Tereziánsky urbár

Celokrajinským urbárom, ktorý zjednotil povinnosti poddaných, bol tzv. „milostivý urbár“ cisárovnej Márie Terézie. Tento urbár mal zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu urbárskych povinností poddaných. Urbárska regulácia začala dňa 23. 1. 1767 vydaním urbárskeho patentu a skončila sa v r. 1774 zavedením spomenutého urbára. Samotný urbár bol napísaný v jazyku ľudu a bol uložený v obciach, aby bol zrozumiteľný a prístupný komukoľvek. Urbár mal však aj viacero nedostatkov a spolu s jeho odmietaním niektorými príslušníkmi uhorskej šľachty tak priniesol poddaným ďalšie problémy.

Vydaniu urbára predchádzal predurbársky súpis majetku a zodpovedanie deviatich otázok dotazníka pre každú obec (Súpisy, urbáre a sčítania obyvateľstva ako genealogické zdroje). Na otázky odpovedali obvykle richtár, jeho prísažní, príp. ďalší vybraní poddaní. Na základe odpovedí v dotazníku je možné predstaviť si hospodársko-sociálnu situáciu našich predkov v druhej pol. 18. stor. Otázky v dotazníku boli nasledovné (použitá biblická čeština):

1. Zdališ a jake urbari su wčil a od kereho času?

2. Kde ale žadnich urbarow se nenachaza, zdališ poddani podle contractu, aneb običaje zbiwaju swich panow, od ktereho času, budto takowa običaj, budto contracti počatek maju a zdališ neboly inše contracti a jake pred wčulajšima urbary? Kedi pak počatek wčulajšich zbiwanyi a powinnosti poddanskej se stal?

3. Kde žadnich urbaruw, aneb contractuw neni, jako dosawat zbiwali poddani swojich panow gruntownich? Ktereho času a jakim spusobem sa počatek stal takeho zbiwanyi?

4. Jake chosni neb škody pri obczi se nachazaju?

5. Kolko a jake role podobnim sposobom aj luky poddani czelo domnik drži, jedna každa rola anebožto do ni pod kolko mericz prešporskich su sucze, zdali pak aj otawa na tych lukach se kosiwa.

6. Jakove jeden každi poddani a kolko dni a kolko kusmy zapražnej lichvy roboti a panske dosawad odbauwal a na spatek iducze do roboti a panskeho poddanim se prijmal, neb ne?

7. Zdališ dosawad, od ktereho času a od jakej odrodi devatek poddani dawaly a jeli aj w inšich panstwach tejto stoliczy w običaji takowy dewatek? Okrem teho jakowe danky swim gruntownim panom ročite až posavad poddani dawaly? Takowe pak danky neb dary treba z hotowich penezi, treba z jinšich jakychkolwek vecsi, ktere pani od swich poddanich prijimaly, z čoho pochazaju a jake su?

8. Kolko wtejto obczi neb dediyne puste sedliska, od ktereho času a z jakej pričini se nachazaju, kdo pak takowe wčil užiwa?

9. Zvečiti li su neb slobodneho odchodu panum swim gruntownim poddani?

Prílohou dotazníka je súpis majetkov a poddaných (hláv rodín). Vzhľadom k tomu, že od predurbárskeho súpisu po vydanie samotného urbára pre danú obec uplynulo niekoľko rokov, súpis poddaných uvedený v urbári môže byť odlišný od predurbárskeho súpisu.

Doplnené 2.11.2019: Spoločnosť Arcanum a Maďarský krajinský archív pred časom spustili portál hungaricana.hu, na ktorom je, okrem iného, sprístupnená online zbierku Tereziánskych urbárov. Niektoré obce zo Slovenska však chýbajú, hoci sú v príslušných štátnych archívoch dostupné.

Comments are closed.