Kolonizácia 2. Legislatívne východiská

Kolonizácia Slovenska
Kolonizácia Slovenska

Po vzniku Československa bola jednou z priorít pozemková reforma. Pre jej potreby sa prijalo množstvo zákonov a vládnych nariadení. Najvýznamnejším zo súboru právnych noriem bol tzv. záborový zákon zo 16.apríla 1919 č. 215/1919 Zb.z.

Na základe záborového zákona mali byť zabraté veľké pozemkové vlastníctva ležiace na území Československa, ktoré mali jedného vlastníka, ak tento majetok presahoval 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy (role, lúky, záhrady, vinice, chmeľnice), alebo 250 hektárov všetkej pôdy. Československá republika na základe tohto zákona získala právo zabraný majetok prideľovať novým vlastníkom. Výnimkou boli nehnuteľnosti, ktoré mali byť využité v prospech verejného záujmu.

Komu mohla byť pôda prideľovaná definoval špeciálny zákon s názvom „Zákon prídelový“, ktorý bol prijatý 30.januára 1920 pod č. 81/1920 Zb.z. Táto právna norma umožňovala zabratý majetok podržať v prospech štátu, alebo ho prideľovať za úhradu jednotlivcom, maloroľníkom, želiarom, drobným živnostníkom, poľnohospodárskym a lesným zamestnancom, bezzemkom. Prednosť pritom mali najmä legionári, príslušníci ozbrojenej moci, vojnoví invalidi, prípadne pozostalí po padlých v 1. svetovej vojne. K prídelu sa mohli dostať aj obce rôzne združenia a obce.

Podľa prídelového zákona pôdu nemohli získať uchádzači, ktorí nemali štátne občianstvo Československej republiky. Ďalej toto právo strácali ľudia, ktorí boli odsúdení za trestné činy, mravne zvrhlé osoby a osoby telesne a duševne neschopné venovať sa účelom, na ktoré sa pôda prideľovala. Výnimkou boli vojnoví invalidi, kde nárok prechádzal na ich rodinných príslušníkov.

Kolonizácia Slovenska
Kolonizácia Slovenska

Prídelový zákon vo svojej druhej časti obsahoval ustanovenie o tzv. roľníckych nedieloch. Za roľnícky nediel sa považoval prídel pôdy, ktorý mal slúžiť na utváranie sebestačných roľníckych usadlostí za zvlášť výhodných podmienok. Takéto roľnícke nediely slúžili na zriadenie sebestačného poľnohospodárskeho podniku, alebo sa stali prostriedkom na vnútornú kolonizáciu.

Nabudúce čosi o tom, ako začala vnútorná kolonizácia južného Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *