Štátny okresný archív v Banskej Štiavnici

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

437 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Kammerhofská 15

969 00 Banská Štiavnica

Telefón: 0859/691 14 05

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 4. Hlavní župani miest do roku 1922

Župný poradca pre Banskú Štiavnicu a Banskú Belú, 1919 – 1922, 2 bm, I, K.

XVI. 2. Finančné správy

Daňová správa v Banskej Štiavnici, (1920) 1924 – 1949 (1951), 6,20 bm, I.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Banskej Štiavnici, 1914 – 1948 (1951), 24,60 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Banskej Štiavnici, 1919 – 1948 (1949), 3,30 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Banskej Štiavnici, (1884) 1923 – 1945 (1952), 66,70 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Banskej Štiavnici, 1927 – 1940, 0,35 bm, I.

Okresný úrad práce v Banskej Štiavnici, (1940) 1941 – 1945 (1946), 0,80 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Banskej Štiavnici, (1923) 1945 – 1960, 49,75 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný úrad ochrany práce v Banskej Štiavnici, (1941) 1946 – 1949 /1951/, 0,93 bm, I.

Katastrálny meračský úrad vo Zvolene – meračská skupina v Banskej Štiavnici, 1930 – 1949 (1952), 4,40 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Banská Štiavnica a Banská Belá, 1363 – 1922 (1923), 441,23 bm.

Magistrát mesta Banská Belá, 1471 – 1868, 2,80 bm.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Banskej Štiavnici a Banskej Belej, (1918) 1923 – 1945 (1952), 33,79 bm, I.

Expozitúra Mestského úradu Banská Štiavnica v Banskej Belej, 1923 – 1945 (1953), 0,30 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obvodný notársky úrad vo Svätom Antole, 1926 – 1944, 0,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Banskej Štiavnici, 1906 – 1945 (1950), 1,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Piargu, 1895 – 1945 (1946), 7,10 bm.

Obvodný notársky úrad v Prenčove, 1900 – 1945 (1950), 2,40 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Banskej Štiavnici, 1944 – 1990 (1991), 49,25 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svätom Antone, 1945 – 1950, 0,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Banskej Štiavnici, (1943) 1945 – 1950, 0,76 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prenčove, (1944) 1945 – 1950, 0,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Piargu, (1929) 1945 – 1950 (1956), 0,40 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Expozitúra Miestneho národného výboru Banská Štiavnica v Banskej Belej, (1924) 1945 – 1953 (1961), 0,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Antole, 1951 – 1981, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Baďani, 1948 – 1989, 3,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Banskej Belej, (1951) 1954 – 1982, 3,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Banskej Hodruši, (1949) 1953 – 1971 (1974), 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Banskom Studenci, 1951 – 1990, 6,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Beluji, 1950 – 1976, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Dekýši, 1956 – 1982, 1,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Iliji, 1947 – 1978, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Kopaniciach, 1945 – 1980, 2,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Kozelníku, (1928) 1945 – 1978, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Klastave, (1931) 1951 – 1978, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Močiari, 1957 – 1971, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Počúvadle, 1950 – 1979, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Podhorí, (1960) 1963 – 1976, 1,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Podsitnianskej, (1957) 1960 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Prenčove, 1953 – 1990, 3,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Štiavnických Baniach, 1950 – 1977, 4,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Teplej, 1951 – 1963 (1966), 0,50 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vysokej, 1948 – 1989, 2,65 bm.

Miestny národný výbor v Žakýli, 1960 – 1963, 0,10 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Banskej Štiavnici, (1858) 1872 – 1960, 124,40 bm, I.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár v Banskej Štiavnici, 1875 – 1950, 3,40 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Banskej Štiavnici, 1949 – 1960, 3,10 bm, I.

IX. Iné justičné inštitúcie

Mestský ľudový súd v Banskej Štiavnici, 1961 – 1969, 0,60 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Banskej Štiavnici, 1939 – 1944, 0,05 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Štiavnici, 1939 – 1943, 0,02 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Antole, 1951 – 1970 (1971), 1,65 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Baďani, 1949 – 1970 (1971), 1,40 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Banskom Studenci, 1969 – 1970 (1972), 0,05 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Beluji, 1949 – 1970 (1971), 0,80 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Klastave, 1949 – 1970 (1971), 0,80 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kopaniciach, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Počúvadle, 1949 – 1970 (1972), 1,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Prenčove, 1955 – 1970 (1971), 0,44 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Sitno v Prenčove, 1971-1980, 0,44 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vysokej, 1952 – 1962, 0,15 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Ľudové stavebné a bytové družstvo, spol. s r. o. v Banskej Štiavnici, 1941 – 1951 (1953), 0,22 bm, I.

VI. Iné družstvá

Všeobecné potravné družstvo štátnych zamestnancov v Banskej Štiavnici, 1904 – 1950, 1,70 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresná organizácia Hlinkovej ľudovej strany v Banskej Štiavnici, 1939 – 1943, 0,03 bm.

II. Iné organizácie politického charakteru

Okresné veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Banskej Štiavnici, 1939 – 1944, 0,02 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Banskej Štiavnici, 1950 – 1952, 0,04 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Banskej Štiavnici, 1948 – 1959, 1,50 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Banskej Štiavnici, 1974 – 1986, 0,44 bm, I.

Okresný výbor Obrancov mieru v Banskej Štiavnici, 1952 – 1959, 0,11 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 4. Knižnice

Mestská ľudová knižnica v Banskej Štiavnici, (1956) 1960 – 1981, 0,44 bm, I.

II. 5. Kiná a divadlá

Správa kín v Banskej Štiavnici, 1937 – 1945, 0,40 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Banskej Štiavnici, 1927 – 1949, 0,04 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Beluji, 1947 – 1959, 0,10 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Banskej Štiavnici, 1776 – 1953, 6,80 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Stredná priemyselná škola banícka a hutnícka v Banskej Štiavnici, (1909) 1922 – 1984, 5,80 bm, I.

Stredná priemyselná škola chemická v Banskej Štiavnici, 1921 – 1993, 6,60 bm.

Štátna učiteľská akadémia v Banskej Štiavnici, 1901 – 1950, 2,90 bm.

IV. Odborné školy

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Banskej Štiavnici, 1931 – 1950, 0,45 bm, I.

Škola na výrobu detských hračiek na Vindšachte, 1885 – 1917 (1935), 0,60 bm, I.

Štátna čipkárska škola v Hodruši, 1929 – 1951, 0,44 bm, I.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola v Antole, 1919 – 1979, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola v Banskej Belej, 1954 – 1978, 0,90 bm.

Štátna meštianska škola dievčenská v Banskej Štiavnici, 1916 – 1952, 1 bm, I.

Štátna meštianska škola chlapčenská v Banskej Štiavnici, 1919 – 1953, 1,60 bm, I.

Štátna ľudová škola v Banskej Štiavnici, 1919 – 1941, 0,70 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Banskej Štiavnici, 1920 – 1945, 0,14 bm, I.

Židovská ľudová škola v Banskej Štiavnici, 1943 – 1944, 0,05 bm, I.

Národná škola dievčenská v Banskej Štiavnici, 1880 – 1952, 0,70 bm, I.

Národná škola chlapčenská v Banskej Štiavnici, 1919 – 1952, 0,90 bm, I.

I. základná deväťročná škola v Banskej Štiavnici, 1961 – 1964, 0,02 bm.

II. základná škola v Banskej Štiavnici, 1953 – 1982, 2,80 bm.

Základná deväťročná škola v Beluji, 1919 – 1974, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Dekýši, 1975 – 1979, 0,13 bm.

Základná deväťročná škola v Kozelníku, 1962 – 1975, 0,04 bm.

Základná deväťročná škola v Prenčove, 1933 – 1979, 1,25 bm.

Národná škola v Štefultove, 1907 – 1950, 0,16 bm.

Základná škola v Štiavnických Baniach, 1946 – 1986, 1,45 bm.

Základná deväťročná škola vo Vysokej, 1924 – 1973, 0,30 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Banskej Štiavnici, 1939 – 1950, 0,40 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Nemocnica s poliklinikou v Banskej Štiavnici, 1960 – 1964, 0,06 bm.

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Banskej Štiavnici, 1948 – 1960, 0,13 bm.

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Štátne kúpele vo Vyhniach, 1945 – 1948, 0,05 bm, I.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Banskej Štiavnici, 1925 – 1939, 0,70 bm, I.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Banskej Štiavnici, 1933 – 1947 (1949), 0,11 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Greguss z Banskej Štiavnice, 1848 – 1912, 0,02 bm.

II. Osobné fondy

Vojtech Baker, 1921 – 1941, 0,13 bm, I.

Gejza Kubiš, 1901 – 1925, 0,02 bm.

Vojtech Skladányi, 1911 – 1931, 0,02 bm.

Jozef Slamka – Szitnay, 1884 – 1906, 0,11 bm.

Ružena Wersényiová, 1882 – 1915, 0,10 bm, I.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Banskej Štiavnici, 1884 – 1950, 10,20 bm, I.

IV. Spolky

Dolnouhorský služobnícky spolok v Banskej Štiavnici, 1869 – 1895, 0,11 bm.

Katolícky spolok v Banskej Štiavnici, 1912 – 1949, 0,60 bm.

Miestny odbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Štiavnici, 1935 – 1949, 0,06 bm, I.

Miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Kozelníku, 1942 – 1951, 0,02 bm.

Kresťansko-katolícky sociálny spolok sv. Alžbety pre Banskú Štiavnicu a okolie, 1908 – 1944, 0,10 bm.

Liečebný a prírodovedecký spolok v Banskej Štiavnici, 1870 – 1918, 0,05 bm.

Zmiešaný priemyselný spolok v Banskej Štiavnici, 1880 – 1939, 0,02 bm.

Občiansky a spoločenský krúžok v Banskej Štiavnici, 1927 – 1939, 0,02 bm.

Ochotnícky a vzdelávací spolok Sitno v Banskej Štiavnici, 1922 – 1938, 0,07 bm, I.

Pobočka Sitno Uhorského turistického spolku v Banskej Štiavnici, 1883 – 1907, 0,10 bm.

Poľovnícky spolok v Banskej Štiavnici, 1870 – 1900, 0,07 bm.

Spolok Slovenského Červeného kríža v Banskej Štiavnici, 1927 – 1941, 0,20 bm, I.

Zmiešaný pohrebný a podporný spolok pre Banskú Štiavnicu a Hornú Roveň, 1882 – 1908, 1,10 bm.

300. zbor Slovenskej ligy v Banskej Štiavnici, 1932 – 1946, 0,20 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Miestna odbočka Zväzu československých dôstojníkov v Banskej Štiavnici, 1928 – 1937, 0,05 bm.

Obchodná a priemyselná komora v Banskej Štiavnici, 1873 – 1924, 0,40 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1834 – 1879, 0,30 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 1722 – 1954, 87 ks.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *