Benešove dekréty a Slovensko 6: Súčasný právny stav

Eduard Beneš
Eduard Beneš

Teória práva rozoznáva a robí rozdiel medzi platnosťou právnej normy a účinnosťou právnej normy. Platnosť právnej normy znamená, že táto právna norma sa stala súčasťou právneho poriadku (Viktor Knapp: Teórie práva, C. H. Beck 1995, str. 163). Účinnosť právnej normy znamená, že z nej adresátom normy vznikajú práva a povinnosti (Viktor Knapp, tamže, str. 164). Zánik platnosti a účinnosti právnej normy sa rozoznáva formálny a faktický. Ku formálnemu zrušeniu platnosti aj účinnosti právnej normy môže dôjsť tým, že neskorší právny predpis výslovne zruší právny predpis skorší, alebo ústavný súd rozhodne o protiústavnosti právneho predpisu. Ku faktickému zrušeniu právnej normy môže dôjsť na základe vydania neskoršieho predpisu, upravujúceho rovnakú problematiku, ale iným spôsobom (lex posterior derogat priori).

V nových podmienkach právny predpis, aj keď formálne nebol zrušený, nemá žiadne uplatnenie, stáva sa obsoletným; podľa medzinárodných pravidiel, ak sa medzinárodná zmluva trvale nevykonáva, dôjde k výjdeniu z užívania, ako osobitného dôvodu jej zániku. Toto pravidlo možno použiť aj na vnútroštátny predpis. V právnej teórii však prevažuje názor, že ak nedôjde ku zrušeniu právneho predpisu predpísaným spôsobom, je súčasťou platného právneho systému. (Jozef Prusák: Teória práva, Bratislava 1997, str. 232) Právna teória ďalej rozoznáva zrušenie ex tunc a zrušenie ex nunc, čiže zrušenie od počiatku (česky od tehdá) a zrušenie od súčasnosti, čiže od vydania zrušovacieho predpisu (česky: od nyní).

Na základe uvedeného možno konštatovať, že účinnosť Benešových dekrétov zanikla najneskôr ústavným zákonom č. 23/1991 Zb. , ktorým sa ustanovila Listina základných práv a slobôd. Naproti tomu platnosť Benešových dekrétov naďalej pretrváva.

Právne normy, postihujúce po vojne občanov maďarskej národnosti, boli neskôr čiastočne priamo zrušené. Zákon č. 245/1948 Sb. o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti týmto osobám vrátil čsl. štátne občianstvo. Nariadenie čís. 26/1948 Sb. n. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie vrátil týmto osobám pôdohospodársky majetok vo výmere do 50 ha. Ku tejto norme treba uviesť, že sa v nej už prejavili následné kolektivizačné koncepcie.

Platné rehabilitačné zákony sa vzťahujú na rozhodnutia súdov alebo iných štátnych orgánov, vynesené po 25. februári 1948. Tento dátum bol zvolený ako začiatok komunistickej diktatúry v bývalom Československu. Uvedená časová hranica je obsiahnutá v zákone č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, v zákone č. 87/1991 Zb. o mimosúdnej rehabilitácii, ako aj v zákone č. 229/1991 Zb. o poľnohospodárskej pôde. Uvedenú časovú hranicu prekračuje smerom dozadu zákon č. 282/1993 Z.z. o zmiernení majetkových krívd cirkvám pre reštitúciu cirkevného majetku a majetku židovských náboženských obcí.

Zdroj: Analýza Ministerstva spravodlivosti SR, 2002

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *