Štátny oblastný archív v Banskej Bystrici

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy.  Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI

Komenského 26

974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Telefón a fax: 088/415 29 34

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

VI. 2. Iné ústredné úrady v rokoch 1945 – 1960

Oblastná správa Povereníctva pracovných síl v Banskej Bystrici, /1952/ 1953 – 1957 /1958/, 15,83 bm, I.

X. Úrady pozemkovej reformy /1920 – 1949/

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Lučenci, /1931/ 1946 – 1951, 0,75 bm, I.

Zmocnenec Štátnej obvodovej úradovne pre pozemkovú reformu v Lučenci, 1948 – 1949, 0,12 bm, I.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Lučenci, 1945 – 1951, 5,08 bm, I.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu vo Zvolene, 1945 – 1951, 3 bm, I.

Konfiškačná komisia vo Feledinciach, 1946 – 1948, 0,60 bm, I.

Konfiškačná komisia v Lučenci, 1948, 0,60 bm, I.

Konfiškačná komisia v Modrom Kameni, 1948, 0,24 bm, I.

Konfiškačná komisia v Rimavskej Sobote, 1948, 0,12 bm, I.

Konfiškačná komisia v Šahách, 1946 – 1947, 0,24 bm, I.

Konfiškačná komisia v Tornali, 1945 – 1948, 0,72 bm, I.

XI. 1. Župy do roku 1922

Gemerská župa, 1504 – 1803, 99 bm.

Malohontský dištrikt, /1595/ 1688 – 1803, 13,20 bm, I.

Gemersko-malohontská župa I., /1784/ 1786 – 1790, 14,11 bm, I.

Gemersko-malohontská župa II., /1638/ 1803 – 1922, 249,68 bm, I.

Hontianska župa, 1576 – 1922, 10,52 bm.

Novohradská župa I., 1900 – 1922, 7,08 bm, I.

Turčiansko-zvolenská župa, 1786 – 1790, 9,24 bm, I, K.

Zvolenská župa, /1254/ 1382 – 1922, 541,22 bm, I, K.

XI. 3. Vládni komisári do roku 1922

Vládny komisár v Banskej Bystrici, 1914 – 1916, 0,05 bm, I.

XI. 5. Verejnosprávne výbory do roku 1922

Verejnosprávny výbor Gemersko-malohontskej župy, 1876-1919, 42 bm, I.

Verejnosprávny výbor Zvolenskej župy, 1876 – 1919 /1928/, 22,68 bm, I.

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Banskej Bystrici, 1850 – 1922, 4,72 bm, I, K.

Slúžnovský úrad v Balogu nad Ipľom, 1880 – 1881, 0,04 bm.

Slúžnovský úrad v Brezne, 1855 – 1922 /1925/, 80,72 bm.

Slúžnovský úrad v Hnúšti, 1853 – 1922, 4,84 bm, K.

Slúžnovský úrad vo Feledinciach, 1910, 0,02 bm.

Slúžnovský úrad v Krupine, 1850 – 1922, 87 bm.

Slúžnovský úrad v Modrom Kameni, 1913 – 1922, 4,66 bm.

Slúžnovský úrad v Muráni, 1850 – 1853, 0,20 bm.

Slúžnovský úrad v Neninciach, 1874, 1878, 0,03 bm.

Slúžnovský úrad v Pastovciach, 1921, 0,12 bm, K.

Slúžnovský úrad v Plešivci, 1851, 0,04 bm.

Slúžnovský úrad v Pohorelej, 1906 – 1922, 1,93 bm.

Slúžnovský úrad Feledinského okresu v Putnoku, 1862 – 1922 /1923/, 1,48 bm.

Slúžnovský úrad v Ratkovej, /1852/ 1913 – 1922, 0,40 bm, I.

Slúžnovský úrad v Revúcej, 1851 – 1922, 6,46 bm, I.

Slúžnovský úrad v Rimavskej Sobote, 1856 – 1858, 0,10 bm.

Slúžnovský úrad v Rimavskom Brezove, 1854 – 1860, 0,50 bm.

Slúžnovský úrad v Rožňave, 1851 – 1952, 1,50 bm.

Slúžnovský úrad v Sliači, 1862 – 1868, 0,35 bm, I.

Slúžnovský úrad vo Svätom Ondreji, 1858 – 1921, 11,60 bm.

Slúžnovský úrad v Šahách, 1871 – 1875, 0,15 bm.

Slúžnovský úrad v Štítniku, 1851 – 1853, 0,20 bm.

Slúžnovský úrad v Tornali, 1853 – 1860, 0,40 bm.

Slúžnovský úrad vo Veľkej Čalomiji, 1868 – 1903, 0,15 bm.

Slúžnovský úrad vo Veľkej Slatine, 1867 – 1921, 7,74 bm.

Slúžnovský úrad vo Vinici, 1893 – 1922, 0,54 bm.

Slúžnovský úrad vo Zvolene, 1854 – 1922, 17,64 bm.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátna okresná lesná správa v Šahách, 1899 – 1913, 0,20 bm.

Štátna okresná lesná správa vo Zvolene, 1887 – 1897, 0,04 bm.

Štátny lesný inšpektorát v Banskej Bystrici, 1880 – 1922, 10,80 bm, I.

Štátny lesný úrad v Banskej Bystrici, 1899 – 1922, 6,36 bm, I.

Štátny lesný úrad v Rimavskej Sobote, 1888 – 1922, 3 bm.

Štátny stavebný úrad v Rimavskej Sobote, 1852 – 1922, 24 bm.

XII. 1. Župy v rokoch 1923 – 1927

Pohronská župa I., 1923 – 1928, 136 bm, I, K.

XIII. 1. Župy v rokoch 1940 – 1945

Novohradská župa II., 1924 – 1944, 0,24 bm, I.

Pohronská župa II., /1923/ 1940 – 1945, 120,32 bm, I, K.

XIII. 2. Vládni poverenci v rokoch 1940 – 1945

Vládny poverenec v Banskej Bystrici, 1944 – 1945, 0,84 bm, I, K.

XIV. 1. Župy v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Gemersko-malohontská župa III., 1920 – 1944, 6 bm.

XIV. 3. Hlavnoslúžnovské úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Hlavnoslúžnovský úrad v Rožňave, 1939 – 1944, 3,12 bm.

XIV. 4. Štátne odborné úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Štátny stavebný úrad v Rimavskej Sobote, 1938 – 1944, 11 bm.

XV. 1. Fond národnej obnovy v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Fondu národnej obnovy v Banskej Bystrici, dohodová agenda, /1945/ 1947 – 1978, 12,75 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Rimavskej Sobote, 1945 -1953, 51 bm, I.

Osídľovacia komisia v Tornali, 1945, 0,12 bm, I.

XV. 2. Hospodárska kontrolná služba v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Banskej Bystrici, 1945 – 1949, 0,30 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Rimavskej Sobote, 1945 – 1949 /1950/, 9,56 bm, I.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Okresné finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici, /1901/ 1922 -1949 /1951/, 18,70 bm, I.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Banskej Bystrici, 1936 – 1947, 0,20 bm.

Daňový úrad v Banskej Štiavnici, 1936 – 1947, 0,40 bm.

Daňový úrad v Brezne, 1936 – 1947, 0,25 bm.

Daňový úrad v Kremnici, 1936 – 1947, 0,30 bm.

Daňový úrad v Rimavskej Sobote, 1936 – 1947, 0,25 bm.

XVI. 4. Colnice

Colnica v Banskej Bystrici, 1949 – 1951, 1,20 bm.

XVI. 5. Finančná stráž

Finančná stráž v Rimavskej Sobote, 1919 – 1950, 2 bm.

XVII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Banskej Bystrici, /1914 – 1948/ 1948 -1960, 443,66 bm, I.

XVII. 2. Zmocnenci štátneho úradu plánovacieho v rokoch 1949 – 1960

Zmocnenec Štátneho úradu plánovacieho v Banskej Bystrici, 1949 -1953, 2,04 bm, I.

XVII. 3. Krajskí splnomocnenci Ministerstva výkupu v rokoch 1949 – 1960

Krajský splnomocnenec Ministerstva výkupu v Banskej Bystrici, 1952 – 1956, 6,22 bm, I.

XVII. 4. Krajské komisie ľudovej kontroly a štatistiky v rokoch 1949 – 1960

Krajský inšpektorát Štátnej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici, 1953 – 1959, 2 bm.

Krajská komisia ľudovej kontroly v Banskej Bystrici, 1962 – 1988, 18 bm.

XVII. 5. Krajské investorské útvary v rokoch 1949 – 1960

Generálny investor Rady Krajského národného výboru v Banskej Bystrici, 1957 – 1960, 9,08 bm, I.

XVII. 6. Krajská služba štatistická v rokoch 1949 – 1960

Krajská služba Štátneho úradu štatistického v Banskej Bystrici, 1950 – 1965, 7,50 bm.

XVIII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1960 – 1969

Stredoslovenský krajský národný výbor v Banskej Bystrici I., /1956/ 1960 – 1969, 308,32 bm, I.

XVIII. 2. Krajské poľnohospodárske správy v rokoch 1960 – 1969

Krajská poľnohospodárska správa v Banskej Bystrici, 1963 – 1970, 25,80 bm, I.

XIX. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1971 – 1990

Stredoslovenský krajský národný výbor v Banskej Bystrici II., 1970 – 1991, 718,50 bm.

XIX. 3. Krajské poľnohospodárske správy v rokoch 1971 – 1990

Krajská poľnohospodárska správa v Banskej Bystrici, /1970/ 1971 – 1975, 9,80 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Rožňave – technický referát, 1923 – 1938, 20 bm.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Štátny pastvinársky inšpektor v Rimavskej Sobote, 1925 – 1949, 0,24 bm, I.

B. JUSTÍCIA

II. 1. Podriadené súdy do roku 1850

Podriadený súd Gemersko-malohontskej župy, 1786 – 1790, 12 bm.

Podriadený súd Turčiansko-zvolenskej župy (časť: Zvolenská župa), 1786 – 1790, 3,24 bm, I.

III. 1. Krajinské /krajské, župné/ súdy z rokov 1850 – 1861

Župný súd v Banskej Bystrici, 1850 – 1861 /1871/, 5,75 bm.

Župný súd v Rimavskej Sobote, 1851 – 1861, 3,20 bm.

III. 2. Okresné súdy I. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný zborový súd v Rimavskej Sobote, 1852 – 1854, 0,36 bm.

III. 3. Okresné súdy II. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný súd v Banskej Bystrici, 1850 – 1853, 0,45 bm, I.

Okresný súd v Brezne nad Hronom, 1850 – 1853 /1922/, 1,25 bm, I.

Okresný súd v Ratkovej, 1851 – 1853, 0,12 bm.

Okresný súd v Rimavskom Brezove, 1851 – 1853, 0,12 bm.

Okresný súd v Rimavskej Sobote, 1851 – 1853, 0,12 bm.

Okresný súd v Štítniku, 1851 – 1853, 0,12 bm.

Okresný súd vo Vígľaši, 1850 – 1853, 2,80 bm.

Okresný súd vo Zvolene, 1852 – 1853 /1853 – 1858/, 3,45 bm.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy z rokov 1850 – 1861

Mestsky delegovaný Okresný súd v Rimavskej Sobote, 1856 – 1857, 0,12 bm.

III. 5. Urbárske súdy z rokov 1850 – 1861

Urbársky súd v Rimavskej Sobote, 1856 – 1859, 2,38 bm.

III. 6. Štátni zástupcovia z rokov 1850 – 1861

Štátne zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote I., 1851 – 1860 /1866/, 0,66 bm.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/ od roku 1872

Krajský súd v Banskej Bystrici, /1770/ 1872 – 1988, 379,75 bm, I, R.

Krajský súd v Banskej Štiavnici, 1872 – 1876, 0,62 bm, I.

Krajský súd v Rimavskej Sobote, /1692/ 1872 – 1949, 75,10 bm, I.

Krajský súd v Šahách, /1863/ 1872 – 1920, 19,35 bm.

Krajský súd v Turčianskom Svätom Martine, 1872 – 1874, 0,05 bm.

Krajský súd v Balašských Ďarmotách, 1896, 1915-1920, 0,70 bm.

IV. 5. Špecializované súdy od roku 1872

Poisťovací súd v Banskej Bystrici, 1929 – 1945 /1950/, 6,65 bm, I.

Poisťovací súd v Rimavskej Sobote, 1946 – 1948, 0,12 bm, I.

IV. 6. Štátne zastupiteľstvá od roku 1872

Štátne zastupiteľstvo v Banskej Bystrici II., 1916 – 1948, 20,15 bm, I.

Štátne zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote II., 1919 – 1949, 1,46 bm, I.

IV. 11. Nápravno-výchovné a kárne zariadenia

Väznica Krajského súdu v Banskej Bystrici, 1873 – 1943, 2,60 bm.

V. 3. Okresné ľudové súdy /1945 – 1947/

Okresný ľudový súd v Banskej Bystrici, 1945 – 1947 /1948/, 3,36 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Banskej Štavnici, 1945 – 1947, 0,90 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Brezne, 1945 – 1948, 0,85 bm, I, K.

Okresný ľudový súd vo Feledinciach, 1945 – 1947, 1,98 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Krupine, 1945 – 1947, 0,30 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Kremnici, 1945 – 1947, 0,65 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Lučenci, 1945 – 1948, 1,44 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Modrom Kameni, 1945 – 1948, 1,03 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Novej Bani, 1945 – 1947, 0,50 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Rimavskej Sobote, 1945 – 1947, 2,45 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Šahách, 1946 – 1947, 0,85 bm, I, K.

Okresný ľudový súd v Tornali, 1945 – 1947, 1 bm, I, K.

Okresný ľudový súd vo Zvolene, 1945 – 1947, 0,96 bm, I, K.

V. 4. Obžalobcovia pri okresných /príp. miestnych/ ľudových súdoch /1945 – 1947/

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Banskej Bystrici, 1945 -1947, 0,84 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Banskej Štiavnici, 1945 -1947, 0,01 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Brezne, 1945 – 1947, 0,24 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde vo Feledinciach, 1945 – 1947, 0,38 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Kremnici, 1945 – 1947, 0,01 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Lučenci, 1945 – 1947, 0,36 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Modrom Kameni, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Novej Bani, 1946, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Rimavskej Sobote, 1945 -1947, 0,89 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Šahách, 1946 – 1947, 0,24 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Tornali, 1945 – 1947, 0,24 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde vo Zvolene, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde v Banskej Bystrici, 1945, 0,09 bm.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde v Brezne, 1945, 0,05 bm, I.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde v Lučenci, 1945 – 1946, 0,04 bm, I.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde v Rimavskej Sobote, 1945 -1946, 0,01 bm, I.

Obžalobca pri Miestnom ľudovom súde vo Zvolene, 1945 – 1947, 0,04 bm, I.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy /1945 – 1947/

Miestny ľudový súd v Babinci, 1946, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Banskej Bystrici, 1945 – 1947 /1951/, 0,38 bm, I.

Miestny ľudový súd v Bátke, 1946 – 1948, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Behynciach, 1945 – 1946, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Čakanovciach, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Čelároch, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Čelovciach, 1946 – /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Čiernom Balogu, 1943 – 1946 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Dolnej Lehote, 1945 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Dolných Strhároch, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Dolnej Strehovej, 1946 – 1947 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Dolnom Turčeku, 1946 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd vo Feledinciach, 1945 – 1946 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd vo Fiľakove, 1946, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Glabušovciach, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Hornej Lehote, 1945 /1948/ 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Kiarove, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Kováčovciach, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Králi, 1946, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Lopeji, 1945 – 1946 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Lešti, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Lučenci, 1945 /1948/, 0,04 bm, I.

Miestny ľudový súd v Ľubietovej, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Malom Krtíši, 1947, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Mehoch, 1946, 0,03 bm, I.

Miestny ľudový súd v Modrom Kameni, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Nemciach, 1946 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Ožďanoch, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Piargoch, 1946 – 1947 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Pôtri, 1945 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Radzovciach, 1945 – 1946 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Rároš – Muľadi, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Rimavskej Sobote, 1945 – 1947 /1948/, 0,02 bm, I.

Miestny ľudový súd v Selciach, 1945 /1948/, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Tisovci, 1946, 0,02 bm, I.

Miestny ľudový súd v Tomášovej, 1945 /1948/, 0,02 bm, I.

Miestny ľudový súd vo Veľkých Zlievciach, 1945, 0,01 bm.

Miestny ľudový súd vo Vrbovke, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd v Zombore, 1945, 0,01 bm, I.

Miestny ľudový súd vo Zvolene, 1946 – 1947, 0,38 bm, I.

V. 6. Ľudové súdy /1948/

Ľudový súd v Banskej Bystrici, 1948 /1950/, 0,85 bm, K.

Ľudový súd v Rimavskej Sobote, 1948, 0,12 bm, K.

VII. Orgány prokuratúry

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici, 1950 – 1967, 56,50 bm.

Finančná prokuratúra v Banskej Bystrici, 1950 – 1952, 9 bm.

VIII. Orgány arbitráže

Krajská štátna arbitráž v Banskej Bystrici, 1956 – 1982, 11,20 bm.

IX. Iné justičné inštitúcie

Fiškál Koháry – Coburgovských majetkov pre gemerský dištrikt v Gemeri, 1827 – 1935, 9,89 bm.

Fiškál Koháry – Coburgovských majetkov pre hontiansko-novohradský dištrikt vo Fiľakove, 1830 – 1895, 1,88 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 3. Civilná a protiletecká obrana

Civilná protilietadlová ochrana v Banskej Bystrici, 1935 – 1936, 0,12 bm.

III. 2. Štátne policajné úrady

Štátny policajný úrad v Rimavskej Sobote, 1923 – 1938, 0,97 bm, K.

Štátny policajný úrad vo Zvolene, 1940 – 1942, 4,65 bm, I.

III. 3. Policajné komisariáty

Policajný komisariát v Lučenci, 1934 – 1937, 0,48 bm, I, K.

IV. 1. Oblastné četnícke veliteľstvá

Četnícky pohotovostný oddiel v Lučenci, 1927 – 1939, 0,15 bm, I.

Veliteľstvo četníckeho oddelenia v Banskej Bystrici, 1918 – 1939, 0,20 bm, I.

IV. 2. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo v Lučenci, 1937, 0,01 bm, I.

Okresné četnícke veliteľstvo v Rimavskej Sobote, 1918 – 1948, 0,01 bm.

IV. 3. Četnícke stanice

Četnícka stanica v Brusníku, 1937, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica vo Fiľakove, 1919 – 1938, 0,05 bm, I.

Četnícka stanica v Hajnačke, 1929 – 1938, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica v Ipeľskom Predmostí, 1927 – 1937, 0,09 bm, I.

Četnícka stanica v Kolároch, 1928 – 1932, 0,02 bm, I.

Četnícka stanica v Krupine, 1937 – 1939, 0,02 bm, I.

Četnícka stanica v Nižnom Blhu, 1934, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica v Ožďanoch, 1928 – 1936, 0,03 bm, I.

Četnícka stanica v Podkriváni, 1938, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica v Radovciach, 1936 – 1938, 0,02 bm, I.

Četnícka stanica v Slovenských Ďarmotách, 1929 – 1938, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica vo Svätom Beňadiku, 1919 – 1938, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica vo Svätom Ondreji nad Hronom, 1920 – 1939, 0,01 bm, I.

Četnícka stanica vo Velikej nad Ipľom, 1937 – 1939, 0,05 bm, I.

Četnícka stanica v Želovciach, 1919 – 1938, 0,13 bm, I.

V. 1. Oblastné žandárske veliteľstvá

Župné žandárske veliteľstvo v Banskej Bystrici, 1940, 0,03 bm, I.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Banskej Bystrici, 1933 – 1944, 0,30 bm, I.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Brezne, 1942 – 1943, 0,02 bm, I.

Žandársky pohotovostný oddiel v Banskej Bystrici, 1939 – 1941, 0,03 bm, I.

V. 2. Okresné žandárske veliteľstvá

Okresné žandárske veliteľstvo v Banskej Bystrici, 1939 – 1944, 0,03 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Brezne, 1927 – 1944, 0,02 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Banskej Štiavnici, 1923 – 1944, 0,16 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Kremnici, 1940, 0,01 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Lovinobani, 1939 – 1944, 0,04 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Modrom Kameni, 1935 – 1944, 0,13 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Novej Bani, 1940 – 1943, 0,07 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo vo Zvolene, 1926 – 1945, 0,10 bm, I.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Ábelovej, 1938 – 1943, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Banskej Belej, 1921 – 1945, 0,62 bm, I.

Žandárska stanica v Banskej Bystrici, 1942 – 1944, 0,01 bm, I.

Žandárska stopovacia stanica v Banskej Bystrici, 1928 – 1944, 0,46 bm, I.

Žandárska stanica v Banskej Štiavnici, 1927 – 1944, 0,60 bm, I.

Žandárska stanica v Beňuši, 1920 – 1944, 0,80 bm, I.

Žandárska stanica v Brezne, 1919 – 1944, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Bušinciach, 1937 – 1944, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Bystrom, 1928 – 1944, 0,23 bm, I.

Žandárska stanica v Cinobani, 1919 – 1945, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Detve, 1943, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica v Divíne, 1920 – 1944, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Dobrej Nive, 1934 – 1945, 0,18 bm, I.

Žandárska stanica v Dolnej Strehovej, 1939 – 1941, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Gemerskej Panici, 1938 – 1945, 0,02 bm.

Žandárska stanica v Haliči, 1939 – 1940, 0,04 bm, I.

Žandárska stanica v Heľpe, 1929 – 1944, 0,08 bm, I.

Žandárska stanica v Hliníku nad Hronom, 1943, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica v Hornej Štubni, 1941 – 1944, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Hrachove, 1931 – 1944, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Hriňovej, 1922 – 1944, 0,26 bm, I.

Žandárska stanica v Hronci, 1940 – 1944, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Hrušovom, 1940 – 1946, 0,02 bm.

Žandárska stanica v Kľačanoch, 1941 – 1943, 0,04 bm, I.

Žandárska stanica v Klenovci, 1939 – 1946, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Kostolných Moravciach, 1940 – 1943, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Kriváni, 1938 – 1944, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Kremnici, 1929 – 1943, 0,13 bm, I.

Žandárska stanica v Litave, 1929 – 1944, 0,15 bm, I.

Žandárska stanica v Lovinobani, 1943, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica v Ľuboreči, 1938 – 1945, 0,18 bm, I.

Žandárska stanica v Málinci, 1919 – 1948, 0,07 bm.

Žandárska stanica v Michalovej, 1940, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica v Modrom Kameni, 1921 – 1942, 0,04 bm, I.

Žandárska stanica v Mýtnej, 1944 – 1950, 0,08 bm.

Žandárska stanica v Nemciach – Rakovci, 1919 – 1945, 0,55 bm, I.

Žandárska stanica v Novej Bani, 1933 – 1945, 0,07 bm, I.

Žandárska stanica v Očovej, 1936 – 1944, 0,12 bm, I.

Žandárska stanica v Piargu, 1920 – 1945, 0,17 bm, I.

Žandárska stanica v Pitelovej, 1930 – 1941, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Pliešovciach, 1919 – 1944, 0,70 bm, I.

Žandárska stanica v Pohorelskej Maši, 1935 – 1944, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Polomke, 1931 – 1944, 0,22 bm, I.

Žandárska stanica v Poltári, 1940 – 1942, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Pondelku, 1938 – 1946, 0,14 bm, I.

Žandárska stanica v Ponickej Hute, 1942 – 1946, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Predajnej, 1938 – 1948, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Senohrade, 1919 – 1945, 0,35 bm, I.

Žandárska stanica v Sklabinej, 1939 – 1943, 0,03 bm, I.

Žandárska stanica v Sliači, 1919 – 1944, 0,56 bm, I.

Žandárska stanica v Slovenskej Ľupči, 1943, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica v Starej Haliči, 1938 – 1945, 0,06 bm, I.

Žandárska stanica v Starých Horách, 1943, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica v Stredných Plachtinciach, 1943, 0,01 bm, I.

Žandárska stanica vo Svätom Antole, 1932 – 1945, 0,06 bm, I.

Žandárska stanica v Šumiaci, 1919 – 1943, 0,20 bm, I.

Žandárska stanica v Telgárte, 1921 – 1943, 0,15 bm, I.

Žandárska stanica v Tisovci, 1941 – 1944, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Tomášovciach, 1939 – 1945, 0,15 bm, I.

Žandárska stanica v Turom Poli, 1919 – 1944, 0,40 bm, I.

Žandárska stanica vo Veľkých Teriakovciach, 1939 – 1944, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Zaježovej, 1923 – 1944, 0,18 bm, I.

Žandárska stanica vo Zvolene, 1939 – 1944, 0,07 bm, I.

Žandárska stanica vo Zvolenskej Slatine, 1941 – 1944, 0,02 bm, I.

Žandárska stanica v Žarnovici, 1940 – 1944, 0,03 bm, I.

VI. 2. Okresné oddelenia ZNB

Okresné veliteľstvo ZNB v Banskej Bystrici, 1945 – 1946, 0,01 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Banskej Štiavnici, 1938 – 1950, 0,09 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Jesenskom, 1945 – 1950, 0,13 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Kremnici, 1918 – 1948, 0,03 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Krupine, 1948 – 1949, 0,08 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Lučenci, 1945 – 1950, 0,04 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Modrom Kameni, 1943 – 1948, 0,05 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Novej Bani, 1942 – 1949, 0,09 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB v Šafárikove (Tornali), 1945 – 1951, 0,08 bm.

Okresné veliteľstvo ZNB vo Zvolene, 1943 – 1948, 0,08 bm.

VI. 3. Stanice ZNB

Stanica ZNB v Ábelovej, 1942 – 1949, 0,11 bm.

Stanica ZNB v Abovciach, 1938 – 1949, 0,12 bm.

Stanica ZNB vo Svätom Antole (Svätom Antone), 1919 – 1948, 0,12 bm.

Stanica ZNB v Banskej Belej, 1938 – 1949, 0,12 bm.

Stanica ZNB v Banskej Bystrici, 1945 – 1947, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Banskej Štiavnici, 1923 – 1949, 0,13 bm.

Stanica ZNB v Beňuši, 1919 – 1949, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Brezne, 1919 – 1949, 0,12 bm.

Stanica ZNB v Bystrom, 1942 – 1949, 0,09 bm.

Stanica ZNB v Bzovíku, 1945 – 1949, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Cinobani, 1944 – 1950, 0,11 bm.

Stanica ZNB v Čabradskom Vrbovku, 1945 – 1948, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Čiernom Balogu, 1919 – 1949, 0,09 bm.

Stanica ZNB v Číži, 1945 – 1949, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Detve, 1942 – 1949, 0,09 bm.

Stanica ZNB v Divíne, 1944 – 1949, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Dobrej Nive, 1938 – 1948, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Dubovci, 1946 – 1948, 0,01 bm.

Stanica ZNB vo Fiľakove, 1946 – 1949, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Hajnáčke, 1946 – 1951, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Haliči, 1945 – 1948, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Heľpe, 1945 – 1948, 0,03 bm.

Stanica ZNB v Hliníku nad Hronom, 1944 – 1948, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Hnúšti – Likieri, 1945 – 1952, 0,01 bm.

Stanica ZNB v Hodejove, 1945 – 1950, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Hontianskych Nemciach, 1938 – 1948, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Hriňovej, 1942 – 1951, 0,10 bm.

Stanica ZNB v Hrkáči, 1946 – 1949, 0,03 bm.

Stanica ZNB v Hrochoti, 1938 – 1950, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Hronci, 1945 – 1948, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Hronskej Breznici, 1944 – 1949, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Hronskom Beňadiku, 1945 – 1948, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Janovej Lehote, 1944 – 1948, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Kalinove, 1920 – 1948, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Kokave nad Rimavicou, 1945 – 1948, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Konrádovciach (Korláte), 1945 – 1950, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Kováčovciach, 1922 – 1949, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Kráľovej, 1919 – 1951, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Kremnici, 1945 – 1950, 0,16 bm.

Stanica ZNB v Kriváni, 1943 – 1950, 0,09 bm.

Stanica ZNB v Krupine, 1945 – 1951, 0,10 bm.

Stanica ZNB v Látkach, 1945 – 1948, 0, 04 bm.

Stanica ZNB v Lietave, 1942 – 1950, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Lovinobani, 1944 – 1948, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Lučenci, 1945 – 1949, 0,24 bm.

Stanica ZNB v Medzibrode, 1944 – 1949, 0,09 bm.

Cestná kontrolná stanica ZNB v Modrom Kameni, 1947 – 1951, 0,10 bm.

Stanica ZNB v Novej Bani, 1945 – 1950, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Očovej, 1923 – 1949, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Ožďanoch, 1945 – 1951, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Pliešovciach, 1919 – 1950, 0,11 bm.

Stanica ZNB v Podbrezovej, 1938 – 1949, 0,10 bm.

Stanica ZNB v Podkriváni, 19454 – 1949, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Pohorelskej Maši, 1942 – 1948, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Polomke, 1943 – 1950, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Poltári, 1921 – 1948, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Ponikách, 1939 – 1949, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Rapovciach, 1945 – 1949, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Ratkovej, 1919 – 1949, 0,13 bm.

Stanica ZNB v Rimavskej Seči, 1938 – 1950, 0,12 bm.

Stanica ZNB v Senohrade, 1919 – 1951, 0,09 bm.

Stanica ZNB v Sihle, 1939 – 1947, 0,06 bm.

Stanica ZNB v Sliači, 1938 – 1949, 0,16 bm.

Stanica ZNB v Slovenskej Ľupči, 1939 – 1948, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Starých Horách, 1922 – 1949, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Šafárikove (Tornali), 1945 – 1949, 0,18 bm.

Stanica ZNB v Štiavnických Baniach, 1945 – 1951, 0,04 bm.

Jazdná stanica ZNB v Štrkovci, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Stanica ZNB v Šumiaci, 1945 – 1949, 0,07 bm.

Stanica ZNB v Švermove (Telgarte), 1945 – 1950, 0,03 bm.

Stanica ZNB v Teranoch, 1945 – 1949, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Tisovci, 1945 – 1950, 0,02 bm.

Stanica ZNB v Uľanke (Ulmanke), 1936 – 1949, 0,10 bm.

Stanica ZNB v Utekáči, 1945 – 1947, 0,01 bm.

Stanica ZNB vo Velikej nad Ipľom, 1942 – 1950, 0,13 bm.

Stanica ZNB vo Veľkom Poli, 1946 – 1949, 0,02 bm.

Stanica ZNB vo Veľkom Blhu, 1919 – 1951, 0,03 bm.

Stanica ZNB vo Vígľašskej Huti, 1944 – 1950, 0,10 bm.

Stanica ZNB vo Vinici (Nekyje), 1922 – 1949, 0,02 bm.

Stanica ZNB vo Vyhniach, 1945 – 1947, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Zaježovej, 1945 – 1949, 0,03 bm.

Stanica ZNB vo Zvolenskej Slatine, 1938 – 1951, 0,14 bm.

Stanica ZNB vo Zvolene, 1944 – 1949, 0,26 bm.

Cestná kontrolná stanica ZNB vo Zvolene, 1945 – 1950, 0,04 bm.

Stanica ZNB v Žarnovici, 1944 – 1949, 0,08 bm.

Stanica ZNB v Žiari nad Hronom, 1945 – 1949, 0,07 bm.

VIII. Iné policajno-bezpečnostné orgány

Zajatecký inšpekčný dôstojník v Banskej Bystrici, 1916 – 1918, 0,72 bm.

D. FINANČNÍCTVO

III. Poisťovne

MOLDAVIA-GENERALI-SECURITAS, účastinná poisťovňa v Prahe, Riaditeľstvo pre Slovenskú republiku v Bratislave, Hlavné jednateľstvo v Banskej Bystrici, 1942 – 1944, 0,55 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Správa štátnej píly v Banskej Bystrici, 1874 – 1950, 2,56 bm, I.

Správa štátnej píly v Gašparove, 1894 – 1943, 0,11 bm.

Správa štátnej píly v Jánošovke, 1917 – 1950, 5,30 bm, I.

Správa štátnej píly v Polomke, 1944 – 1945, 0,10 bm.

Správa štátnej píly na Starých Horách, 1840 – 1937, 1,68 bm.

Správa štátnej píly v Štiavničke, 1891 – 1944, 0,26 bm.

Správa píly Koháry – Coburg v Červenej Skale, 1923 – 1950, 2,87 bm, I.

Správa píly Koháry – Coburg v Hrabušiciach, 1893 – 1925, 0,09 bm.

Správa píly Koháry – Coburg v Muráni, 1894 – 1933, 1,02 bm.

Správa píly Koháry – Coburg v Revúčke, 1885 – 1928, 0,75 bm.

Správa píly Koháry – Coburg v Tepličke, 1899 – 1902, 0,17 bm.

IV. 8. Polygrafický priemysel

Učebné pomôcky, š. p., v Banskej Bystrici, 1954 – 1992, 66 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Prvá lučenecká továreň na rum a likéry v Lučenci, 1946 – 1949, 0,50 bm.

Stredoslovenské pekárne a cukrárne, n. p. v Banskej Bystrici, 1949 – 1963, 10 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Mototrans, š. p., podnikové riaditeľstvo v Banskej Bystrici, 1972 – 1992, 30,60 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Banskej Bystrici, /1920/ 1943 – 1947 /1948/, 0,68 bm, I.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik v Banskej Bystrici, /1934 – 1948/ 1949 – 1963, 13,80 bm, I.

V. 5. Poľnohospodárske projektové ústavy /1955 – 1969/

Pôdohospodársky projektový ústav v Banskej Bystrici, 1955 – 1969, 60,50 bm.

V. 6. Krajské podniky poľnohospodárskej techniky

Krajský podnik poľnohospodárskej techniky vo Zvolene, 1961 – 1964, 14 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Poľnohospodárske stavby, š. p., podnikové riaditeľstvo vo Zvolene, 1959 – 1997, 20 bm.

VI. 2. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov /1860 – 1948/

Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici, 1674 – 1950, 301 bm.

Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Žarnovici a Zvolene, 1860 – 1949, 258,43 bm.

VI. 3. Štátne lesy – podnikové riaditeľstvá /od 1948/

Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Banskej Bystrici, 1949 -1957, 24 bm.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Krajská správa lesov v Banskej Bystrici, 1954 – 1962, 11,80 bm.

Správa štátnych lesov v Bacúchu, 1871 – 1941, 1,75 bm, I.

Správa štátnych lesov v Badíne, 1872 – 1947, 0,74 bm.

Správa štátnych lesov v Banskej Bystrici, 1827 – 1951, 2,80 bm, I.

Správa štátnych lesov v Banskej Štiavnici, 1862 – 1940, 0,62 bm.

Správa štátnych lesov v Beňuši, 1872 – 1941, 0,80 bm.

Správa štátnych lesov v Brode v Žarnovici, 1805 – 1951, 25,70 bm, I.

Správa štátnych lesov v Dobroči, 1859 – 1949, 3,20 bm, I.

Správa štátnych lesov v Hliníku nad Hronom, 1862 – 1949, 12,15 bm, I.

Správa štátnych lesov v Hronci, 1859 – 1941, 0,55 bm.

Správa štátnych lesov v Jalnej, 1866 – 1942, 0,20 bm, I.

Správa štátnych lesov v Jasení, 1891 – 1948, 0,42 bm.

Správa štátnych lesov v Kráme, 1859 – 1946, 0,66 bm.

Správa štátnych lesov v Kremnici, 1865 – 1950, 0,30 bm, I.

Správa štátnych lesov v Ľubietovej, 1879 – 1888, 2 bm.

Správa štátnych lesov v Lučatíne, 1894 – 1949, 4,10 bm, I.

Správa štátnych lesov v Michalovej, 1851 – 1949, 3,30 bm, I.

Správa štátnych lesov v Osrblí, 1907 – 1949, 0,50 bm.

Správa štátnych lesov v Piargu – Bohuniciach, 1872 – 1938, 0,17 bm, I.

Správa štátnych lesov v Predajnej, 1870 – 1940, 0,60 bm.

Správa štátnych lesov v Sihle, 1887 – 1926, 0,30 bm.

Správa štátnych lesov v Slovenskej Ľupči, 1865 – 1948, 21,50 bm, I.

Správa štátnych lesov na Starých Horách, 1778 – 1948, 7,43 bm, I.

Správa štátnych lesov vo Svätom Ondreji, 1854 – 1951, 11,50 bm.

Správa štátnych lesov v Štiavničke, 1875 – 1942, 0,39 bm.

Správa štátnych lesov vo Vígľaši, 1938 – 1947, 0,06 bm.

Správa štátnych lesov vo Voznici – Žarnovici, 1862 – 1948, 9,34 bm, I.

Správa štátnych lesov vo Zvolene, 1877 – 1949, 0,52 bm.

Správa hrablí, drevoskladu a uhliarstiev v Banskej Bystrici, 1810 – 1898, 3,66 bm, I.

VI. 5. Lesný priemysel /1948 – 1956/

Stredoslovenský lesný priemysel, n. p. v Banskej Bystrici, 1949 – 1960, 12 bm.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Brezne, 1951 – 1967, 11,68 bm.

Štátne lesy – Lesný závod Brod v Žarnovici, 1950 – 1955, 11,25 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Hronci, 1950 – 1960, 3 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Krupine, 1928 – 1961, 41 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Predajnej, 1949 – 1966, 6,40 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Rimavskej Sobote, 1946 – 1969, 16 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Žarnovici, 1923 – 1967, 37,60 bm.

VI. 7. Západo-, Stredo-, Východoslovenské štátne lesy od roku 1976

Stredoslovenské štátne lesy v Slovenskej Ľupči, /1948/ 1965, 6,62 bm, I.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Lesná správa Rimamuránsko – šalgotarjánskej spoločnosti v Klenovci, 1810 – 1934, 0,40 bm.

Lesná správa Rimamuránsko – šalgotarjánskej spoločnosti v Likieri, /1832/ 1898 – 1943, 1,25 bm.

Lesná správa Rimamuránsko – šalgotarjánskej spoločnosti v Rimavici, 1802 – 1947, 2,30 bm.

Lesná správa Rimamuránsko – šalgotarjánskej spoločnosti v Rimavskom Brezove, /1814/ 1884 – 1931, 1,10 bm.

Lesná správa Rimamuránsko – šalgotarjánskej spoločnosti vo Večelkove, /1869/ 1886 – 1924, 0,20 bm.

Lesná správa Rimamuránsko – šalgotarjánskej spoločnosti v Železníku, /1868/ 1918 – 1942, 0,86 bm.

Rimamuránsko – šalgotarjánska železiarska účastinná spoločnosť so sídlom v Budapešti, 1855 – 1934, lesné mapy v 48 tubách, I.

Lesná správa banskobystrického biskupstva v Tekovskej Breznici, 1886 – 1949, 0,75 bm. *

Lesný úrad banskobystrického biskupstva v Lutile, 1885 – 1948, 12,03 bm. *

Riaditeľstvo lesov Koháry – Coburg v Jelšave, 1826 – 1936, 133,20 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Antole, 1888 – 1948, 20,35 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Čabradi, 1835 – 1929, 1,80 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Červenej Skale, 1889 – 1950, 5,76 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Heľpe, 1865 – 1942, 4,05 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Kameňanoch, 1884 – 1931 /1929 -1932/, 0,78 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Ľubeníku, 1890 – 1933, 1,71 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Muráni I., 1828 – 1934, 3,94 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Muráni II., 1888 – 1935, 2,12 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Polomke, 1920 – 1945, 3,97 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Ratkovej, 1890 – 1930, 0,59 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Revúcej, 1852 – 1936, 5,80 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Stratenej, 1899 – 1935, 2,90 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Šumiaci, 1849 – 1940, 3,49 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Telgárte, 1889 – 1946, 2,19 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Tepličke, 1900 – 1915, 0,76 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg vo Vernári, 1890 – 1938, 2,92 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg vo Vyšnom Blhu, 1826 – 1945, 2,57 bm.

Lesná správa Koháry – Coburg v Závadke, 1859 – 1952, 5,13 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Čabradi, 1835 – 1928, 0,99 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg vo Fiľakove, 1844 – 1928, 1,42 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Hrabušiciach, 1840 – 1927, 1,84 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Mokrej Lúke, 1836 – 1936, 2,77 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Muráni, 1833 – 1925, 15,68 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Polomke, 1834 – 1931, 2,91 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Revúcej, 1904 – 1925, 1,68 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Sitne, 1878 – 1920, 4,81 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Šumiaci, 1828 – 1923, 1,44 bm.

Lesný úrad Koháry – Coburg v Teplom Vrchu, 1828 – 1929, 6,24 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Krajské združenie národných podnikov stavebníctva v Banskej Bystrici, 1955 – 1960 /1964/, 2,40 bm, I.

Krajské združenie národných podnikov stavebnej výroby v Banskej Bystrici, /1955/ 1960 – 1965, 12,50 bm, I.

Krajský projektový ústav v Banskej Bystrici, 1954 – 1965, 105 bm.

Beluš, staviteľ v Banskej Bystrici, 1947, 0,30 bm.

Bláha Jozef, staviteľ v Banskej Štiavnici, 1947 – 1948, 0,05 bm.

Říha Miroslav, staviteľ v Banskej Bystrici, 1940 – 1948, 0,50 bm.

František Miksch, staviteľ, 1815 – 1878, 0,12 bm.

Maxa a Holý, stavitelia v Banskej Bystrici, 1945 – 1948, 0,05 bm.

Lupták Juraj, staviteľ v Banskej Bystrici, 1941, 0,15 bm.

Kontry, staviteľ v Banskej Bystrici, 1947 – 1948, 0,03 bm.

Zaťko, staviteľ v Banskej Bystrici, 1946 – 1947, 0,20 bm.

Herich a Majerník, stavitelia v Hnúšti, 1923 – 1950, 0,65 bm.

Senský, staviteľ v Kežmarku, 1945 – 1947, 0,10 bm.

Doležal, staviteľ v Krupine, 1947 – 1948, 0,05 bm.

Spevák Imrich, staviteľ v Prievidzi, 1936 – 1949, 0,22 bm.

Bartaloš Eugen, staviteľ v Prievidzi, 1946 – 1949, 0,15 bm.

Čatloš Martin, staviteľ v Banskej Bystrici, 1945 – 1947, 0,10 bm.

Ďuriak Anton, staviteľ v Prievidzi, 1943 – 1950, 0,40 bm.

Meliško a spol., Hornonitrianska stavebná spoločnosť v Prievidzi, 1942 – 1950, 0,40 bm.

Mandys Bohuslav, staviteľ vo Zvolene, 1944 – 1948, 0,10 bm.

Novák František, staviteľ vo Zvolene, 1942 – 1944, 0,03 m.

Holub, staviteľ v Žarnovici, 1946 – 1948, 0,10 bm.

Kecek, Marhold, Dráb a spol., stavebná spoločnosť v Kremnici, 1932 – 1950, 2 bm.

Ivaška a Zeman, stavitelia v Banskej Bystrici, 1938 – 1947, 0,50 bm.

Karaman a syn, drevoobchod a debnáreň v Banskej Bystrici, 1942 – 1950, 0,09 bm.

Lučenecká miestna železničná úč. spoločnosť, 1902 – 1915, 0,14 bm.

Pozemné stavby, š. p., Banská Bystrica, 1949 – 1984, 105 bm.

Stavebná správa slovenských železníc v Banskej Bystrici, 1918 -1942, 0,03 bm.

Stavounion, š. p., Banská Bystrica, 1972 – 1996, 0,80 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Cesty, n. p., závod v Lučenci, 1846 – 1957, 2,50 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Počtovnícka a organizačná služba Praha, prevádzka Zvolen, 1961 -1994, 3 bm.

PRIOR, Stredoslovenské obchodné domy, podnikové riaditeľstvo v Banskej Bystrici, 1976 – 1986, 5 bm.

ZDROJ Banská Bystrica, 1959 – 1996, 21,15 bm.

XII. 1. Služby

KORT – komerčná organizácia pre rozvoj techniky, š. p., Banská Bystrica, 1971 – 1990, 18,60 bm.

Stredoslovenský priemyselný podnik Miestneho hospodárstva – výživa v Banskej Bystrici, 1950 – 1963, 14 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Krajská organizácia pre rozvoj miestneho stavebníctva Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici, 1985 – 1989, 5,90 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 3. Iné výrobné družstvá

Družstevný obchodný a výrobný podnik Zvolen, 1955 – 1992, 21 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Stavebné bytové družstvo v Banskej Bystrici, 1959 – 1989, 7,40 bm.

VI. Iné družstvá

Družstvo na nákup strojov pre živnostníkov obvodu Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici, 1926 – 1937, 0,20 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Stredoslovenský krajský výbor Komunistickej strany Slovenska, 1945 – 1989, 155,40 bm.

III. Zväzy

Krajské združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Banskej Bystrici, 1947 – 1949, 0,78 bm, I.

Krajský sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Banskej Bystrici, 1949 – 1952, 0,15 bm.

IV. Odborové hnutie

Krajská odborová rada Stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici, /1952/ 1960 – 1969, 13,80 bm.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v zdravotníctve v Banskej Bystrici, /1954/ 1961 – 1968, 0,96 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov štátnych orgánov a miestneho hospodárstva v Banskej Bystrici, 1960 – 1967, 0,72 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov školstva a kultúry v Banskej Bystrici, 1960 – 1969, 1,20 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov strojárstva v Banskej Bystrici, 1960 – 1966, 1,92 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v stavebnom priemysle v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 4,20 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov spotrebného priemyslu v Banskej Bystrici, /1959/ 1960 – 1965, 0,12 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v potravinárskom priemysle v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 1,08 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Banskej Bystrici, 1960 – 1968, 3,12 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov obchodu v Banskej Bystrici, 1962 – 1967, 0,48 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v miestnom stavebníctve v Banskej Bystrici, 1965 – 1967, 0,12 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v chemickom priemysle v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 2,04 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu hutníckeho priemyslu a rudných baní v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 0,60 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu dopravy a spojov v Banskej Bystrici, 1960 – 1967, 1,44 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Odborového zväzu zamestnancov v baníctve a energetike v Banskej Bystrici, 1961 – 1965, 0,24 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Slovenského Národného frontu v Banskej Bystrici, 1949 – 1960 /1961/, 12,24 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Banskej Bystrici, /1966/ 1968 – 1990, 21,20 bm, I.

Oblastný akčný výbor Slovenského Národného frontu v Banskej Bystrici, 1948, 0,28 bm, I.

Oblastný akčný výbor Slovenského Národného frontu v Rimavskej Sobote, 1948, 0,36 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu

Krajský výbor Zväzu československých invalidov v Banskej Bystrici, 1950 – 1960, 16 bm.

Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Banskej Bystrici, /1947/ 1949 – 1960 /1965/, 3,60 bm, I.

Krajský výbor Československého zväzu mládeže v Banskej Bystrici, 1950 – 1960, 4,44 bm, I.

Krajský výbor Obrancov mieru v Banskej Bystrici, 1951 – 1958, 1,20 bm, I.

Krajský výbor Československej spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov v Banskej Bystrici, 1952 – 1960, 0,72 bm, I.

Krajský výbor Československého Červeného kríža v Banskej Bystrici, /1951/ 1954 – 1960 /1965/, 1,20 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Zväzu požiarnej ochrany v Banskej Bystrici, 1960 – 1988, 12,25 bm.

Stredoslovenský krajský výbor Československého zväzu mládeže v Banskej Bystrici, 1960 – 1962, 0,84 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Slovenského zväzu mládeže v Banskej Bystrici, 1980 – 1989, 14 bm.

Stredoslovenský krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 3,12 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Banskej Bystrici, 1971 – 1989, 2,20 bm.

Stredoslovenský krajský výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Banskej Bystrici, 1961 – 1965, 2,85 bm.

Stredoslovesnký krajský výbor Československej spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 1,92 bm, I.

Stredoslovenský krajský výbor Československého Červeného kríža v Banskej Bystrici, 1960 – 1965, 2,64 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 2. Galérie

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, 1961 – 1983, 4,80 bm.

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Krajský podnik pre film, koncerty a estrády v Banskej Bystrici, 1957 – 1965, 0,42 bm, I.

III. 4. Osvetové strediská

Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica, 1964 – 1993, 21 bm.

I. ŠKOLSTVO

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola v Tisovci, 1952 – 1958, 0,36 bm.

IX. Školské správy

Inšpektorát ľudových škôl hospodárskych v Banskej Bystrici, /1920/ 1946 – 1949 /1950/, 2,52 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 2. Krajské ústavy národného zdravia

Krajský ústav národného zdravia v Banskej Bystrici, 1940 – 1977, 32,20 bm.

I. 4. Krajské hygienicko – epidemiologické stanice

Krajská hygienicko – epidemiologická stanica v Banskej Bystrici, 1952 – 1954, 27 balíkov, 3 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Lesná bratská pokladnica v Banskej Bystrici, 1870 – 1948, 6,50 bm, I.

Podporný spolok podúradníkov lesného riaditeľstva v Banskej Bystrici, 1894 – 1937, 0,36 bm.

Správa fondu pre nemocenské poistenie zamestnancov Štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici, 1927 – 1936, 1,05 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Ľudová kancelária pre vojnovú starostlivosť v Banskej Bystrici, 1918 – 1919, 0,48 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Beretki (Beretky) z Bretky, /1571/ 1682 – 1864, 0,12 bm.

Berchtold, 1701 – 1815, 0,36 bm.

Cekuš (Czekus), 16. – 20. storočie, 0,24 bm.

Čemický, 1742 – 1834, 0,12 bm, I.

Gömöri /Gö mö ry/, /1590/ 1643 – 1936, 2,40 bm, I.

Hanvai /Hanvay/, 1667 – 1849, 0,12 bm.

Hudoba z Badína, 1772 – 1782, 0,12 bm.

Koháry – Coburg, /1241/ 1321 – 1909, 62,95 bm.

Kóš (Koós), 1571 – 1800, 0,12 bm.

Lendel (Lengyel), 1815 – 1903, 0,36 bm.

Liskaj (Liszkay), 1843 – 1917, 0,12 bm, I.

Ostrolúcky v Ostrej Lúke, /1241/ 1328 – 1947, 35,90 bm.

Petrikovič (Petrikovich), 1636 – 1946, 0,36 bm.

Radvanský z Radvane /Radványi/, /1263/ 1480 – 1939, 11,52 bm, I.

Ragáj (Ragály), 1719 – 1867, 0,12 bm, I.

Šü tö (Süteö), 1509 – 1892, 0,12 bm, I.

Sakal (Szakall), 1584 – 1937, 0,12 bm, I.

Satmáry Kiráj (Szathmáry Király), 1600 – 1902, 0,72 bm, I.

Sontág (Szontágh), 1844, 0,12 bm.

Török, /1323/ 1400 – 1862, 0,48 bm, I.

Turoci (Turóczi) z Radnoviec, 1631 – 1944, 0,12 bm.

Váli (Vályi), /1386/ 1400 – 1876, 0,84 bm, I.

II. Panstvá

Ústredná správa majetkov rodov Koháry – Coburg, 1692 – 1838, 51,29 bm.

Riaditeľstvo majetkov Koháry – Coburg v Šávoli, 1825 – 1852, 30,12 bm.

Riaditeľstvo hospodárskych majetkov Koháry – Coburg vo Fiľakove, 1892 – 1900, 1,92 bm.

Riaditeľstvo železiarní Koháry – Coburg v Pohorelej, /1794/ 1833 – 1915 /1922/, 22,08 bm.

Tajomník Koháry – Coburg v Pohorelej, 1913 – 1922, 0,24 bm.

Prefektorát Koháry – Coburg v Boršode, 1836 – 1848, 1,43 bm.

Prefektorát Koháry – Coburg v Jelšave, 1828 – 1849, 2,52 bm.

Inžinierska kancelária Koháry – Coburg v Revúcej, 1847 – 1912, 0,60 bm.

Správna rada coburgovských majetkov v Revúcej, 1900 – 1910, 0,24 bm.

Vnútená správa Koháry – Coburg vo Vyšnom Blhu – Bozite, 1919 -1925, 0,72 bm.

Generálne riaditeľstvo coburgovských majetkov v Bratislave, 1924 – 1929 /1926 – 1928/, 1 bm.

Úradná správa Koháry – Coburg v Jelšave, 1927 – 1935, 1,56 bm.

Učtáreň Koháry – Coburg v Jelšave, 1831 – 1935, 28,10 bm.

Panstvo Koháry – Coburg v Čabradi, 1664 – 1853, 16,80 bm.

Panstvo Koháry – Coburg v Divíne, /1815/ 1877 – 1944, 2,88 bm.

Panstvo Koháry – Coburg vo Fiľakove, 1716 – 1825, 11,24 bm.

Panstvo Koháry – Coburg v Heveši, 1838 – 1887, 0,92 bm.

Panstvo Koháry – Coburg v Hrabušiciach, 1827 – 1926, 1,88 bm.

Panstvo Koháry – Coburg v Muráni, 1717 – 1892, 32,32 bm.

Panstvo Koháry – Coburg v Sitne, 1709 – 1928, 17,81 bm.

Panstvo Koháry – Coburg vo Vígľaši, /1282/ pol. 17. st. – 1925, 38,60 bm.

Panstvo Koháry – Coburg vo Vyšnom Blhu, 1618 – 1928, 11,94 bm.

Panstvo Koháry – Coburg, hospodárska správa v Držkovciach, 1840 – 1907, 2,05 bm.

Panstvo Koháry – Coburg, hospodárska správa v Rapovciach, 1839 – 1891, 0,14 bm.

Panstvo Koháry – Coburg, Inšpektorát kaštieľov a parkov vo Vyšnom Blhu, 1830 – 1861, 0,12 bm.

Správa archívu Koháry – Coburg v Jelšave, 1895 – 1896, 0,24 bm.

Správa archívu Koháry – Coburg vo Svätom Antole, 1836 – 1857, 0,48 bm.

Inšpektorát – prefektúra esterháziovských majetkov Bytčianskeho dištriktu vo Zvolenskej Slatine, 1794 – 1850, 13,22 bm.

Panstvo banskobystrického biskupstva vo Svätom Kríži, /1315/ 1579 – 1949, 16,73 bm, I. *

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Tibor Blatný, 1918 – 1953, 0,12 bm.

Ján Čajak, 1918 – 1933, 0,12 bm.

Jozef Ferenczy, 1809 – 1871, 0,16 bm.

Viliam Groó, 1843 – 1906, 0,12 bm, I.

Móric Patzek, 1828 – 1873, 0,12 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

IV. Spolky

Kasíno v Banskej Bystrici, 1937 – 1939, 0,12 bm.

Krajinský spolok lesníctva a poľovníctva v Banskej Bystrici, 1911 – 1929, 0,12 bm.

Pobočka Hornouhorského vzdelávacieho spolku pre Zvolenskú župu v Banskej Bystrici (Felvidéki Magyar Kö zmu velo dési Egyesü let), 1884 – 1917, 0,96 bm.

Rybársky spolok Zvolenskej župy v Banskej Bystrici, 1907 – 1948, 0,36 bm.

Sokolská župa Pohronská ”Detvan” v Banskej Bystrici, 1945 – 1947 /1948/, 1,08 bm.

Spolok Patronage v Banskej Bystrici, 1913 – 1914, 0,04 bm.

Spolok pre rozširovanie vlasteneckého čítania, 1905 – 1919, 0,36 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Župný výbor Uhorského Červeného kríža pre Zvolenskú župu, 1914 -1918, 0,12 bm, I.

Advokátska komora v Banskej Bystrici, 1890 – 1907, 5,57 bm.

Banskobystrický divadelný obvod, 1903 – 1910, 0,12 bm, I.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1594 – 1952, 107,82 bm, I, R.

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1827 – 1895, 27 bm.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka rodových písomností, 17. – 20. storočie, 0,88 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotokópií, /1075 – 1945/ 1955 – 1959, 0,36 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečiatok a pečatidiel, 1657 – 1949, 4,80 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka dobovej dokumentácie, 1916 – 1979, 3,36 bm, I.

Zbierka novín, 1694 – 1919, 8,76 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *