Archív múzea slovenského národného povstania

Vojnoví zajatci

Archív Múzea Slovenského národného povstania (ďalej Archív Múzea SNP) bol zriadený v roku 1980. Patrí do siete archívov organizácií osobitného významu. Jeho poslaním je zhromažďovať, uchovávať, spravovať, ďalej odborne spracúvať a sprístupňovať archívne dokumenty z činnosti Múzea SNP a archívne dokumenty o dejinách slovenskej spoločnosti v rokoch 1938–1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a SNP ako významnej súčasti európskeho protifašistického odporu v rokoch 2. svetovej vojny.

Archív po svojom vzniku prevzal archívne dokumenty, ktoré do roku 1980 zhromažďovalo a uchovávalo Múzeum SNP. Boli to hlavne obrazové zbierky – fotografie, negatívy, dokumentárne a hrané filmy, zvukové záznamy, ale aj písomný materiál – zbierky dokumentov a spomienok, mapy, plagáty. Všetky dokumenty sa týkajú dejín slovenskej spoločnosti v rokoch 1938–1945 so zameraním na dokumentáciu protifašistického boja na Slovensku. Archív zároveň prevzal materiály z činnosti Múzea SNP a z výstavby Pamätníka SNP, ktoré sa uchovali.

V ďalších rokoch archív rozvíjal najmä zbierkotvornú činnosť so zameraním na roky 1938–1945 a na získanie osobných dokumentov účastníkov protifašistického boja na Slovensku. Tieto dokumenty získava archív zberom, kúpou a darom väčšinou od súkromných osôb. Od vzniku archívu sa rozrástol aj fond Múzea SNP, ktorý tvoria predovšetkým písomné a obrazové dokumenty z činnosti základných organizačných zložiek múzea.

Archívne dokumenty využívajú bádatelia, ktorých počet v poslednom čase stúpa. Archív vybavuje zároveň aj početné žiadosti občanov, ktorí si uplatňujú nárok na odškodnenie na základe zákona č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaných do nacistických koncentračných a zajateckých táborov.

Fondy a zbierky archívnych dokumentov Archívu Múzea SNP sú prezentované na výstavách realizovaných v priestoroch Múzea SNP, v priestoroch iných kultúrnych inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. V roku 2000 to boli napríklad výstavy: Riešenie židovskej otázky na Slovensku – výstava bola realizovaná v Izraeli; Letecký vzdušný most – výstava bola sprístupnená v Moskve; výstava Holokaust na Slovensku bola sprístupnená v Žiline. Archívne dokumenty Archívu Múzea SNP sú aj neoddeliteľnou súčasťou expozície v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

Telefón: 088/412 32 58 – 59, 412 57 81, 415 20 70
Fax: 088/412 37 16
E-mail: MuzeumSNP@isternet.sk
Internet: www.muzeumsnp.sk

Súpis archívnych fondov a zbierok

JUSTÍCIA

Nápravno-výchovné a kárne zariadenia

Väznica Krajského súdu v Banskej Bystrici (Základná kniha zaistencov Gestapa), 1944–1945, 0,36 bm, K.

KULTÚRA

Múzeá

Múzeum Slovenského národného povstania, 1955–1989, 17,88 bm, K.

Médiá

Slobodný slovenský vysielač, 1944 , 1 bm.

RODINY

Vesel, 1928–1992, 0,50 bm, K.

OSOBNÉ FONDY

Jozef Dřímal, 1892–1978, 0,24 bm, K.

Ján Golian, 1906–1945, 0,24 bm, K.

Ivan Haluzický, 1913–1965, 0,24 bm, K.

Ján Imro, 1897–1990, 0,48 bm, K.

Andrej Júny, 1903–1971, 0,12 bm, K.

Ladislav Jurák, 1927–1948, 0,12 bm, K.

Imrich Karvaš, 1903–1981, 0,12 bm, K.

Daniel Kováč, 1903–1970, 0,36 bm, K.

Július Nosko, 1907–1986, 0,42 bm, I, K.

Samo Maľach Petrovský, 1916–1944, 0,10 bm, K.

Mikuláš Šinglovič, 1916–1995, 0,36 bm, K.

Jaroslav Šolc, 1946–1954, 5 bm, K.

Rudolf Viest, 1890–1945, 0,06 bm, K.

ZBIERKY

Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, 1869–1946, 250 kusov, K.

Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, letákov a vyhlášok, 1900–1948, 1,92 bm, K.

Fotografie, negatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií protifašistického odboja, 1938–1999, 29 148 kusov, K.

Zbierka negatívov a fotografií z Archívu Ústavu marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, 1900–1985, 29 489 kusov, I, K.

Filmy

Zbierka hraných, dokumentárnych filmov s protifašistickou tematikou, 1939–1988, 228 kusov, K.

Videozáznamy

Zbierka videozáznamov o protifašistickom odboji na Slovensku i v zahraničí, 1987–1999, 101 kusov, K.

Magnetické pásky a kazety

Zbierka magnetofónových záznamov, 1958–1999, 248 kusov, K.

Iné zbierky

Spomienky účastníkov robotníckeho hnutia 1883–1958, 1920–1958, 0,36 bm, K.

Spomienky účastníkov Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, členov Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska 1917–1954, 1946–1954, 0,60 bm, K.

Spomienky účastníkov protifašistického odboja na Slovensku a Slovenského národného povstania 1938–1945 z Archívu Ústavu marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, 1944–1970, 10 bm, K.

Spomienky účastníkov protifašistického odboja a Slovenského národného povstania 1938–1945, 1946–1998, 22,10 bm, K.

Zbierka dokumentov o armáde na Slovensku, 1930–1945, 7,68 bm, K.

Zbierka dokumentov o jednotkách oslobodzovacích armád, 1944–1945, 0,36 bm, K.

Zbierka dokumentov Slovenskej národnej rady, povereníctiev a Revolučných národných výborov, 1944–1946, 1,92 bm, K.

Zbierka dokumentov Komunistickej strany Slovenska, 1938–1950, 1,68 bm, K.

Zbierka dokumentov o partizánskom hnutí na Slovensku, 1942–1945, 7,56 bm, K.

Zbierka dokumentov o demokratických odbojových skupinách na Slovensku, 1930–1945, 0,84 bm, K.

Zbierka dokumentov o I. odboji Slovákov a Čechov, 1908–1930, 0,36 bm, K.

Zbierka dokumentov o Slovenskej republike, 1939–1945, 1,80 bm, K.

Zbierka dokumentov o činnosti fašistických okupačných jednotiek na Slovensku, 1944–1945, 1,20 bm, K.

Zbierka výpisov z kroník obcí Slovenska počas Slovenského národného povstania, 1944–1945, 3,36 bm, K.

Zbierka ilegálnych a vojnových periodík, 1925–1945, 10,44 bm, K.

Údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca osobitných archívov Slovenskej republiky, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *