Historické mapy Uhorska (1860)

V nasledujúcich riadkoch by som sa s Vami rád podelil o svoju skúsenosť s návštevou Geodetického a kartografického ústavu na Chlumeckého ul. č. 4 v Bratislave.

Utorok, 30.7.2013. Po náročnej ceste z Prešova som sa dostal do sídla Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) v Bratislave. Chcel som získať doplňujúce informácie o svojich predkoch a najmä o pozemkoch, ktoré kedysi vlastnili.

Po vstupe do budovy som prešiel vrátnicou a dostal som sa priamo do historického archívu. Pán riaditeľ mi pomohol privolať zamestnanca bádateľne, a ďalej to šlo „ako po masle“. Vypísal som bádateľský list a pustil som sa do štúdia máp.

Mapové listy rozmeru cca 65×80 cm boli vyhotovené na kvalitnom papieri, listy z každej obce boli zbalené osobitne. Prvý list zakresľoval vzájomnú polohu obce a susediacich katastrov. Dalo sa z neho vyčítať, ktorý mapový list mapoval mnou skúmanú časť obce. Na jednotlivých listoch (s výnimkou toho prvého) boli zakreslené pozemky tak, ako vyzerali v období mapovania, teda  v rokoch 1860-1868. Zároveň boli očíslované.

K mapovým listom mi priniesli aj príslušné písomné operáty (listiny bližšie popisujúce údaje zakreslené do máp) zviazané do spisových obalov. Prvým z operátov bol zošit formátu A5, v ktorom boli v maďarčine zápisy o vymedzení hraníc medzi pozemkami. Týmto operátom som sa nezaoberal, pretože neposkytoval mnou hľadané informácie.

Druhý operát bol pre môj výskum najdôležitejší. Podľa čísla pozemku v ňom boli uvedení vlastníci pozemkov tak v extraviláne, ako aj v intraviláne (z celého katastrálneho územia obce). Z každého záznamu sa dajú zistiť nasledujúce údaje:

 • číslo mapového listu, na ktorom je daný pozemok zakreslený
 • názov „časti katastra“, v ktorom sa daný pozemok nachádza – napr. názov humna, do ktorého daná roľa patrila
 • číslo pozemku
 • akosť pozemku – delila sa do troch kategórií :„sessional(hausgrund), guttsherrlich a frei veraußerlich“ – presný preklad sa mi zistiť nepodarilo
 • počet poschodí
 • číslo domu, v ktorom žije majiteľ pozemku
 • meno, priezvisko, povolanie a bydlisko vlastníka
 • veľkosť pozemku, spôsob využitia (či daný pozemok tvorí dom, dvor, záhrada, pole,…)
 • poznámky

Tento operát bol zapísaný na dvojjazyčnej, maďarsko – nemeckej predtlači, vyplnený v maďarčine.

Medzi zvyšnými operátmi boli kartografické výpočty, zamestnanec archívu mi povedal, že tie pomôžu len geodetom a kartografom a pre genealogických bádateľov sú bezcenné.

Posledným operátom mal byť zoznam vlastníkov domov v obci – ten sa však nezachoval ani v jednej mnou skúmanej dedine. Zároveň je však nutné podotknúť, že pozemky, na ktorých stáli domy v obci, boli číslované, vlastníkov domov som tak zistil z operátu č. 2.

Ak sa chystáte získať údaje z GKÚ, odporúčam Vám nasledovné:

 1. Telefonicky, resp. e-mailom dohodnúť termín sprístupnenia máp a operátov vopred. Žiadal som totiž o mapy z 4 rôznych obcí v bývalej šarišskej župe (Ličartovce, Ruské Pekľany, Havranec, Dlhoňa), tieto dokumenty sa však zachovali iba k obciam Ličartovce a Ruské Pekľany.
 2. Vopred preskúmajte vetvu rodiny, ktorá v danej obci žila a pozemky ktorej chcete preskúmať. Vlastníci pozemkov sa síce zapísali v r. 1860-1868, no v niektorých prípadoch boli v dokumente uvedení predchádzajúci vlastníci (v mojom prípade vlastnil pozemky Ján Koscik, no ako majitelia sú uvedení bratia Ján a Juraj Lichvároví – vzdialení príbuzní Jána Koscika – títo však zomreli v rokoch 1838 a 1839!)
 3. Viaceré zápisy boli upravené ceruzkou, resp. guličkovým perom. Vydedukoval som, že takto boli uvedení noví vlastníci pozemkov (pr.: Dráb Juraj Štefan – pozemky po Jurajovi Drábovi prevzal Štefan Dráb). Poznámky k jednotlivým zápisom boli mladšie, než samotné zápisy – uvádzalo sa sem najmä zlúčenie pozemkov s inými pozemkami.
 4. Písomné operáty som neprefocoval, potrebné operáty som si prepísal. Povolenie na fotografovanie záznamov udeľoval riaditeľ GKÚ za stanovený poplatok 13,27 eur.
 5. Pre môj výskum bolo zaujímavejšie nechať si vystaviť fyzické kópie tých mapových listov, na ktorých boli zakreslené pozemky patriace našej rodine. Čiernobiela kópia celého mapového listu ma stála 3,50 eur a vyhotovili mi ju na počkanie. Za mapy, ani za operáty k mapám, ktoré som študoval a opisoval, som nič neplatil.

Na doleuvedených  linkoch uvádzam vzor, ako operát zaznamenávajúci vlastníkov pozemkov vyzerá, zároveň prikladám aj link na nevyplnenú predtlač, verím, že bude nápomocná (hlavičky jednotlivých stĺpcov, rovnako ako aj údaje v nich som prepisoval v nemčine, lebo maďarsky neviem).

Zároveň by som týmto spôsobom rád poďakoval zamestnancom GKÚ, ktorí mi v maximálnej možnej miere vyšli v ústrety, všetky dokumenty mi poskytli bez akéhokoľvek zbytočného zdržania a zároveň mi v rámci svojich schopností a možností vysvetlili, ako jednotlivé údaje z dokumentov vyčítať.

Želám Vám veľa úspechov pri bádaní 🙂

Linky:

GKÚ: http://www.gku.sk/

Vzor vypísaných operátov:

Vzor vypísaných operátov: strana B
Vzor vypísaných operátov: strana B
Vzor vypísaných operátov: strana A
Vzor vypísaných operátov: strana A