Dekret o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství

Edvard Beneš
Edvard Beneš

Dekret presidenta republiky ze dne 19. září 1945 o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství 71/1945 Sb.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1

(1) K odstranění a k odčinění škod způsobených válkou a leteckým bombardováním, jakož i k obnovení hospodářského života rozrušeného válkou se zavádí pracovní povinnost osob, které podle ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, pozbyly československého státního občanství. Pracovní povinnost se vztahuje také na osoby národnosti české, slovenské nebo jiné slovanské, které se v době zvýšeného ohrožení republiky ucházely o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu byly donuceny nátlakem nebo zvláštními okolnostmi (§ 5 uvedeného ústavního dekretu).
(2) Pracovní povinnosti podle tohoto dekretu nepodléhají osoby, na které se ústavní dekret č. 33/1945 Sb. podle svého § 1 odst. 3 a 4 nevztahuje, dále osoby, které jest až do dalšího rozhodnutí považovati za československé státní občany ze zákona (§ 2 odst. 3 a § 4 odst. 2 ústavního dekretu), a konečně osoby, jimž bylo vydáno osvědčení podle § 2 odst. 2 ústavního dekretu.
3) Zvláštní směrnice ministerstva vnitra, vydané v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí, ustanoví, zda a v jakém rozsahu podléhají pracovní povinnosti podle tohoto dekretu také osoby národnosti německé nebo maďarské, jichž se netýká ústavní dekret č. 33/1945 Sb.

§ 2

(1) Pracovní povinnosti podléhají muži od dokonaného 14. do dokonaného 60. roku věku a ženy od dokonaného 15. do dokonaného 50. roku věku.
(2) Z pracovní povinnosti jsou vyňaty
a) osoby tělesně nebo duševně neschopné, pokud tento stav trvá,
b) těhotné ženy, počínajíc čtvrtým měsícem těhotenství,
c) rodičky po dobu šesti týdnů po porodu, a
d) ženy pečující o dítě mladší šesti let.
(3) Okolnosti uvedené v odstavci 2 písm. a) až c) zajistí úřední lékař. Okolnost uvedenou v odstavci 2 písm. d) potvrdí místní národní výbor (místní správní komise).

§ 3

(1) Osoby podléhající pracovní povinnosti i osoby vyňaté z ní podle § 2 odst. 2 jsou povinny na veřejné nebo osobní vyzvání se osobně přihlásiti ve stanovené lhůtě u místního národního výboru (místní správní komise), příslušného (příslušné) podle místa jejich bydliště (pobytu), a předložiti veškeré potřebné průkazy, jakož i dáti potřebná vysvětlení. Pokud možno v téže lhůtě uplatní také případné vynětí z pracovní povinnosti podle § 2 odst. 2.
(2) Okresní národní výbor (okresní správní komise) přidělí pak osobu, která podléhá pracovní povinnosti, k práci a popřípadě sestaví pracovní kolony. Rozhodnutí o přidělení k práci je konečné.

§ 4

(1) Osoba, která byla přidělena k práci, je povinna příkazu vydaného o přidělení uposlechnouti, a to i tehdy, má-li za to, že je z pracovní povinnosti podle § 2 odst. 2 vyňata, dokud nebude o jejím návrhu na vynětí úředně rozhodnuto.
(2) O vynětí z pracovní povinnosti rozhoduje okresní národní výbor (okresní správní komise) na návrh místního národního výboru (místní správní komise), a to s konečnou platností.

§ 5

Pracovní povinnost se vztahuje na výkon prací všeho druhu, konaných k účelům uvedeným v § 1 odst. 1, jež příslušný okresní národní výbor (okresní správní komise) uzná za práce konané ve veřejném zájmu.

§ 6

(1) Osobám podléhajícím pracovní povinnosti přísluší za vykonanou práci náhrada, kterou stanoví okresní národní výbor (okresní správní komise) podle místních poměrů.
(2) Okresní národní výbor (okresní správní komise) může osobám vykonávajícím pracovní povinnost, které jsou povinny vyživovati své rodinné příslušníky, pokud náhrada podle odstavce 1 k tomu nestačí, poskytnouti na žádost přiměřený příspěvek na výživu rodiny. Výši příspěvku určí okresní národní výbor (okresní správní komise) podle místních poměrů.
(3) O přídělu potravinových lístků pro osoby těžce a velmi těžce pracující platí zvláštní směrnice ministerstva výživy.

§ 7

Okresní národní výbory (okresní správní komise) vykonávají pravomoc podle §§ 3, 4, 5 a 6 v dohodě s příslušnými okresními úřady ochrany práce.

§ 8

(1) Osoby přidělené k práci jsou povinny konati řádně a svědomitě práce jim uložené a zdržeti se všeho, co by mohlo znesnadniti nebo ohroziti dosažení účelu dotčeného oboru práce. Jsou povinny konati práce jim uložené kdekoliv a jsou povinny konati i práce, které nenáležejí k jejich pravidelnému zaměstnání.
(2) Osoby podléhající pracovní povinnosti jsou podrobeny pro méně závažná porušení ustanovení odstavce 1 a závazků plynoucích z pracovní povinnosti kázeňské pravomoci okresních národních výborů (okresních správních komisí) podle kázeňského řádu, který vydá ministerstvo vnitra.
(3) Výkon kázeňské pravomoci vůči ženám a osobám mužského pohlaví mladším 18 let jest prováděti s ohledem na jejich pohlaví a věk.

§ 9

(1) Přestupky ustanovení § 3 odst. 1 věty prvé a § 4 odst. 1 potrestají okresní národní výbory (okresní správní komise) vězením do jednoho roku.
(2) Stejně budou potrestány přestupky ustanovení § 8 odst. 1, pokud vzhledem k menší závažnosti provinění nebude proti provinilému zakročeno kázeňsky (§ 8 odst. 2).

§ 10

Soudy, veřejné úřady a orgány jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu.

§ 11

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r. Nosek v. r.

zdroj : www.psp.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *