Archív mesta Košíc

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ARCHÍV MESTA KOŠÍC

Kováčska 20/1

040 01 Košice

Telefón: 095/622 18 25

095/622 71 41

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

III. Ústredné orgány štátnej správy do roku 1918

Vyšnouhorský zbrojničný úrad, 1694, 0,10 bm.

XIV. 1. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – župy

Municipálne mesto Košice, 1939 – 1944, 34 bm, I, R.

XVI. 2. Finančné správy

Mestská finančná správa v Košiciach, 1971 – 1991, 6 bm.

XXII. 1. Jednotné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Jednotný národný výbor v Košiciach, 1949 – 1954, 228 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Košice, 1239 – 1922, 990 bm, I, K.

Magistrát mesta Košice – huštácki richtári mesta Košice, 1843 – 1872, 0,20 bm.

Magistrát mesta Košice – administratívny výbor mesta Košice, 1876 – 1923, 10,40 bm.

XXIV. 2 Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad Košice 1923 – 1938, 60,60 bm, I, R.

XXIV. 4. Notárske úrady

Mestský notársky úrad v Košiciach, 1923 – 1938, 33,50 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Národný výbor mesta Košíc, 1945 – 1948, 97 bm, I.

Mestský národný výbor v Košiciach, 1955 – 1986, 307 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Košiciach – pozemková kniha mesta Košice, 1857 – 1932, 9 bm.

Okresný súd v Košiciach – pozemková kniha obcí mesta Košice, 1857 – 1932, 2,50 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Mestská prokuratúra v Košiciach, 1945 – 1965, 25 bm.

IX. Iné justičné inštitúcie

Miestne ľudové súdy v Košiciach, 1962 – 1969, 16 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 1. Policajné riaditeľstvá

Policajné riaditeľstvo v Košiciach, 1852 – 1860, 3,50 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

II. Hutníctvo

Železiarne mesta Košice, 1583 – 1821, 1,50 bm.

III. Manufaktúry

Manufaktúra na súkno, 1839 – 1846, 0,30 bm.

IV. 7. Papierenský priemysel

Papiereň mesta Košice, 1764 – 1816, 0,50 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Franckova továreň na kávoviny, ú. s. v Košiciach 1893 – 1948, 1,80 bm.

Košický umelý mlyn, úč. s. v Košiciach 1862 – 1895, 5 bm, I.

Palma, n. p. v Košiciach 1885 – 1964, 25 bm.

VII. 2. Iné vodohospodárske podniky

Všeužitočné závody mesta Košice, 1949 – 1952, 10 bm.

XII. 1. Služby

Mestské riaditeľstvo komunálnych podnikov mesta Košice, 1949 – 1951, 3 bm.

Pohostinské závody mesta Košice, 1949 – 1954, 2 bm.

Obnova – Vkus, podnik miestneho priemyslu Košice, 1957 – 1959, 1,50 bm.

Verejné podniky mesta Košice, 1905 – 1950, 1,50 bm.

Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice, (1880) – 1965, 64 bm.

Drevovýroba Košice, 1959 – 1999, 13 bm.

Foto – video – servis, 1990 – 1993, 6 bm.

Remonta, 1960 – 1992, 11 bm.

Tegukos, 1959 – 1995, 25 bm.

Komunálne služby mesta Košice, 1970 – 1992, 18 bm.

Záhradnícky a sadovnícky podnik mesta Košice, 1963 – 1999, 21 bm.

Správa rekreačných a športových zariadení mesta Košice, 1977 – 1993, 48 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Stavebný podnik mesta Košice, 1949 – 1997, 126 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

V. Stavebné bytové družstvá

Ľudové bytové družstvo v Košiciach, 1922 – 1951, 3 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Družstvo robotníckeho domu v Košiciach, 1923 – 1953, 4 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada Košice – mesto Košice, 1968 – 1990, 7,40 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Košiciach, 1948 – 1991, 10,70 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom detí a mládeže v Košiciach, 1958 – 1986, 4,70 bm.

Mestská organizácia Živeny – Československého zväzu žien v Košiciach, 1946 – 1951, 2,50 bm.

Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Košiciach, 1968 – 1990, 2 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3 Archívy

Archív mesta Košice, 1895 – 1980, 5 bm.

II. 5. Kiná

Mestská správa kín, 1959 – 1993, 7,50 bm.

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Park kultúry a oddychu v Košiciach, 1960 – 1993, 15 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Osvetové stredisko mesta Košice, 1972 – 1992, 11 bm.

I. ŠKOLSTVO

I. Vysoké školy

Košická univerzita, 1692 – 1862, 0,30 bm.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola v Košiciach, 1944 – 1961, 2,50 bm, I.

V. Učňovské školy

Mestská učňovská škola v Košiciach, 1886 – 1944, 7 bm, I.

Mestská učňovská škola v Nižnom Medzeve, 1926 – 1942, 1 bm, I.

VI. Základné školy

Stredná škola dievčenská v Košiciach, Kuzmányho ul., 1923 – 1953, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Februárového víťazstva, 1952 – 1962, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Hviezdoslavova 7, 1910 – 1972, 7 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Kalininova 2, 1910 – 1960, 7 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Kováčska 30, 1875 – 1974, 9,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Kukučínova 44, 1912 – 1972, 4 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Maršala Malinovského 2, 1861 – 1962, 9,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Moyzesova, 1917 – 1972, 4 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Sverdlovova 29, 1888 – 1971, 5,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Tajovského, 1924 – 1967, 2 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Ferka Urbánka, 1924 – 1976, 10,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košiciach, Ul. Zbrojnícka, 1912 – 1975, 5,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1 – 5. ročník, v Košiciach, Žitná ul., 1958 – 1977, 3 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Obecný administratívny kurz v Košiciach, 1900 – 1919, 2,70 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 9. Lekárne a lekárenská služba

Lekárne v Košiciach, 1653 – 1860, 0,30 bm.

I. 10. Úradní lekári

Úradný hlavný lekár mesta Košíc, 1827 – 1940, 2,90 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

IV. Kapituly

Jágerská kapitula v Košiciach, 1664 – 1700, 0,20 bm.

VII. Náboženské obce

Rabínstvo Židovskej náboženskej obce v Košiciach, 1870 – 1944, 4,80 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

II. Archívy panstiev

Panstvo Forró, 1763 – 1832, 0,30 bm.

Panstvo Rokycany, 1773 – 1816, 0,20 bm.

Správa tokajských viníc, 1775 – 1916, 0,60 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Kráľ Ján Zápoľský, 1537 – 1540, 0,10 bm.

Andor Melcer (Melzer) , 1776 – 1872, 0,30 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy mesta Košíc, (1307) 1446 – 1872 (1944), 11,10 bm, K.

II. Živnostenské spoločenstvá

Živnostenské spoločenstvo v Košiciach, 1872 – 1952, 96 bm.

IV. Spolky

Mestský Zbor dobrovoľných hasičov a záchrancov v Košiciach, 1872 – 1955, 3,70 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka rukopisov, 1500 – 1945, 0,80 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Fotozbierka, 20. stor., 2 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečiatok Národného výboru mesta Košíc, 1983 – 1990, 25 kusov.

XI. Iné zbierky

Zbierka hudobnín Dómu sv. Alžbety, 1300 – 1855, 6 bm, I.

Zbierka súkromných podnikateľov, 1600 – 1881, 1 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *