941 – 1944, 0,20 bm.

Svojina, východoslovenský kultúrny spolok v Košiciach, 1945 -1954, 1,30 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Východoslovenská pobočka Slovenskej historickej spoločnosti v Košiciach, 1958 – 1978, 0,50 bm.

Slovenská astronomická spoločnosť v Bratislave, historická sekcia pobočky v Košiciach, 1974 – 1977, 0,20 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1587 – 1952, 55,50 bm, K.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka divadelných hier a opier, 1817 – 1840, 1 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1736 – 1995, 3410 kusov, K.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 1853 – 1994, 7 bm, I.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií a fotonegatívov, 1878 – 1989, 4 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka typárií a pečiatok, 1840 – 1997, 964 kusov, K.

5 thoughts on “Štátny oblastný archív v Košiciach

 • 3. októbra 2011 at 14:15
  Permalink

  na internete som získala Vašu adresu matričného úradu. Chcela by som Vás poprosiť o takúto záležitosť. Volám sa Jarmila Rečníková,rodená Olexová a robím rodokmeň ocka a mamky.
  1.Neviem sa dopátrať u nás na matrike v Lubeníku, v Muráni dátum narodenia:
  meno prababky – Olexovej – Judita Olexová, rodená Bocková – dátum úmrtia 15.12.1943 v Muráni (v matričnej knihe je len uvedené, že zomrela ako x… ročná)
  Starý otec po mamke Emílii Olexovej rodenej Kučerákovej.
  Jej otec Ondrej Kučerák-Belaňák sa narodil v roku 1876 v Revúckej Lehote – Umrlej Lehote a zomrel
  1.8.1940. Na žiadnom z rodných listov detí a bolo ich 9 nie je uvedený dátum narodenia, len xx.ročný.
  Viem, že sa platí za „prezretie matričných kníh“ alebo „výpis“. Som ochotná zaplatiť a prosím, keďby sa tieto údaje dali zistiť, aby ste mi ich poslali na dobierku na adresu: Jarmila Rečníková, Revúcka Lehota 107, 049 18 Lubeník. Ďakujem. Ostávam s pozdravom a prajem krásny deň.

  Reply
 • 3. októbra 2011 at 18:28
  Permalink

  Vážená pani Jarmila,
  už 28. septembra, keď ste svoje riadky umiestnili pod archív v Banskej Bystrici Vám pán Duncan odpovedal, že toto nie je žiaden matričný úrad, ale stránky, ktoré sa zaoberajú genealógiou. Tu si navzájom pomáhame, vymieňame si skúsenosti z vlastného pátrania po svojich vlastných predkoch a učíme sa…
  Pokiaľ ide o Vašich predkov, tak narodenie Vašej prababky Judity rod. Bockovej, pokiaľ zomrela staršia ako 48 ročná – t. j. narodená pred rokom 1895, nehľadajte na matričnom úrade, ale v Štátnom oblastnom archíve 041 56 Košice, Bačíkova 1

  Telefón: 095/622 24 15, 622 08 40

  Fax: 095/62 208 40

  Pracovníčky v archíve Vám určite pomôžu a určite Vám odpovedia na Vaše konkrétne otázky.
  Čo ta týka rodných listov, nikdy sa na ne nepísali konkrétne dátumy narodení rodičov, len vek v čase narodenia dieťaťa – aj to sa týka len určitého obdobia.Ten vek neberte úplne presne, pokiaľ sa začnete sama venovať zostaveniu Vášho rodokmeňa sama zistíte, že pre našich predkov nebola dôležitá presnosť dátumov tak, ako pre nás…
  Veľa štastia a trpezlivosti…

  Reply
 • 5. októbra 2011 at 15:40
  Permalink

  Pánovi Ducanovi, aj Vám, Wera, veľmi pekne ďakujem za informáciu. Viete ja som sa na tú stránku do Banskej Bystrice už nepozrela a tak som to nezaregistrovala, prepášte a ešte raz ďakujem, aj za kontakty, tel. čísla a priania. Veru, treba k tomu veľa šťastia a trpezlivosti…

  Reply
 • 12. októbra 2011 at 23:00
  Permalink

  dobry den, chcem sa opytat ci vo vasom archive viem najst zamestnancov pozemnych stavieb v Kosiciach a viete mi vydat potvrdenie v ktorych rokoch tam pracovali? Potrebuje to moj otec ku dolozeniu k dochodku.

  Dakujem za Vasu ochotu a pomoc

  Reply
  • 14. októbra 2011 at 11:35
   Permalink

   Dobry den, Vas prispevok ste sem napisali zrejme v domneni, ze komunikujete so Statnym archivom Kosice. tato stranka je vsak venovana amaterskej genealogii a toto je clanok, ktory informuje o kontaktoch a zbierkach ulozenych v Statnom archive Kosice. Ak chcete kontaktovat samotny archiv, nech sa paci:
   041 56 Košice, Bačíkova 1 /pošt.priečonok C-26 /
   Telefón 055/ 622 24 15
   Fax 055/ 729 32 45
   Email: archiv@sake.vs.sk

   Dovolim si Vas vsak upozornit, ze podla tu uvedeneho ide len o material z rokov 1950 – 1993.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *