Starobylé matriky Šariša (ako hľadať najstaršie katolícke matriky (nielen) zo Šariša)

Obec Hermanovce leží v údolí Hermanovského potoka, ktorý je severným prítokom Svinky v Šarišskej vrchovine vo výške asi 460 m.n.m. Písomná história obce siaha do roku 1320, kedy sa villa Hermani po prvý raz spomína v súvislosti s deľbou majetkov medzi príslušníkmi rodu pánov zo Svinnej. Obyvatelia obce sa v minulosti živili najmä poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec. 

Kaštieľ rodu Péchy v Hermanovciach (1).
Kaštieľ rodu Péchy v Hermanovciach

V stredoveku sa Hermanovce delili na dve časti, ktoré oddeľoval Hermanovský potok, každá časť mala vlastných zemepánov a pravdepodobne aj vlastného richtára. Do jednej obce sa pôvodné dediny zjednotili až vtedy, keď sa v 18. stor. stali majetkom šľachticov z rodu Péchy.

Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2021 žije v obci 1658 obyvateľov. Dominantné postavenie z pohľadu vierovyznania má v obci Rímskokatolícka cirkev. K rímskokatolíckemu náboženstvu sa tu hlási až 89,2 % obyvateľov.

Prepis listiny obsahujúcej najstaršiu zmienku o obci Hermanovce 
z Wagnerovho Diplomatára 

Farský úrad v Hermanovciach

         V súčasnosti sídli Rímskokatolícky farský úrad priamo v Hermanovciach, a tak miestni obyvatelia nemusia za vysluhovaním sviatostí dochádzať príliš ďaleko. Farnosť v obci vznikla na základe rozhodnutia jágerského biskupa, Karola Eszterházyho, dňa 11. júla 1772 (3). Farským kostolom sa stal Kostol sv. Alžbety Uhorskej, ktorý v roku 1717 prevzali miestni katolíci z rúk evanjelikov v zúboženom stave, a následne zásluhou miestnych zemepánov, manželov Ladislava Péchyho a Žofie de Usz, v r. 1766 zrekonštruovali (4).

Úryvok z titulnej stránky Hermanovskej matriky z r. 1772.

Prvým farárom v novozriadenej hermanovskej farnosti sa stal dôstojný pán Martin Javčák, emeritný farár zo Sabinova a dekan dekanátu Stredný Šariš. Ten začal bezprostredne po vzniku farnosti viesť knihu pokrstených, sobášených aj pochovaných. Vďaka poctivej starostlivosti miestnych kňazov sa matričné knihy z hermanovskej farnosti zachovali kompletne. 

         Počas 50. a 60. rokov 20. stor. boli staršie matriky z farského úradu najprv odovzdané Miestnemu národnému výboru, a následne do Štátneho archívu v Prešove, kde sú v súčasnosti archivované celkovo štyri matričné knihy: 

 •  I. kniha: pokrstení, sobášení, pochovaní z r. 1772 – 1852,
 •  II. kniha: pokrstení z r. 1852 – 1871, sobášení z r. 1852 – 1896, pochovaní z r. 1852 – 1882,
 •  III. kniha: pokrstení z r. 1871 – 1895,
 •  IV. kniha: pochovaní z r. 1883 – 1895. 

Staršie záznamy z Hermanoviec

Matrika bola vedená dôsledne a zachytáva všetkých katolíkov západného obradu, ktorým boli od roku 1772 v Hermanovciach vyslúžené sviatosti. Otázkou však zostáva: „Je možné nájsť zápisy o vysluhovaní sviatostí Hermanovčanom pred rokom 1772?“ Najjednoduchšou sa javí nasledujúca odpoveď: „Nie, nie je to možné. Farnosť vznikla v roku 1772, to znamená, že matrika sa tam pred rokom 1772 nemohla viesť. J. Sármanyová (5) žiadne staršie matriky nespomína, podobne ani katalóg archivovaných matričných kníh zo Štátneho archívu v Prešove neuvádza akékoľvek staršie matričné zápisy z Hermanoviec pred rokom 1772.“

Text o starobylých matrikách zo Šariša by na tomto mieste mohol jednoduchou odpoveďou skončiť. Ako by však nejeden genealóg súhlasil, jednoduché odpovede bývajú zriedkakedy uspokojivé. Záujem o rodinnú históriu núti genealógov hľadať ďalšie zdroje údajov, v pôvodných historických prameňoch, článkoch historikov, odbornej literatúre.

Rímskokatolíci museli žiť v Hermanovciach aj pred založením farnosti – inak by zakladanie farnosti nemalo zmysel. Znamená to, že mohli byť duchovne spravovaní kňazom z inej obce? Ak áno, kam chodili Hermanovčania pred rokom 1772 do kostola? Kto krstil ich deti a pochovával ich mŕtvych?

V 19. stor. si uhorské (arci) diecézy viedli tzv. schematizmy, v ktorých sa uvádzajú sídla jednotlivých farských úradov spolu s prislúchajúcimi filiálnymi obcami. V 18. stor. sa však podobné schematizmy nepublikovali, resp. nezachovali. Čiastočnou náhradou za ne by mohli byť kanonické vizitácie, v ktorých sa spomínali okrem jednotlivých farností aj k nim patriace filiálky.

Rímskokatolíci z územia Šariša boli do r. 1804 príslušní k Jágerskej arcidiecéze so sídlom v maďarskom meste Eger. Pre tamojších biskupov boli stolice dnešného severného Slovenska veľmi vzdialeným územím na beztak obrovskej ploche vtedajšej arcidiecézy. Napriek tomu sa dvaja z miestnych arcibiskupov podujali vykonať kanonickú vizitáciu na území Šariša. Prvým z nich bol v r. 1749 František Barkóczy, druhým Karol Eszterházy, ktorý vizitoval v roku 1775. 

Mapa znázorňujúca teritoriálny rozsah Jágerskej arcidiecézy v 18. stor. 

Kanonickú vizitáciu šarišských farností z roku 1749 spracoval v prehľadnej publikácii prof. Peter Zubko (7). V publikácii sú abecedne zoradené všetky rímskokatolícke farnosti, ktoré v roku 1749 na území Šariša existovali, spolu so zoznamom jednotlivých filiálok, ktoré k farnosti prislúchali. Vďaka tomu sa dozvedáme, že Hermanovce boli v roku 1749 filiálkou farnosti v Jarovniciach: „Farnosť Jarovnice… Vo filiálnej obci Hermanovce stál murovaný benedikovaný kostol sv. Alžbety…“ (5, str. 30 – 31).

Farský úrad Jarovnice

         Najstarší zachovaný zväzok matriky pokrstených, sobášených a pochovaných z Rímskokatolíckeho farského úradu v Jarovniciach začína rokom 1750 (8). Už samotný titulný zápis potvrdzuje závery kanonickej vizitácie, v titulnom texte totiž čítame:  „Matrika cirkví v Jarovniciach, Hermanovciach, Daleticiach a Močidľanoch, v ktorej sú zaznamenaní pokrstení, zomrelí, tí, ktorí uzatvorili manželstvo od roku 1750 od 20. apríla, kedy správu týchto cirkví prevzal otec František Scholtz…“ Po otočení ďalšej strany zisťujeme, že hneď prvým pokrsteným dieťaťom vo farnosti bol Jakub, syn vojaka Jána a Evy z Hermanoviec.  

Titulný list Matriky pokrstených, sobášených a pochovaných z r. kat. farnosti Jarovnice z r. 1750 – 1793.

Vďaka hlbšiemu výskumu preto vieme, že obyvatelia Hermanoviec boli ešte pred vznikom farnosti zapisovaní v susedných Jarovniciach. V Štátnom archíve v Prešove sú zachované kompletné matriky pokrstených, sobášených a zomrelých z farnosti Jarovnice z rokov 1750 – 1896. Šťastnejší bádatelia sa tak dostanú aspoň o generáciu hlbšie do rodinnej histórie.

         Opäť však nasleduje otázka: Viedla sa v Jarovniciach evidencia krstov, sobášov alebo pohrebov aj pred rokom 1750? Schematizmus Košickej arcidiecézy z r. 1943 (4) nás informuje, že farnosť v Jarovniciach prekvitala už okolo roku 1334, kedy sa miestny farár, Ján, spomína ako jeden z kňazov, ktorý svojvoľne neodvádzal pápežský desiatok (9). Po tom, čo sa v Uhorsku rozšírili reformačné myšlienky, prišiel evanjelický kazateľ aj do Jarovníc. Pôsobil tu s prestávkami od 90. rokov 16. stor. až do roku 1700, kedy sa farnosť vrátila do rúk katolíkov (10). 

Od nasledujúceho roku, 1701, sa podľa schematizmu v obci začala viesť aj farská matrika. Najstaršia katolícka matrika sa podľa Schematizmu ešte v roku 1943 nachádzala na farskom úrade v Jarovniciach. Z tohto dôvodu bolo potrebné osloviť Rímskokatolícky farský úrad v Jarovniciach. Pán farár, ThLic. Radoslav Gejguš, potvrdil, že na farskom úrade má k dispozícii staršiu matriku, ktorú bol ochotný sprístupniť k digitalizácii (11). 

Obal II. zväzku jarovnickej matriky z r. 1718 – 1750.

         Na farskom úrade sa podarilo nájsť II. zväzok matriky, ktorý obsahoval údaje o pokrstených, zosobášených a pochovaných z r. 1718 – 1750. Podľa titulnej stránky obsahuje zápisy o farníkoch z Jarovníc, Daletíc a Močidlian, avšak pri detailnejšom štúdiu matriky sa v nej objavujú aj zápisy z Hermanoviec.

Titulný zápis v II. zväzku matriky farského úradu Jarovnice.

Najstaršie zápisy o Hermanovčanoch

V súčasnosti je možné preštudovať záznamy o pokrstených deťoch, zosobášených dospelých a zomrelých, ktorí žili v obci Hermanovce. Po prečítaní tohto článku tak genealóg zaoberajúci sa rodom z Hermanoviec nemusí ukončiť históriu svojho rodu v roku 1772, ale môže plynule pokračovať až do roku 1718. 

Posledná správa o existencii najstaršieho zväzku jarovnickej matriky z rokov 1701 – 1717 pochádza z r. 1943. Jej ďalší osud je neznámy, na farskom úrade sa ani po dôkladnom hľadaní nenašla. Možno kdesi čaká na toho, kto ju objaví a sprístupní.

Isté je jedno, pred rokom 1700 bol kostol a fara v Jarovniciach v rukách evanjelikov, preto staršia katolícka matrika zo 17. stor. s určitosťou neexistovala. V turbulentnom 17. stor., ktoré poznačili stavovské povstania a boj za náboženskú slobodu, sa na šarišských farách často striedali katolícki a evanjelickí kňazi. Akýkoľvek pokus o evidenciu krstov, sobášov či pohrebov bol preto komplikovaný a jedno či druhé vierovyznanie nemuselo chcieť svoju matriku odovzdať kňazovi druhého vierovyznania. 

Bolo by zaujímavé zistiť, či sa už pred nástupom reformácie viedli v Jarovniciach akékoľvek matričné knihy, resp. či s evidenciou vyslúžených sviatostí mohli začať miestni evanjelici. Nateraz odpovedať nevieme. Jednou možnosťou je, že nám chýba potrebný historický prameň, ktorý by dokázal na túto otázku odpovedať. Druhou možnosťou je, že sme sa v tejto chvíli uspokojili s jednoduchou odpoveďou. Čo z toho je pravda – to ukáže čas a zanietení bádatelia. 

Barkóczyho vizitácia z roku 1749

         V čase Barkóczyho vizitácie existovalo na Šariši štyridsať šesť rímskokatolíckych farností. Nižšie sú uvedené aj s filiálkami (7): 

 1. Bardejov: Bardejovská Nová Ves, Lukavica, Mokroluh, Rešov, Rokytov, Tarnov
 2. Brestov: Bohdanovce, Kráľovce, Mirkovce, Ploské, Žehňa
 3. Dubovica: Petrovenec
 4. Gaboltov: Cigeľka, Frička, Hrabské, Kurov, Nižný Tvarožec, Petrová, Sveržov, Vyšný Tvarožec, Zlaté
 5. Hanušovce nad Topľou: Bystré, Ďurďoš, Hermanovce n. Topľou, Medzany, Pavlovce, Petrovce, Vlača
 6. Hažlín: Beloveža, Brezovka, Hrabovec, Jurkova Voľa, Komárov, Kurimka, Poliakovce, Šarišské Čierne
 7. Chabžany: Budimír, Janovík, Seniakovce (od r. 1847 sídlo farnosti presunuté do Budimíra)
 8. Jarovnice: Daletice, Hermanovce, Močidľany
 9. Kamenica nad Torysou: Lúčka
 10. Kecerovské Pekľany: Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, Červenica, Čižatice, Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Nižná Kamenica, Opiná, Rankovce, Tuhrina, Vtáčkovce, Vyšná Kamenica, Žírovce
 11. Kobyly: Janovce, Kľušov, Nižná Voľa, Tročany, Vyšná Voľa
 12. Koprivnica: Buclovany, Dukovce, Hankovce, Kochanovce, Lascov, Marhaň, Oľšavce, Stuľany, Vyšný Kručov, Želmanovce
 13. Kostoľany nad Hornádom: Kavečany, Malá Vieska, Sokoľ, Tepličany
 14. Kračúnovce: Babie, Chmeľov, Giraltovce, Kalnište, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Pušovce, Železník
 15. Krásna Lúka: Ďačov, Torysa, Vysoká
 16. Krivany: Oľšov
 17. Križovany: Bertotovce, Hrabkov, Chmiňany, Chminianske Jakubovany, Ondrašovce
 18. Kurima: Cernina, Dubinné, Harhaj, Kožany, Kučín, Lipová, Nemcovce, Ortuťová, Porúbka, Rovné, Šapinec, Šašová
 19. Lipany: kanonická vizitácia z obce Lipany sa nezachovala. (podľa matriky vedenej od r. 1748 bol jedinou filiálkou Ďačov).
 20. Lipovce: Fričovce, Hendrichovce, Šindliar, Štefanovce
 21. Nižný Slavkov: bez filiálok. 
 22. Obišovce: Drienov, Lemešany, Ličartovce (v roku 1759 sídlo farnosti presunuté do Drienova)
 23. Osikov: Bartošovce, Fričkovce, Hertník, Vaniškovce
 24. Pečovská Nová Ves: Hanigovce, Jakovany, Ľutina, Olejníkov
 25. Petrovany: Kendice, Močarmany, Ruská Nová Ves
 26. Plaveč: Čirč, Ďurková Legnava, Kozelec, Leštiny, Ľubotín, Orlov, Starina, Údol, Závada
 27. Plavnica: Hajtovka, Hromoš, Malý Lipník, Matysová, Starina, Sulín, Šambron
 28. Prešov: bez filiálok.
 29. Radačov: Bzenov, Janov, Ľubovec, Meretice, Rokycany, Ruské Pekľany
 30. Radoma: Beňadikovce, Duplín, Hrabovčík, Matovce, Mestisko, Mlynárovce, Nižný Svidník, Nová Polianka, Okrúhle, Rakovčík, Soboš, Stročín, Šapinec, Šarišský Štiavnik, Štefurov, Tisinec, Valkovce, Vyšný Svidník
 31. Raslavice: Abrahámovce, Lopúchov
 32. Ražňany: Ostrovany, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov
 33. Richvald: Bogliarka, Gerlachov, Hervartov, Kríže, Kružlov, Lenartov, Malcov, Šiba
 34. Rožkovany: Červenica, Jakubova Voľa
 35. Sabinov: Drienica, Jakubovany, Ľutina, Orkucany, Šarišské Michaľany
 36. Sedlice: Bajerov, Klenov, Kvačany, Miklušovce, Rolova Huta, Suchá Dolina, Žipov
 37. Solivar: Abranovce, Dulova Ves, Haniska, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Soľná Baňa, Šalgov, Záborské, Žehňa
 38. Svinia: Chminianska Nová Ves, Kojatice, Lažany, Šarišské Lužianky
 39. Široké: Ovčie, Víťaz
 40. Svätý Jur: Bodovce, Čipka, Hubošovce, Počkaj, Ratvaj, Šarišské Sokolovce, Uzovce
 41. Terňa: Babin Potok, Hradisko, Geraltov, Malý Slivník, Mošurov, Veľký Slivník, Závadka
 42. Tulčík: Demjata, Fulianka, Chmeľovec, Kapušany, Lada, Nemcovce, Podhorany, Trnkov, Záhradné
 43. Veľká Lodina: Kysak, Malá Lodina, Ružín, Trebejov
 44. Veľký Šariš: Gregorovce, Malý Šariš, Medzany, Župčany
 45. Vyšná Šebastová: Fintice, Ľubotice, Nižná Šebastová, Okružná, Podhradík, Trnkov
 46. Zborov: Andrejová, Becherov, Cigla, Dlhá Lúka, Dubová, Hutka, Chmeľová, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Nižný Mirošov, Ondavka, Regetovka, Smilno, Stebnícka Huta,  Varadka, Vyšná Polianka, Vyšný Mirošov

Súpis najstarších matrík zo šarišských katolíckych farských úradov

Nižšie priložená tabuľka zachytáva zoznam všetkých rímskokatolíckych farností z územia Šariša, ktoré boli odovzdané do Štátneho archívu v Prešove. Vedľa každej farnosti figuruje údaj o tom, v ktorom okrese sa nachádza. Zoznam ďalej uvádza porovnanie rok, odkedy sa podľa schematizmu viedli vo farnosti matriky, a taktiež rok, od ktorého sú najstaršie matriky v Štátnom archíve uložené. Ďalej nasleduje zoznam „chýbajúcich matrík,“ ako aj údaj o tom, či existuje šanca, že sa chýbajúca matrika môže nachádzať na farskom úrade. Tento údaj vychádza z niekoľkomesačného výskumu jednotlivých farností.

Súpis starobylých matrík zo Šariša a Zemplína

Sídlo farnostiOkresFarnosť viedla matriky od roku:V Štátnom archíve v Prešove sú zachované matriky od roku:Zoznam matrík chýbajúcich v Štátnom archíve v PrešoveMožná existencia chýbajúcej matriky?
BajerovPO17981798Z 1798-1880ÁNO
BardejovBJ16711671žiadneNIE
BrestovPO17491788N 1749-1787, S 1750-1811, Z 1750-1851NIE
BrezovBJ17861840N, S, Z 1786-1839NIE
Brezovica nad TorysouSB17131838N, S, Z 1713-1837ÁNO
BrezovičkaSB17881788žiadneNIE
BudkovceMI17461850N, S, Z 1746-1849NIE
ČervenicaPO17881788žiadneNIE
ČičarovceMI17811781existencia staršej matriky nie je známa
Dlhé nad CirochouSV17271805N, S, Z 1727-1804ÁNO
Dobrá nad OndavouVT17341764N, S, Z 1734-1763ÁNO
DrienovPO17431743žiadneNIE
DubovicaSB17171717žiadneNIE
DuplínSP17881788žiadneNIE
FričovcePO17881788žiadneNIE
GaboltovBJ16951801N,S,Z 1695-1800 ÁNO
HankovceBJ17881788žiadneNIE
Hanušovce nad TopľouVT17171783N, S, Z 1717-1851ÁNO
HažlínBJ17301750N 1730-1749, S 1731-1749, Z 1733-1749NIE
HermanovcePO17721772žiadneNIE
HertníkBJ17911856N 1791-1864, S 1792-1856, Z 1792-1859NIE
HrabovecBJ17891789žiadneNIE
HrubovHE17921838N, S, Z 1792-1837ÁNO
HubošovceSB17291830N, S, Z 1729-1829NIE
HubošovceSB16901729N, S, Z 1690-1728ÁNO
HumennéHE17211802N, S, Z 1721-1801ÁNO
JankovceHE17871793N 1787-1805, S 1787-1794, Z 1787-1792ÁNO
JarovniceSB17011750N, S, Z 1701-1749ÁNO
JenkovceSO17921877N, S, Z 1792-1876NIE
Kamenica n. TorysouSB17761776žiadneNIE
KapušanyPO17471864N, S, Z 1747-1863NIE
KendicePO17891789žiadneNIE
KobylyBJ17531753žiadneNIE
KokošovcePO18141814žiadneNIE
KolačkovSL17421742žiadneNIE
KoprivnicaBJ17181854Z 1718-1750ÁNO
KoprivnicaBJ17181854N, S, 1718-1853NIE
KračúnovceSK17761776Z 1776-1859ÁNO
KrivanySB17461746žiadneNIE
KrížovanyPO17431792N 1743-1791, S 1743-1744-1851, Z 1743-1794NIE
KurimaBJ17141714žiadneNIE
LechnicaKK17661766žiadneNIE
LenartovBJ17921792žiadneNIE
LesnicaSL17491749žiadneNIE
LieskovecHE17631763žiadneNIE
LipanySB17481748žiadneNIE
LipovcePO17501750žiadneNIE
LomničkaSL17101710žiadneNIE
ĽubišaHE17861786žiadneNIE
ĽubotínSL17771777žiadneNIE
MalčiceMI17881788N, S, Z 1778-1787ÁNO
MatiašovceKK16941694N, S, Z 1646-1693ÁNO
MichalovceMI18271827N, S, Z 1736-1826NIE
MokroluhBJ17891789žiadneNIE
Nižná ŠebastováPO16941727N 1694-1726, S, Z 1694-1739ÁNO
Nižné RužbachySL16671667žiadneNIE
Nižný HrušovVT17121827N, S 1712-1826, Z 1712-1849ÁNO
Nižný SlavkovSB17041704žiadneNIE
OhradzanyHE17381804N, S, Z 1738-1803ÁNO
Ondavské MatiašovceVT17441744žiadneNIE
OsikovBJ16861746N,S,Z 1686-1745ÁNO
PapínHE17481748žiadneNIE
Pavlovce nad UhomMI18181818žiadneNIE
Pečovská Nová VesSB16991699žiadneNIE
PetrovanyPO17171772N 1717-1771, S, Z 1717-1811ÁNO
PlavečSL17431743žiadneNIE
PlavnicaSL16831683žiadneNIE
PrešovPO16161616žiadneNIE
PtičieHE18021802žiadneNIE
PušovcePO17881788žiadneNIE
RadačovPO17191719žiadneNIE
RadomaSK17551775N, S, Z 1755-1774ÁNO
RaslaviceBJ17881788žiadneNIE
RažňanySB17311780N, S, Z 1731-1779ÁNO
RichvaldBJ17171750N 1717-1749, S, Z 1717-1760ÁNO
RožkovanySB17161734S 1716-1733ÁNO
SabinovSB16761676žiadneNIE
SačurovVT17701770žiadneNIE
SedlicePO17851785žiadneNIE
SennéMI18311863N 1831-1865, S 1831-1862ÁNO
SkrabskéVT17331818N 1733-1817, S 1733-1862, Z 1733-1846ÁNO
SninaSV17821844N 1782-1843ÁNO
SoľVT17691786N 1769-1785, Z 1769-1785NIE
SolivarPO16861709N 1686-1719, S 1686-1737, Z 1686-1708ÁNO
Stará ĽubovňaSL16921692žiadneNIE
StaréMI17221722žiadneNIE
StrážskeMI17421742S 1717-1741ÁNO
StropkovSP16941704N 1694-1703ÁNO
SviniaPO17271814N 1727-1813, S 1727-1851, Z 1727-1851ÁNO
Šarišské DravceSB17531753žiadneNIE
Šarišské MichaľanySB17671767žiadneNIE
ŠirokéPO17701819N 1770-1818, S 1770-1851, Z 1770-1833ÁNO
TerňaPO17171717žiadneNIE
TibavaSO18371837žiadneNIE
TorysaSB17301730žiadneNIE
TrhovišteMI17491790N 1749-1789, S, Z 1749-1796ÁNO
TulčíkPO16941750N 1694-1749, S, Z 1694-1745ÁNO
Turany nad OndavouSP18021802žiadneNIE
ÚbrežSO18631863žiadneNIE
UdavskéHE17271727žiadneNIE
VechecVT17891789žiadneNIE
Veľká DomašaSP17881788žiadneNIE
Veľké KapušanyMI17881788žiadneNIE
Veľké ZálužiceMI18241824žiadneNIE
Veľký ŠarišPO16731673N, S, Z 1692-1739, S 1803-1848NIE
VinnéMI17421742žiadneNIE
Vranov nad TopľouVT16871704S 1687-1703, Z 1687-1713ÁNO
Vyšná VoľaBJ17881788žiadneNIE
Vyšný HrušovHE17921792žiadneNIE
ZborovBJ16951695N 1626-1694, S 1626-1733, Z 1626-1745ÁNO
Zbudské DlhéHE17861786žiadneNIE
Zemplínske KopčanyMI17951795žiadneNIE
ŽalobínVT17881788žiadneNIE
ŽbinceMI17891789žiadneNIE
ŽbinceMI17891789žiadneNIE
ŽupčanyPO17671767žiadneNIE

Zdroje

 • Obrázok Kaštieľa Péchy v Hermanovciach: https://www.tophoreca.sk/hotely/historicke-boutique-hotely/1287-kastiel-pechy-velkoryse-priestory-s-atmosferou-vidieckej-elegancie
 • WAGNER, Carolus. Diplomatarium Comitatus Sarosiensis, quod ex tabulariis et codicibus manuscriptis eruit. Bratislava a Košice, Joannes Michael Landerer, Typographus et Bibliopola, 1780.
 • Štátny archív v Prešove. Fond: Zbierka cirkevných matrík 1586 – 1895. Inv. č. 303 – Matrika pokrstených, sobášených a pochovaných Rímskokatolíckeho farského úradu Hermanovce z r. 1772 – 1852.
 • Schematismus Venerabilis Cleri Administrationum Apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia Anno Reparatae Salutis 1943. Prešov: Typografia Andrej, 1943.
 • SÁRMANYOVÁ – KALESNÁ, Jana. Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. Bratislava: Odbor archívnictva MV SR, 1991.
 • Mapa znázorňujúca teritoriálny rozsah Jágerskej arcidiecézy v 18. stor.:https://archivum.asztrik.hu/sites/default/files/kepek/kalocsa-erseki-tartomany_02-18-sz-vegen-k.jpg
 • ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749): Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. ISBN 978-80-89489-33-6. Dostupné online: https://www.academia.edu/35786839/ZUBKO_Peter_%C5%BDE%C5%87UCH_Peter_Bark%C3%B3ciho_vizit%C3%A1cia_%C5%A0ari%C5%A1sk%C3%A9ho_archidiakon%C3%A1tu_1749_R%C3%ADmskokatol%C3%ADci_gr%C3%A9ckokatol%C3%ADci_evanjelici_pod%C4%BEa_latinskej_vizit%C3%A1cie_Bratislava_Slavistick%C3%BD_%C3%BAstav_J%C3%A1na_Stanislava_SAV_VEDA_2017_190_s_ISBN_978_80_89489_33_6(cit. 22.07.2023)
 • Štátny archív v Prešove. Fond: Zbierka cirkevných matrík 1586 – 1895. Inv. č. 389 – Matrika pokrstených, sobášených a pochovaných Rímskokatolíckeho farského úradu Jarovnice z r. 1750 – 1793.
 • SEDLÁK, Vincent. Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Trnava, Rím : 2008.
 • ULIČNÝ, Ferdinand et kol. Reformácia na východnom Slovensku v 16. až 18. storočí. Prešov: Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 1998. ISBN 80-967951-1-2
 • Digitálna kópia matriky Jarovníc (N, S, Z 1718 – 1750) bude v krátkom čase odovzdaná Štátnemu archívu v Prešove. Okrem toho sa plánuje odovzdanie digitalizovanej kópie matriky RKFÚ Bajerov (Z 1798 – 1880) a RKFÚ Svinia (N 1727 – 1813, S, Z 1727 – 1851)