Odsun Nemcov 2: Dekrét o kolaborantoch

[singlepic id=17 w=200 h=150 float=left]V máji 1945 bol prijatý dekrét prezidenta republiky č 5 / 1945 Zb. „O neplatnosti niektorých majetkovoprávnych rokovaní z obdobia neslobody a o národnej správe majetkových hodnôt Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov a niektorých organizácií a inštitúcií„. Dekrét riešil niekoľko vzájomne súvisiacich otázok.

Najprv vyhlásil, že majetkové prevody a majetkovoprávne rokovania sú neplatné, ak boli uzavreté po 29. septembri 1938 pod tlakom okupácie alebo národnej, rasovej alebo politickej perzekúcie. Umožnil tak prevedenie povojnových reštitúcií.

Naopak, majetok „osôb štátne nedôveryhodných“ mal byť zabezpečený pre následné konfiškácie, znárodnenie alebo reštitúcie inštitútom tzv. národnej správy. Národná správa znamenala obmedzenie výkonu vlastníckych práv a zavádzala sa do podnikov a majetkových podstát, kde toho „vyžadoval plynulý chod výroby a hospodárskeho života“, najmä v opustených majetkoch alebo tam, kde bol majetok v držbe štátne nespoľahlivých osôb. Dekrét nesmeroval len proti fyzickým osobám, ale aj proti osobám právnickým, napríklad tým, ktoré slúžili na vedenie vojny alebo fašistickým a nacistickým účelom.

Za osoby štátne nespoľahlivé považoval nielen osoby národnosti nemeckej alebo maďarskej, ale aj osoby, ktoré vyvíjali činnosť smerujúcu proti štátnej zvrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánskej štátnej forme, bezpečnosti a obrane Československej republiky. Išlo napríklad o členov Vlajky, Českej ligy proti boľševizmu, Kuratoria pre výchovu mládeže, Hlinkovej slovenské ľudové strany alebo Hlinkovej gardy. U Nemcov a Maďarov tak pre zavedenie národnej správy rozhodovala národnosť a to najmä podľa výsledkov sčítania ľudu alebo podľa toho, či sa takéto osoby stali „členmi národných skupín alebo útvarov alebo politických strán, združujúcich osoby nemeckej alebo maďarskej národnosti“. Dekret o neplatnosti niektorých majetkovoprávnych rokovaní z obdobia neslobody ao národnej správe sa podrobne venoval tiež postavenie národných správcov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *