Archív mesta Bratislavy

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ARCHÍV MESTA BRATISLAVY

Okresný úrad Bratislava I

Vajanského nábrežie 10

810 06 Bratislava 1

Telefón: 02/59 35 64 62, 54 43 32 48

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 1. Fond národnej obnovy v rokoch 1945 – 1949

Hlavný likvidátor dočasných a národných správ v Bratislave, 1945 – 1961, 110 bm, I.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa a daňový úrad v Bratislave, (1911) 1924 – 1949 (1960), 241,50 bm, I.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Mestská komisia ľudovej kontroly a štatistiky, 1961 – 1967, 2,05 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Bratislavy, 1245 – 1945, 658 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Bratislavské Podhradie, 1584 – 1851 (1870), 3 bm, I.

Mestečko Devín, (1556) 1764 – 1870 (1942), 0,50 bm, I.

Mestečko Rača, (1607) 1609 – 1870 (1918), 0,10 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Bratislave, 1923 – 1945, 109 bm, I.

Obecný notársky úrad v Petržalke, 1917 – 1938, 1 bm.

Obvodný notársky úrad v Devínskej Novej Vsi, 1916 – 1918, 0,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rusovciach, 1873 – 1947, 0,20 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Čunovo, 1878 – 1881 (1951), 0,10 bm, I.

Obec Lamač, 1556 – 1866, 1 bm, I.

Obec Vajnory, 1516 – 1865 (1934), 0,90 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Národný výbor mesta Bratislavy, 1945 – 1990, 691,50 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodné rady Ústredného národného výboru v Bratislave,(1945) 1949 – 1954, 0,95 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady v rokoch 1945 – 1990

Útvar hlavného architekta v Bratislave, (1849) 1961 – 1970, 216 bm, I.

XXVI. 2. Miestna samospráva od roku 1991

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 1990 – 1992, 1,65 bm.

B. JUSTÍCIA

II. 2. Notári a advokáti do roku 1850

Advokát Ján Biely v Bratislave, 1767 – 1839, 1,12 bm, I.

III. 7. Notári a advokáti z rokov 1850 – 1861

Mestskí verejní notári v Bratislave, 1859 – 1861, 0,50 bm, I.

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Bratislave, 1872 – 1960 (1971), 124,15 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Mestská prokuratúra v Bratislave, (1926) 1951 – 1985, 25,85 bm.

Obvodná prokuratúra I v Bratislave, 1978 – 1983, 0,80 bm.

Obvodná prokuratúra II v Bratislave, 1978 – 1983, 0,30 bm.

Obvodná prokuratúra III v Bratislave, 1978 – 1983, 0,12 bm.

Obvodná prokuratúra IV v Bratislave, 1978 – 1983, 0,20 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 4. Policajné kapitanáty

Mestský policajný kapitanát v Bratislave, 1822 – 1920,24,77 bm, I.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 3. Elektrotechnický priemysel

SIEMENS, a. s. v Bratislave, 1931 – 1948, 1,12 bm, I.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

INVESTING – podnik pre investičnú výstavbu Národného výboru mesta Bratislavy v Bratislave, 1947 – 1970, 109,92 bm, I.

POVUS (Pozemné stavby, n. p., závod 02) š. p. v likvidácii v Bratislave 1981 – 1998, 2,04 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Inžiniering dopravných stavieb v Bratislave, 1986 – 1991, 2,60 bm.

STAVOPROJEKT, projektovo – inžinierska organizácia v. Bratislave, 1948 – 1992, 10 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Ladislav Tubel, obchodná firma v Bratislave, 1931 – 1939,0,16 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 3. Iné výrobné družstvá

Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii v Bratislave, 1940 – 1996, 0,62 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Roľnícke strojové družstvo v Bratislave – Petržalke, 1947 – 1949 (1975), 0,12 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave, 1948 – 1989, 290 bm.

Obvodný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave I, 1948 – 1989, 195 bm.

Obvodný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave II, 1948 – 1989, 4 bm.

Obvodný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave III, 1948 – 1989, 18,50 bm.

Obvodný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave IV, 1948 – 1989, 9 bm.

Obvodný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bratislave V, 1948 – 1989, 6 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Národnom výbore hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, 1960 – 1987, 1,32 bm.

IV. Odborové hnutie

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Národnom výbore hl. mesta SR Bratislavy v Bratislave, 1948 -1991, 1,44 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Národného frontu hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy,

1954 – 1990 (1991), 14,70 bm.

Obvodný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave I, 1972 – 1990, 5,50 bm.

Obvodný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave II, 1971 -1990, 4,75 bm.

Obvodný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave III, 1971 -1991, 5,55 bm.

Obvodný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave IV, 1972 -1990, 4,05 bm.

Obvodný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave V, 1986 – 1990, 1,80 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Mestský koordinačný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave, 1966 – 1990, 0,24 bm.

Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave, 1967 – 1990, 2,30 bm.

Obvodný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave I, 1977 -1990, 1,35 bm.

Obvodný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave II, 1971 -1990, 1,80 bm.

Obvodný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave III, 1981 – 1990, 0,12 bm.

Obvodný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave IV, 1973 -1990, 1,75 bm.

Obvodný výbor Slovenského zväzu žien v Bratislave V, 1986 -1990, 0,33 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

I. Veda

Vedecké ústavy mesta Bratislavy, 1928 – 1947, 0,20 bm, I.

II. 3. Archívy

Archív mesta Bratislavy, 1793 – 1980, 23,65 bm, I.

II. 4. Knižnice

Verejná knižnica mesta Bratislavy, 1869 – 1922, 1 bm, I.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Slavín – Vydavateľstvo Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, 1967 – 1972, 0,36 bm, I.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Československé štátne reálne gymnázium s vyučovacou rečou nemeckou – maďarské pobočky – v Bratislave, 1871 – 1944, 1,46 bm, I.

Elokované triedy reálnej vetvy gymnázií v Bratislave, 1944 – 1950, 0,30 bm, I.

I. štátne československé reálne gymnázium v Bratislave, 1805 – 1956, 12,30 bm, I.

II. štátne československé reálne gymnázium v Bratislave, 1934 – 1955, 1,95 bm, I.

III. štátne československé reálne gymnázium v Bratislave, 1937 – 1953, 1,50 bm, I.

IV. štátne slovenské gymnázium v Bratislave, 1939 – 1941, 0,36 bm, I.

I. štátne dievčenské gymnázium v Bratislave, 1883 – 1950, 1,85 bm, I.

II. štátne dievčenské gymnázium v Bratislave, 1934 – 1948, 0,60 bm, I.

Štátne slovenské cvičné gymnázium v Bratislave, 1919 – 1950, 1,05 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola, Jelenia ulica v Bratislave, 1953 – 1959, 0,10 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola P. Jilemnického v Bratislave, 1953 – 1962, 0,53 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola, Kulíškova ulica v Bratislave, 1958 – 1959, 0,03 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola Tehelné pole v Bratislave, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Dvanásťročná stredná škola – Krasňany v Bratislave, 1953 -1960, 0,20 bm, I.

Dvanásťročná stredná škola – Trnávka v Bratislave, 1957 -1960, 0,08 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola, ulica Červenej armády v Bratislave, 1953 -1967, 0,77 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Československá štátna pedagogická akadémia v Bratislave,1930 – 1939, 0,60 bm, I.

Štátna učiteľská akadémia v Bratislave, 1871 – 1950, 2,80 bm, I.

Rehoľná slovenská dievčenská učiteľská akadémia uršulíniek,1906 – 1945, 0,86 bm, I.

Vyššia hospodárska škola v Bratislave, 1885 – 1954,10,50 bm, I.

Štátna priemyselná škola v Bratislave, 1903 – 1953, 3 bm, I.

Vyššia priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave, 1937 – 1953, 0,90 bm, I.

Štátna priemyselná škola stavebná v Bratislave, 1925 – 1953, 1,07 bm, I.

Československá štátna reálka v Bratislave, 1853 – 1939,2 bm, I.

Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave, 1928 – 1952,1,05 bm, I.

Štátna obchodná škola v Bratislave, 1919 – 1949, 0,35 bm, I.

Súkromná obchodná škola YMCA v Bratislave, 1929 – 1946,0,80 bm, I.

Nemecká mestská obchodná akadémia a obchodná škola v Bratislave, 1928 – 1941, 0,01 bm, I.

Štátny ústav pre vzdelávanie učiteliek materských škôl v Bratislave, 1938 – 1951, 0,50 bm, I.

Pedagogické gymnázium pre vzdelávanie učiteľov národných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave, 1950 – 1960, 0,65 bm, I.

Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Bratislave, 1950 -1959, 0,80 bm, I.

Vyššia sociálna škola v Bratislave, 1951 – 1953, 0,04 bm, I.

Štátna ošetrovateľská škola v Bratislave, 1933- 1950, 0,30 bm, I.

Štátna vyššia sociálno – zdravotná škola v Bratislave, 1949 – 1951, 0,42 bm, I.

Zdravotnícka škola v Bratislave, 1951 – 1953, 0,30 bm, I.

Štátna škola pre sociálno-zdravotnú starostlivosť v Bratislave, 1943 – 1949, 0,20 bm, I.

Odborná škola pre ženské povolania v Bratislave, 1920 – 1950, 0,75 bm, I.

Konzervatórium v Bratislave, 1919 – 1988, 9,55 bm, I.

IV. Odborné školy

Štátna škola vinársko – ovocinárska v Bratislave, 1919 -1922, 0,01 bm, I.

V. Učňovské školy

Učňovské školy v Bratislave, 1919 – 1989, 16,45 bm, I.

Učňovská škola v Devínskej Novej Vsi, 1926 – 1932, 0,04 bm, I.

Učňovská škola v Petržalke, 1924 – 1931, 0,05 bm, I.

Učňovská škola v Rači, 1926 – 1932, 0,03 bm, I.

Učňovská škola vo Vajnoroch, 1926 – 1932, 0,03 bm, I.

VI. Základné školy

Štátna meštianska škola v Devínskej Novej Vsi, 1925 – 1936, 0,01 bm, I.

III. štátna meštianska škola dievčenská v Bratislave, 1914 – 1945, 1,20 bm, I.

I. československá štátna meštianska škola chlapčenská v Bratislave, 1919 – 1948, 2,60 bm, I.

Cvičná štátna ľudová škola pri štátnej učiteľskej akadémii v Bratislave, 1919 -1948,0,43 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola nemecká, Jesenského ulica v Bratislave, 1894 – 1945, 1,60 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Martina v Bratislave, 1924 – 1945, 1,2 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Margity v Bratislave, 1926 – 1931, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Štefana – maďarská – v Bratislave, 1926 – 1945, 1,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Štefana – nemecká – v Bratislave, 1927 – 1938, 0,50 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Anny v Bratislave, 1926 -1938, 0,60 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Jozefa v Bratislave, 1924 – 1938, 1,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Mikuláša v Bratislave, 1926 – 1938, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Terézie v Bratislave, 1926 – 1938, 0,40 bm, I.

Ľudová škola evanjelickej obce nemecko – maďarská v Bratislave, 1926 – 1935, 0,04 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola nemecká v Petržalke, 1934 – 1935, 0,10 bm, I.

III. štátna ľudová škola v Bratislave, 1920 – 1941, 0,20 bm, I.

Štátna ľudová škola Janíkov dvor v Petržalke, 1925 – 1934, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola nemecká, Zadunajská ulica v Petržalke, 1932 – 1943, 0,60 bm, I.

Obecná ľudová škola nemecká, Školská ulica v Bratislave, 1941 – 1944, 0,01 bm, I.

I. národná škola v Bratislave, 1919 – 1953, 2,20 bm, I.

II. národná škola v Bratislave, 1919 – 1953, 4,20 bm, I.

III. národná a stredná škola P. Jilemnického – Palisády v Bratislave, 1945 – 1953, 0,50 bm.

IV. národná škola v Bratislave, 1923 – 1953, 0,30 bm, I.

V. národná škola, Mudroňova ulica v Bratislave, 1950 – 1958, 0,60 bm, I.

V. národná škola – Trnávka v Bratislave, 1929 – 1953, 3,30 bm, I.

VI. národná škola v Bratislave, 1930 – 1953, 0,40 bm, I.

VII. národná škola v Bratislave, 1931 – 1954, 0,46 bm, I.

XI. štátna národná škola chlapčenská v Bratislave, 1945 – 1952, 0,60 bm, I.

XIII. národná škola v Bratislave, 1937 – 1953, 0,94 bm, I.

XIV. národná škola v Bratislave, 1937 – 1952, 0,70 bm, I.

XV. národná škola v Bratislave, 1872 – 1960, 1,10 bm, I.

XVI. národná škola v Bratislave, 1907-1960, 0,90 bm, I.

XVIII. národná škola v Bratislave, 1925 – 1953, 1,20 bm, I.

XIX. národná škola v Bratislave, 1879 – 1953, 2,80 bm, I.

XX. národná škola v Bratislave, 1945 – 1953, 0,80 bm, I.

XXI. národná škola v Bratislave, 1938 – 1953, 0,40 bm, I.

XXII. národná škola v Bratislave, 1941 – 1953, 0,60 bm, I.

XXV. národná škola v Bratislave, 1886 – 1953, 3,60 bm, I.

XXVII. národná škola v Bratislave, 1920 – 1953, 2,30 bm, I.

XXVIII. národná škola v Bratislave, 1948 – 1953, 0,20 bm, I.

XXX. národná škola v Bratislave, 1938 – 1954, 0,80 bm, I.

XXXV. národná škola v Bratislave, 1920 – 1953, 1,20 bm, I.

XXXV. národná škola v Bratislave, 1927 – 1953, 1 bm, I.

XXXVI. národná škola v Bratislave, 1919 – 1953, 0,30 bm, I.

XXXVII. národná škola v Bratislave, 1899 – 1953, 0,50 bm, I.

XXXVIII. národná škola v Bratislave, 1906 – 1953, 5,30 bm, I.

XLIII. národná škola, Česká ulica v Bratislave, 1951 – 1953, 0,05 bm, I.

XLIII. národná škola – Rača v Bratislave, 1950 – 1952, 0,04 bm, I.

Národná škola – Rača v Bratislave, 1906 – 1953, 0,12 bm, I.

Národná škola – východ v Bratislave, 1906 – 1952, 0,10 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Petržalka v Bratislave, 1951 – 1953, 0,10 bm, I.

I. stredná škola v Bratislave, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

II. stredná škola v Bratislave, 1925 – 1952, 0,75 bm, I.

IV. stredná škola chlapčenská v Bratislave, 1929 – 1953, 0,95 bm, I.

V. stredná škola dievčenská v Bratislave, 1929 – 1953, 0,90 bm, I.

VI. stredná škola chlapčenská v Bratislave, 1931 – 1953, 1,10 bm, I.

VII. stredná škola dievčenská v Bratislave, 1931 – 1953, 1,10 bm, I.

VIII. stredná škola v Bratislave, 1934 – 1953, 1,06 bm, I.

IX. stredná škola v Bratislave, 1932 – 1953, 0,80 bm, I.

X. stredná škola v Bratislave, 1921 – 1953, 0,70 bm, I.

XI. stredná škola chlapčenská v Bratislave, 1948 – 1953, 0,25 bm, I.

XII. stredná škola v Bratislave, 1945 – 1954, 0,80 bm, I.

XVI. stredná škola dievčenská v Bratislave, 1939 – 1953, 0,46 bm, I.

XIX. stredná škola v Bratislave, 1952 – 1953, 0,09 bm, I.

XXI. stredná škola v Bratislave, 1931 – 1953, 1,35 bm, I.

XXII. stredná škola v Bratislave, 1938 – 1953, 0,70 bm, I.

XXIII. stredná škola v Bratislave, 1949 – 1951, 0,05 bm, I.

XXIV. stredná škola v Bratislave, 1931 – 1953, 0,92 bm, I.

Neúplná stredná škola – Dúbravka v Bratislave, 1951 – 1953, 0,04 bm, I.

XVI. osemročná stredná škola v Bratislave, 1953 – 1957, 0,13 bm, I.

XXIII. osemročná škola v Bratislave, 1929 – 1960, 1,33 bm, I.

Základná škola, Čachtická ulica v Bratislave, 1953 – 1993, 3,52 bm, I.

Základná deväťročná škola A. Markuša, Ulica Červenej armády v Bratislave, 1955 -1972,1,37 bm,I.

Základná deväťročná škola – Dúbravka v Bratislave, 1807 -1975, 1,08 bm, I.

Základná deväťročná škola, Dunajská ulica v Bratislave, 1965 – 1966, 0,03 bm, I.

Základná deväťročná škola, Gorazdova ulica v Bratislave, 1931 – 1975, 4,90 bm, I.

Základná deväťročná škola, Jazmínová ulica v Bratislave, 1945 – 1978, 5,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, Jesenského ulica v Bratislave, 1949 – 19071, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola, Kvačalova ulica 18 v Bratislave, 1948 – 1975, 3,56 bm, I.

XIII. deväťročná škola, Kvačalova ulica 20 v Bratislave, 1948 – 1953, 0,27 bm, I.

Základná deväťročná škola, Kvačalova ulica 20 v Bratislave, 1953 – 1972, 1,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, Námestie 1. mája v Bratislave, 1892 – 1974, 2,05 bm, I.

XI. základná deväťročná škola – Vajnory v Bratislave, 1934 – 1953, 0,26 bm, I.

Základná deväťročná škola, Žižkova ulica v Bratislave, 1953 – 1968, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola a materská škola pri dennom rehabilitačnom sanatóriu, Teslova ulica v Bratislave, 1973 -1978, 0,40 bm, I.

VII. Záujmové umelecké školy

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta v Bratislave, 1928 – 1953, 1,60 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

III. osobitná škola v Bratislave, 1949 – 1978, 1,60 bm, I.

VII. osobitná škola v Bratislave, 1951 – 1952, 0,01 bm, I.

Osobitná škola, Živnostenská ulica v Bratislave, 1924 – 1952, 3,20 bm, I.

Ľudová hospodárska škola v Rači, 1922 – 1944, 0,62 bm, I.

Ľudová hospodárska škola vo Vajnoroch, 1935 – 1940, 0,02 bm, I.

Ľudové vzdelávacie a odborné kurzy YMCA v Bratislave, 1931 – 1950, 0,75 bm, I.

I. materská škola v Bratislave, 1889 – 1894, 0,03 bm, I.

Materská škola, Bebelova ulica 10 v Bratislave, 1984 – 1988, 0,03 bm, I.

Materská škola, Gorazdova ulica v Bratislave, 1946 – 1954, 0,01 bm, I.

Materská škola, Krupinská 2 v Bratislave, 1966 – 1991, 0,18 bm, I.

Materská škola, Bélu Kuna 6 v Bratislave, 1979 – 1989, 0,04 bm, I.

Materská škola, Lysenkova 54 v Bratislave, 1960 – 1980, 0,06 bm, I.

Skúšobná komisia pre školy ľudové a meštianske s vyučovacou rečou maďarskou v Bratislave, 1932-1934, 0,03 bm, I.

IX. Školské správy

Inšpektorát uhorských stredných škôl v Bratislave, 1776 – 1899 (1950), 14,40 bm, I.

Inšpektorát stredných škôl v Bratislave, 1790 – 1868, 0,48 bm, I.

Správa školských zariadení mesta Bratislavy, 1963 – 1971, 2,50 bm, I.

Správa stredných odborných učilíšť Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky. Bratislavy, 1985 – 1990, 1,20 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Mestská detská nemocnica v Bratislave, 1870 – 1913, 0,07 bm, I.

Mestská všeobecná nemocnica v Bratislave, 1857 – 1940, 0,67 bm, I.

Nemecká ženská klinika v Bratislave, 1945, 1 kus, I.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Úrad mestského lekára v Bratislave, 1587 – 1925, 3,04 bm, I.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Mestský lazaret a robotáreň, 1713 – 1921, 1,50 bm, I.

Mestský špitál a kostol sv. Ladislava v Bratislave, 1441 – 1903, 5 bm, I.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad sv. Martina v Bratislave, 1536 – 1864, 2,40 bm, I.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Alžbetínky v Bratislave, 1624 – 1931, 1,83 bm, I.

Františkáni v Bratislave, 1502 – 1950, 2,31 bm, I.

Jezuiti v Bratislave, 1626 – 1949, 4,21 bm, I.

Kanonisky v Bratislave, 1656 – 1942, 3,26 bm, I.

Kapucíni v Bratislave, (1001) 1603 – 1954, 3,54 bm, I.

Milosrdní bratia v Bratislave, 1727 – 1950, 5,02 bm, I.

Uršulínky v Bratislave, 1726 – 1813, 0,40 bm, I.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Benický (Beniczky) z Beníc, 1700 – 1837, 0,01 bm, I.

Čemický (Csemiczky) z Čemíc, 1728 – 1805, 0,05 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Ecker, 1827 – 1877, 0,02 bm, I.

Fajnor, 1449 –1 949, 1,32 bm, I.

Feigler, 1845 – 1867, 0,12 bm, I.

Fogarassy, 1885 – 1944, 12 kusov, I.

Gräser, 1889 – 1908, 0,01 bm, I.

Imeľ (Imely) z Réce, 1661 – 1878, 1,80 bm, I.

Jeník, 1873 – 1875, 3 kusy, I.

Kalmár, 1856 – 1954, 0,12 bm, I.

Kováč (Kováts) z Maďarska, 19. – 20. stor., 1,85 bm.

Laporte z Francúzska, 1813 – 1852, 3 kusy, I.

Mergl z Nemecka, 1771 – 1939, 19. – 20. stor., 1,80 bm, I.

Nemešáni (Nemessanyi), 1802, 1844, 2 kusy, I.

Popper z Hliníka nad Váhom, 0,01 bm, 1853, 1890, I.

Weiss – Mader, 1740 – 1975, 1,85 bm, I.

Widersbach z Bavorska, 1680 – 1827, 0,03 bm, I.

Wimmer z Rakúska, 1583 – 1978, 0,72 bm, I.

Wokal z Čiech, 1831 – 1875, 0,01 bm, I.

II. Osobné fondy

Janko Alexy, 1945 – 1973, 0,12 bm.

Ján Nepomuk Batka, 1820 – 1919, 4,70 bm, I.

Karol Beňovský, 1908 – 1937, 0,48 bm, I.

Leo Bianchi, 1916 – 1961, 1 bm, I.

Ján Bilský, 1781 – 1834, 0,05 bm, I.

Samuel Čerňanský, 1779 – 1780, 0,04 bm, I.

Alexander Čunderlík, 1900 – 1992, 0,12 bm, I.

Eugen Dedek, 1826 – 1922, 0,10 bm, I.

Ovídius Faust, 1761 – 1942, 0,48 bm, I.

Ivan Grebeník, 1936 – 1979, 0,12 bm.

Gottfried Karol Hacker, 1801 – 1855, 0,12 bm, I.

Gustáv Halbritter, 1833 – 1867, 5 kusov, I.

Gustáv Heckenast, 1873 – 1876, 4 kusy, I.

Michal Miloslav Hodža, 1834 – 1880, 0,20 bm, I.

Marína Hodžová, 1861 – 1867, 0,02 bm, I.

Ján Holák, (1740) 1924 – 1978, 0,48 bm.

Jozef Ľudovít Holuby, 1874, 1 kus, I.

Jozef Horváth, 1827 -1976, 0,72 bm, I.

Antonín Hořejš, (1899) 1926 – 1935, 0,36 bm, I

Ján Hostinský, 1842 – 1865, 0,02 bm, I.

Jozef Alexander Hübner, 1839 – 1892, 0,70 bm, I.

Ján Nepomuk Hummel, 1804 – 1887, 19. stor., 0,60 bm, I.

Jozef Miloslav Hurban, 1839 – 1888, 0,15 bm, I.

Ľudovít Kemény, 1878 – 1944, 19. – 20. stor., 0,60 bm, I.

František Kindervater, 1841 – 1864, 0,01 bm, I.

Žigmund Kisfaludi, 1866 – 1883, 0,04 bm, I.

Ferdinand Kitzinger, 1858 – 1926, 0,12 bm, I.

Leopold Klinger, 1888 – 1891, 0,06 bm, I.

Alojz Kolísek, 1894 – 1928 (1994), 0,60 bm, I.

Adolf Komínek, 1919, 1969, 4 kusy, I.

Ján Koniarek, 1860, 1 kus, I.

František Kopernický, 1823 – 1915, 0,01 bm, I.

Eduard Kozič, 1822 – 1878, 8 kusov.

František Kraus, 1936, 20. stor., 0,12 bm, I.

Ján Kudlík, 1882 – 1889, 4 kusy, I.

Fridrich Lám, 1872 – 1892, 0,60 bm, I.

Jozef Langer, 1826, 1 kus, I.

Rudolf Laubner, 1874, 0,12 bm, I.

Leopold Maisch, 1813 – 1817, 0,02 bm, I.

František Xaver Messerschmidt, 1770 – 1784, 0,12 bm, I.

Michal Institoris Mošovský, 1796, 1 kus, I.

Peter Motko, 1818, 1 kus, I.

Juraj Murmann, 1870 – 1897, 0,12 bm, I.

Eugen Naumenko, 1897 – 1980, 1,20 bm, I.

Anton Orlík, 1945 – 1979, 2,35 bm, I.

Ján Štefan Pallehner, 1818 – 1878, 0,06 bm, I.

Rudolf Pleskott, 1900 – 1913, 0,04 bm.

Vít Pravda, 1889 – 1969, 0,06 bm.

Václav Prokopp, 1820 – 1860, 0,06 bm, I.

Leopold Reiss, 1895, 1910, 2 kusy, I.

Ladislav Révffy, 1835 – 1914, 0,12 bm, I.

Alojz Rigele, 1900 – 1941, 0,60 bm, I.

Florián František Rómer, 1840 – 1895, 0,12 bm, I.

Andrej Samuel Royko, 1840 – 1912, 1,08 bm, I.

Jozef Sasinek, 1914 -1949, 0,27 bm, I.

Ignác Schreiber, 1869 – 1898, 0,72 bm, I.

Hermann Sonnenfeld, 1816 – 1848, 0,02 bm, I.

Adolf Stephani, 1913 – 1914, 4 kusy, I.

Milan Rastislav Štefánik, 1899 – 1919, 0,01 bm, I.

Viktor Tilgner, 1884 – 1888, 0,01 bm, I.

František Tkáč, 1948 – 1989, 0,48 bm.

Oskar Tribus, 19. stor., 0,03 bm, I.

Viliam Ungváry, 1848 – 1877, 0,12 bm, I.

Karol Vargay, 1812 – 1873, 0,12 bm, I.

Gizela Weydeová – Lewekeová, 1918 – 1930, 1,44 bm, I.

František Zinn, 1850, 2 kusy, I.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Bratstvo Božieho tela v Bratislave, 1349 – 1779, 0,04 bm, I.

Cech brusičov a strihačov súkna v Bratislave, 1714 – 1777, 0,01 bm, I.

Cech cinárov v Bratislave, 1529 – 1871, I.

Cech čalúnnikov v Bratislave, 1832 – 1870, 0,03 bm, I.

Cech čiapkárov a pančuchárov v Bratislave, 1651 – 1824, 0,13 bm, I.

Cech debnárov v Bratislave, 1565 – 1872, 0,27 bm, I.

Cech farbiarov v Bratislave, 1741 – 1874, 0,70 bm, I.

Cech garbiarov, koželuhov, irchárov a remenárov v Bratislave, 1604 – 1873, 0,80 bm, I.

Cech gombičkárov, výrobcov krepu a ručných prác v Bratislave, 1602 – 1866, 0,24 bm, I.

Cech hodinárov v Bratislave, 1688 – 1885, 0,32 bm, I.

Cech holičov a ránhojičov, kúpeľníkov a chirurgov v Bratislave, 1607 – 1870, 0,51 bm, I.

Cech hostinských v Bratislave, 1636 – 1919, 0,38 bm, I.

Cech hrebenárov v Bratislave, 1741 – 1850, 0,14 bm, I.

Cech hrnčiarov v Bratislave, 1633 – 1888, 0,31 bm, I.

Cech ihliarov v Bratislave, 1689 – 1867, 0,31 bm, I.

Cech kefárov v Bratislave, 1798 – 1870, 0,18 bm, I.

Cech klampiarov v Bratislave, 1754 – 1883, 0,06 bm, I.

Cech výrobcov klincov v Bratislave, 1737 – 1875, 0,40 bm, I.

Cech klobučníkov a parochniarov v Bratislave, 1659 – 1872, 0,29 bm, I.

Cech knihárov a kníhtlačiarov v Bratislave, 1658 – 1919, 0,33 bm, I.

Cech kočišov v Bratislave, 1712 – 1858, 0,09 bm, I.

Cech kolárov v Bratislave, 1585 – 1874, 0,23 bm, I.

Cech kominárov v Bratislave, 1728 – 1854, 5 kusov, I.

Cech kováčov, podkováčov, výrobcov nástrojov a hámrových kováčov v Bratislave, 1647 – 1873, 0,37 bm, I.

Cech kožušníkov v Bratislave, 1611 – 1854, 0,04 bm, I.

Cech krajčírov v Bratislave, 1459 – 1877 (1942), 1,90 bm, I.

Cech lekárnikov v Bratislave, (1678) 1876 – 1931, 0,03 bm, I.

Cech lodníkov v Bratislave, 1570 – 1944, 0,48 bm, I.

Cech maliarov, lakovníkov a pozlacovačov v Bratislave, 1800 – 1893, 0,40 bm, I.

Cech mäsiarov v Bratislave, 1549 – 1902, 1,20 bm, I.

Cech meditepcov v Bratislave, 1679 – 1872, 0,25 bm, I.

Cech medovnikárov a cukrárov v Bratislave, 1684 – 1833, 0,04 bm, I.

Cech mlynárov v Bratislave, 1578 – 1886, 0,56 bm, I.

Cech mosadzozlievačov a mečiarov v Bratislave, 1765 – 1873, 0,11 bm, I.

Cech murárov a kamenárov v Bratislave, 1591 – 1911, 0,71 bm, I.

Cech mydlárov, výrobcov kahancov a sviečok v Bratislave, 1594 – 1863, (1914), 0,36 bm, I.

Cech natieračov v Bratislave, 1844 – 1872, 0,20 bm, I.

Cech nožiarov v Bratislave, 1639 – 1865, 0,12 bm, I.

Cech obchodníkov s potravinami a miešaným tovarom v Bratislave, 1760 – 1885, 0,08 bm, I.

Cech obuvníkov a čižmárov v Bratislave, 1666 – 1927, 0,69 bm, I.

Cech opaskárov, šnurárov, prámikárov a vyšívačov hodvábom v Bratislave, 1662 -1855, 0,35 bm, I.

Cech ostrohárov v Bratislave, 1697 – 1811, 0,05 bm, I.

Cech pekárov v Bratislave, 1588 – 1929, 2,83 bm, I.

Cech pivovarníkov v Bratislave, 1797, 1869, 1870, 0,07 bm, I.

Cech pokrývačov a dláždičov v Bratislave, 1746 – 1881, 0,15 bm, I.

Cech povrazníkov v Bratislave, 1637 – 1866, 0,14 bm, I.

Cech rybárov v Bratislave, 1714 – 1854, 0,22 bm, I.

Cech sedlárov v Bratislave, 1620 – 1879, 0,75 bm, I.

Cech sitárov a rešetárov v Bratislave, 1637 – 1891, 0,47 bm, I.

Cech sklenárov v Bratislave, 1648 – 1872, 0,68 bm, I.

Cech stolárov v Bratislave, 1622 – 1887, 0,54 bm, I.

Cech súkenníkov v Bratislave, 1612 – 1838, 0,18 bm, I.

Cech syrárov v Bratislave, 1771 – 1862, 0,20 bm, I.

Cech tabačiarov v Bratislave, 1829 – 1861, 0,02 bm, I.

Cech tesárov v Bratislave, 1594 – 1939, 0,72 bm, I.

Cech tkáčov v Bratislave, 1638 – 1776, 0,04 bm, I.

Cech tokárov v Bratislave, 1701 – 1888, 0,20 bm, I.

Cech mieškarov a rukavičkárov v Bratislave, 1528 – 1872, 0,32 bm, I.

Cech záhradníkov v Bratislave, 1754 – 1855, 0,13 bm, I.

Cech zámočníkov, puškárov a hodinárov v Bratislave, 1559 – 1885, 0,65 bm, I.

Cech zlatníkov v Bratislave, 1575 – 1866, 0,21 bm, I.

Cech výrobcov zrkadiel v Bratislave, 1830, 1 kus, I.

Cech zvonolejárov v Bratislave, 1782, 1 kus, I.

Cech debnárov v Bratislavskom Podhradí, 1815 – 1852, 0,01 bm, I.

Cech gombičkárov a šnurárov v Bratislavskom Podhradí, 1760, 1 ks, I.

Cech chirurgov a ránhojičov v Bratislavskom Podhradí, 1659 – 1847, 0,08 bm, I.

Cech kožušníkov v Bratislavskom Podhradí, 1688, 1 kus, I.

Cech krajčírov v Bratislavskom Podhradí, 1693 – 1765, 3 kusy, I.

Cech kúpeľníkov v Bratislavskom Podhradí, 1731 – 1757, 0,01 bm, I.

Cech mäsiarov v Bratislavskom Podhradí, 1579, 1 kus, I.

Cech obuvníkov v Bratislavskom Podhradí, 1646 – 1692, 2 kusy, I.

Cech pekárov v Bratislavskom Podhradí, 1835, 2 kusy, I.

Cech pivovarníkov v Bratislavskom Podhradí, 1712 – 1740, 1 kus, I.

Cech sklenárov v Bratislavskom Podhradí, 1839 – 1840, 0,01 bm, I.

Cech stolárov v Bratislavskom Podhradí, 1752 – 1872, 0,14 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Grémium bratislavského obchodníctva, 1699 – 1949, 40,77 bm, I.

IV. Spolky

Bratislavský maďarský divadelný podporný spolok, 1847 – 1907, 0,12 bm.

Cirkevný hudobný spolok v Bratislave, 1828 – 1950, 74,3 bm, I.

Klub kolkárov v Bratislave, 1872 – 1914, 0,08 bm, I.

Kresťanský obchodný podporný spolok v Bratislave, 1710 – 1942, 1,41 bm, I.

Malokarpatskí skauti v Bratislave, 1921 – 1930, 0,01 bm, I.

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave – Rači, 1968 – 1979, 1 bm.

Prvá mestská ľudová kuchyňa v Bratislave, 1875 – 1955, 0,75 bm, I.

Spolok Meštianske kasíno v Bratislave, 1836 – 1944, 0,63 bm, I.

Spevácky spolok Bélu Bartóka v Bratislave, (1925) 1927 -1944, 5,88 bm, I.

Spolok strelcov a poľovníkov v Bratislave, 1543 – 1920, 6,90 bm, I.

Spolok štátnych účtovných úradníkov v Bratislave, 1920 – 1935, 0,04 bm, I.

Spolok vinohradníkov a výčapníkov vína v Bratislave, 1890 – 1943, 0,12 bm.

Spolky v Bratislave, 1839 – 1963, 10,56 bm, I.

Spolok Toldyho krúžok v Bratislave, 1874 – 1948, 5,20 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Bratislavský vlastivedný klub pri Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, 1964 – 1971, 0,05 bm.

Ústredný výbor Slovenskej kremačnej spoločnosti, 1918 – 1984, 3,12 bm.

Združenie katolíckej mládeže na Slovensku – maďarská sekcia v Bratislave, 1919 -1945,0,12 bm,I.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1601 – 1952, 36,80 bm, I.

II. Listiny (bez fondovej príslušnosti)

Zbierka armálesov a zemianskych listín, 1434 – 1901, 5,80 bm, R.

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka cirkevných písomností, 1180 – 1912, 6,40 bm, I.

Zbierka dokumentov bratislavských cintorínov, 1779 – 1837, 0,15 bm.

Zbierka genealogických písomností, 16. – 19. stor., 0,25 bm.

Zbierka kroník, 1825 – 1934, 0,35 bm.

Zbierka rôznych cechových písomností, 1552 – 1895, 1 bm, I.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1552 – 1961, 6 bm, I.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a drobnej tlače, 1611 – 1983, 51,42 bm, I, K.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotonegatívov a pozitívov, 1880 – 1998, K.

XI. Iné zbierky

Zbierka diplomov, 1615 – 1943, 1,05 bm, I.

Zbierka divadelnej dokumentácie, 1764 – 1938 (1941), 4,85 bm, I.

Zbierka židovských písomností, 17. stor. – 1922, 0,50 bm.

Zbierka hudobnín, 1770 – 1937, 2,20 bm, K.

One thought on “Archív mesta Bratislavy

  • 31. júla 2010 at 22:03
    Permalink

    Mili Pan Marek, prosim Vas velmy rad bi som vedel ake a ci vobec mate nejake informanie o Kutlikovskej rodine v bratislave.
    Dakuejm velmi pekne Felix 5ti F. Kutlik

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *