Štátny oblastný archív v Levoči

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy. Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V LEVOČI

Námestie Majstra Pavla 7, 60 – 61

054 45 Levoča

Telefón:

Nám. Majstra Pavla 7, 0966/451 24 24, 451 17 65

Nám. Majstra Pavla 60-61, 0966/451 24 86, 451 17 67

Fax: 0966/451 44 11

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. STÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 1. Župy

Spišská župa, 1314 – 1922, 695,30 bm, I, K.

XI. 2. Výsadné územia

Provincia XVI spišských miest, /1143/ 1420 – 1876 /1879/, 178 bm, I.

Stolica X spišských kopijníkov, /1222/ 1385 – 1803, 10 bm.

XI. 3. Vládni komisári

Dištriktuálny hlavný komisariát v Levoči, 1849 – 1850, 0,60 bm, I.

XI. 5. Verejnosprávne výbory

Verejnosprávny výbor Spišskej župy, 1876 – 1918 /1926/, 47,50 bm, I.

XI. 6. Slúžnovské úrady

Slúžnovský úrad v Gelnici, /1799/ 1850 – 1922, 26,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Kežmarku, /1814/ 1850 – 1860 /1861/, 18,35 bm, I.

Slúžnovský úrad v Levoči, 1850 – 1922, 58,60 bm, I, K.

Slúžnovský úrad v Spišskej Novej Vsi, 1894 – 1922 /1931/, 0,60 bm, I, K.

Slúžnovský úrad v Spišskej Sobote, /1810/ 1850 – 1922, 32,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Spišskej Starej Vsi, 1850 – 1911, 40,75 bm.

Slúžnovský úrad v Spišskom Podhradí, 1850 – 1922, 34,15 bm, I, K.

Slúžnovský úrad v Starej Ľubovni, /1778/ 1850 – 1922, 16 bm, I.

XI. 7. Štátne odborné úrady

Štátna okresná lesná správa v Gelnici, 1884 – 1922, 3,15 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Košiciach, 1884 – 1922 /1947/, 2,40 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Moldave nad Bodvou, 1883 – 1920, 1,55 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Podolínci, /1872/ 1886 – 1922 /1948/, 0,45 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Poprade, /1882/ 1884 – 1922 /1934/, 1,90 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Spišskej Starej Vsi, 1885 – 1919 /1933/, 0,10 bm, I.

Štátny hospodársky inšpektorát v Levoči, 1919 – 1922 /1939/, 0,25 bm.

Štátny lesný úrad v Levoči, 1893 – 1922, 1,25 bm, I.

Štátny lesný úrad v Prešove, /1873/ 1899 – 1922 /1950/, 6 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Levoči, /1852/ 1861 – 1922, 19 bm, I.

Štátny okresný zverolekár v Levoči, 1901 – 1922, 1,25 bm.

Štátny okresný zverolekár v Spišskom Podhradí, 1901, 0,10 bm.

Župná hospodárska rada v Levoči, 1920 – 1921, 0,10 bm.

XIV. 4. Štátne odborné úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Štátny lesný úrad v Jelšave, 1942 – 1944, 0,10 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Poprade, 1947 – 1949, 1 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi, 1924 – 1948 /1949/, 15 bm. **

Daňová správa v Levoči, 1924 – 1948 /1949/, 15 bm. **

XVI. 4. Colnice

Colnica v Poprade, 1958 – 1989, 3,30 bm.

Colnica v Poprade, odbočka v Javorine, 1925 – 1990, 3,10 bm, I.

Colnica v Poprade, odbočka v Mníšku nad Popradom, 1946 – 1982, 0,30 bm, I.

Colnica v Poprade, odbočka v Lysej nad Dunajcom, 1925 – 1990, 0,60 bm, I.

Colnica v Poprade, odbočka Letisko Poprad – Tatry, 1976 – 1991, 1,25 bm.

Colnica v Poprade, odbočka v Plavči, 1950 – 1990, 0,60 bm, I.

Colnica v Poprade, odbočka v Podspádoch, 1923 – 1982, 0,95 bm, I.

Colnica v Poprade, odbočka v Spišskej Novej Vsi, 1975 – 1980, 0,45 bm.

Colnica vo Veľkej Frankovej, 1926 – 1940, 0,35 bm, I.

XVI. 5. Finančná stráž

Inšpektorát finančnej stráže v Spišskej Starej Vsi, 1940, 0,05 bm.

Okresná finančná stráž v Gelnickej Hute, 1944, 0,05 bm.

Okresná finančná stráž v Henclovej, 1940, 0,05 bm.

Okresná finančná stráž v Javorine, 1926 – 1936, 0,05 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Levoči, odbor finančný, 1949 – 1960, 15 bm. **

Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi, odbor finančný, 1949 – 1960, 15 bm. **

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Gelnica, 1432 – 1922, 70 bm. **

Magistrát mesta Levoče, 1302 – 1922, 408,70 bm, I. **

XXIV. 3. Mestečká

Veľká obec Mníšek nad Hnilcom, 1544 – 1944, 6,40 bm. **

Veľká obec Smolnícka Huta, 1765 – 1937, 1,50 bm. **

Veľká obec Smolník, /1332/ 1518 – 1920, 33,50 bm. **

Veľká obec Švedlár, 1869 – 1920, 2,50 bm. **

Obec Stará Voda, 1924 – 1944, 0,50 bm. **

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Mestský notariát v Gelnici, 1923 – 1945, 15 bm. **

Obvodný notársky úrad v Smolníku, 1921 – 1945, 5,50 bm. **

Obvodný notársky úrad vo Švedlári, 1921 – 1945 /1950/, 1,50 bm. **

Obecný notársky úrad v Levoči, 1923 – 1944, 44 bm. **

Obecný notársky úrad v Mníšku nad Hnilcom, 1921 – 1945, 2,50 bm. **

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Gelnici, 1945 – 1953, 8 bm. **

Mestský národný výbor v Levoči, 1945 – 1960, 6 bm. **

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Smolníku, 1945 – 1950, 3 bm. **

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Švedlári, 1945 – 1950, 1 bm. **

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Mníšku nad Hnilcom, 1945 – 1958, 6 bm. **

Miestny národný výbor v Smolníku, 1945 – 1966, 3 bm. **

Miestny národný výbor v Starej Vode, 1945 – 1947, 0,10 bm. **

Miestny národný výbor vo Švedlári, 1945 – 1953, 2 bm. **

Miestny národný výbor v Úhornej, 1950 – 1953, 10 bm. **

B. JUSTÍCIA

II. 1. Podriadené súdy do roku 1850

Podriadený súd Spišskej župy, 1786 – 1790, 7,75 bm.

III. 1. Krajinské /krajské, župné/ súdy z rokov 1850 – 1861

Župný súd v Levoči, 1850 – 1861, 68 bm.

III. 2. Okresné súdy I. triedy

Okresný súd v Kežmarku, /1322/ 1850 – 1854, 8 bm, I.

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi, /1826/ 1850 – 1854, 6 bm, I.

III. 3. Okresné súdy II. triedy

Okresný súd v Gelnici, 1850 – 1854, 2 bm, I.

Okresný súd v Levoči, 1850 – 1854, 1,80 bm, I.

Okresný súd v Spišskej Starej Vsi, 1850 – 1854, 2,65 bm, I.

Okresný súd v Spišskom Podhradí, 1850 – 1854, 3,50 bm, I.

Okresný súd v Spišskom Štvrtku, 1850 – 1854, 2,40 bm, I.

Okresný súd v Starej Ľubovni, /1847/ 1850 – 1854, 1,75 bm, I.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy z rokov 1850 – 1861

Mestsky delegovaný okresný súd v Levoči, 1854 – 1861, 17 bm.

III. 5. Urbárske súdy z rokov 1850 – 1861

Urbársky súd v Levoči, 1856 – 1860, 0,25 bm.

III. 6. Štátni zástupcovia z rokov 1850 – 1861

Štátny zástupca v Levoči, 1850 – 1861, 8 bm.

Námestník štátneho zástupcu v Kežmarku, 1850 – 1854, 1,25 bm.

Námestník štátneho zástupcu v Spišskej Novej Vsi, 1850 – 1854, 1,25 bm.

III. 7. Notári a advokáti z rokov 1850 – 1861

Advokát Samuel Fabriczy v Levoči, /1820/ 1854 – 1858, 0,05 bm.

Advokát Eugen Lingsch v Levoči, 1841 – 1861, 0,05 bm.

Verejný notár Gabriel Stark v Gelnici, 1854 – 1860, 0,10 bm.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/ od roku 1872

Krajský súd v Levoči, /1264/ 1872 – 1949 /1960/, 171 bm, I, K, R.

IV. 5. Špecializované súdy od roku 1872

Poisťovací súd v Levoči, 1929 – 1948, 0,65 bm, I.

IV. 6. Štátne zastupiteľstvá od roku 1872

Štátne zastupiteľstvo v Levoči, 1900 – 1949 /1952/, 40 bm I, K.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokát Pavol Kiszely v Spišskom Podhradí, 1877, 0,15 bm.

Advokátska kancelária Jozefa Ábrányiho v Levoči, /1898/ 1905 -1928 /1935/, 2,40 bm, I.

Advokátska kancelária Ferdinanda Färbera v Levoči, 1915 – 1930, 0,40 bm, I.

Advokátska kancelária Mórica Frieda v Levoči, 1931 – 1932, 0,15 bm, I.

Advokátska kancelária Ladislava Hegyiho v Levoči, 1917 – 1918,

0,05 bm, I.

Advokátska kancelária Artúra Höfflicha v Levoči, 1920 – 1939 /1941/, 0,25 bm, I.

Advokátska kancelária Kolomana Hritza v Levoči, 1907 – 1944, 5,10 bm.

Advokátska kancelária Ervína Löfflera v Levoči, /1908/ 1921 -1939 /1940/, 0,75 bm, I.

Advokátska kancelária Júliusa Munka v Levoči, /1892/ 1928 – 1939 /1941/, 0,50 bm, I.

Advokátska kancelária Aladára Puhallu v Poprade, /1919/ 1937 -1945, 4 bm, I.

Advokátska kancelária Vojtecha Schwartza v Levoči, 1935 – 1939 /1941/, 0,10 bm, I.

Advokátska kancelária Teodora Újfalussyho v Levoči, 1900 – 1925,

0,25 bm, I.

Advokátska kancelária Dezidera Wildfeuera v Levoči, /1927/ 1937 – 1940, 0,15 bm, I.

IV. 11. Nápravno-výchovné a kárne zariadenia

Väznica Štátneho zastupiteľstva pri Krajskom súde v Levoči, 1900 – 1949, 2,10 bm, I.

Výchovný ústav pre deti a mládež v Spišskom Hrhove, 1956 – 1986, 1,40 bm.

V. 3. Okresné ľudové súdy /1945 – 1947/

Okresný ľudový súd v Gelnici, 1945 – 1947, 1 bm, I.

Okresný ľudový súd v Kežmarku, 1945 – 1947 /1948/, 0,60 bm, I.

Okresný ľudový súd v Levoči, 1945 – 1947, 2,75 bm, I.

Okresný ľudový súd v Poprade, 1945 – 1947, 1 bm, I.

Okresný ľudový súd v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 1947, 1 bm, I.

Okresný ľudový súd v Spišskej Starej Vsi, 1945 – 1947, 0,10 bm, I.

Okresný ľudový súd v Starej Ľubovni, 1945 – 1947 /1948/, 0,35 bm, I.

V. 4. Obžalobcovia pri okresných /príp. miestnych/ ľudových súdoch /1945 – 1947/

Obžalobca okresného ľudového súdu v Gelnici, 1945 – 1947, 0,20 bm, I.

Obžalobca okresného ľudového súdu v Kežmarku, 1945 – 1947, 0,20 bm, I.

Obžalobca okresného ľudového súdu v Levoči, 1945 – 1947, 0,80 bm, I.

Obžalobca okresného ľudového súdu v Poprade, 1945 – 1947, 0,10 bm, I.

Obžalobca okresného ľudového súdu v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 1947, 0,05 bm, I.

Obžalobca okresného ľudového súdu v Spišskej Starej Vsi, 1945 -1947, 0,05 bm, I.

Obžalobca okresného ľudového súdu v Starej Ľubovni, 1945 – 1947, 0,10 bm, I.

Obžalobca miestneho ľudového súdu v Levoči, 1945 – 1947, 0,10 bm, I.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy /1945 – 1947/

Miestny ľudový súd v Kežmarku, 1946, 0,05 bm, I.

Miestny ľudový súd v Levoči, 1945 – 1947, 0,05 bm, I.

Miestny ľudový súd v Poprade, 1945, 0,05 bm, I.

Miestny ľudový súd v Spišských Vlachoch, 1945 – 1946, 0,05 bm, I.

V. 6. Ľudové súdy /1948/

Ľudový súd v Levoči, 1948, 1 bm, I.

V. 7. Obžalobcovia pri ľudových súdoch /1948/

Verejný obžalobca ľudového súdu v Levoči, 1948, 0,35 bm, I.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 2. Štátne policajné úrady

Štátny policajný úrad v Kežmarku, 1939 – 1941, 0,50 bm, I.

IV. 2. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo v Gelnici, 1928 – 1932, 0,05 bm.

IV. 3. Četnícke stanice

Četnícka stanica v Mníšku nad Hnilcom, 1920 – 1938, 0,10 bm, I.

Četnícka stanica v Slovinkách, 1920 – 1939, 0,35 bm, I.

V. 1. Oblastné žandárske veliteľstvá

Oblastné žandárske veliteľstvo v Levoči, 1919 – 1944, 0,25 bm.

Žandárska stopovacia stanica v Levoči, 1928 – 1944, 0,20 bm.

Žandársky pohotovostný oddiel v Spišskej Novej Vsi, 1937 – 1942, 0,05 bm.

V. 2. Okresné žandárske veliteľstvá

Okresné žandárske veliteľstvo v Kežmarku, 1927 – 1945 /1947/, 0,10 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Levoči, 1919 – 1945 /1947/, 0,60 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Poprade, 1934 – 1944, 0,05 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Spišskej Novej Vsi, 1919 – 1942, 0,05 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Spišskej Starej Vsi, 1923 – 1944, 0,35 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Starej Ľubovni, 1919 – 1945 /1947/, 0,05 bm.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica vo Fridmane, 1940 – 1944, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Gelnici, 1920 – 1943, 0,75 bm, I.

Žandárska stanica v Hnilci, 1919 – 1945 /1946/, 0,40 bm, I.

Žandárska stanica v Hrabušiciach, 1919 – 1945 /1951/, 0,50 bm, I.

Žandárska stanica v Hranovnici, 1941 – 1945 /1946/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Jakubanoch, 1919 – 1945 /1947/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Javorine, 1919 – 1945 /1948/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Kežmarku, 1919 – 1945 /1947/, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Krompachoch, 1919 – 1945, /1947/, 0,90 bm, I.

Žandárska stanica v Levoči, 1919 – 1945, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Ľubici, 1934 – 1945, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Margecanoch, 1919 – 1945 /1950/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Markušovciach, 1921 – 1945 /1950/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Mníšku nad Popradom, 1921 – 1945, 0,35 bm, I.

Žandárska stanica v Nálepkove, 1919 – 1945 /1946/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Podolínci, 1919 – 1945 /1952/, 0,45 bm, I.

Žandárska stanica v Poprade, 1936 – 1945, 0,15 bm, I.

Žandárska stanica v Rudňanoch, 1944 – 1945 /1948/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Smolníku, 1919 – 1945, 0,35 bm, I.

Žandárska stanica v Spišskej Belej, 1919 – 1945 /1948/, 0,25 bm, I.

Žandárska stanica v Spišskej Novej Vsi, 1919 – 1945 /1947/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Spišskej Sobote, 1935 – 1944, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Spišskej Starej Vsi, 1940, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Spišskom Podhradí, 1919 – 1945 /1948/, 0,60 bm, I.

Žandárska stanica v Spišskom Štvrtku, 1933 – 1945 /1946/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Spišských Hanušovciach, 1943 – 1945 /1946/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Spišských Vlachoch, 1919 – 1945 /1947/, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Starej Ľubovni, 1919 – 1945 /1947/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Starom Smokovci, 1940 – 1944, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Štóse, 1925 – 1945, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Tatranskej Lomnici, 1942 – 1945, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Toryskách, 1919 – 1945 /1948/, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica v Tvarožnej, 1929 – 1945 /1947/, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica vo Veľkej Frankovej, 1938 – 1944, 0,10 bm, I.

Žandárska stanica vo Veľkom Lipníku, 1940 – 1944, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica vo Vikartovciach, 1928 – 1939, 0,10 bm, I.

VI. 2. Okresné oddelenia ZNB

Okresná správa ZNB v Poprade, 1945 – 1948, 0,20 bm.

Okresná správa ZNB v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 1949, 0,05 bm.

Okresná správa ZNB v Starej Ľubovni, 1945 – 1948, 0,05 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Spišská banka, a.s., v Kežmarku, 1869 – 1940 /1944/, 2,60 bm.

II. Sporiteľne

Mestská sporiteľňa v Spišskej Novej Vsi, 1940 – 1948, 0,10 bm.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Levoči, 1950, 0,05 bm.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Spišskej Novej Vsi, 1949 – 1952, 0,10 bm.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Spišskej Starej Vsi, 1950 -1952, 0,05 bm.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Spišskom Podhradí, 1931 – 1952, 0,40 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Gelnici, 1933 – 1948 /1952/, 0,50 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Poprade, 1928 – 1952, 1,05 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Spišskej Novej Vsi, 1924 – 1948 /1949/, 0,40 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Starej Ľubovni, 1933 – 1948 /1952/, 0,65 bm.

Živnostenský úverový ústav v Gelnici, 1925 – 1946 /1947/, 0,25 bm.

Živnostenský úverový ústav v Kežmarku, 1931 – 1940, 0,05 bm.

Živnostenský úverový ústav v Poprade, 1924 – 1948 /1949/, 1,05 bm.

Živnostenský úverový ústav v Spišskej Novej Vsi, 1924 – 1948 /1950/, 0,25 bm.

E. NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO

IV. 2. Strojársky priemysel

C. A. Scholtz, komanditná spoločnosť v Matejovciach, 1833 – 1945, 5 bm, I.

Jozef Rusnák, stavebno-strojné zámočníctvo v Levoči, 1883 – 1975, 0,30 bm.

Závody ťažkého strojárstva, š. p. v Prakovciach, /1941/ 1945 -1994, 29 bm.

IV. 4. Chemický priemysel

Výskumný ústav chemických vlákien vo Svite, 1951 – 1968, 2,10 bm. *

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Drevona, oblastný závod v Košiciach, sklad v Kežmarku, 1949 -1960, 0,70 bm.

Ján Eiben – parná píla a veľkoobchod s drevom v Mníšku nad Hnilcom, /1922/ 1927 – 1948, 0,50 bm.

Správa štátnej píly v Muráni, 1935 – 1949, 0,50 bm, I.

Správa štátnej píly v Nálepkove, 1919 – 1949 /1950/, 2,40 bm, I.

Správa štátnej píly Pod Jazerom, 1945 – 1949 /1950/, 1,20 bm, I.

Správa štátnej píly Smolnícka Píla, 1946 – 1949 /1950/, 1,10 bm, I.

Východoslovenský lesný priemysel, úč. spol. v Košiciach, obchodné vedenie v Betliari, /1919/ 1920 – 1944, 1,20 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Závody Cornides, úč. spol., továreň na konzervy v Spišskej Novej Vsi, 1917 – 1925, 0,60 bm.

IV. 13. Textilný priemysel

Baťa, slovenská úč. spol. v Batizovciach, 1934 – 1937, 0,10 bm.

Karol Wein, a.s., mechanická tkáčovňa v Kežmarku, 1882 – 1947, 1 bm, I.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Československý tabakový priemysel, odborový závod v Bratislave, závod v Spišskej Belej, 1921 – 1961, 1,60 bm.

Štátna tabaková továreň v Smolníku, 1880 – 1921, 8,50 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Košiciach, pobočka v Spišskej Belej, 1959 – 1980, 2,50 bm.

Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky vo Veľkej Lomnici, 1952 – 1977, 1,90 bm.

VI. 1. Erárne lesné úrady /1747 – 1880/

Lesný úrad v Smolníku, /1799/ 1852 – 1880, 13,80 bm, I.

VI. 2. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov /1860 – 1948/

Riaditeľstvo štátnych lesov v Revúcej, 1945 – 1948 /1951/, 16,70 bm, I.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Štátne nadlesníctvo v Javorine /Bukovina/, 1924 – 1939, 2 bm, I.

VI. 5. Lesný priemysel /1948 – 1956/

Gemerský lesný priemysel v Revúcej, /1949/ 1952 – 1956, 2,95 bm.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Betliari, /1947/ 1949 – 1959, 1,10 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Krásnohorskom Podhradí, /1944/ 1949 – 1961, 1,75 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Muráni, /1947/ 1949 – 1972, 15,70 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Revúcej, /1941/ 1949 – 1988, 8,05 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Smolníckej Hute, /1947/ 1949 – 1976, 1 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Spišskej Novej Vsi, /1900/ 1949 -1991 /1992/, 17,60 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Spišskom Podhradí, /1940/ 1949 -1983, 5,40 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Starej Vode, /1946/ 1949 – 1972,

0,80 bm.

VI. 7. Západo-, Stredo-, Východoslovenské štátne lesy /od 1976/

Východoslovenské štátne lesy – Lesný závod v Margecanoch, /1905/ 1949 – 1989, 7,70 bm.

Východoslovenské štátne lesy – Lesný závod v Podolínci, /1871/ 1952 – 1985, 10,10 bm.

Východoslovenské štátne lesy – Lesný závod v Poprade, 1950 -1989, 4,50 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Československé štátne lesy, n. p., Motorová stanica v Revúcej, /1948/ 1949 – 1951, 0,50 bm, I.

Československé štátne lesy, n.p., Finančná učtáreň v Revúcej, /1948/ 1949 – 1951, 1 bm, I.

Školské majetky Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, 1949 – 1950, 1,20 bm.

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, /1868/ 1870 – 1984, 46 bm, I, K.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Architekt Ján Chuda a Artúr Rozhon, stavbyvedenie v Rudňanoch, 1941 – 1945, 0,55 bm.

Ing. Ladislav Hitš, stavebné podnikateľstvo v Poprade, 1935 -1948, 1,30 bm.

Ing. Dušan Lozovský, stavebná úč. spol. v Spišskej Novej Vsi, 1947 – 1948, 0,20 bm.

Ing. Dušan Rozhon a spol., staviteľ v Spišskej Novej Vsi, 1943 – 1948, 2,30 bm.

Ing. Jozef Šašinka, staviteľ v Poprade, 1942 – 1954, 0,50 bm.

Ján Švábenský, staviteľ v Spišskej Novej Vsi, 1947, 0,05 bm.

Pozemné stavby, š. p., závod v Poprade, 1947 – 1990, 72,50 bm.

Tatranská stavebná úč. spol. v Poprade, 1943 – 1947, 0,20 bm.

Výstavba rudných baní v Poprade, 1942 – 1955, 1,60 bm.

Združenie stavebných firiem v Poprade – Václav Holý, staviteľ Jozef Šašinka a Ondrej Janček, 1940 – 1950, 0,15 bm.

Združenie stavebných firiem v Poprade – J. Kováč, J. Šašinka a O. Zuber, 1937 – 1948, 0,05 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Elektromont v Bratislave koncernový podnik, projekčná skupina, zložka vo Svite, 1950 – 1978, 6 bm, I.

XI. 1. Domáci obchod

Peter Jácz, obchodník v Spišskej Novej Vsi, 1851 – 1859, 0,10 bm.

XII. 1. Služby

Interhotel Tatry, a. s. v Starom Smokovci, 1968 – 1990, 21,20 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Konzumné a úverové družstvo v Podolínci, 1902 – 1911, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Batizovciach, 1927 – 1947, 0,10 bm.

Úverové družstvo vo Fridmane, 1942 – 1947, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Gerlachove, 1930 – 1952, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Harichovciach, 1929 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Henclovej, 1943 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Hnilčíku, 1941 – 1943, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Hrabušiciach, 1939 – 1952 /1953/, 0,25 bm.

Úverové družstvo v Kamienke, 1927 – 1952 /1953/, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Kolačkove, 1946 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Krompachoch, 1927 – 1952 /1953/, 1,30 bm.

Úverové družstvo v Letanovciach, 1942 – 1952, 0,15 bm.

Úverové družstvo v Liptovskej Tepličke, /1894/ 1926 – 1949, 0,40 bm.

Úverové družstvo v Lučivnej, 1940 – 1952, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Nižných Ružbachoch, 1938 – 1952, 0,15 bm.

Úverové družstvo v Odoríne, 1941 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Osturni, 1943 – 1951, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Poráči, 1940 – 1947, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Rudňanoch, 1950 – 1951, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Smižanoch, 1926 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Spišskom Bystrom, 1927 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Spišskom Hrušove, 1930 – 1950, 0,05, bm.

Úverové družstvo v Spišskom Štiavniku, 1930 – 1952, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Spišských Vlachoch, 1935 – 1952 /1953/, 0,25 bm.

Úverové družstvo v Štrbe, 1923 – 1951, 0,15 bm.

Úverové družstvo vo Veľkej Lesnej, 1928 – 1949, 0,05 bm.

Úverové družstvo vo Vernári, 1942 – 1952, 0,05 bm.

Úverové družstvo vo Vikartovciach, 1939 – 1947, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Závadke, 1947, 0,05 bm.

VI. Iné družstvá

Potravné družstvo vo Švedlári, 1935 – 1943, 0,05 bm. **

Roľnícke skladištné družstvo v Michalovciach, 1939 – 1943, 0,05 bm, I.

Roľnícke skladištné družstvo v Prešove, 1927 – 1947, 0,10 bm, I.

Roľnícke skladištné družstvo v Rožňave, 1949 – 1950, 0,10 bm, I.

Roľnícke skladištné družstvo v Spišskej Novej Vsi, 1919 – 1950, 5 bm, I.

Roľnícke skladištné družstvo v Trebišove, 1935 – 1949, 0,10 bm, I.

Tatranské stavebné družstvo v Poprade, spol. s r. o., 1945 – 1949, 0,25 bm.

Zásobovacia skupina verejných zamestnancov ako družstvo v Levoči, 1918, 0,05 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Szlovenszkói Magyar Párt, Južnospišská oblasť v Gelnici, 1941 – 1944, 0,05 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany v Levoči, 1928 – 1938, 0,05 bm.

Sociálna demokracia na Slovensku, oblastný sekretariát v Spišskej Novej Vsi, 1946 – 1948, 0,25 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA, OSVETA

I. Veda

Ústav pre vlastivedný výskum v Kežmarku /Institut für Heimatforschung in Käsmark/, 1929 – 1944, 1,65 bm.

II. 3. Archívy

Štátny archív v Levoči, 1949 – 1966, 6,90 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Gelnici, 1946 – 1950, 0,10 bm. **

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Maďarská štátna vyššia škola dievčenská v Levoči, 1881 – 1919, 1,60 bm, I.

Nemecké evanjelické a. v. gymnázium v Kežmarku, /1744/ 1761 -1945, 21,30 bm.

Štátne gymnázium v Levoči, 1750 – 1953, 22,10 bm.

Štátne gymnázium v Spišskej Novej Vsi, 1792 – 1949, 7,70 bm.

Štátne reformné reálne gymnázium v Levoči, 1869 – 1936, 1,80 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Stredná pedagogická škola v Levoči, 1945 – 1988, 4,80 bm.

Stredná priemyselná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi, 1899 -1988, 21,40 bm, I.

Štátna učiteľská akadémia v Levoči, 1919 – 1950, 1,85 bm, I.

Štátna učiteľská akadémia v Spišskej Novej Vsi, 1871 – 1950 /1954/, 3,75 bm, I.

Učiteľská akadémia v Spišskej Kapitule, /1819/ 1852 – 1949 /1985/, 3,30 bm, I.

IV. Odborné školy

Odborná škola pre ženské povolania v Spišskej Novej Vsi, 1927 -1950 /1953/, 1 bm, I.

Štátna odborná škola železiarska v Gelnici, 1897 – 1905, 0,10 bm.

V. Učňovské školy

Remeselný ústav slepcov v Levoči, /1919/ 1923 – 1939, 0,35 bm, I.

VI. Základné školy

Štátny ústav pre slepcov v Levoči, 1921 – 1949 /1953/, 3,70 bm, I.

Základná deväťročná škola internátna pre sluchovo postihnutých v Levoči, 1945 – 1985, 1,05 bm.

Základná deväťročná škola pre nevidiacich v Levoči, /1922/ 1948 – 1974 /1976/, 10,80 bm, I.

IX. Školské správy

Školská správa Košice, Domov mládeže v Spišskej Novej Vsi, 1983 – 1990, 0,25 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Zotavovňa Stalingrad v Štôle, 1947 – 1954 /1963/, 1,10 bm.

I. 8. Odborné liečebné ústavy

Ústredné riaditeľstvo liečebných ústavov tbc a respiračných chorôb Vysoké Tatry vo Vyšných Hágoch, 1960 – 1979, 2,50 bm.

Odborný liečebný ústav detskej tbc a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, 1925 – 1989, 7,05 bm, I.

Odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Novom Smokovci, 1937 – 1987, 5,55 bm.

Odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Tatranskej Kotline, 1926 – 1984, 7,20 bm.

Odborný liečebný ústav tbc a respiračných chorôb v Kvetnici pri Poprade, 1946 – 1990, 6,80 bm.

Odborný liečebný ústav tbc a respiračných chorôb vo Vyšných Hágoch, 1943 – 1991, 9,10 bm.

Wolkerov odborný liečebný ústav respiračných chorôb v Tatranskej Polianke, 1933 – 1989, 8,80 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Správa charitného domova v Dolnom Smokovci, 1961 – 1972, 0,40 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Krajský ústav sociálnych služieb v Košiciach, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči, 1976 – 1981, 0,25 bm.

Zväz invalidov v SSR, Tlačiareň a knižnica pre nevidiacich v Levoči, 1950 – 1984, 1,30 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

II. Biskupstvá a apoštolské administratúry

Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule, /1538/ 1550 – 1900, 140 bm. *

III. Prepoštstvá

Spišské prepoštstvo, 1248 – 1776 /1812/, 4 bm, I. *

IV. Kapituly

Súkromný archív Spišskej Kapituly, /1198/ 1250 – 1948, 36,60 bm, I. *

VI. Farské úrady

Gréckokatolícky farský úrad v Nižných Slovinkách, 1814 – 1950, 0,10 bm. *

Gréckokatolícky farský úrad v Oľšavici, 1752 – 1932, 0,10 bm. *

Gréckokatolícky farský úrad v Stotinciach, 1882 – 1936, 0,05 bm. *

Gréckokatolícky farský úrad v Závadke, 1788 – 1946, 0,20 bm. *

Rímskokatolícky farský a dekanský úrad v Liptovských Sliačoch, 1934 – 1943, 0,05 bm. *

Rímskokatolícky farský úrad v Nižných Ružbachoch, 1601 – 1899, 0,10 bm. *

Rímskokatolícky farský úrad v Odoríne, 1763 – 1910, 0,30 bm. *

Rímskokatolícky farský úrad v Poprade, 1922 – 1943, 0,10 bm. *

Rímskokatolícky farský úrad v Spišskom Podhradí, 1793 – 1798, 0,05 bm. *

Rímskokatolícky farský úrad v Spišskom Štiavniku, 1736 – 1929, 0,25 bm. *

Rímskokatolícky farský úrad vo Vyšnom Medzeve, 1698 – 1875, 0,10 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Vyšnom Slavkove, 1752 – 1932, 0,20 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Dom Spoločnosti Ježišovej v Spišskej Novej Vsi, 1902 – 1950, 0,25 bm.

Redemptoristi a minoriti v Strážach pod Tatrami, 1923 – 1950,

0,10 bm.

Piaristi v Podolínci, (1608) 1634 – 1879, 5,90 bm. *

Minoriti v Levoči, 1710 – 1956, 0,35 bm. *

Minoriti v Spišskom Štvrtku, 1349 – 1943, 1,05 bm. *

Minoriti v Tirgu Mures, 1699 – 1899, 0,35 bm. *

IX. Iné náboženské inštitúcie

Bratstvo XXIV kráľovských farárov, /1274/ 1551 – 1779, 0,10 bm.

Lesná správa Spišského biskupstva v Spišskej Teplici, 1875 -1948, 4,50 bm. *

Správa majetkov Jasovského prepoštstva, 18.- 20. stor., 156,90 bm. *

Ústredná správa majetkov Spišského biskupstva, 1776 – 1949, 21 bm, I. *

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Almáši (Almássy) z Filíc, 1593 – 1810, 0,10 bm.

Andaházi /Andaházy/ z Dúbravy, 1803 – 1895, 0,50 bm.

Andráši (Andrássy) z Betliara, 1569 – 1948, 81 bm.

Andráši (Andrássy) z Krásnej Hôrky, 1290 – 1948, 101,30 bm, I.

Čáki (Csáky) z Bijacoviec, 1713 – 1945, 46,50 bm.

Čáki (Csáky) z Hodkoviec, /1271/ 1550 – 1943, 10,50 bm, I.

Čáki (Csáky) z Prakoviec, 1800 – 1979, 26,80 bm.

Čáki (Csáky) zo Spišského Hrhova, /1638/ 1715 – 1945, 22,35 bm, I.

Hohenlohe z Javoriny, 1829 – 1937, 10,30 bm, I.

Horvát – Stančič /Horváth – Stansith/ zo Strážok, /1294/ 1298 – 1973, 63,50 bm, I.

Hudoba z Badína, 1576 – 1917, 0,10 bm.

Keil z Harakoviec, 1538 – 1978, 2,35 bm.

Mariáši (Mariássy) zo Spišského Hrušova, /1288/ 1308 – 1962, 4,65 bm, I.

Váradi – Sakmári /Várady-Szakmáry/ z Lučivnej, 1570 – 1906, 0,45 bm.

Wieland z Markušoviec, 1837 – 1944, 8,65 bm, I.

Zamoyski zo Starej Ľubovne, /1796/ 1882 – 1944, 2 bm, I.

II. Panstvá

Korunné panstvo Diósgyör, 1755 – 1880, 28 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Barger, 1790 – 1943, 0,10 bm.

Bayer z Kežmarku, 1668 – 1936, 0,35 bm.

Bohuš, /1231/ 1262 – 1974, 0,55 bm.

Breuer z Gelnice, 1761 – 1860, 1,80 bm.

Faykiss, 1809 – 1891, 0,10 bm.

Günther, Waxmann a Schwab z Levoče, 1679 – 1860, 2,70 bm.

Jancsó z Korytného, 1790 – 1842, 0,10 bm.

Kalix z Levoče, 1870 – 1978, 0,60 bm.

Keppler a Krausz, 1795 – 1944, 0,20 bm.

Nemessányi a Madarássy z Nemešian a Levoče, 1865 – 1990, 0,05 bm.

Okoličáni – Žedéni (Okolicsányi – Zsedényi), 1818 – 1900, 0,05 bm.

Probstner z Novej Ľubovne, 1784 – 1949, 0,15 bm.

Sponer z Veľkej Lomnice, 1663 – 1866, 3 bm.

Stark, /1729/ 1870 – 1950, 0,10 bm.

Sváby zo Slovenskej Vsi, /1690/ 1760 – 1890, 0,05 bm.

Szontágh, /1543/ 1868 – 1938, 0,05 bm

II. Osobné fondy

Béla Alexander, /1635/ 1703 – 1975 /1982/ 4 bm, I.

Anton Bakesz, /15.stor./ 1804 – 1940, 0,10 bm.

Ivan Bohuš, 1892 – 1984, 4,70 bm.

Rudolf Brtáň, 1.pol. 19.stor., 0,15 bm.

Jozef Cehula, /1865/ 1925 – 1984, 1,80 bm.

Ján Cselényi, 1735 – 1933, 0,10 bm.

Ladislav Cselényi – Granč, 1940 – 1985, 0,25 bm.

František Donner, /1741/ 1926 – 1945, 0,10 bm.

Ernest Durst, 1891 – 1970, 1,50 bm.

Albert Görgey, 1609 – 1952, 2,50 bm.

Viktor Greschik, 1510 – 1932, 1,10 bm.

Alfréd Grosz, 1809 – 1973, 6,10 bm.

Ernest Grosz, 18.stor. – 1930, 2,50 bm.

Štefan Hatala, 1936 – 1990, 2,30 bm, I. *

Pavol Hunfalvy, /1607/ 1832 – 1891, 1,70 bm, I.

Teodor Jóny, 1813 – 1882, 0,20 bm.

Valentín Kalinay, /1604/ 1926 – 1969, 0,60 bm, I. *

Ladislav Királyi, /1817/ 1900 – 1991 1,85 bm.

František Klein, 1916 – 1942, 0,10 bm.

Štefan Klubert, 1736 – 1986, 3,50 bm.

Eugen Kopasz, 1880 – 1945, 0,45 bm.

Eduard Korponay, 1850 – 1886, 0,10 bm.

Ján Kukura, 1759 – 1989, 0,95 bm.

František Lipták, 1941 – 1966, 0,05 bm.

Šarlota Lülejová, 1817 – 1990, 0,70 bm.

Ferdinand Matavovszký, /1583/ 1799 – 1917, 0,10 bm.

Alojz Miškovič, 1946 – 1948, 0,05 bm.

Ján Olejník, 1910 – 1983, 3,45 bm.

Eugen Ormay, /1841/ 1906 – 1962, 0,80 bm, I.

Rudolf Palenčár, 1906 – 1975, 0,10 bm.

Eduard Pavlík, 1918 – 1969, 0,35 bm.

Ján Prno, /14. stor./ 1918 – 1969, 0,10 bm.

Jozef Teodor Reiss, 1843 – 1985, 1 bm.

Emanuel Roth, 1920 – 1937, 0,25 bm.

Eduard Skalský, /1658/ 1821 – 1942, 5,90 bm.

František Skyčák, 1923 – 1945, 0,25 bm, I. *

Mária Svábyová, rod. Görgeyová, 1798 – 1903, 0,45 bm.

Július Szabó, 1930 – 1945, 0,25 bm.

Tito Szent-Istványi, 1806 – 1885, 1 bm.

Hedviga Mária Szirmayová, 1799 – 1974, 0,80 bm.

Jozef Šimko, 1827 – 1984, 1,60 bm.

Jozef Špirko, 1908 – 1953, 0,25 bm, I. *

Milan Rastislav Štefánik, 1904 – 1907, 0,05 bm.

Štefan Švidroň, 1870 – 1953, 0,40 bm.

Mikuláš Tizedy, /1773/ 1843 – 1865, 0,25 bm.

Ján Vencko, 1848 – 1957, 0,20 bm.

Jaroslav Vinduška, 1845 – 1953, 0,25 bm.

Matej Vojtáš, /1580/ 1914 – 1971, 1,70 bm, I.

Čestmír Vránek, /1814/ 1928 – 1963, 0,20 bm, I.

Samuel Weber, /1704/ 1835 – 1944 /1964/, 1 bm, I.

Pavol a Ján Wyda, 1783 – 1845, 0,20 bm.

František Zimko, 1920 – 1930, 0,05 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

IV. Spolky

Hornouhorský vzdelávací spolok, výbor Spišskej župy v Levoči /Felsőmagyarországi Közművelődési Egyesület – FMKE/, 1891 – 1917, 0,60 bm.

Hospodársky spolok Spišskej župy, 1898 – 1901, 0,40 bm.

Hospodársky spolok vo Švedlári, 1919 – 1944, 0,05 bm. **

IAMES, prvá slovenská horolezecká organizácia, 1921 – 1969, 0,50 bm.

Katolícky kruh v Levoči, 1898 – 1927, 0,20 bm.

Klub slovenských turistov a lyžiarov, ústredie v Liptovskom Mikuláši, 1948 – 1949 /1950/, 0,10 bm.

Krúžok historikov Spiša, 1965 – 1992, 0,40 bm.

Okrášľovací spolok v Levoči, 1897 – 1918, 0,05 bm.

Okresný včelársky spolok v Levoči, 1932 – 1957, 0,10 bm.

Ovocinársky spolok v Levoči, 1875 – 1893, 0,05 bm.

Severouhorský divadelný obvod, 1891 – 1918 /1920/, 0,10 bm.

Spišský dejepisný spolok v Levoči, 1883 – 1935, 2,90 bm.

Spišský ľudovýchovný spolok v Levoči, 1868 – 1875, 0,10 bm.

Spolok sv. Pavla Apoštola – Literárna jednota slovenských bohoslovcov v Spišskej Kapitule, 1912 – 1948, 0,15 bm.

Strelecký spolok v Levoči, 1861 – 1833, 0,30 bm.

Šachový klub v Levoči, 1935 – 1949, 0,05 bm.

Učiteľský spolok Popradského okolia, 1886 – 1908, 0,10 bm. *

V. Záujmové organizácie

Zväz nemeckých učiteľov na Slovensku, 1931, 0,10 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1599 – 1952, 48,40 bm, I, K.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka písomností rozličnej proveniencie, /1108/ 1279 – 1988, 4,90 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1711 – 1996, 1,75 bm, I, K.

V. Plagáty a letáky

Zbierka tlačív, plagátov a letákov, 1764 – 1977, 1,75 bm, I, K.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc zo Spiša, 1870 – 1990, 0,95 bm, I, K.

VII.1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií a negatívov, 1870 – 1985, 0,70 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1406 – 1918, 2 bm.

Zbierka odtlačkov pečatí zo Spiša, 15. – 20.stor., 0,40 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka kroník, /1240/ 1917 – 1967, 0,30 bm.

Zbierka novín a časopisov, 1771 – 1996, 88,50 bm, I.

P. INÉ ARCHÍVNE SÚBORY

Fotografický ateliér Gustáva Matza a spol. v Spišskej Novej Vsi, 1880 – 1930, 9,10 bm.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *