Štátny oblastný archív v Prešove

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy. Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V PREŠOVE

Slánska 33

080 06 Prešov – Nižná Šebastová

Telefón: 091/776 46 l3, 776 54 55

Fax: 091/776 40 59

Služby pre verejnosť: pondelok 9.30 h – 14.30 h

utorok – štvrtok 8.00 h – 14.30 h

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. l. Župy do roku 1922

Šarišská župa, (l254) l558 – l922, 346,3 bm, I, K, R.

Zemplínska župa, (l609 – l767) l804 – l902, 2 bm, I.

Užská župa, l857 – l944, 0,6 bm.

XI. 5. Verejnosprávne výbory do roku 1922

Verejnosprávny výbor Šarišskej župy, l876 – l9l8, 42 bm, I.

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Bardejove, l850 – l869, l,80 bm, I.

Slúžnovský úrad v Giraltovciach, l850 – l875, l3,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Lemešanoch, l850 – l922, 7,62 bm, I.

Slúžnovský úrad v Prešove, l850 – l922, l0,l0 bm, I.

Slúžnovský úrad v Sabinove, l850 – l868, 7,25 bm, I.

Slúžnovský úrad vo Svidníku, l850 – l867, 0,87 bm, I.

Slúžnovský úrad vo Veľkých Kapušanoch, l920 – l922, 0,37 bm, I.

Slúžnovský úrad vo Vranove nad Topľou, l892 – l922, 7 bm, I.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátna okresná lesná správa v Prešove, 1885 – 1943, 7,50 bm, I.

XII. 2. Štátne odborné úrady v rokoch 1923 – 1927

Živnostenský inšpektorát pre východné Slovensko v Košiciach, l893 – l938 (l949), 3,50 bm, K.

XIII. l. Župy v rokoch 1940 – 1945

Šarišsko-zemplínska župa, l940-l946, 90 bm, I, K.

XIII. 2. Vládni poverenci v rokoch 1940 – 1945

Vládny dôverník pre Zemplín, l936 – l939, 0,l2 bm, I.

Vládny poverenec pre východnú oblasť so sídlom v Prešove, l944 -l945, 0,87 bm, I.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Prešove, l945 – l95l, 32,40 bm, K.

XVI. l. Finančné riaditeľstvá

Okresné finančné riaditeľstvo v Prešove, (l920) l938 – l945, 9 bm, I.

XVII. l. Krajské národné výbory v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Prešove, (l886) l949 – l960, 57l,50 bm, I, K.

XVII. 6. Krajská služba štatistická v rokoch 1949 – 1960

Krajská služba Štátneho úradu štatistického v Prešove, l952 -l958, l,75 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresné stredisko geodézie a kartografie v Prešove, l85l – l909, 6,60 bm.

Katastrálny meračský úrad v Sabinove, l869 – l896, 5,70 bm.

Úrad práce v Prešove, l94l – l945, 4,80 bm, K.

XXIV. l. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Prešova, l245 – l949, 323,l2 bm, I. **

B. JUSTÍCIA

II. 1. Podriadené súdy do roku 1850

Podriadený súd Šarišskej župy, l786 – l790, 5,37 bm, I.

II. 2. Notári a advokáti do roku 1850

Advokát Samuel Leporis (Leporisz), 1766 – 1815, 0,25 bm, I.

Advokát Andrej Mihalkovič (Mihalkovics), 1785 – 1806, 0,37 bm, I.

Advokát Jozef Molnár, 1733 – 1843, 1,50 bm, I.

Advokát Ján Muňai (Munyay), 1807 – 1838, 0,37 bm, I.

Advokát Daniel Sakmári (Szakmáry), 1787 – 1807, 0,37 bm, I.

Advokáti Pavol Salai (Szálay) a Gabriel Dobai (Dobay), 1503 -1841, 1,40 bm.

Advokát Pavol Váci (Váczy), 1610 – 1846, 0,25 bm, I.

III. l. Krajinské /krajské, župné/ súdy z rokov 1850 – 1861

Župný súd v Prešove, l850 – l86l, 36,52 bm, I.

III. 2. Okresné súdy I. triedy v rokoch 1850 – 1861

Okresný súd v Bardejove, l850 – l854, l,50 bm, I.

Okresný súd v Prešove, l850 – l854, 6,20 bm, I.

III. 3. Okresné súdy II. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný súd v Lemešanoch, l850 – l854, l,60 bm, I.

Okresný súd v Širokom, l853 – l854, 0,25 bm, I.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy z rokov 1850 – 1861

Mestsky delegovaný okresný súd v Prešove, l853 – l860, l8,30 bm, I.

III. 6. Štátni zástupcovia z rokov 1850 – 1861

Námestník štátneho zástupcu v Bardejove, l850 – l854, 0,62 bm, I.

Námestník štátneho zástupcu v Prešove, l850 – l854, 0,50 bm, I.

Námestník štátneho zástupcu v Sabinove, 1850 – 1853, 0,37 bm, I.

III. 7. Notári a advokáti z rokov 1850 – 1861

Advokát Samuel Keresteši (Keresztessy), l853 – l854, 0,06 bm, I.

Advokát Aurel Okrucký (Okruczky), 1852, 0,12 bm, I.

Advokát Ján Tapler, 1781 – 1860, 0,37 bm, I.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/ od roku 1872

Krajský súd v Prešove, (1628) 1771 – 1960, 246,50 bm, I.

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Prešove, 1923 – 1960, 119,40 bm, R.

Okresný súd v Sabinove, 1923 – 1960, 46,10 bm, R.

V. 3. Okresné ľudové súdy /1945 – 1947/

Okresný ľudový súd v Bardejove, 1945 – 1947, 0,75 bm, K.

Okresný ľudový súd v Giraltovciach, 1945 – 1947, 0,60 bm, K.

Okresný ľudový súd v Prešove, 1945 – 1948, 4 bm, K.

Okresný ľudový súd v Sabinove, 1945 – 1947, 1 bm, K.

Okresný ľudový súd vo Svidníku, 1945 – 1947, 0,25 bm, K.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy /1945 – 1947/

Miestny ľudový súd v Prešove, 1945, 0,12 bm, K.

VII. Orgány prokuratúry

Štátna prokuratúra v Prešove, 1850 – 1861, 10,50 bm.

Krajská prokuratúra v Prešove, 1949 – 1960, 19,32 bm, I.

VIII. Orgány arbitráže

Krajská štátna arbitráž v Prešove, 1951 – 1960, 7,25 bm, I.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. l. Policajné riaditeľstvá

Policajné riaditeľstvo v Prešove, 1938 – 1944, 11,50 bm.

III. 2. Štátne policajné úrady

Štátny policajný úrad v Michalovciach, 1939 – 1941, 0,60 bm, I.

III. 3. Policajné komisariáty

Policajný komisariát v Prešove, 1929 – 1933, 0,37 bm, I.

IV. l. Oblastné četnícke veliteľstvá

Veliteľstvo četníckeho oddelenia v Michalovciach, 1924 – 1939, 0,25 bm, I.

IV. 2. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo v Prešove, 1923 – 1924, 0,12 bm, I, K.

IV. 3. Četnícke stanice

Četnícka stanica v Bohdanovciach, 1920 – 1924, 0,12 bm, I.

Četnícka stanica v Kapušanoch, 1937, 0,12 bm, I.

Četnícka stanica v Rožňave, 1932, 0,12 bm, I.

Četnícka stanica v Silici, 1936 – 1937, 0,12 bm, I, K.

Četnícka stanica vo Svinici, 1926 – 1938, 0,12 bm, I.

Četnícka stanica vo Vranove nad Topľou, 1921 – 1945, 0,12 bm, I.

V. l. Oblastné žandárske veliteľstvá

Hlavné veliteľstvo žandárstva v Bratislave, 1939 – 1945, 0,12 bm, I, K.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Humennom, 1944, 0,12 bm, I, K.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Michalovciach, 1939 – 1944, 0,24 bm, I.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Prešove, 1919 – 1944, 0,12 bm, I.

V. 2. Okresné žandárske veliteľstvá

Okresné žandárske veliteľstvo v Bardejove, 1919 – 1945, 0,05 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Dobšinej, 1924 – 1943, 0,12 bm, I.

Okresné žandárske veliteľstvo v Sabinove, 1937 -1942, 0,36 bm, I, K.

Okresné žandárske veliteľstvo v Revúcej, 1919 – 1945, 0,12 bm, I, K.

Okresné žandárske veliteľstvo v Trebišove, 1931 – 1944, 0,50 bm, I.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Bardejovských Kúpeľoch, 1919 – 1944, 3,25 bm, I, K.

Žandárska stanica v Bidovciach, 1926 – 1943, 0,12 bm, I.

Žandárska stanica v Bracovciach, 1932 – 1944, 1,37 bm, I, K.

Žandárska stanica v Brestove, 1924 – 1944, 0,60 bm, I, K.

Žandárska stanica v Budimíri, 1943, 0,12 bm, I.

Žandárska stanica v Družstevnej pri Hornáde, 1922 – 1942, 0,12 bm, I, K.

Žandárska stanica v Herľanoch, 1919 – 1943, 0,05 bm, I.

Žandárska stanica v Kružlove, 1933 – 1942, 0,12 bm, I.

Žandárska stanica v Kurime, 1941 – 1944, 0,60 bm, I.

Žandárska stanica v Lemešanoch, 1922 – 1941, 0,12 bm, I.

Žandárska stanica v Marhani, 1932 – 1944, 0,36 bm, I, K.

Žandárska stanica v Pečovskej Novej Vsi, 1923 – 1944, 0,50 bm, I.

Žandárska stanica v Prešove, 1932 – 1944, 0,12 bm, I, K.

Žandárska stanica v Rozhanovciach, 1934 – 1943, 0,25 bm, I, K.

Žandárska stanica v Slanci, 1926 – 1943, 0,12 bm, I.

Žandárska stanica v Širokom, 1919 – 1944, 0,25 bm, I, K.

Žandárska stanica v Štrbe, 1919 – 1944, 2,12 bm, I, K.

Žandárska stanica v Trebišove, 1944, 0,12 bm, I, K.

Žandárska stanica vo Veľkom Šariši, 1922 – 1941, 0,25 bm, I.

VI. 2. Okresné oddelenia ZNB

Okresné veliteľstvo ZNB v Giraltovciach, 1938 – 1945, 0,12 bm.

Okresné oddelenie ZNB vo Svidníku, 1942 – 1947, 0,05 bm.

VI. 3. Stanice ZNB

Stanica ZNB v Bardejove, 1918 – 1947, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Čertižnom, 1946 – 1948, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Giraltovciach, 1938 – 1945, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Hanušovciach nad Topľou, 1938 – 1947, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Kapišovej, 1946 – 1948, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Krajnej Poľane, 1946 – 1947, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Kružlove, 1938 – 1947, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Marhani, 1943 – 1946, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Parchovanoch, 1945 – 1949, 0,05 bm.

Stanica ZNB v Sabinove, 1945 – 1948, 0,12 bm.

Stanica ZNB v Terni, 1945 – 1946, 0,10 bm.

Stanica ZNB vo Vyšnom Orlíku, 1938 – 1947, 0,05 bm.

VII. Ústredňa štátnej bezpečnosti

Odbočka Ústredne štátnej bezpečnosti pri Policajnom riaditeľstve v Prešove, (1927) l939 – l945, 3,60 bm, K.

VIII. Iné policajno-bezpečnostné orgány

Veliteľstvo Národnej bezpečnosti v Prešove, 1945 – 1947 /1950/, 1,50 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Krajská správa štátnych sporiteľní v Prešove, 1887 – 1955, 30 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 7. Krajské plemenárske podniky

Krajská správa štátnych plemenárskych staníc v Prešove, 1934 -1961, 9 bm, I.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Poľnohospodársky stavebno-technický rozvoj, n. p., závod v Prešove, 1946 – 1958, 4,25 bm.

VI. 2. Riaditeľstvá štátny lesov a majetkov /1860 – 1948/

Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Solivare, 1822 – 1948 (1951), 337 bm, I.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Krajská správa lesov v Prešove, 1948 – 1960, 11 bm.

Správa drevoskladu v Solivare, 1883 – 1923, 1,45 bm, I.

Správa štátnych lesov v Betliari, (l92l) l933 – l948, 6,70 bm, I.

Správa štátnych lesov v Giraltovciach, 1947 – 1948 (1949), 0,10 bm, I.

Správa štátnych lesov v Kecerovských Pekľanoch, 1772 – 1948, 15,10 bm, I.

Správa štátnych lesov v Kokošovciach, 1821 – 1949, 12,35 bm, I.

Správa štátnych lesov v Krásnohorskom Podhradí, 1922 – 1948, 0,25 bm, I.

Správa štátnych lesov v Lukove, 1911 – 1948, 3,60 bm, I.

Správa štátnych lesov v Muráni, 1934 – 1948, 4,50 bm, I.

Správa štátnych lesov v Revúcej, (1926) 1935 – 1948, 3,60 bm, I.

Správa štátnych lesov v Rožňave, 1935 – 1948, 1,05 bm, I.

Správa štátnych lesov v Ruských Pekľanoch, 1945 – 1946, 0,10 bm, I.

Správa štátnych lesov v Slanci, 1929 – 1948 (1949), 2,95 bm, I.

Správa štátnych lesov v Smolníckej Hute, 1885 – 1948 (l950), 4,20 bm, I.

Správa štátnych lesov v Starej Vode, 1861 – 1948 (1950), l3 bm, I.

Správa štátnych lesov v Zámutove, 1924 – 1948, 1,30 bm, I.

Správa štátnych lesov v Zborove, 1876 – 1948 (1951), 6,95 bm, I.

Správa štátnych lesov v Zlatej Idke, 1848 – 1940, 10,60 bm, I.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Giraltovciach, 1949 – 1954, 0,70 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Solivare, (l948) 1949 – 1954, 1,10 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Zborove, (l945) 1949 – 1954, 0,90 bm.

Štátne lesy – Lesný závod v Zámutove, (l947) l949 – l955, 0,50 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Krajský podnik poľnohospodárskych a lesnícko-technických meliorácií, n. p., v Šarišských Lúkach, 1925 – 1965, 1,75 bm, I.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. l. Poľnohospodárske družstvá

Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami, Družstvo s r. o. v Bratislave, Krajský závod v Prešove, l936 – l95l, 0,65 bm, I.

VI. Iné družstvá

Nákupná ústredňa potravných družstiev v Prešove, 1921 – 1953, 2,25 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Oblastný sekretariát Demokratickej strany v Prešove, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

II. Iné organizácie politického charakteru

Krajinská národná rada v Prešove, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

III. Zväzy

Krajský sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Prešove, 1949 – 1952, 2,50 bm, I.

V. l. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Slovenského Národného frontu v Prešove, 1948 -l959, 16,60 bm, I.

Oblastný akčný výbor Slovenského Národného frontu v Michalovciach, 1948, 0,30 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Krajská odbočka Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov v Prešove, 1952, 1,25 bm. I.

Krajský výbor Československého Červeného kríža v Prešove, 1949 -1959, 6,50 bm, I.

Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Prešove, 1949 – 1960, 7,75 bm, I.

Krajský výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Prešove, 1951 -1960, 2,52 bm, I.

Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove, (l948) l949 – 1960, 2,25 bm, I.

Krajský výbor Živeny – Československého zväzu žien v Prešove, 1949 – 1952, l bm, I.

Krajský zväz spotrebných družstiev v Košiciach, (1875) 1932 -1962, 13,50 bm, I.

Krajský zväz spotrebných družstiev v Prešove, 1949 – 1960, 40 bm.

Slovenský zväz výrobných družstiev, územné pracovisko pre Východoslovenský kraj v Prešove, 1952 – 1974, 8,25 bm.

Zväz československých invalidov v Prešove, 1952 – 1960, 0,50 bm, I.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Kolégium východného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Prešove, 1549 – 1954, 54 bm, I.

I. štátne gymnázium v Prešove, 1786 – 1953, 5,60 bm, I.

II. štátne gymnázium v Prešove, 1944 – 1950, 0,60 bm, I.

Slovenské dievčenské rehoľné gymnázium anglických panien v Prešove, 1939 – 1944, 0,12 bm, I.

Gymnázium na ul. Tarasa Ševčenka v Prešove, 1961 – 1973, l,l2 bm, I.

Gymnázium na ul. Konštantína 5 v Prešove, 1963 – 1971, O,72 bm, I.

I. jedenásťročná stredná škola v Prešove, Konštantínova 2, 1952 – 1959, 0,50 bm, I.

Dvanásťročná stredná škola v Prešove, Konštantínova 5, 1952 -1961, 1,40 bm, I.

Ruské pedagogické gymnázium v Prešove, 1891 – 1950, 3 bm, I.

Štátne ruské gymnázium v Prešove, 1936 – 1959, 1,25 bm, I.

Ruské pedagogické gymnázium v Medzilaborciach, 1950 – 1953, 0,4 bm, I.

Piaristické gymnázium v Sabinove, 1862 – 1919, 0,70 bm, I.

Gymnázium v Sabinove, 1902 – 1984, 3,75 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Prešove, 1913 – 1985, 9,40 bm, I.

Stredná hotelová škola v Prešove, 1927 – 1981, 3,12 bm, I.

Stredná pedagogická škola v Prešove, 1943 – 1974, 1,50 bm, I.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove, 1952 – 1986, 2,25 bm, I.

Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove, 1919 – 1985, 9 bm, I.

Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove, 1952 – 1986, 4,5 bm, I.

Stredná zdravotná škola v Prešove, 1949 – 1985, 3,25 bm, I.

Štátna slovenská učiteľská akadémia v Prešove, 1893 – 1952, 3,80 bm, I.

Učiteľská akadémia v Michalovciach, 1939 – 1951, 0,50 bm, I.

Poľnohospodárska škola v Sabinove, 1907 – 1980, 7,60 bm, I.

IV. Odborné školy

Poľnohospodárska účtovnícka škola v Stropkove, 1952 – 1960, 0,25 bm, I.

Štátna ruská odborná škola pre ženské povolania v Medzilaborciach, 1946 – 1950, 0,10 bm, I.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Prešove, 1920-1965, 2,8 bm, I.

Stredné odborné učilište odevné v Prešove, 1951 – 1981, l,90 bm, I.

Lesnícke odborné učilište v Sigorde, 1953 – 1972, 1 bm, I.

Všeobecná učňovská škola živnostenská pokračovacia v Sabinove,

1920 – 1942, 0,15 bm, I.

Základná roľnícka škola v Sabinove, 1950 – 1951, 0,10 bm, I.

Poľnohospodárska učňovská škola v Sabinove, 1958 – 1959, 0,05 bm, I.

VI. Základné školy

Štátna koedukačná škola v Prešove, 1919 – 1953, 3,50 bm, I.

Štátna ruská meštianska škola v Prešove, 1922 – 1953, 0,72 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Jazyková škola v Prešove, 1963 – 1978, 0,25 bm, I.

Štátna skúšobná komisia pre školy ľudové a meštianske v Prešove, 1920 – 1937, 1 bm, I.

Skúšobná komisia pre školy ľudové a stredné s československým a slovenským vyučovacím jazykom v Prešove, 1937 – 1954, 0,60 bm, I.

Skúšobná komisia pre stredné školy s ruským vyučovacím jazykom v Prešove, 1936 – 1951, 0,50 bm, I.

Skúšobná komisia na školách ľudových s vyučovacím jazykom slovenským v Michalovciach, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Skúšobná komisia na školách ľudových s podkarpatoruským vyučovacím jazykom v Prešove, 1939 – 1951, 1,10 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 8. Odborné liečebné ústavy

Krajský ošetrovací ústav v Petrovanoch, 1932 – 1975, 2,50 bm, I.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Lipovciach, 1829 – 1887, 0,12 bm, I.

Gréckokatolícky farský úrad v Cigeľke, 1807 – 1942, 0,37 bm, I. *

Gréckokatolícky farský úrad v Litmanovej, 1825 – 1920, 0,12 bm, I. *

Gréckokatolícky farský úrad v Okružnej, 1786 – 1951, 0,75 bm, I. *

Gréckokatolícky farský úrad v Petrovej, 1879 – 1930, 0,05 bm, I. *

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Františkáni v Nižnej Šebastovej a Košiciach, 1634 – 1951, 1,25 bm, I. *

Františkáni v Prešove, (l575) 1609 – 1949, 0,25 bm, I. *

Piaristi v Sabinove, 1726 – 1922, 4,25 bm, I. *

Redemptoristi v Michalovciach, l6. – l7. stor., l bm, I.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Bano a Kadaš (Bánó a Kadas) z Kukovej, 1458 – 1847, 0,50 bm, I. Berzevici (Berzeviczy) z Brezovice, (l209) 1567 – 1943, 12,45 bm, I.

Bornemisa (Bornemissza) z Mošurova, 1544 – 1853, 0,40 bm, I.

Dežőfi (Dessewffy) z Fintíc, 1562 – 1885, 0,75 bm, I.

Druget (Drugeth) z Humenného, (l223), l292 – l943, 45 bm, I.

Farkaš (Farkas) zo Záborského, (l303) l325 – 1940, 0,36 bm, K.

Giláni (Ghillányi) z Fričoviec, (l263) l5l6 – l926, ll,70 bm, I.

Kecer (Keczer) z Kecerovského Lipovca, (l393) l402 – l944, 3,90 bm, I.

Péči (Péchy) z Pečovskej Novej Vsi, l7ll – l892, 0,60 bm, I.

Petö (Petho ) zo Stropkova, l455 – l825, l,50 bm.

Piler (Piller) z Ličartoviec, (l338) l564 – l974, 6,50 bm, I.

Sečéni (Széchényi) z Remetských Hámrov, l770 – 1948, 1,40 bm, I.

Segi (Szeghy) z Bystrého, l255 – l802, 0,12 bm, I.

Sentiváni (Szentiványi), l8. – 20. stor., 0,12 bm, I.

Sinei Merše ( Szinyei Merse) zo Svinej, 1856 – 1867, 0,12 bm, I.

Stárai (Sztáray) z Michaloviec, (l057) 1279 – l93l, 3l,40 bm.

Us (Usz) z Uzoviec, (l272 – l290) -l870, 4 bm, I.

Véčei (Vécsey) zo Senného, 1731 – 1929, 1,25 bm, I.

Vicmandi (Viczmándy) z Budkoviec, l549 – zač. l9. stor., 0,25 bm, I.

II. Panstvá

Komorské panstvo Solivar, (l674) l7l3 – 1910, 22,70 bm, I.

Panstvo Makovica, l7l7 – l808, 0,24 bm, I.

Panstvo Snina a Stakčín, l873 – l889, l5,30 bm, I.

Panstvo Zámutov, l868 – l924, 4,25 bm, I.

Veľkostatok Papín, l895 – l897, 0,12 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Benedikti (Benedicty), l622 – l672, 0,12 bm, I.

Czapkay zo Sabinova, l849 – l944, 0,24 bm, I.

Fabricius, l593 – l784, 0,12 bm, I.

II. Osobné fondy

Andrej Melcer (Melczer), poľný maršal, l846 – l873, 0,12 bm.

Michal Vida, lekárnik, l856 – l878, 0,12 bm, I.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

IV. Spolky

Jubilárny výbor mladých Slovákov na východnom Slovensku, 1937 -1940, 0,50 bm, I.

Uhorský vzdelávací spolok Šarišskej župy (Sárosvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület), 1907 – 1912, 0,25 bm, I.

Prešovský Széchényiho spolok, l820 – 1925, 1,25 bm, I.

Združenie slovenských legionárov, miestna organizácia v Prešove, (l926) l940 – l942, 0,12 bm, I.

Karpatský spolok (Karpathen Verein), pobočka v Prešove, 1873 -1940, 0,40 bm, I.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1592 – 1952, 74 bm, K.

II. Listiny /bez fondovej príslušnosti/

Zbierka listín, 1325 – 1834, 0,12 bm.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka cirkevných písomností rozličnej proveniencie, 1784 – 1946, 0,12 bm, I.

Zbierka iluminácií, l4. – l5. stor., 0,12 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, 1802 – 1980, 3 bm.

Zbierka plánov, 1806 – 1873, 0,12 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 20. stor., 0,12 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy a diapozitívy

Zbierka fotografií, 20. stor., 0,24 bm.

3 thoughts on “Štátny oblastný archív v Prešove

 • 10. februára 2011 at 23:43
  Permalink

  Mohol by som si prísť pozrieť materiály týkajúce sa:
  Štátna ruská meštianska škola v Prešove, 1922 – 1953, 0,72 bm, I.
  Skúšobná komisia pre stredné školy s ruským vyučovacím jazykom v Prešove, 1936 – 1951, 0,50 bm,
  Skúšobná komisia na školách ľudových s podkarpatoruským vyučovacím jazykom v Prešove, 1939 – 1951, 1,10 bm, I.
  Ruské pedagogické gymnázium v Prešove, 1891 – 1950, 3 bm, I.
  Štátne ruské gymnázium v Prešove, 1936 – 1959, 1,25 bm, I.
  Ruské pedagogické gymnázium v Medzilaborciach, 1950 – 1953, 0,4 bm, I.
  Štátna ruská odborná škola pre ženské povolania v Medzilaborciach, 1946 – 1950
  Štátna ruská meštianska škola v Prešove, 1922 – 1953, 0,72 bm, I.

  Reply
 • 11. februára 2011 at 7:48
  Permalink

  Vazeny pan Bencic, Vasu otazku ste sem vlozili zrejme v domneni, ze komunikujete so statnym archivom. Toto je stranka, ktora si kladie za ciel pomoct badatelom v oblasti genealogie. S otazkou sa obratte priamo na Statny archiv v Presove: http://www.minv.sk/?statny-archiv-v-presove

  Reply
 • 4. decembra 2020 at 11:48
  Permalink

  Nekorektné telefónne čísla, veľa ľudí sa potom sťažuje, že sa nemôžu k nám dovolať 🙂
  Alena Kandrová, OSV-ŠA v Prešove

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *