Rodina a rodinné vzťahy latinsky, maďarsky, slovensky

Slovník latinsko-maďarsko-nemecko-slovenskýPri pátraní v archívoch čoskoro zistíte, že so slovenčinou si nevystačíte. Matriky, knihy zomrelých, ale aj súpisy boli v minulosti vedené v maďarčine či nemčine – tie sa často na súčasnú podobu týchto jazykov nemusia veľmi podobať. Ešte staršie zápisy boli v latinčine. Preto sme sa rozhodli vypracovať zoznam najčastejšie používaných slov v matrikách a súpisoch. Niekoľko stoviek slov maďarsky, nemecky, latinsky a samozrejme slovensky prinášame tematicky rozdelené do jednotlivých oblastí života. Cieľom je vytvoriť malý genealogický slovník najdôležitejších pojmov, s ktorými sa pri zostavovaní rodokmeňa rodiny stretávame najčastejšie.

latin (latinsky) magyar (maďarsky) slovensky
abavia dédanya prababka, predok ženského pohlavia (všeobecne)
abavus ős pradedo, predok mužského pohlavia (všeobecne)
abnepos unoka fiának fia pravnuk
abneptis unoka lányának leánya pravnučka
adolescens felnőtt dospievajúci
adoptat örökbefogad adoptovaný
aetas kor vek
aetatis mediae középkorú stredný vek
albumi anyakönyv matriky, zoznamy
alvia öreganya stará mama
ambo mindkettő, mindketten obaja
amita apai nagynéni otcova staršia sestra
amitini bátyám/néném gyerekei synovci/netere
anicula öregapa starý otec
annus év (dátumban) rok
annus et dies copulationis a házasság éve és napja rok a deň uzavretia manželstva
annus et dies obitus az elhalálozás éve és napja rok a deň úmrtia
anus öregasszony starenka
ascendentes őseink predkovia
Augustinae Confessiones evangélikus, ágostai hitvallású evanjelik, evanjelické vierovyznanie
avia nagyanya stará mama
avunculus anyai nagybátya mamin starší brat
avus nagyapa starý otec
baptisma, baptisatio keresztelési krst
baptismali keresztelési krstný, týkajúci sa krstu
baptizator keresztelő krstiteľ
baptizo keresztel krstiť
coelebs egyedülálló slobodný (v súvislosti s rodinným stavom)
cognomen családnév priezvisko
conditio állapot stav (aj vo vzťahu šľachta – poddaný)
conigoim házasság manželstvo
coniux házastárs manžel
conjugata feleség manželka
consangvineus atyafi pokrvný príbuzný
consangvineus collateralis vérrokon bočná línia príbuzných
consangvinitas atyafiság pokrvné príbuzenstvo
consangvinitas stipes egy őstöl valóak, törzsök pochádzajúci z jedného predka
consobrini két nénének gyermekei deti dvoch tiet
consor házastárs manžel
conubium házasság manželstvo
copulata cum vydatá za
copulatus cum ženatý s
cum sermone beszéddel rečový prejav
curator nagykorú gyámja tútor, opatrovník
defunctus halott zosnulý
defunctus halott, néhai mŕtvy
descendens utódok potomkovia
dies nap deň
dispensatus akadály elhárítva (házasságnál) dišpenzovaný (dišpenz – udelenie výnimky z cirkevného pravidla formou milosti; buď sa dišpenzoval počet povinných ohlášok pred sobášom, alebo nejaká prekážka manželstva, ako napr. príbuzenstvo)
egregius vitézlő (azaz nemes) vážený, vznešený, šľachtic
egregius condam néhai vitézlő bývalý šľachtic
ejus susceptores keresztszülei krstní rodičia, kmotor, kmotra
elutus konfirmált konfirmovaný
emeritus idős, agg, vmiből kiöregedett starší, starý
ex ból/ből való bývalý
filia vki lánya, vminek leányegyháza (niekoho) dcéra
filia virgo szűz leány panna
filius vki fia (niečí) syn
filius prodigus tékozló fiú márnotratný syn
foemina žena
frater iunior öcs / öcsi mladší brat
frater senior báty /a starší brat
fratres testvérek súrodenci
fratres carnales apáról való testvérek súrodenci z otcovej strany
fratres uterini anyáról való testvérek súrodenci z matkinej strany
gemelli ikrek (hímnemű) dvojičky (mužského pohlavia)
gemellae ikrek (nőnemű) dvojičky (ženského pohlavia)
genere nemzetség rod
gradus íz, fok hodnosť, stupeň
gratis ingyen zadarmo
idem ugyanaz ten istý, rovnaký
ignotus ismeretlen neznámy
illegitimus törvénytelen nezákonný
in album refero anyakönyvez matrika
in matriculam refero anyakönyvez matrika
in necessitate obstetrix szükséghelyzetben a bába (t.i. keresztelt) v nevyhnutnom prípade pri krste pôrodná baba
incertus bizonytalan neistý
infans csecsemő dojča, nemluvňa
infelicis szerencsétlennek nešťastný, nešťastníci
innupta filia vénleány stará dievka, panna
inqulinus domiciliatus házas zsellér ženatý želiar
inqulinus domiciliatus házzal rendelkező zsellér želiar s domom
iunior ifjabb mladík, mládenec
iuto matrimonio succesptus törvényes házasságból való zo zákonitého manželstva
iuvenis fiatal mladý
legitimus törvényes zákonný
levante tanú svedok
liberi gyermek dieťa
liberi legitimi törvényes gyermek zákonné dieťa
liberis orbatur gyermekeit elveszti stratí deti
linea ág vetva, pokolenie
linea collateralis oldalág bočná vetva?
linea recta egyeneság hlavná vetva
locus hely miesto
maritus férj manžel, muž
maritus futurus vőlegény ženích
masculin férfi muž
mater anya matka
matertera anyai nagynéni matkina staršia sestra
matricularius anyakönyvvezető matrikár
matriculi anyakönyv matrika
matrimonio me coniungo cum alqu/alqu cum valakivel egybekel s niekym v zväzku
matrimonium házasság manželstvo
menfis filia hányadik leánya koľká dcéra v poradí
menfis filius hányadik fia koľký syn v poradí
mensis hónap mesiac
minimum legifjabb najmladší
minor natu fiatalkorú mladistvý
morbus halál oka príčina smrti
mors halál smrť
mortus meghal zomrieť, zomrelý
mulier florens aetate fiatalasszony mladá žena
nata szülött narodená, rodená (vo vzťahu k priezvisku)
nativitas születés narodenie
natu grandior öreg starý
natum ex L.P. törvényes szülött narodený v manželskom zväzku
natus szülött narodený, rodený (vo vzťahu k priezvisku)
natus alqo loco születésű (vhonnan való) miesto narodenia
nepos fiú unoka vnuk
nepos ex fratre bátyám gyermeke synovec, dieťa brata
nepos ex sorore nővérem gyermeke sestrine dieťa
neptis leány unoka vnučka
nomen név meno
nomen baptisantis keresztnév krstné meno
non iustus törvénytelen nezákonný
non legitimus törvénytelen nelegálny
non provisa nincs adat nie je údaj
non scitum ismeretlen neznámy
nothus törvénytelen gyermek mimomanželské dieťa, ľavoboček
nova nupta menyasszony nevesta
numerus szám číslo
nuptiis inter se iunguntur egybekelnek v manželstve
obitus halál smrť
observationes megjegyzés komentár, poznámka
pagus falu dedina
parentes szülők rodičia
parochus loci helybéli plébános miestna farnosť
partus szülés narodenie, pôrod
parv., parvulus, parvula pici, kicsiny, picike malý, maličký
parvus fiatal mladý
pater apa otec
pater ignotus apa ismeretlen otec neznámy
pater illegitimus törvénytelen apa nelegitímny otec
patrina keresztanya krstná matka
patrinus keresztapa krstný otec
patrini krstní rodičia
patrueles két atyafinak gyermekei deti otcovho brata
patruus apai nagybáty strýko, otcov brat
peradolescens egészen fiatal úplne mladý
pornuntiatio sponsalium házasság kihirdetése ohlášky
praedium puszta osada, usadlosť
primogenitus elsőszülött gyermek prvorodené dieťa
primogenius, primogenitus elsőszülött prvorodený
proavia szépapa praotec
proavus szépanya pramatka
pronepos unoka fia pravnuk
proneptis unoka leánya pravnučka
puella leánygyermek dievča
puer fiúgyermek chlapec
pueri gyermek dieťa
puerpea anya matka
puerperium szülés narodenie, pôrod
pupilla gyámleány sirota dievča
pupillus gyámfiú sirota chlapec
relicta vero özvegy (nő) vdova
religio vallás náboženstvo, konfesia
senectus öreg kor staroba
senex öregember starec
sepultus temetett pochovaný
sessio jobbágytelek usadlosť, poddanská usadlosť, majer
sexus nem pohlavie
sine nélkül bez
soror iunior húg mladšia sestra
soror senior nővér staršia sestra
sponsa menyasszony nevesta
sponsor keresztapa krstný otec
sponsus vőlegény ženích
spontrix keresztanya krstná matka
spurius törvénytelen nezákonný, protiprávny
testis tanú svedok pri sobáši
tutor kiskorú gyámja maloletá sirota
uxor feleség manželka
vetulus öreg starý
viduata morte alcius vkinek az özvegye vdovec/vdova po niekom
viduus/vidua özvegy vdovec, vdova
vir férj manžel
virgo hajadon slobodný stav, pannenstvo
vulgo közönségesen obyčajne, bežne, každodenne

Poznámka: Máte pocit, že pre niektoré zo slov viete lepší, presnejší preklad? Pri genealogickom pátraní ste narazili na maďarské, latinské či nemecké slovíčko, s ktorým si neviete rady? Budeme vám vďační, ak sa so svojim postrehom podelíte v komentári pod článkom.

8 thoughts on “Rodina a rodinné vzťahy latinsky, maďarsky, slovensky

 • 2. júna 2011 at 20:43
  Permalink

  Prosím vás o radu. V sobášnej matrike som pri mene nevesty našla výraz „coelebs panula al. panuela“. Je to dosť zle čitateľné. Coelebs je slobodná, ale nemám poňatia čo je to druhé slovo. Rozmýšľala som, či by to nemohlo byť „parvula“ – t.j. malá, maličká – len neviem načo by sa taký údaj (ak by sa jednalo o malú-nízku osobu)písal do matriky. Vopred díky ak niekto bude vedieť pomôcť.

  Reply
 • 3. júna 2011 at 9:51
  Permalink

  Je to puella, cize dievca, resp. panna. Cize slobodne dievca, slobodna panna.

  Reply
 • 3. júna 2011 at 11:03
  Permalink

  Dobrý deň.
  V latinsky písanej matrike je za menami žien napísane R.C. Za menami mužov je napísané povolanie, u žien by to mohlo znamenať že je v domácnosti, ale v tých latinských slovách som to nenašla. Viete mi poradiť čo to znamená? Ďakujem

  Reply
 • 3. júna 2011 at 11:25
  Permalink

  Stačí sa spýtať a hneď mi to dôjde. Bude to náboženstvo- Rímsko katolícke.

  Reply
 • 21. júla 2011 at 20:11
  Permalink

  Prosím, pozná niekto význam slova opilionis?

  Reply
 • 23. júla 2011 at 19:00
  Permalink

  Vďaka za odpoveď, aj z iného zdroja som sa dozvedel,že by malo ísť o pastiera.

  Reply
 • 2. novembra 2022 at 15:50
  Permalink

  Zdravím,
  viete mi poradiť, čo znamenalo v knihe úmrtí za menom „hospes“?
  Ďakujem.
  K

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *