Štátny oblastný archív v Bratislave

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy. Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V BRATISLAVE

Križkova 7

811 04 Bratislava

Telefón: 02/52 49 60 46, 52 49 60 51 – 3

Fax: 07/52 49 60 46

pracovisko v Plaveckom Podhradí telefón: 0802/84 71 39

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

IV. 2. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch 1928 – 1938

Pôdohospodársko-technická stavebná správa Krajinského úradu v Bratislave so sídlom v Nitre, (1901) 1928 – 1939 (1959), 3,80 bm.

X. Úrady pozemkovej reformy /1920 – 1949/

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Bratislave, 1945-1949 (1960) 5,70 bm, I.

XI. 1. Župy do roku 1922

Bratislavská župa I., 1398-1922, 643 bm, I, K.

XI. 2. Výsadné územia

Stolica arcibiskupských predialistov vo Vojke nad Dunajom, 1714 – 1848, 2,80 bm.

XI. 3. Vládni komisári

Vládny komisár pre vojnové záležitosti v Bratislave, 1914 – 1916, 0,50 bm, I.

XI. 5. Verejnosprávne výbory

Verejnosprávny výbor Bratislavskej župy, 1876 – 1919, 12,50 bm, I.

XI. 6. Slúžnovské úrady

Slúžnovský úrad v Bratislave, 1852 – 1922, 9 bm, I.

Služnovský úrad v Dunajskej Strede, 1862 – 1922, 0,60 bm, I.

Slúžnovský úrad v Galante, 1852 – 1922, 0,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Malackách, 1854 – 1922, 12,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Senci, 1872 – 1922, 2,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Šamoríne, 1871 – 1922, 2 bm, I.

Slúžnovský úrad v Trnave, 1856 – 1922, 3,50 bm, I.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátny pôdohospodársko-technický úrad v Bratislave, 1887 – 1922, 16 bm.

Štátny pôdohospodársko-technický úrad v Komárne, 1881 – 1886 (1922), 12 bm.

Kultúrno-inžiniersky úrad v Banskej Bystrici, (1890) 1899 – 1910, 0,84 bm.

Kultúrno-technické oddelenie vládneho poradcu pre zemedelstvo pri Ministrovi ČSR s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave, 1919 – 1920, 0,50 bm.

Štátny stavebný úrad v Bratislave, 1876 – 1922, 2,50 bm.

Štátny lesný inšpektorát v Bratislave, 1880 – 1922, 17 bm.

Štátna okresná lesná správa v Bratislave, 1885 – 1922, 6 bm.

Štátny zverolekár v Bratislavskej župe, 1913 – 1916, 1 bm.

Župný výbor na spracovanie krmív v Bratislave, 1918, 0,50 bm.

XII. 1. Župy v rokoch 1923 – 1927

Bratislavská župa II., 1923 – 1928, 69 bm, I, K.

XII. 2. Štátne odborné úrady v rokoch 1923 – 1927

Pôdohospodársko-technický odbor Župného úradu v Nitre, 1923 – 1928, 0,50 bm.

Zemedelsko-technický referát Expozitúry Ministerstva zemedelstva v Bratislave, 1920 – 1928, 5,60 bm.

XIII. 1. Župy v rokoch 1940 – 1945

Bratislavská župa III., (1931) 1940 – 1945, 44,20 bm, I.

XIV. 4. Štátne odborné úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Ministerský poverenec pre regulačné a zátopové družstvá so sídlom v Komárne, Kravanoch nad Dunajom, Šali nad Váhom, Šamoríne a v Trnovci nad Váhom, 1919 – 1944, 2,50 bm.

XV. 1. Fond národnej obnovy

Oblastné úradovne Osídľovacieho úradu v Dunajskej Strede, Galante a Šamoríne, 1945 – 1948 (1951), 65 bm.

XV. 2. Hospodárska kontrolná služba

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Bratislave – mesto, 1943 – 1949, 1 bm, I.

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Bratislave – okolie, 1945 – 1949, 1,30 bm, I.

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Piešťanoch, 1942 – 1948, 2,30 bm, I.

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Senici, 1945 – 1949, 1,30 bm, I.

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Trnave, 1942 – 1949, 2,60 bm, I.

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Trenčíne, 1942 – 1949, 1,30 bm, I.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Bratislave II., 1945 – 1949, 2,10 bm.

Štátny vodohospodársko-stavebný úrad v Bratislave, 1946 – 1948, 0,60 bm.

XVI. 4. Colnice

Colnica v Bratislave, 1946 – 1982, 34 bm.

XVII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Bratislave, (1923) 1949 – 1960, 230 bm, I.

XVII. 2. Zmocnenci štátneho úradu plánovacieho

Zmocnenec Štátneho úradu plánovacieho v Bratislave, 1950 – 1953, 1,75 bm.

XVII. 4. Krajské komisie ľudovej kontroly a štatistiky

Krajský inšpektorát Štátnej obchodnej inšpekcie v Bratislave, 1953 – 1962, 5,30 bm.

XVIII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1960 – 1969

Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave I., 1960 – 1969, 520 bm.

XVIII. 3. Krajské kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1960 – 1969

Krajská správa Slovenského štatistického úradu v Bratislave,(1946 – 1956) 1960 – 1982, 46 bm.

XIX. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1971 – 1990

Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave II., 1971 – 1990 (1991), 407 bm.

XIX. 2. Krajské finančné správy v rokoch 1971 – 1990

Krajská finančná správa v Bratislave, 1971 – 1989, 4,32 bm.

XIX. 3. Krajské poľnohospodárske správy v rokoch 1971 – 1990

Krajská poľnohospodárska správa v Bratislave, (1951) 1960 – 1989, 7,50 bm.

XIX. 4. Iné úrady na krajskej úrovni v rokoch 1971 – 1990

Krajské stredisko pre rozvoj verejného stravovania v Bratislave, 1984 – 1989, 0,40 bm.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Styčný dôstojník pri Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, 1938 – 1939, 0,10 bm.

Katastrálny meračský úrad v Bratislave, 1938 – 1946, 0,24 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná vodohospodárska správa v Leviciach, 1880 – 1958, 7,50 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Vojka nad Dunajom, 1820 – 1948, 3 bm.

B. JUSTÍCIA

II. 2. Notári a advokáti do roku 1850

Advokát Juraj Adoni (Adonyi), (1238) 1647 – 1842, 0,88 bm, I.

Advokát Karol Kristián Albrecht, 1744 – 1823, 4 bm, I.

Advokát Ondrej Čehi (Csehy), 1719 – 1826, 0,12 bm.

Advokát Ján Káldy de Edve, 1760 – 1777, 0,90 bm.

Advokát Ladislav Puškáš, 1768 – 1817, 0,12 bm.

Advokát Ján Satmári (Szathmáry), 1723 – 1822, 1,32 bm.

Advokát Ján Smrtník, (1551) 1731 – 1830, 0,12 bm, I.

Advokát Ignác Takáči (Takácsy), 1697 – 1845, 0,40 bm.

III. 1. Krajinské /krajské, župné/ súdy

Krajinský súd v Bratislave, 1850 – 1861, 14,50 bm.

III. 2. Okresné súdy I. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný zborový súd v Bratislave, 1851 – 1853, 1 bm.

Okresný súd v Dunajskej Strede, 1855 – 1858, 0,50 bm.

Okresný súd v Trnave, 1850 – 1853, 2,30 bm.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy

Mestsky delegovaný okresný súd v Bratislave, 1854 – 1860, 0,84 bm.

Mestsky delegovaný okresný súd v Trnave, 1854 – 1861, 14 bm.

III. 5. Urbárske súdy

Urbársky súd v Bratislave, 1856 – 1861, 1,50 bm.

III. 7. Notári a advokáti z rokov 1850 – 1861

Advokát August Entres (Entresz), 1859 – 1861, 0,12 bm.

Advokát Anton Sále (Szállé), 1854 – 1865, 1 bm.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/

Krajský súd v Bratislave, (1768) 1872 – 1954, 505,50 bm, I, K, R.

Krajský súd v Bratislave II., 1949 – 1970, 20,70 bm.

Krajský súd v Komárne, 1921 – 1948, 1,30 bm.

Krajský súd v Nitre, 1920 – 1950, 2 bm.

Krajský súd v Trenčíne, 1921 – 1948, 0,15 bm.

Kráľovská súdna stolica v Nových Zámkoch, 1940 – 1944, 4,50 bm.

IV. 3. Štátne súdy

Štátny súd v Bratislave, 1948 – 1952, 50 bm, R.

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Bratislave, 1951, 0,20 bm.

IV. 5. Špecializované súdy

Obvodný súd v Hainburgu, 1938 – 1945, 1,25 bm.

Banský rozhodcovský súd v Bratislave, (1920) 1922 – 1936, 1 bm.

Rozhodcovský súd mzdový v Bratislave, 1929 – 1936, 0,12 bm.

Pracovný súd v Bratislave, 1933 – 1941, 0,50 bm.

IV. 6. Štátne zastupiteľstvá

Štátne zastupiteľstvo v Bratislave, 1919 – 1949 (1950), 60,80 bm, I, K.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokát Andrej Naď (Nagy), 1893 – 1897, 0,05 bm.

Advokát Ladislav Hedi (Hegyi), 19. stor., 0,12 bm.

IV. 11. Nápravno-výchovné a kárne zariadenia

Väznica Krajského súdu v Bratislave, 1902 – 1947, 8,50 bm.

Väznica Okresného súdu v Dunajskej Strede, 1938 – 1945 (1952), 0,20 bm.

Väznica Okresného súdu v Myjave, 1940 – 1952, 0,20 bm.

Väznica Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom, 1944 – 1952, 0,25 bm.

Väznica Okresného súdu v Pezinku, 1945 – 1952, 0,40 bm.

Väznica Okresného súdu v Senici, 1936 – 1952, 0,40 bm.

Väznica Okresného súdu v Skalici, 1928 – 1952, 0,80 bm.

Väznica Okresného súdu v Trnave, 1943 – 1952, 0,50 bm.

V. 3. Okresné ľudové súdy /1945 – 1947/

Okresný ľudový súd v Bánovciach nad Bebravou, 1945 – 1947, 0,40 bm, I.

Okresný ľudový súd v Bratislave, 1945 – 1947, 9,25 bm, I.

Okresný ľudový súd v Dunajskej Strede, 1945 – 1947, 1,50 bm, I.

Okresný ľudový súd v Galante, 1945 – 1947, 1,63 bm, I.

Okresný ľudový súd v Hlohovci, 1945 – 1947, 0,63 bm, I.

Okresný ľudový súd v Hurbanove, 1945 – 1947, 1,38 bm, I.

Okresný ľudový súd v Komárne, 1945 – 1947, 4,25 bm, I.

Okresný ľudový súd v Leviciach, 1945 – 1947, 0,75 bm, I.

Okresný ľudový súd v Malackách, 1945 – 1947, 1,13 bm, I.

Okresný ľudový súd v Myjave, 1945 – 1947, 0,24 bm, I.

Okresný ľudový súd v Nitre, 1945 – 1947, 5,38 bm, I.

Okresný ľudový súd v Novom Meste nad Váhom, 1945 – 1947, 1,13 bm, I.

Okresný ľudový súd v Nových Zámkoch, 1945 – 1947, 2,88 bm, I.

Okresný ľudový súd v Piešťanoch, 1945 – 1947, 0,88 bm, I.

Okresný ľudový súd v Pezinku, 1945 – 1947, 0,75 bm, I.

Okresný ľudový súd v Prievidzi, 1945 – 1947, 1,30 bm, I.

Okresný ľudový súd v Senici, 1945 – 1947, 0,38 bm, I.

Okresný ľudový súd v Skalici, 1945 – 1947, 0,75 bm, I.

Okresný ľudový súd v Šali, 1945 – 1947, 1,75 bm, I.

Okresný ľudový súd v Šamoríne, 1945 – 1947, 0,63 bm, I.

Okresný ľudový súd v Štúrove, 1945 – 1947, 1,63 bm, I.

Okresný ľudový súd v Topoľčanoch, 1945 – 1947, 0,70 bm, I.

Okresný ľudový súd v Trenčíne, 1945 – 1947, 3,38 bm, I.

Okresný ľudový súd v Trnave, 1945 – 1947, 1,13 bm, I.

Okresný ľudový súd vo Vrábľoch, 1945 – 1947, 0,63 bm, I.

Okresný ľudový súd v Zlatých Moravciach, 1945 – 1947, 0,40 bm, I.

Okresný ľudový súd v Želiezovciach, 1945 – 1947, 1,25 bm, I.

V. 4. Obžalobcovia pri okresných /prípadne miestnych/ ľudových súdoch /1945 – 1947/

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Bánovciach nad Bebravou, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Bratislave, 1945 – 1947, 2,60 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Dunajskej Strede, 1945 – 1947, 0,50 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Galante, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Hlohovci, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Hurbanove, 1945 – 1947, 0,24 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Komárne, 1945 – 1947, 1 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Leviciach, 1945 – 1947, 0,24 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Malackách, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Myjave, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Nitre, 1945 – 1947, 1,37 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Novom Meste nad Váhom, 1945 – 1947, 0,25 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Nových Zámkoch, 1945 – 1947, 0,75 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Pezinku, 1945 – 1947, 0,25 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Prievidzi, 1945 – 1947, 0,13 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Piešťanoch, 1945 – 1947, 0,13 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Senici, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Skalici, 1945 – 1947, 0,25 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Šali, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Šamoríne, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Štúrove, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Topoľčanoch, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Trenčíne, 1945 – 1947, 1 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Trnave, 1945 – 1947, 0,24 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde vo Vrábľoch, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Zlatých Moravciach, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

Obžalobca pri Okresnom ľudovom súde v Želiezovciach, 1945 – 1947, 0,12 bm, I.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy /1945 – 1947/

Miestny ľudový súd v Ardanovciach, 1945 – 1946, 0,01 bm, R.

Miestny ľudový súd v Baťovanoch, 1945 –1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Borskom Mikuláši, 1945 – 1947, 0,01 bm, R.

Miestny ľudový súd v Bošanoch, 1945 – 1946, 0,01 bm, R.

Miestny ľudový súd v Bratislave, 1945 – 1947, 0,25 bm, R.

Miestny ľudový súd v Brodzanoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Budmericiach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Cabaji, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Cígli, 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Čáčove, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Čerňanoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Červeníku, 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Gbeloch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Golianove, 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Handlovej, 1945-1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Holíči, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Hornej Vsi, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Ilave, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Istebníku, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Ivanke pri Nitre, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Jablonici, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Jánovej Vsi, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Klátovej Novej Vsi, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Krásne, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Leviciach, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Lipovníku, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Maduniciach, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Malých Ripňanoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Malých Uherciach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Malom Lapáši, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Mestečku, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Mníchovej Lehote, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Mojmírovciach (Urmín), 1948, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Moravine, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Nitrianskom Rudne, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Nitre, 1945 – 1947, 0,5 bm, R.

Miestny ľudový súd v Nedanovciach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Novom Meste nad Váhom, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Nových Sadoch, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Nových Zámkoch, 1946, 0,5 bm, R.

Miestny ľudový súd v Orechovom, 1946 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Oslanoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Osuskom, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Pavliciach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Petrovej Vsi, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Piešťanoch, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Podhradí, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Prašiciach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Praznovciach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Prievidzi, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Pustých Úľanoch, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Radimove, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Radobici, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Radošovciach, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Rovensku, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Seredi, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Skalici, 1945 – 1946, 0,24 bm, R.

Miestny ľudový súd v Sobotišti, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Strážoch nad Myjavou, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Svätoplukove, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Šaštíne, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Topoľčanoch, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Trenčianskej Teplej, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Trenčianskej Turnej, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Trenčianskych Biskupiciach, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Turčiankach, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Veľkej Lehote, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Veľkých Dvoranoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Veľkých Janíkovciach, 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Veľkých Kršteňanoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Veľkom Lapáši, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Veľkých Ripňanoch, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd vo Vrbovom, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Záblatí, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Zbehoch, 1945 – 1946, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Zemianskych Kostoľanoch, 1945, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Žabokrekoch nad Nitrou, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

Miestny ľudový súd v Žiline, 1945 – 1947, 0,05 bm, R.

V. 6. Ľudové súdy /1948/

Ľudový súd v Bratislave, 1948, 10,80 bm, I.

Ľudový súd v Komárne, 1948, 1,88 bm, I.

Ľudový súd v Nitre, 1948, 1,50 bm, I.

Ľudový súd v Trenčíne, 1948, 2,75 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Štátna prokuratúra v Bratislave, 1948 – 1952, 25 bm.

Krajská prokuratúra v Bratislave, 1947 – 1984, 99 bm.

Krajská prokuratúra v Nitre, 1949 – 1967, 6 bm.

Obvodná prokuratúra v Bratislave, 1957 – 1959, 1,60 bm.

Okresná prokuratúra v Bratislave, 1950 – 1969, 1,44 bm.

Finančná prokuratúra v Bratislave, 1933 – 1951, 0,24 bm.

VIII. Orgány arbitráže

Krajská štátna arbitráž v Bratislave, 1951 – 1963, 1973 – 1986, 20,80 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

IV. 1. Oblastné četnícke veliteľstvá

Zemské četnícke veliteľstvo v Bratislave, 1936 – 1943, 0,30 bm.

Veliteľstvo četníckeho oddelenia č. 2 v Trnave, 1918 – 1945, 0,03 bm.

IV. 2. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo pre Bratislavu – vidiek, 1931 – 1933, 0,03 bm.

Okresné četnícke a žandárske veliteľstvo v Malackách, 1930 – 1944, 0,66 bm.

IV. 3. Četnícke stanice

Četnícka stanica v Báhoni, 1927 – 1938, 0,50 bm.

Četnícka stanica v Bratislave – Marchegg, 1928 – 1931, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Častej, 1937 – 1944, 0,09 bm.

Četnícka stanica v Diakovciach, 1936 – 1938, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Drietome, 1937 – 1943, 0,12 bm.

Četnícka stanica v Dunajskej Strede, 1929 – 1939 (1946), 0,09 bm.

Četnícka stanica v Hroboňove, 1937 – 1938, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Hurbanove, 1919 – 1936, 0,70 bm.

Četnícka stanica v Iži, 1937 – 1938, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Jelke, 1919 – 1938, 0,13 bm.

Četnícka stanica v Košútoch, 1932 – 1938, 0,30 bm.

Četnícka stanica v Lehniciach, 1932 – 1938, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Seredi, 1939, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Skalici, 1932, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Svinnej, 1919 – 1922, 0,03 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Abraháme, 1939 – 1944, 0,40 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Bernolákove, 1919 – 1944, 1,08 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Devínskej Novej Vsi, 1931 – 1935 (1944), 0,30 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Galante, 1919 – 1941, 0,60 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Lozorne, 1936 – 1944, 0,30 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Malackách, 1930 – 1944, 0,75 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Plaveckom Štvrtku, 1938 – 1944, 0,30 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Podunajských Biskupiciach, 1936 – 1944, 0,10 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Sládkovičove, 1920 – 1942, 0,70 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Stupave, 1918 – 1943, 1,14 bm.

Četnícka a žandárska stanica vo Svätom Jure, 1921 – 1945, 0,90 bm.

Četnícka a žandárska stopovacia stanica v Trenčíne, 1930 – 1944,1 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Trhovej Hradskej, 1935 -1940, 0,06 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Tomášikove, 1923 – 1935, 0,40 bm.

Četnícka a žandárska stanica v Záhorskej Vsi, 1934 – 1945, 0,40 bm.

V. 1. Oblastné žandárske veliteľstvá

Župné žandárske veliteľstvo v Trenčíne, 1940 – 1941, 0,12 bm.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Trenčíne, 1941 – 1943, 0,12 bm.

V. 2. Okresné žandárske veliteľstvá

Okresné žandárske veliteľstvo v Hlohovci, 1938 – 1944, 0,30 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Modre, 1942 – 1943, 0,03 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Novom Meste nad Váhom, 1922 – 1944, 0,75 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Senici, 1940 – 1944, 0,03 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Trenčíne, 1938 – 1941, 0,06 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Trnave, 1938 – 1945, 0,12 bm.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Beckove, 1923 – 1945, 0,40 bm.

Žandárska stanica v Blatnom, 1941 – 1943, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Bratislave, 1939 – 1944, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Bratislave – Lamači, 1938 – 1944, 0,24 bm.

Žandárska stanica v Bratislave – Prievoze, 1937 – 1944, 0,09 bm.

Žandárska stanica v Brodskom, 1941 – 1945, 0,09 bm.

Žandárska stanica v Bolerázi, 1933 – 1943, 0,10 bm.

Žandárska stanica v Borskom Jure, 1938 – 1945, 0,30 bm.

Žandárska stanica v Borskom Mikuláši, 1941 – 1945, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Bošáci, 1920 – 1945, 0,40 bm.

Žandárska stanica v Brezovej pod Bradlom, 1943, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Bzinciach pod Javorinou, 1921 – 1945, 1,40 bm.

Žandárska stanica v Cerovej – Lieskovom, 1943 – 1945, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Čachticiach, 1920 – 1945, 0,70 bm.

Žandárska stanica v Dechticiach, 1942 – 1945, 0,60 bm.

Žandárska stanica v Drietome, 1938 – 1941, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Dobrej Vode, 1923 – 1940, 0,30 bm.

Žandárska stanica v Dojči, 1942 – 1945, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Gáni, 1939 – 1945, 0,18 bm.

Žandárska stanica v Gbeloch, 1942 – 1944, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Hlohovci, 1943 – 1944, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Hornej Súči, 1940 – 1944, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Horných Bzinciach, 1945, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Horných Motešiciach, 1943 – 1944, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Horných Otrokovciach, 1942 – 1944, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Kľačanoch, 1939 – 1941, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Kráľovej, 1938 – 1945, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Kočovciach, 1936 – 1944, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Kopčanoch, 1929 – 1948, 0,09 bm.

Žandárska stanica v Kútoch, 1942 – 1944, 0,09 bm.

Žandárska stanica v Lakšárskej Novej Vsi, 1938 – 1944, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Leopoldove, 1942 – 1945, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Malých Stankovciach, 1939 – 1943, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Moravskom Jáne, 1930 – 1944, 0,50 bm.

Žandárska pasová expozitúra v Moravskom Lieskovom, 1921 – 1944, 0,40 bm.

Žandárska stanica v Moste na Ostrove, 1939 – 1943, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Myjave, 1940 – 1944, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Nemeckom Grobe, 1938 – 1944, 0,40 bm.

Žandárska stanica v Nemšovej, 1937 – 1944, 0,30 bm.

Žandárska stanica v Novom Meste nad Váhom, 1931-1945, 0,40 bm.

Žandárska stanica v Nových Košariskách, 1940 – 1942, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Orechovom, 1941 – 1943, 0,09 bm.

Žandárska stanica v Pezinku, 1941 – 1942, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Plaveckom Mikuláši, 1930 – 1945, 0,30 bm.

Žandárska stanica v Pustých Úľanoch, 1942 – 1944, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Radošovciach, 1936 – 1943, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Rohožníku, 1932 – 1945, 0,63 bm.

Žandárska stanica v Senici, 1943 – 1944, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Smoleniciach, 1939 – 1942, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Starej Turej, 1919 – 1944, 0,60 bm.

Žandárska stanica v Sobotišti, 1944 – 1945, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Svinnej, 1918 – 1945, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Trenčianskej Turnej, 1938 – 1943, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Trnave, 1942 – 1944, 0,10 bm.

Žandárska stanica v Turej Lúke, 1941 – 1944, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Uníne, 1930 – 1945, 0,18 bm.

Žandárska stanica vo Veľkých Levároch, 1923 – 1944, 1 bm.

Žandárska stanica vo Viničnom, 1941 – 1944, 0,03 bm.

VIII. Iné policajno-bezpečnostné orgány

Kriminálna ústredňa v Bratislave, 1924 – 1945, 2 bm.

Hlavné veliteľstvo Národnej bezpečnosti v Bratislave, 1947 – 1958, 0,60 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Slovenská štátna sporiteľňa, oblastný závod v Trnave – právni predchodcovia:

Mestská sporiteľňa Bratislava – filiálka v Seredi, 1938 – 1949, 0,12 bm, I.

Mestská sporiteľňa v Skalici, (1919) 1920 – 1952, 0,30 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Bánovciach nad Bebravou, 1948 – 1956, 0,24 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Dunajskej Strede, 1932 – 1951, 0,24 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Galante, 1940 – 1953, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Malackách, 1948 – 1953, 0,36 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Modre, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Myjave, 1946 – 1952, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Nitre, 1922 – 1952, 0,36 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Novom Meste nad Váhom, 1932 – 1953, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Nových Zámkoch, 1938 – 1952, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Piešťanoch, 1948 – 1952, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Senici nad Myjavou, 1948 – 1952, 0,24 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Seredi, 1947 – 1953, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Skalici, 1947 – 1952, 0,30 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Šamoríne, 1930 – 1951, 0,24 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Šuranoch, 1949 – 1953, 0,12 bm, I.

Okresná vzájomná pokladnica v Štúrove, 1948 – 1953, 0,60 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Trenčianskych Tepliciach, 1946 – 1950, 0,12 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Trenčíne, 1933 – 1952, 0,36 bm, I.

Okresná sporiteľňa a pokladnica vo Vrábľoch, 1945 – 1952, 0,12 bm, I.

Pomocná pokladnica v Starej Turej, 1871 – 1947, 0,30 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Bánovciach nad Bebravou, 1931 – 1953, 0,72 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Bratislave, 1925 – 1948, 0,50 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Brezovej pod Bradlom, 1928 – 1952, 0,36 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Dunajskej Strede, 1919 – 1949, 0,80 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Galante, 1927 – 1952, 0,48 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Hlohovci, 1925 – 1952, 0,58 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Holíči, 1933 – 1950, 0,20 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Hurbanove, 1933 – 1953, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Komárne, 1924 – 1948, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Leviciach, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Malackách, 1920 – 1948, 1,70 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Modre, 1925 – 1948, 1,70 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Myjave, 1932 – 1951, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Nitre, 1925 – 1953, 1,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Novom Meste nad Váhom, 1925 – 1948, 1,20 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Nových Zámkoch, 1925 – 1952, 0,50 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Piešťanoch, 1925 – 1951, 0,36 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Senci, 1946 – 1949, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Senici, 1932 – 1949, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Starej Turej, 1930 – 1948 (1952), 0,20 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Šali nad Váhom, 1933 -1953, 0,50 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Šamoríne, 1928 – 1949, 0,24 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Štúrove, 1933 – 1946, 0,30 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Trenčíne, 1926 – 1950, 0,60 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Trnave, 1924 – 1948, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica vo Vrábľoch, 1925 – 1948, 0,24 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Zlatých Moravciach, 1928 – 1953, 0,12 bm, I.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Želiezovciach, 1933 – 1948, 0,24 bm, I.

Sporiteľňa a pokladnica v Holíči, 1936 – 1952, 0,24 bm, I.

Sporiteľňa a pokladnica v Starej Turej, 1947 – 1949, 0,12 bm, I.

Sporiteľňa a pokladnica v Šaštíne, 1947 – 1952, 0,12 bm, I.

Staroturanský úverný spolok v Starej Turej, 1902 – 1942, 0,50 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Bánovciach nad Bebravou, 1926 – 1952, 0,36 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Malackách, 1924 – 1948, 1,10 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Nitre, 1922 – 1952, 1 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Novom Meste nad Váhom, 1923 – 1948, 0,36 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Nových Zámkoch, 1924 – 1948, 0,24 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Piešťanoch, 1922 – 1951, 0,70 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Senici, 1923 – 1948, 0,72 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Trenčianskych Tepliciach, 1921 – 1950, 0,36 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Trenčíne, 1923 – 1948, 0,48 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Trnave, 1931 – 1948, 0,24 bm, I.

Živnostenský úverový ústav v Topoľčanoch, 1925 – 1945, 0,12 bm, I.

III. Poisťovne

Krajská správa Slovenskej štátnej poisťovne v Bratislave, 1926 -1964, 10,60 bm.

Krajská správa Slovenskej štátnej poisťovne v Nitre, 1945 – 1960, 4,70 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. l. Energetický priemysel

Mestská elektráreň v Bratislave, 1901 – 1948, 9 bm, I.

Západoslovenské elektrárne, úč. spol. v Bratislave, 1919 – 1942, 12 bm, I.

Elektra v Bratislave, 1923 – 1947, 0,12 bm, I.

Južnoslovenské elektrárne, úč. spol.v Komárne (od roku 1938 v Nitre), 1925-1941, 2,30 bm, I.

Nitrianska plynáreň a elektráreň, úč. spol. v Nitre, 1927 – 1931, 0,40 bm, I.

Elektrárenská účastinná spoločnosť v Hlohovci, 1929 – 1935, 0,40 bm, I.

Elektráreň v Piešťanoch, 1930 – 1946, 0,50 bm, I.

Krajinské elektrárenské závody, úč. spol. v Budapešti – závod Komárno, 1938 – 1945, 1,40 bm, I.

Okresná správa elektrární v Nitre, 1939 – 1949, 5,20 bm, I.

Ústredná kancelária všeužitočných elektrárenských spoločností v Bratislave, 1940, 0,12 bm, I.

Elektrotechnická veľkoobchodná účastinná spoločnosť v Bratislave, 1941 – 1944, 0,12 bm, I.

Západoslovenské elektrárne, n. p. v Bratislave, 1949 – 1953, 0,36 bm, I.

Západoslovenské energetické závody, n. p. v Bratislave, (1927 – 1960) 1960 – 1970, 78 bm, I.

Západoslovenské plynárenské závody, n. p. v Bratislave, 1856 – 1950, 3 bm.

Mestská plynáreň v Bratislave, 1901 – 1950, 9 bm.

Energetický priemysel, n. p. v Bratislave, 1939 – 1954, 0,24 bm.

Atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, 1957 – 1963, 21,60 bm.

IV. 2. Strojársky priemysel

Jaroslav Studnička, zámočníctvo v Bratislave, 1946 – 1951, 0,12 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Trnavské automobilové závody Trnava:

Emailit, úč. spol., Bratislava, 1917 – 1949, 7,56 bm.

Perun, n. p., Praha, 1945 – 1953, 5,16 bm.

IV. 3. Elektrotechnický priemysel

Elektromontážne závody, n. p. v Bratislave, 1951 – 1969, 0,36 bm.

Elektra Bratislava, 1938 – 1948, 0,40 bm.

Tungsram, úč. spol. v Bratislave, 1931 – 1949, 7 bm.

Tesla, n. p., š. p, v Bratislave, 1948 – 1991, 25 bm.

Továreň na kábele, úč. spol. Bratislava, 1881 – 1950, 31,35 bm, I.

Konfiškáty začlenené do n. p. Kablo Bratislava:

AKAS, Anton Kala komanditná spoločnosť, Šmideberk, 1937 – 1949, 2 bm, I.

Karol Feitzelmayer, Bratislava, 1931 – 1953, 3,50 bm, I.

Arachné, spoločnosť s r. o., Brno, 1946 – 1949, 0,20 bm, I.

Isomat, spoločnosť s r. o., Praha, 1926 – 1947, 0,30 bm, I.

Dürmol Cheb, 1946 – 1951, 0,12 bm, I.

Bisterfeld a Kolting, Jirdřichovice pod Smrkou, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Izotuba, predajňa izolačných trubiek, úč. spol., 1927 – 1940, 0,12 bm, I.

Maximilian Endler a spol., sudetonemecká kábelovňa Liberec – Rochlice, 1938 – 1950, 1,32 bm, I.

Roman Hentsch, továreň na izolačný materiál Šmideberk, 1945 – 1949, 0,20 bm, I.

Pražská meďárna a kábelovňa a Elektrotechnické závody “Krížik”, a. s., Praha a závody Holešovice a Hostivař, 1934 – 1948, 0,40 bm, I.

Kablo, továreň na kábele a drôtené laná, a. s., Praha, 1938 – 1949, 0,40 bm, I.

Kablo, a.s. na kábele a drôtené laná Kladno, 1938 – 1949, 0,40 bm, I.

Isolit, trubkáreň, spol. s r. o., Kolín, 1920 – 1950, 0,40 bm, I.

Továreň na kábele a gumové zboží L. Köppel, a. s., Praha, 1946 – 1950, 0,20 bm, I.

Východočeská továreň na kábele ing. Lo vit, Vrchlabí, 1938 – 1950, 0,20 bm, I.

Kábelovňa dr. ing. Karol Heuman Stabenow, Podmoklý, 1938 – 1950, 0,20 bm, I.

Klement Zahn výroba izolačného materiálu, Vejprty, 1927 – 1950, 0,20 bm, I.

Siemens – Schuckertowerke Berlín, závod Hynčice, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

“MICA” – Hermína Čížková – Haitmanová, Pardubice, 1947 – 1950, 0,20 bm, I.

Anna Schö tterová továreň na stuhy, Šmideberk, 1940 – 1945, 0,12 bm, I.

Elektroizola, Praha, 1845 – 1950, 0,20 bm, I.

St. Egýdska továreň na drôtené laná úč. spol. Bratislava, 1922 – 1946, 0,70 bm, I.

Kablo Bratislava (fond znárodneného hospodárstva), 1927 – 1973, 8,30 bm, I.

Gumon, n. p., Bratislava, 1945 – 1960, 15 bm, I.

AVEX, a. s. v Bratislave, (1976) 1985 – 1992, 2,64 bm.

IV. 4. Chemický priemysel

Konfiškáty začlenené do n. p. Slovakofarma Hlohovec:

Medichémia, komand. spol. Bratislava, 1945 – 1948, 0,30 bm.

FACET, úč. spol. Bratislava – Piešťany, 1939 – 1949, 1 bm.

Slovenské alkaloidy v Hlohovci, 1941 – 1946, 1,10 bm.

Marylabor, Dr. Polák a spol. v Piešťanoch, 1945 – 1950, 0,24 bm.

Optochémia Bratislava, 1935 – 1948, 0,60 bm.

Medika, slovenská účastinná spoločnosť pre výrobu chemických článkov a liečív v Bratislave, 1920 – 1950, 0,72 bm.

Konfiškáty začlenené do Mediky:

Alchemos, obchodná spoločnosť s r. o. v Bratislave, 1941 – 1951, 0,12 bm.

Aphaspol, s r. o. v Bratislave, 1943 – 1951, 0,12 bm.

Oskar Heim, veľkoobchod s drogami v Bratislave, 1943 – 1956, 0,05 bm.

Lúčebné a farmaceutické závody, n. p. – Ústredie distribúcie liečív na Slovensku, 1943 – 1950, 0,05 bm.

Slovdenta, obchod so stomatologickými potrebami v Bratislave, 1947 – 1949, 0,05 bm.

Helco, účastinná spoločnosť v Žiline, 1955 – 1956, 0,05 bm.

Sanitas, n. p. v Bratislave, 1948 – 1956, 0,05 bm.

Priadeľňa umelého hodvábu, úč. spol. v Senici, 1928 – 1950, 5,60 bm.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Západoslovenské nábytkárske závody v Bratislave, n. p., 1946 -1972, 63 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava:

Drevoindustria, n. p. v Bratislave, 1916 – 1957, 12,20 bm.

Kefárske závody v Bratislave, n. p., 1946 – 1960, 2,20 bm.

Úsvit, n. p. v Bratislave, 1951 – 1952, 0,24 bm.

Družba, n. p. v Bratislave, 1944 – 1959, 10,50 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Konfiškáty začlenené do n. p. Palma Bratislava:

Bratislavská účastinná spoločnosť na výrobu rastlinných olejov, 1936 – 1948, 1,70 bm.

Slovenské tukové závody v Hlohovci, n. p., 1951 – 1952, 0,12 bm.

Bratislavské tukové závody, n. p., 1945 – 1953, 0,12 bm.

Salvator, sladovňa a konzerváreň v Moravskom Jáne, 1945 – 1947, 0,12 bm.

Považská továreň na rastlinné tuky v Novom Meste nad Váhom, 1937 – 1950, 3,12 bm.

Rimavskosobotská konzerváreň, 1945 – 1947, 0,12 bm.

Cyril Pandelev, veľkovýrobňa kandidív a orientálnych cukroviniek v Bratislave, 1933 – 1949, 0,36 bm.

Esencia, továreň na éterické oleje v Bratislave, 1939 – 1950, 0,60 bm.

Vrátno, chemické závody v Hradišti pod Vrátnom, 1947 – 1952, 0,50 bm.

OTTA, Rakovník, 1947 – 1948, 0,12 bm.

De Miclén v Žiline, 1946 – 1951, 0,46 bm.

Regonol v Žiline, 1947 – 1952, 0,36 bm.

Dr. Engel, veľkoobchod s chemickým tovarom v Bratislave, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Figaro Bratislava:

Slovenské závody na čokoládu, cukrovinky a ovocné výrobky v Bratislave, 1947 – 1952, 0,12 bm.

Oskar Pischinger a spol. v Bratislave, 1926 – 1949, 0,50 bm.

Arta Piešťany, 1934 – 1949, 0,12 bm.

Dr. Seimann, továreň na chlieb s korunou v Bratislave, 1938 – 1949, 0,12 bm.

Bratia Stollwerck a spol. v Bratislave, 1905 – 1948 (1953), 2 bm.

Mlyny a cestovinárne, n. p. v Piešťanoch, 1939 – 1972, 4,30 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Mlyny a cestovinárne Piešťany:

Ružový mlyn fy Alexander Winter a synovia v Piešťanoch, 1924 – 1940, 0,36 bm.

Ružový mlyn, úč. spol. v Piešťanoch, 1940 – 1951, 0,78 bm.

LAWUS – lupáreň a vločkáreň v Piešťanoch, 1946 – 1947, 0,12 bm.

ŽIVA – lupáreň a vločkáreň, úč. spol. v Piešťanoch, 1946, 0,12 bm.

AMBROSIA – továreň na cestoviny a keksy, úč. spol. v Piešťanoch, 1946 – 1947, 0,12 bm.

Piešťanský potravinársky priemysel, úč. spol., 1947, 0,12 bm.

JEDLA, úč. spol. v Bratislave, 1928 – 1948, 0,50 bm.

Nitrianske mlyny a lupárne, úč. spol. v Nitre, 1945 – 1948, 0,24 bm.

UNION – umelý mlyn, úč. spol. v Bratislave, 1938 – 1948, 0,12 bm.

Mestský mlyn fy Bratia Mayer v Pezinku, 1941 – 1948, 0,90 bm.

Senecký mlyn, úč. spol. v Senci, 1927 – 1948, 0,50 bm.

Bratislavský mlyn, úč. spol. Ludvik v Bratislave, 1942, 0,12 bm.

Valcový mlyn kolégia Sv. Svorada v Podunajských Biskupiciach, 1940 – 1948, 0,36 bm.

Valcový mlyn Alexandra Szásza a spol. v Diakovciach, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Šamorínsky mlyn a elektráreň, úč. spol., 1928 – 1949, 0,12 bm.

Valcový mlyn Karola Ábela v Trenčianskych Biskupiciach, 1951, 0,12 bm.

Mlyn Štefana Pilárika v Gbeloch, 1941 – 1948, 0,24 bm.

Mlyn Karola Pappa v Bernolákove, 1941 – 1948, 0,24 bm.

Mlyn Karola Lustiga Hermana v Tomášove, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Továreň na cukrovinky Ladislava Kreibicha v Bratislave, 1945 – 1949, 0,24 bm.

Výroba suchárov a cestovín Juraja Kesselbauera v Bratislave, 1945 – 1948, 0,36 bm.

Poľnohospodárstvo, mlyn, cukrovar, liehovar, úč. spol. v Sládkovičove, 1927 – 1937, 0,12 bm.

Pekáreň Arnošta Havlíčka v Bratislave, 1947 – 1949, 0,12 bm.

Pekáreň E. A. Doboša v Bratislave, 1945 – 1948, 0,12 bm.

Pekáreň Karola Fleischhackera v Bratislave, 1945 – 1948, 0,12 bm.

Pekáreň Karola Moicka v Bratislave, 1945 – 1950, 0,12 bm.

Pekáreň Františka Markuša v Petržalke, 1945 – 1950, 0,12 bm.

Pekáreň Karola Manderlu v Bratislave, 1945 – 1950, 0,12 bm.

Valcový mlyn Albina Goldsteina v Čalove, 1946 – 1949, 0,24 bm.

Valcový mlyn Imricha Lukáča v Dunajskej Strede, 1932 – 1949, 0,12 bm.

Mlyny a pekárne, n. p., Cukrárenský závod v Bratislave, 1953 – 1975, 4,80 bm.

Západoslovenské pivovary, n. p. v Bratislave, 1948 – 1984, 38 bm.

Záhorský cukrovar a liehovar, úč. spol. v Uhorskej Vsi, (1891) 1939 – 1948 (1954), 3,50 bm, I.

Slovškrob, n. p., š. p. v Trnave, (1964 – 1990) 1991, 6,80 bm.

Cukrárne a sódovkárne mesta Bratislavy, 1959 – 1965, 0,60 bm.

Wágner Viliam – výroba cukroviniek v Trnave, 1947 – 1949, 0,12 bm.

JA-PA, výroba cukroviniek v Čadci, 1948 – 1949, 0,05 bm.

Bratia Studénkovci, továreň na perník a oplátky v Holíči, 1948 – 1949, 0,12 bm.

APHA, úč. spol. v Bratislave, 1948 – 1949, 0,24 bm.

Mäsový priemysel, n. p. v Bratislave, 1953 – 1990, 5,50 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Mäsový priemysel Bratislava:

Rudolf Manderla, mäsiarstvo v Bratislave, 1916 – 1949, 1 bm.

Mäsokomercia v Bratislave, 1935 – 1952, 1,50 bm.

JATKA – družstvo s obmedzeným ručením v Bratislave, 1940 – 1954, 0,12 bm.

Schaner, mäsiarstvo v Trenčíne, 1932 – 1941, 3 bm.

Účastinná spoločnosť na spracovanie kukurice v Bolerázi, 1940 – 1949, 0,24 bm.

Ernest Eugen Roth, mäsiarstvo a údenárstvo v Bratislave, 1946, 0,12 bm.

Ryba, n. p. v Bratislave, (1943 – 1948) 1949 – 1963, 1,50 bm.

Mraziarne, n. p., š. p. v Bratislave, (1959) 1965 – 1991, 27,24 bm.

MILEX, n. p., š. p. v Bratislave, 1951 – 1991, 11,64 bm.

Novofruct Nové Zámky, n. p., 1965 – 1988, 3,40 bm.

IV. 15. Sklársky priemysel

Konfiškáty začlenené do n. p. Slovenské závody technického skla, Bratislava:

Slovenské sklárne, n. p. v Bratislave, 1948 – 1955, 0,75 bm.

František Kü hmayer, úč. spol. v Bratislave, 1921 – 1948, 1,10 bm.

František Knotek, národná správa v Nových Zámkoch, 1945 – 1948, 0,24 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Štátne rybárstvo, n. p., š. p. v Stupave, 1959 – 1991, 2 bm.

V. 3. Štátne majetky

Trust štátnych majetkov v Bratislave a jeho právni predchodcovia (Krajský inšpektorát 1953 – 1955, Krajská správa 1952 – 1953), 1949 – 1955, 19 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik v Bratislave, n. p., š. p., k. p., (Poľnonákup Karpaty, š. p., a. s.) (1935) 1949 – 1996, 142 bm, čiastkový I.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Podnik pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny v Chorvátskom Grobe, 1954 – 1975, 22,30 bm.

Poľnohospodárske stavby, n. p., š. p. v Bratislave, (INTOP, š. p.) 1950 – 1985, 36,20 bm.

Veľkostatok Wiener – Welten v Hubiciach, 1881 – 1944, 4 bm, I.

Veľkostatok v Topoľčanoch, 19. stor., 0,05 bm.

Veľkostatok Schey v Štrkovci (okr. Sereď), 1931 – 1945, 0,50 bm.

VI. 3. Štátne lesy – podnikové riaditeľstvá /od 1948/

Štátne lesy, podnikové riaditeľstvo v Bratislave, 1950 – 1971, 21,10 bm.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Krajský inšpektorát štátnych lesov v Bratislave, /1926/ 1947 – 1952, 4,30 bm.

Krajská správa lesov v Bratislave, 1951 – 1964, 12,20 bm.

Krajská správa lesov v Nitre, 1950 – 1960, 7 bm.

VI. 5. Lesný priemysel /1948 – 1956/

Krajský lesný priemysel v Bratislave, 1953 – 1955, 1,20 bm.

Karpatský lesný priemysel v Bratislave, 1952 – 1955, 5,90 bm.

Tekovský lesný priemysel v Leviciach, 1952 – 1955, 1,20 bm.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Pezinku, 1925 – 1952, 0,72 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Malackách, 1956 – 1970, 14,20 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Stupave, 1956 – 1970, 1,60 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Smoleniciach, 1921 – 1958, 3,20 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Bánovciach nad Bebravou, 1936 – 1956, 0,88 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Leviciach, 1946 – 1951, 1,30 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Ústav pre hospodársku úpravu lesov, pobočka v Piešťanoch, 1944 – 1970, 10 bm.

Ústredná správa Windischgrätzovských majetkov v Jablonici, 1895 – 1906, 8 máp.

VII. 1. Povodia

Povodie Dunaja, n. p. v Bratislave, 1828 – 1975, 353 bm.

VII. 2. Iné vodohospodárske organizácie

Generálne riaditeľstvo vodných tokov v Bratislave, 1966 – 1970, 2 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Konfiškáty začlenené do n. p. Hydrostav, Bratislava:

Československé stavebné závody v Bratislave, 1945 – 1951, 36 bm, I.

Inžesta, stavebná firma v Bratislave, 1925 – 1948, 0,72 bm, I.

Lanna, slovenské stavebné podnikateľstvo v Bratislave, 1926 – 1949, 12 bm, I.

Tvorba, stavebné podnikateľstvo v Bratislave, 1928 – 1949, 8,30 bm, I.

Lozovský a Štefanec, stavebná firma v Bratislave, 1931 – 1948, 19 bm, I.

Nejedlý, Řehák a spol., stavebná firma v Bratislave, 1924 – 1929, 0,12 bm, I.

Tatra, slovensko-česká stavebná firma, účastinná spoločnosť v Bratislave, 1920 – 1949, 25 bm, I.

Sager a Woerner, stavebná firma v Bratislave, 1941 – 1946, 0,12 bm, I.

Krajské združenie pozemného staviteľstva v Bratislave, 1950 – 1963, 14 bm.

Pozemné staviteľstvo, krajský závod v Bratislave, 1958 – 1969, 50 bm.

Stavoindustria, n. p., š. p. v Bratislave, 1956 – 1991, 14 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Termostav, n. p., š. p. v Bratislave, (1939) 1948 – 1991, 119 bm, I.

Slovenská konštruktíva v Bratislave, 1930 – 1947, 0,30 bm, I.

Cestné stavby, n. p. Nitra, závod v Bratislave (1903 – 1957) 1961 – 1974, 20 bm.

Stavoinvesta, inžinierska organizácia v Bratislave, 1969 – 1987, 2,30 bm.

Stavoprojekt, n. p., š. p. v Trnave, 1975 – 1993, 2,04 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Stredisko pre rozvoj ciest a diaľnic v Bratislave, 1949 – 1959, 0,36 bm.

Československá automobilová doprava, n. p. závod 801 v Bratislave, 1950 – 1965, 12 bm.

Československá automobilová doprava, n. p. podnikové riaditeľstvo v Bratislave, (1931) 1948 – 1972, 39 bm.

Dopravno-inžinierske služby, n. p., š. p. v Bratislave, 1966 – 1993 (1996), 2,80 bm.

IX. 2. Vodná doprava

Československá plavba dunajská, n. p. v Bratislave, 1919 – 1948, 57 bm.

X. Spoje

Štátna tlačiareň dopravných a poštových cenín, n. p., š. p. v Bratislave, 1982 – 1996, 0,60 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Domáce potreby, n. p., Bratislava – právni predchodcovia:

SITNO, n. p. v Bratislave, 1947 – 1955, 16 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. SITNO Bratislava:

ARGETTI v Bratislave, 1944 – 1950, 0,15 bm.

L. A. Bernkop, Frenštát pod Radhoštěm, 1937 – 1944, 0,30 bm.

Bielopotocký v Liptovskom Mikuláši, 1949, 0,03 bm.

Brichta a spol. v Žiline, 1948 – 1949, 0,02 bm.

DENDIS, 1947 – 1949, 0,10 bm.

ELKA – A. Čop v Košiciach, 1948 – 1949, 0,02 bm.

Kalač v Bratislave, 1949, 0,02 bm.

ĽUDO – TYP – C. Horka v Bratislave, 1943 – 1949, 1 bm.

Mobilia v Bratislave, 1942 – 1950, 0,25 bm.

OPPELT v Trenčíne, 1948 – 1949, 0,10 bm.

Osolsobě v Bratislave, 1945 – 1949, 0,10 bm.

Repka v Trenčíne, 1946 – 1949, 0,30 bm.

A. Skřivánek a syn v Bratislave, 1944 – 1947, 0,10 bm.

Werner v Bratislave, 1944 – 1949, 0,20 bm.

Sklo – porcelán, n. p. v Bratislave, 1945 – 1955, 15 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Sklo – porcelán Bratislava:

E. Elovič v Košiciach, 1948 – 1949, 0,20 bm.

Gebhard a Kirschhoffer, podnik pod národnou správou v Bratislave, 1945 – 1949, 0,23 bm.

Golla v Bratislave, 1945 – 1949, 0,02 bm.

GUPA v Bratislave, 1937 – 1951, 1 bm.

Medika v Bratislave, 1951 – 1954, 0,12 bm.

Mototechna v Bratislave, 1949 – 1952, 0,12 bm.

Nittman v Bratislave, 1947 – 1948, 0,03 bm.

K. Pádivý v Hronskej Dúbrave, 1948, 0,12 bm.

T. Paus, podnik pod národnou správou v Košiciach, 1948 – 1949, 0,12 bm.

J. Púčik a spol., podnik pod národnou správou v Bratislave, 1945 – 1951, 1 bm.

SKLOV – J. Luža v Bratislave, 1940 – 1949, 1 bm.

Tlapa a Andel v Trenčíne, 1947, 0,12 bm.

TECHNOKOV, n. p. v Bratislave, 1945 – 1956, 40 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Technokov Bratislava:

Adriányi a Marko v Košiciach, 1944 – 1948, 0,50 bm.

Ampére v Bratislave, 1944 – 1949, 1,40 bm.

M. Bílek v Poprade, 1946 – 1948, 0,12 bm.

V. Brhlovič v Novom Meste nad Váhom, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Dom strojárov, majiteľ Novák v Košiciach, 1945 – 1949, 0,25 bm.

Edison – Polák a spol. v Bratislave, 1942 – 1949, 2,20 bm.

Elektroma v Bratislave, 1944 – 1949, 0,80 bm.

F. Fridrich v Kežmarku, 1943 – 1944, 0,12 bm.

Fillokov v Bratislave, 1941 – 1949, 1 bm.

Fleischer a Schirger v Košiciach, 1943 – 1949, 0,70 bm.

Goga a spol. v Bratislave, 1947 – 1949, 0,40 bm.

Bratia Grogh v Bratislave, 1938 – 1949, 5,60 bm.

Bratia Haulík v Nových Zámkoch, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Hoffman a spol. v Bratislave, 1940 – 1949, 0,85 bm.

J. Huraj v Bratislave, 1946, 0,02 bm.

Bratia Javor v Michalovciach, 1943 – 1949, 0,30 bm.

J. Křížek v Bratislave, 1946 – 1947, 0,20 bm.

Lamprecht v Bratislave, 1944 – 1949, 1,12 bm.

A. Lö bl v Malackách, 1935 – 1949, 0,20 bm.

Bratia Lo rincz v Bratislave, 1940 – 1949, 0,50 bm.

Lusna – J. Huraj v Bratislave, 1944 – 1949, 2 bm.

A. Nagy v Bratislave, 1939 – 1949, 2,10 bm.

OMNIA – Sukovský a spol. v Košiciach, 1946 – 1949, 0,10 bm.

J. St. Pallehner v Bratislave, 1940 – 1949, 3 bm.

C. Petzold a spol. Bratislava – Krompachy, 1939 – 1949, 1,90 bm.

P. Polák , Vysoká pri Morave, 1942 – 1950, 4,20 bm.

F. Privitsch v Bratislave, 1944 – 1949, 0,20 bm.

Přibík a Fischer v Bratislave, 1943 – 1948, 0,60 bm.

E. Progner v Nitre, 1943 – 1949, 0,25 bm.

Remeselnícky nákupný dom v Trenčíne, 1944 – 1949, 0,15 bm.

Standard v Bratislave, 1940 – 1949, 0,50 bm.

M. Schmidt v Prešove, 1940 – 1949, 0,40 bm.

Technos – M. Schuster v Bratislave, 1945 – 1949, 1,60 bm.

A. Trejbal a syn v Nitre, 1930 – 1950, 1 bm.

F. Tibenský v Bratislave, 1942 – 1950, 0,40 bm.

Trojspol v Poprade, 1945 – 1959, 2 bm.

M. Vozár v Michalovciach, 1946 – 1950, 0,40 bm.

R. Vydra v Trnave, 1949, 0,05 bm.

Wawrek v Kežmarku, 1945 – 1949, 0,20 bm.

M. Zvada v Bratislave, 1946 – 1949, 2,20 bm.

A. Zwicker v Kežmarku, 1944 – 1948, 0,15 bm.

Železiarska obchodná spoločnosť v Bánovciach nad Bebravou, 1937 – 1949, 1 bm.

Železiarska obchodná spoločnosť v Bratislave, 1941 – 1949, 3 bm.

Železiarska obchodná spoločnosť v Trnave, 1945 – 1948, 0,12 bm.

Neidentifikované firmy, 1941 – 1951, 0,50 bm.

Drobný tovar n. p., š. p., Bratislava, 1965 – 1994, 11,64 bm.

Konfiškáty začlenené do n. p. Drobný tovar Bratislava:

M. Adamec v Myjave, 1948 – 1950, 0,12 bm.

R. Anzerhofer v Bratislave, 1949, 0,12 bm.

BECK v Bratislave, 1921 – 1950, 0,12 bm.

Dr. Biss a spol. v Bratislave, 1946 – 1949, 0,84 bm.

T. Brotbeck Haberfellner v Bratislave, 1946 – 1950, 0,12 bm.

A. Brü ck v Bratislave, 1939 – 1949, 0,36 bm.

M. Dö rnerová v Spišskej Novej Vsi, 1946 – 1950, 0,12 bm.

D. Engel v Bratislave, 1941 – 1949, 0,72 bm.

E. Henning v Bratislave, 1943 – 1949, 0,12 bm.

Holderer G. v Bratislave, 1945 – 1949, 0,24 bm.

Chemikália v Bratislave, 1943 – 1950, 0,48 bm.

Fister a Vadovič v Bratislave, 1946 – 1953, 0,12 bm.

Imrich Fitzel v Bratislave, 1946 – 1950, 0,12 bm.

B. German v Bratislave, 1941 – 1949, 0,12 bm.

Václav Jelínek v Trnave, 1947 – 1953, 0,24 bm.

D. Kostka v Bratislave, 1947 – 1949, 0,24 bm.

Ladislav Kožehuba v Bratislave, 1941 – 1953, 0,24 bm.

Kriváň, s r. o. v Bratislave, 1944 – 1949, 0,24 bm.

MIRAM, výrobné a nákupné družstvo v Bratislave, 1935 – 1952, 0,12 bm.

Nová doba, s r. o. pre papierenský priemysel v Bratislave, 1946 -1953, 0,24 bm.

NEBILY A. v Bratislave, 1945 – 1949, 0,12 bm.

Alexander Orol v Košiciach, 1945 – 1950, 0,24 bm.

Pigment v Košiciach, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Polychema v Bratislave, 1946 – 1950, 0,24 bm.

J. Riemer, slovenská účastinná spoločnosť v Bratislave, 1940 – 1948, 0,12 bm.

Vebr O. v Bratislave, 1937 – 1949, 0,12 bm.

VATRA v Bratislave, 1947 – 1949, 0,36 bm.

Č. Větvička a spol. v Bratislave, 1944 – 1947, 0,24 bm.

Žittník v Novom Meste nad Váhom, 1941 – 1950, 0,12 bm.

Nitriansky obchod s potrebami pre domácnosť, 1951 – 1959, 7,30 bm.

Obchod s palivami, n. p., š. p. – podnikové riaditeľstvo v Bratislave, 1955 – 1990, 30 bm.

Palivá, š. p. v Trenčíne, 1974 – 1992, 1,32 bm.

Strojsmalt – obchodno – servisný podnik (SOMDIS a. s. v Bratislave), (1974 – 1989) 1990 – 1992, 4,30 bm.

OTEX – Odevy, n. p., š. p., Bratislava, 1960 – 1994, 14,20 bm.

XII. 1. Služby

KORT – Krajská organizácia pre rozvoj techniky v Bratislave, 1966 – 1982, 24 bm.

Interhotel, podnikové riaditeľstvo v Bratislave, 1963 – 1991, 8,40 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Ústredie umeleckých remesiel v Bratislave, 1958 – 1976, 36,60 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Ústredné úverové družstvo v Galante, 1936 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Abraháme, 1906 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Adamovciach, 1943 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Alekšinciach, 1928 – 1952, 0,12 bm
Úverové družstvo v Báhoni, 1926 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Bake, 1907 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Bánove, 1941 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Beckove, 1924 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Benešove, 1911 – 1949, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Bernolákove, 1902 – 1953, 0,84 bm, I.
Úverové družstvo v Bíňovciach, 1940 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Bojničkách, 1929 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Bolerázi, 1913 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Borinke, 1924 – 1953, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Borovciach, 1898 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Borskom Svätom Jure, 1938 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo pre Borský Miluláš a Borský Peter, 1931 – 1945, 0,12 bm I.
Úverové družstvo v Bošáci, 1923 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Bošanoch, 1919 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Brestovci, 1930 – 1951, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Brezovej, 1937 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Brodzanoch, 1939 – 1949, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Brodskom, 1925 – 1948, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo v Bučanoch, 1939 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Budmericiach, 1919 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Bukovci, 1921 – 1952, 0,28 bm, I.
Úverové družstvo v Bzinciach pod Javorinou, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Cerovej – Lieskovom, 1928 – 1950, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Cíferi, 1912 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Čáčove, 1923 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Čajkove, 1940 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Čároch, 1941 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Částkove, 1925 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Čachticiach, 1930 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Červeníku nad Váhom, 1927 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo pre Červený Hrádok a okolie, 1927 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Dechticiach, 1908 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Devičanoch, 1924 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Devínskej Novej Vsi, 1923 – 1952, 1 bm, I.
Úverové družstvo v Dlhej, 1928 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Dobrej Vode, 1898 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Dojči, 1917 – 1954, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo v Dolnej Krupej, 1899 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Dolnej Strede, 1942 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Dolnej Súči, 1899 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Dolnom Dubovom, 1905 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Dolnom Lopašove, 1897 – 1952, 0,50 bm, I.
Úverové družstvo v Dolnom Petri, 1908 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Dolných Orešanoch, 1947 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Domadiciach, 1942 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Drahovciach, 1905 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Drietome, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Dubovanoch, 1938 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Dubovej, 1900 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Dvorníkoch, 1930 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Gabčíkove, 1907 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Gajaroch, 1922 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Galante, 1928 – 1947, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo HANZA v Galante, 1930 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Gáni, 1942 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Gbeloch, 1907 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Hájskom, 1919 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Hlbokom, 1921 – 1952, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo v Holiciach, 1907 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Hornej Strede, 1937 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Hornej Súči, 1931 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Hornom Srní, 1939 – 1952, 0,24 bm, I.

Úverové družstvo v Hornom Trhovišti, 1943 – 1952, 0,24 bm, I.

Úverové družstvo v Horných Orešanoch, 1906 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Horných Slažanoch, 1923 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Horných Zeleniciach, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Hostiach, 1935 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Hradišti pod Vrátnom, 1941 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Hradišti, 1929 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Hrádku, 1940 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Hrachovišti, 1931 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Hrnčiarovciach, 1898 – 1946, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Hronských Kľačanoch, 1941 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Hronských Kosihách, 1922 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Hviezdoslavove, 1931 – 1946, 0,12 bm, I.

Úverové družstvo v Chtelnici, 1928 – 1952, 0,24 bm, I.

Úverové družstvo v Chropove, 1947 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Ivanke pri Dunaji, 1900 – 1953, 0,60 bm, I.
Úverové družstvo v Ivanovciach, 1927 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Iži, 1908 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Jablonici, 1914 – 1952, 0,20 bm, I.
Úverové družstvo v Jabloňovom, 1942 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Jakubove, 1925 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Jaslovciach, 1905 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Jelenci, 1939 – 1948, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Jure pri Bratislave, 1931 – 1954, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Jurovej, 1930 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kálnici, 1923 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kameničnej, 1924 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kátlovciach, 1939 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Klíži, 1928 – 1949, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kolárove, 1894 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Komjaticiach, 1935 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kopčanoch, 1928 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kostoľanoch pod Tríbečom, 1942 – 1949, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kostolnom, 1924 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Kostolných Kračanoch, 1906 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kochanovciach, 1923 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Koválove, 1946 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Krajnom, 1929 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Krakovanoch, 1897 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo pre Krásno a okolie, 1926 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Križovanoch, 1928 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Kuklove, 1930 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Kunove, 1925 – 1953, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Kútoch, 1923 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Kuchyni, 1937 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Lábe, 1921 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Lakšárskej Novej Vsi, 1922 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Limbachu, 1947 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Lošonci, 1938 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Lovciach, 1911 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Lozorne, 1920 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Lukáčovciach, 1927 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Maduniciach, 1922 – 1950, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Majcichove, 1909 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo pre Malé a Veľké Vozokany, 1943 – 1949, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Malom Bábe, 1929 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Malých Levároch, 1925 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Malých Chyndiciach, 1940 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Malženiciach, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Marianke, 1943 – 1953, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Máste, 1922 – 1952, 0,60 bm, I.
Úverové družstvo v Melčiciach, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Mestečku, 1923 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Milanovciach, 1935 – 1948, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Miloslavove, 1922 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Michale na Ostrove, 1911 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Mníchovej Lehote, 1930 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Močidľanoch, 1946 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Modranoch, 1911 – 1938, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Modrovej, 1938 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Mojzesove, 1898 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Mokrom Háji, 1939 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Moravanoch nad Váhom, 1923 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Moravskom Lieskovom, 1906 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Moravskom Svätom Jáne, 1922 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Myjave-Polianke, 1949 – 1950, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Nadliciach, 1929 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Naháči, 1906 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Nemčiňanoch, 1921 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Nemšovej, 1924 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Nesvadoch, 1911 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Nižnej, 1942 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Novej Lehote, 1939 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Novej Vsi nad Žitavou, 1939 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Novej Vsi, 1927 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Obyciach, 1934 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Ohradoch, 1907 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Orušom, 1905 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Ostrove, 1920 – 1950, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Osuskom, 1925 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Palárikove, 1902 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Pate, 1928 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Pečeňadoch, 1928 – 1952, 0,40 bm, I.
Úverové družstvo v Perneku, 1927 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Petrovej Vsi, 1925 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Piešťanoch, 1911 – 1948, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Plaveckom Mikuláši, 1930 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Plaveckom Podhradí, 1938 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Plaveckom Štvrtku, 1924 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Pobedime, 1902 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Podbranči, 1924 – 1952, 0,24 bm, I
Úverové družstvo v Podkylave, 1938 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Podolí, 1898 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Podunajských Biskupiciach, 1903 – 1942, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Polianke, 1930 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Pribete, 1907 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Priepasnom – Košariskách, 1929 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Prietrži, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo pre Prievaly a okolie, 1927 – 1949, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Pustých Sadoch, 1940 – 1949 (1950), 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Radimove, 1925 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Radošovciach, 1908 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Rastislaviciach, 1943 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Rišňovciach, 1930 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Rohožníku, 1928 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Rovensku, 1924 – 1941, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Rumanovej, 1939 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Ružindole, 1911 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Rybníku, 1925 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Santovke, 1925 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Sasinkove, 1941 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Sekuliach, 1940 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Selci, 1925 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo pre Skačany a okolie, 1898 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Sládečkovciach, 1898 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo v Slovenskej Novej Vsi, 1938 – 1951, 0,50 bm, I.
Úverové družstvo v Slovenskom Grobe, 1939 – 1953, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Smoleniciach, 1939 – 1962, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo v Smolinskom, 1922 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Soblahove, 1926 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Sobotišti, 1898 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Sološnici, 1909 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Starom Tekove, 1924 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Studienke, 1924 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Suchej nad Parnou, 1921 – 1951, 0,40 bm, I.
Úverové družstvo v Šali nad Váhom, 1909 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo pre Šaštín-Stráže a okolie, 1912 – 1948, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Šelpiciach, 1926 – 1953, 0,20 bm, I.
Úverové družstvo v Šenkviciach, 1938 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Šintave, 1911 – 1951, 0, 24 bm, I.
Úverové družstvo v Šoporni, 1898 – 1952, 0,36 bm, I.
Úverové družstvo pre Šterusy a okolie, 1898 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Šuranoch, 1898 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Šúrovciach, 1929 – 1951, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Tekovskej Novej Vsi, 1941 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Tekovských Trsťanoch, 1914 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Tlmačoch, 1926 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Trávnici, 1923 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Trenčianskej Teplej, 1931 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Trenčianskej Turnej, 1903 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo v Trhovej Hradskej, 1907 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Trsticiach, 1928 – 1936, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Trstíne, 1899 – 1951, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo v Uhorskej Vsi, 1925 – 1940, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Úľanoch nad Žitavou, 1927 – 1942, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Uníne, 1929 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Vaďovciach, 1941 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo vo Vajnoroch, 1922 – 1953, 0,60 bm, I.
Úverové družstvo vo Véči nad Váhom, 1927 – 1946, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Velčiciach, 1929 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo pre Veľké Uherce a okolie, 1941 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Brestovanoch, 1929 – 1953, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Kosihách, 1930 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Kostoľanoch, 1929 – 1950, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Kozmálovciach, 1939 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Krškanoch, 1942 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Kršteňanoch, 1940 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Levároch, 1933 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo vo Veľkých Ostraticiach, 1924 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo vo Veselom, 1898 – 1951, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo vo Viničnom, 1943 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Voderadoch, 1911 – 1952, 0,30 bm, I.
Úverové družstvo vo Volkovciach, 1942 – 1950, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Vrakuni, 1912 – 1945, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo vo Vrbovciach, 1924 – 1952, 0,24 bm, I.
Úverové družstvo vo Vrbovom, 1930 – 1946, 0,20 bm, I.
Úverové družstvo vo Vysokej pri Morave, 1924 – 1953, 1,12 bm, I.
Úverové družstvo v Zavari, 1929 – 1959, 0,40 bm, I.
Úverové družstvo v Záhorskej Bystrici, 1929 – 1953, 0,72 bm, I.
Úverové družstvo v Záhorskej Vsi, 1922 – 1952, 0,48 bm, I.
Úverové družstvo v Závode, 1937 – 1952, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Zohore, 1907 – 1953, 0,84 bm, I.
Úverové družstvo v Žiranoch, 1934 – 1951, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Zlatnej na Ostrove, 1910 – 1944, 0,12 bm, I.
Úverové družstvo v Žlkovciach, 1923 – 1952, 0,40 bm, I.

II. Spotrebné družstvá

Družstevný veľkoobchod s potravinárskym a priemyselným tovarom v Bratislave, 1953 – 1958, 1,60 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Hospodárske a liehovarské družstvo, s r.o. vo Vlčkovciach, 1925 – 1949, 1,10 bm.

Výrobné družstvo Dunaj v Dunajskej Strede, 1972, 0,50 bm.

Výrobné družstvo Renostav v Bratislave, 1972, 0,36 bm.

Výrobné družstvo Drustav v Bratislave, 1965 – 1972, 0,24 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Slovenské dolnomoravské vodné družstvo v Malackách, 1925 – 1953 (1956), 1,20 bm.

Vodné družstvo Horného Dudváhu – Piešťany, 1949 – 1950, 0,24 bm.

Vodné družstvá – rozličné, 1921 – 1955, 2,20 bm.

VI. Iné družstvá

Roľnícke skladištné družstvo v Novom Meste nad Váhom, 1941 – 1947, 0,24 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Západoslovenský krajský výbor Komunistickej strany Slovenska, 1945 – 1990, 95 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Krajskom

národnom výbore v Bratislave, 1950 – 1963, 4 bm.

Okresné výbory Komunistickej strany Slovenska v Západoslovenskom kraji, 1973 – 1988, 303,50 bm.

IV. Odborové hnutie

Západoslovenská Krajská odborová rada, 1963 – 1990, 18,50 bm.

Krajský výbor odborového zväzu zamestnancov v potravinárskom

priemysle v Bratislave, 1962 – 1965, 0,75 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri n. p. Kablo Bratislava, 1945 – 1990, 3,70 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Národného frontu v Bratislave, (1948) 1953 – 1959, 4,20 bm.

Západoslovenský krajský výbor Národného frontu v Bratislave, 1978 – 1990, 3,12 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Krajský výbor Československého zväzu mládeže v Bratislave, 1951 – 1961, 16,40 bm.

Krajský výbor Socialistického zväzu mládeže v Bratislave, 1968 – 1990, 44,50 bm.

Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave, 1950 -1960, 2 bm.

Krajský výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Bratislave, 1951 – 1990, 10 bm.

Krajský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Bratislave,

1955 – 1965, 10,50 bm, I.

Krajský výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Bratislave, 1954 – 1960, 1,80 bm.

Krajský výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Nitre,

1956 – 1961, 0,24 bm.

Krajský zväz spotrebných družstiev v Bratislave, 1951 – 1960, 18 bm.

Západoslovenský krajský výbor Československého zväzu telesnej výchovy

v Bratislave, 1976 – 1989, 1,10 bm.

Okresné výbory Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Západoslovenskom kraji (Trenčín, Nové Zámky, Levice, Senica, Nitra, Galanta, Bratislava – vidiek, Komárno), 1960 – 1962, 0,60 bm.

Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Bratislave, 1959 – 1972, 5 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou pri n. p. Kablo

Bratislava, 1958 – 1989, 0,12 bm.

Základná organizácia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva pri

n. p. Kablo Bratislava, 1951 – 1982, 0,12 bm.

Základná organizácia Československého zväzu mládeže pri n. p. Kablo

Bratislava, 1951 – 1967, 0,12 bm.

Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri n. p. Kablo Bratislava, 1969 – 1987, 0,12 bm.

Základná organizácia Slovenského zväzu žien pri n. p. Kablo Bratislava, 1972 – 1981, 0,12 bm.

Základná organizácia Československého Červeného kríža pri n. p. Kablo Bratislava, 1950 – 1980, 0,12 bm.

Telovýchovná jednota SPARTAK pri n. p. Kablo Bratislava, (1921) 1937 – 1990, 0,40 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 4. Osvetové strediská

Krajské osvetové stredisko v Bratislave, 1958 – 1991, 15 bm.

I. ŠKOLSTVO

I. Vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 1948 – 1981, 11,10 bm.

IX. Školské správy

Archív školskej stolice v Báči, 1719 – 1922, 0,12 bm.

Krajský pedagogický ústav v Bratislave, 1954 – 1990, 18 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 2. Krajské ústavy národného zdravia

Krajský ústav národného zdravia v Bratislave, 1962 – 1990, 14,30 bm.

II. l. Nemocenské a sociálne poistenie

Krajská správa nemocenského poistenia v Bratislave, 1960 – 1983, 11,40 bm.

Podporný fond zamestnancov v energetike v Bratislave, 1930 – 1959, 2,50 bm, I.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Slovenské ústredie starostlivosti o mládež v Bratislave, 1932, 1945 -1948, 0,24 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Levároch, 1699 – 1764, 0,01 bm.

Rímskokatolícka fara v obci Báč, 1757 – 1933, 0,50 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Mariánska provincia františkánov v Bratislave, (1092) 1253 – 1918, 27 bm, I. *

Salvatoriánská provincia františkánov na Slovensku, 1919 – 1950, 2,16 bm, I.*

Františkáni v Báči, 1839 – 1949, 0,72 bm.*

Františkáni v Beckove, 1702 – 1945, 0,24 bm.*

Františkáni v Hlohovci, 1675 – 1899, 0,12 bm.*

Františkáni v Nižnej Šebastovej, 17. – 19. stor., 0,24 bm.*

Františkáni v Nových Zámkoch, 1719 – 1924, 0,12 bm.*

Františkáni v Skalici, (1431) 1653 – 1939, 0,50 bm.*

Františkáni v Prešove, 17. – 19. stor., 0,12 bm.*

Piaristi v Svätom Jure, 17. – 19. stor., 0,12 bm.

Alžbetínky v Bratislave, 19. stor., 0,08 bm.

Písomnosti kláštorov v Západoslovenskom regióne, 17. – 19. stor., 4 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Adráši (Andrássy) z Majcichova, 1764 – 1912, 0,12 bm.

Bacho z Dežeríc, (1530) 1641 – 1841, 0,12 bm.

Broďáni (Brogyáni) z Brodzian, 1334 – 1851, 4 bm, I.

Bosňák (Bosnyák), 1758, 0,12 bm.

Dóka z Rece, (1351) 1731 – 1950, 1,20 bm, I.

Horecký z Báhoňa, 1739 – 1824, 0,70 bm, I.

Koreska z Dvorca, 1746 – 1854, 0,12 bm.

Križko z Adamoviec, (1531) 1547 – 1846, 0,12 bm.

Kondé z Blažova, 1252 – 1880, 1,10 bm, I.

Majténi – Zlinský (Majthényi – Zlinský) z Bystričian, 1713 – 1945, 0,50 bm.

Medňanský (Mednyanský) z Beckova, 19. stor., 0,10 bm.

Miklei (Mikley), 1472 – 1775, 0,24 bm.

Mitický z Trenčianskych Mitíc, 1463 – 1860, 0,24 bm.

Molnár z Rece, (1499) 1545 – 1943, 0,24 bm, I.

Rexa z Čachtíc, 1607 – 1916, 1 bm, I.

Salai (Szalay), 1686, (1 listina).

Segedi – Bokroš (Szegedi – Bokros) z Majcichova, (1647) 1734 – 1735, 0,12 bm.

Svätojánsky (Szentiványi), 1647 – 1941, 0,12 bm.

Silvai (Szilvay) z Belej, 19. stor., 0,10 bm.

Orci – Rimanóci (Orczy – Rimanóczy), (1205) 1456 – 1848, 2,60 bm, I.

Zamoyski z Malých Brestovian, 1572 – 1928, 7,62 bm, I.

II. Panstvá

Panstvo Ostrý Kameň, (1582) 1662 – 1930, 21 bm, I.

Panstvo Sereď, 1850 – 1851, 0,12 bm.

Panstvo Šurany, 1792, 0,05 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Štefánik z Brezovej pod Bradlom, 1836 – 1927, 0,12 bm.

Vrablik – Klimek z Vaďoviec, 1807 – 1952, 0,12 bm.

II. Osobné fondy

Igor Ballo, 17. – 19. stor., 0,10 bm.

František Balog (Balogh), 1811 – 1815, 0,12 bm.

Jozef V. Gajdoš, 1897 – 1978, 4,60 bm, I.

Ján Gavenda, 1763 – 1838, 0,12 bm.

Koloman Haiczl, 1907 – 1935, 0,12 bm.

Ján Tadeáš Herberstein, 1803 – 1820, 0,36 bm, I.

František Ivičič (Ivichich), 1822, 0,01 bm.

Anton de Pauly, 1809 – 1846, 1,50 bm.

Valéria Porubszká rod. Pospíšilová, 1939 – 1940, 0,02 bm.

Anton Rudňanský, 1810 – 1855, 1,40 bm.

Július Schneller, 1853 – 1859, 0,12 bm.

Andrej Schwertner, 1915 – 1927, 0,36 bm.

Ignác Vermeš, 1816 – 1840, 0,24 bm.

Gabriel Zerdaheli (Zerdahelyi), 1757 – 1810, 4,12 bm.

Zdeněk Zmeškal, 1934 – 1939, 0,24 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Malackách, 1941 – 1949, 0,12 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Modre, 1941 – 1947, 0,12 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Stupave, 1940 – 1945, 0,12 bm.

IV. Spolky

Spolok pre podporovanie domobrancov Bratislavskej župy, 1861 – 1911, 0,24 bm, I.

Spolok pre podporovanie a zaopatrenie prepustených trestancov v Bratislave, 1924 – 1941, 0,10 bm.

Strelecký spolok v Bratislave, 1911 – 1914, 0,12 bm.

Spolok veteránov v Gajaroch, 1856 – 1890, 0,05 bm.

Nemecká odborová organizácia /Deutsche Gewerkschaft/ v Bratislave,

1940 – 1945, 0,60 bm.

Župný výbor spolku Uhorského Červeného kríža v Bratislave, 1883 – 1918, 0,50 bm.

V. Záujmové organizácie

Bratislavský odbor Jednoty československých matematikov a fyzikov,

1930 – 1938, 0,12 bm.

Slovšport v Trnave, 1972 – 1989, 1,20 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1616 – 1958, 133 bm, K.

II. Listiny /bez fondovej príslušnosti/

Zbierka stredovekých listín, 1279 – 1499, 0,12 bm, K.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zápisnice z Milenárnych osláv, 1896, 0,12 bm.

Zbierka písomností rozličných šľachtických rodín, 1465 – 1848, 1,32 bm, I.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Geodézia, n. p. Bratislava, 20. stor., 2052 kusov máp.

Zbierka máp časti obce Hroboňovo, 1848 – 1859, 2 kusy máp.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, 20. stor., cca 0,50 bm.

VI. Pohľadnice

Zbierka historických pohľadníc, 20. stor., 0,12 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 19. – 20. stor., 0,12 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 1581 – 1954, 1361 kusov, K.

XI. Iné zbierky

Zbierka dobovej dokumentácie, 17. – 20. stor., 1,16 bm.

Zbierka novín, 1893 – 1968, 7,50 bm.

Zbierka hudobnín, 20. stor., 0,72 bm.

Zbierka výročných školských správ v Bratislave, 1923 – 1950, 0,36 bm.

Zbierka vodohospodárskych písomností, 1906 – 1960, 1 bm.

19 thoughts on “Štátny oblastný archív v Bratislave

 • 27. apríla 2010 at 20:24
  Permalink

  Pan Jarolin, kedze ste presli vsetky archivy, bude velmi tazke poradit Vam. Uvedene doklady by mali byt vo fonde Okresneho sudu v Banovciach nad Bebravou, ktory je ulozeny v Okresnom archive v Topolcanoch. Podla archivneho vademecum by malo ist o taketo clenenie:
  Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou, I. časť (1849) 1872 – 1898
  + II. Pozemnoknižná agenda 1872-1949
  + 1. Pozemnoknižná agenda podľa obcí
  + Obec
  – A. Knihy
  – B. Pozemnoknizné vložky
  – C. Mapy
  – D. Spisy

  Spracovanim inventara bola poverena p. Helena Grezdova. Uvod k inventaru najdete tu: http://vademecum.vsnet.sk/sk/vade/extdoc/1186/uvody/E334F4C4
  Dozviete sa tam aj to, ako sa s niektorymi spismi nalozilo (napr. odovzdane do zberu papiera). Mozno prave medzi tymi zatratenymi je akurat ten Vas spis. K nejakym materialom by ste sa snad mohli dopracovat na Katastralnom urade, kde maju tiez svoj archiv (kataster sidli tam, kde sidlili kedysi Statne lesy – nedaleko Preglejky). Zrejme ked sa domahate napravy, nema zmysel Vas posielat k druhemu ucastnikovi kupnej zmluvy (resp. jeho potomkom), lebo este ten by mohol mat tento dokument.

  Reply
 • 2. júna 2010 at 14:15
  Permalink

  Prijemny den,

  vedeli by ste mi pomoct s informaciou ohladom byvaleho statneho podniku Klenoty Bratislava – kde, v akom archive sa nachadza jeho dokumentacia {realizovali odpredaj materialu, ktory ostal v Carltone nabytok a pod. po zavreti}, resp. nejake informacie popripade kontakty na ludi, ktori by mohli vediet nieco. Potrebujeme to k materialu na dokumentarny film.

  Velmi pekne vopred dakujem.

  Reply
 • 4. júna 2010 at 6:27
  Permalink

  Malo by to byt v Slovenskom narodnom archive, ovsem nespracovane, takze neviem, ci Vam to spristupnia (prikladam vypis zo systemu Archivne VadeMeCum):

  Typ záznamu: Fond

  Evidenčné ?islo: 887
  Názov: Klenoty Bratislava, š.p.
  Časový rozsah: 1952-1996

  Archív:
  Slovenský národný archív

  Tematická skupina:
  Iná

  Pôvodca:
  Klenoty, oblastný závod BA, Klenoty, odbor. podnik BA, Klenoty, podnik. riad., Klenoty, odbor. podnik Klenoty, š.p.

  Miesto uloženia:
  Bratislava, Drotárska cesta 42

  Rozsah: 13 m

  Stav spracovania:
  Nespracované

  Fyzický stav:
  zachovalý, 2004-10-19

  Reply
 • 28. augusta 2010 at 21:43
  Permalink

  Viete mi povedat kde by som nasla v ktorom archive dokumentácie k Trnavským automobilovým závodom n.p. z roku 1970-1990

  Reply
 • 29. augusta 2010 at 6:18
  Permalink

  Trnavské automobilové závody, š.p.:

  Evidenčné čislo: 1354
  Názov: Trnavské automobilové závody, š.p.
  Časový rozsah: 1956-1989

  Archív:
  Štátny archív v Bratislave

  Tematická skupina:
  Strojársky

  Pôvodca:
  Trnavské automobilové závody, š.p.

  Miesto uloženia:
  Bratislava – Plavecké Podhradie, kaštieľ

  Rozsah: 42 m

  Stav spracovania:
  Nespracovaný

  Fyzický stav:
  dobrý, 2004-05-17

  Posledná zmena:
  2007-11-20

  Reply
 • 29. augusta 2010 at 13:18
  Permalink

  Hľadám podklady k nájomníkom bývajúcim v bytoch TAZ š.p. Potrebujem dohľadať darovací dekrét k môjmu bytu aby som mala nárok na odkúpenie do vlastníctva. Je to jediný dokument ktorý mi chýba. Myslíte že podľa tematiky tohto archívu to tam budem vedieť dohľadať?? Vaša keď len informácia je v mojom prípade hodná zlata!
  Dakujem

  Reply
 • 30. septembra 2010 at 17:19
  Permalink

  Zdravím.

  Dovolil jsem si, sem napsat,jelikož zháním určité informace.
  Vlastním plaketu, z prvního slovenského státu.
  Plaketa zobrazuje J. Tisa. slitina – mosaz? – bronz? váha – 0,059 kg, průměr – 5 cm.
  Chtěl bych Vás prosit, samozřejmě jestli je to možný.
  Mohl by mi někdo k této plaketě napsat něco bližšího???
  Kdy a k jakému účelů byla vydaná ???
  Kolik kusů bylo vyraženo ???
  Komu byla určená ???
  A samozřejmě poslední otázka – Má z Vašeho pohledu nějakou cenu???
  ( Zjistil jsem Jenom to, že plaketa byla vyražená v Kremnické mincovně a jejím tvůrcem byl Andrej Peter.)
  Bohužel, síce odpověď jsem dostal, ale žádné informace. – Múžete mi je prosím poskytnout vy??? –
  Dále vlastním plaketu, Jána Palárika. U této plakety mám ty samé otázky jako u plakety Dr. Tisa.
  Bronz, váha -0,105 kg, průměr 6 cm
  Je tu ještě jedna – George Washington – inaugorační : nebyl by k tomu nějaký popisový materiál??
  světly kov.??? váha -0,030 kg, průměr 45 mm
  Na internetu jsem k těmto plaketám nic nenašel.
  Poslal bych Vám k tomu obrazový materiál, ale nevím kam..
  Předem děkuji a těším se na Vaší odpověď. Slebodník Jozef
  PS:Budu vděčný jestli, případné odpovědi budete směřovat na múj
  mejl- slebodnik@seznam.cz Popřipadě zašlu i obrazový material.

  Reply
 • 30. septembra 2010 at 18:03
  Permalink

  Tymito zalezitostami sa na tejto stranke este nikto nezaoberal. Snad keby ste oslovili nejake numizmaticke spolky, kde disponuju katalogmi, mozno by ste boli uspesnejsi. Pri zbeznom hladani na internete co som nasiel, boli len prilezitostne vydane mince s portretom J. Tisa… zvysku som sa nevenoval vobec.

  Reply
 • 25. októbra 2010 at 16:48
  Permalink

  Dobrý deň, nevedeli by ste mi prosím pomôcť nájsť architektonické podklady pre ŠD J.Hronca v BA na Bernolákovej ul.?
  Potrebovala by som hlavne pôdorysy budovy (čo najpodrobnejšie ) Prípadné iné podklady(rezy budovy, zaujímavosti o budove a pod veľmi potešia). Študujem architekturu a potrebovala by som to ako podklad k zadaniu. Neviem či je to vôbec možné, ale dosť by mi to pomohlo,neviem kde by som to mohla nájsť. Ďakujem pekne

  Reply
 • 25. októbra 2010 at 16:59
  Permalink

  pani Katarina, tato stranka sa venuje genealogii, snahou je pomoct amaterskym genealogom v badani po ich predkoch a teda sumarizuje aj informacie o archivoch. Nemame vsak znalosti o tom, co vsetko sa v jednotlivych archivoch nachadza. Skuste kontaktovat priamo prislusny archiv, ktoreho adresa je uvedena vyssie, alebo najdete kontakty aj tu: http://www.minv.sk/?statne-archivy

  Reply
 • 3. novembra 2010 at 17:33
  Permalink

  Dobry vecer.chtela jsem Vas pozat o pomoc pro meho muze,ztratil vyucni list a potrebovali bychom duplikat,prosim muzete mi poradit ucil se v Solosnici,velice Vam dekuji.

  Reply
 • 3. novembra 2010 at 17:45
  Permalink

  Dobry vecer, tato stranka sa venuje pomoci pre amaterskych genealogov. Nie je v nasich silach Vam zodpovedat na otazku, cim vsetkym disponuje Statny archiv Bratislava (byvaly Statny oblastny archiv Bratislava). Preto bude najlepsie, ak sa obratite priamo na tento archiv, v ktorom uvediete aj organizaciu, v ktorej Vas manzel ziskal vyucny list a v ktorom obdobi. Kontakty na Statny archov Bratislava najdete aj tu: http://www.geni.sk/statny-archiv-v-bratislave-kontakty

  Reply
 • 31. augusta 2011 at 10:03
  Permalink

  Dobrý deň,
  prosil by som vedieť či
  1/v Zbierke stredovekých listín (1279-1499) by sa nenašli zoznamy prisťahovalcov zo západnej Europy (Anglicko, Írsko, atď.) Hľadám predkov, – Hanczock, Hancok…

  2/ Hľadám miesto narodenia a rodičov Nobilis Jána Juraja Hanczoka.
  ( Nitra, okolie Novák, Bátovce, Levice,) V existujúcich matrikách som žiaľ nič nenašiel. Mohlo by to byť v šľachtických spisoch.

  3/ Ako by som sa dostal k pozemkovým knihám Žarnovice, Banskej Hodruši z rokov 1875 až 1885 ?

  4. Kde by sa dal zistiť testament Antona Hančoka z rokov cca 1875 až 1895 ? V tom čase žil v Žarnovici.

  Ďakujem.

  Reply
  • 3. septembra 2011 at 11:41
   Permalink

   Vo vseobecnosti sa da povedat, ze najlepsie je informovat sa priamo v dotknutom statnom archive. Osobne si myslim, ze v pripade otazky c. 1 asi nebudete uspesny, v pripade otazky c. 2 mozno ano (skuste sa priamo informovat na archivalie prislusnych rodov, alebo na slachticke supisy). Pozemkove knihy a testament by mohli byt v prislusnom statnom archive Banska Bystrica.

   Reply
 • 22. apríla 2013 at 11:30
  Permalink

  Dobrý deň,
  nevedeli by ste mi pomôcť? Hľadám nejaké informácie kôli seminárke do školy, niečo o národnom výbore v Bratislave. Je jedno či krajskom, miestnom, okresnom… Potrebujem nejakú organizačnú štruktúru a fungovanie národného výboru popísať a neviem si s tým rady.
  Ďakujem pekne za každú informáciu 🙂

  Reply
 • 20. septembra 2019 at 6:55
  Permalink

  Dobrý deň, viete mi poradiť kde by som našla archív zamestnancov štátneho podniku Palma v Bratislave z r.1970-1990. dakujem

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *