Štátny okresný archív v Michalovciach

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V MICHALOVCIACH

Š. Tučeka 4

071 01 Michalovce

Telefón: 0946/642 44 27

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 2. Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Michalovciach, 1945, 0,12 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady

Štátny stavebný úrad v Michalovciach, 1946 – 1956, 21,60 bm, I.

XVI. 2. Finančná správa

Okresná finančná správa v Michalovciach, 1969 – 1988, 1,92 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Michalovciach, 1927 – 1944, 0,12 bm.

Daňový úrad v Sobranciach, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Daňová správa v Michalovciach, 1927 – 1955, 2 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Michalovciach, 1928 – 1944, 1,60 bm, I.

Okresný úrad v Sobranciach, 1923 – 1938, 1,20 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Michalovciach, 1944 – 1960, 87,36 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Michalovciach, 1961 – 1990, 794,42 bm, I.

Okresný národný výbor v Sobranciach, 1945 – 1960, 54,14 bm, I, K.

Okresný národný výbor vo Veľkých Kapušanoch, 1955 – 1960, 2,16 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná manželská a predmanželská poradňa v Michalovciach, 1975 – 1990, 0,96 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Michalovciach, 1952 – 1983, 26,04 bm.

Okresná správa ciest v Michalovciach, 1961 – 1988, 12,24 bm.

Okresná správa rekreačných služieb v Michalovciach, 1965 – 1985, 9,72 bm.

Okresný inšpektorát štátneho požiarneho dozoru v Sobranciach, 1954 – 1959, 0,24 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Michalovciach, 1944 – 1949, 1,68 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Sobranciach, 1945 – 1949, 0,72 bm, I.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Michalovciach, 1950 – 1985, 24 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Michalovciach, 1920 – 1944, 7,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bánovciach nad Ondavou, 1907 – 1943, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Budkovciach, 1921 – 1944, 0,96 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jenkovciach, 1929 – 1944, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jovse, 1904 – 1946, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malčiciach, 1913 – 1944, 0,72 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Palíne, 1886 – 1944, 2,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pozdišovciach, 1922 – 1944, 1,08 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rakovci nad Ondavou, 1930 – 1944, 0,36 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tibave, 1931, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Úbreži, 1932 – 1944, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vinnom, 1928 – 1941, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vrbovci, 1923 – 1944, 0,84 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obecné zastupiteľstvo Veľkej obce v Michalovciach, 1893 – 1944, 1,44 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Michalovciach, 1960 – 1990, 93,36 bm.

Mestský národný výbor v Sobranciach, 1960 – 1990, 43,08 bm.

Mestský národný výbor v Strážskom, 1961 – 1990, 38,76 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bánovciach nad Ondavou, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bežovciach, 1945 – 1950, 0,48 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Budkovciach, 1945 – 1950, 1,92 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Choňkovciach, 1945 – 1949, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jenkovciach, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jovse, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krčave, 1945 – 1950, 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malčiciach, 1945 – 1949, 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malých Zálužiciach, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Michalovciach – okolie, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Michalovciach – okolie, 1969 – 1971, 2,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Palíne, 1945 – 1950, 1,86 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Palíne, 1969 – 1971, 0,72 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pavlovciach nad Uhom, 1945 – 1950, 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pavlovciach nad Uhom, 1969 – 1971, 2,52 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pozdišovciach, 1945 – 1950, 2,04 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rakovci nad Ondavou, 1945 – 1950, 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sobranciach, 1945 – 1950, 0,48 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starom, 1945 – 1950, 1,92 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Strážskom, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Strážskom, 1969 – 1971, 1,92 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tibave, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Úbreži, 1945 – 1950, 0,96 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vinnom, 1945 – 1948, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrbovci, 1945 – 1950, 0,96 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšnej Rybnici, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšných Revištiach, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bajanoch, 1950 – 1989, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Bánovciach nad Ondavou, 1950 – 1990, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Baškovciach, 1950 – 1990, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Beňatine, 1950 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Bežovciach, 1951 – 1990, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Blatnej Polianke, 1950 – 1990, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Blatných Remetách, 1950 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Blatných Revištiach, 1950 – 1990, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Bracovciach, 1950 – 1990, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor v Budkovciach, 1949 – 1990, 4,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Bunkovciach, 1950 – 1990, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Čečehove, 1950 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Dúbravke, 1950 – 1990, 3 bm, I.

Miestny národný výbor vo Falkušovciach, 1950 – 1990, 3,72 bm, I.

Miestny národný výbor vo Fekišovciach, 1950 – 1990, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Gajdoši, 1950 – 1964, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Hatalove, 1950 – 1990, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Hažíne, 1956 – 1990, 2,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Hlivištiach, 1950 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Hnojnom, 1950 – 1990, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Horni, 1950 – 1990, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Horovciach, 1950 – 1990, 3,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Hradišskej Moľve, 1950 – 1966, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Husáku, 1950 – 1990, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Choňkovciach, 1950 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Inovciach, 1950 – 1990, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Iňačovciach, 1950 – 1990, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Jasenove, 1950 – 1990, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor v Jastrabí, 1950 – 1982, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Jenkovciach, 1950 – 1990, 2,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Jovse, 1947 – 1990, 3,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Kačanove, 1950 – 1990, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Kaluži, 1950 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Klokočove, 1950 – 1982, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Kolibabovciach, 1950 – 1989, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Komárovciach, 1950 – 1963, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Koňuši, 1950 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Koromli, 1954 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Krásnovciach, 1950 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Krášku, 1950 – 1953, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Krčave, 1950 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Kristoch, 1952 – 1990, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Krivošťanoch, 1950 – 1960, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Kucanoch, 1950 – 1960, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Kusíne, 1955 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Lastomíre, 1950 – 1990, 2,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Laškovciach, 1951 – 1990, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Lekárovciach, 1950 – 1989, 3,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Lesnom, 1951 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Ložíne, 1950 – 1990, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Lúčkach, 1951 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Malčiciach, 1950 – 1989, 6 bm.

Miestny národný výbor v Malých Raškovciach, 1950 – 1990, 2,88 bm.

Miestny národný výbor v Malých Zálužiciach, 1950 – 1972, 2,28 bm.

Miestny národný výbor v Markovciach, 1950 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Michalovciach, 1944 – 1960, 12,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Močaranoch, 1947 – 1960, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Moravanoch, 1950 – 1990, 4,08 bm.

Miestny národný výbor v Nacinej Vsi, 1950 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Rybnici, 1950 – 1990, 2,04 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Nemeckom, 1950 – 1990, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Oboríne, 1950 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Orechovej, 1952 – 1990, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Oreskom, 1950 – 1990, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Ostrove, 1952 – 1989, 2,76 bm.

Miestny národný výbor v Palíne, 1958 – 1990, 6,24 bm.

Miestny národný výbor v Pavlovciach nad Uhom, 1950 – 1990, 4,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Petrikovciach, 1950 – 1990, 5,64 bm.

Miestny národný výbor v Petrovciach nad Laborcom, 1950 – 1988, 5,64 bm.

Miestny národný výbor v Petrovciach pri Sobranciach, 1950 – 1990, 3,72 bm.

Miestny národný výbor v Pinkovciach, 1952 – 1990, 3,84 bm.

Miestny národný výbor v Podhorodi, 1950 – 1989, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Porostove, 1950 – 1990, 2,16 bm.

Miestny národný výbor v Porube pod Vihorlatom, 1950 – 1990, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Porúbke, 1951 – 1990, 2,16 bm.

Miestny národný výbor v Pozdišovciach, 1946 – 1990, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Priekope, 1957 – 1990, 4,68 bm.

Miestny národný výbor v Pustom Čemernom, 1950 – 1989, 4,44 bm.

Miestny národný výbor v Rakovci nad Ondavou, 1950 – 1981, 5,40 bm.

Miestny národný výbor v Rebríne, 1950 – 1961, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Remetských Hámroch, 1950 – 1990, 6,84 bm.

Miestny národný výbor v Ruskej Bystrej, 1950 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Ruskom Hrabovci, 1950 – 1990, 4,80 bm.

Miestny národný výbor v Ruskovciach, 1950 – 1990, 5,64 bm.

Miestny národný výbor v Sejkove, 1950 – 1990, 3,72 bm.

Miestny národný výbor v Sennom, 1957 – 1990, 5,16 bm.

Miestny národný výbor v Slavkovciach, 1950 – 1990, 3,96 bm.

Miestny národný výbor v Sliepkovciach, 1950 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Sobranciach, 1951 – 1960, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Starom, 1950 – 1990, 7,20 bm.

Miestny národný výbor v Strážskom, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Stretave, 1950 – 1990, 5,52 bm.

Miestny národný výbor v Stretavke, 1953 – 1989, 4,08 bm.

Miestny národný výbor v Suchom, 1958 – 1990, 5,16 bm.

Miestny národný výbor vo Svätuši, 1950 – 1990, 1,92 bm.

Miestny národný výbor v Šamudovciach, 1950 – 1982, 1,32 bm.

Miestny národný výbor v Tašuli, 1952 – 1990, 1,68 bm.

Miestny národný výbor v Tibave, 1950 – 1990, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Topoľanoch, 1950 – 1960, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Trhovištiach, 1950 – 1990, 3,36 bm.

Miestny národný výbor v Trnave pri Laborci, 1950 – 1982, 5,52 bm.

Miestny národný výbor v Tušiciach, 1950 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Tušickej Novej Vsi, 1950 – 1990, 5,52 bm.

Miestny národný výbor v Úbreži, 1950 – 1990, 4,56 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Revištiach, 1950 – 1989, 9,12 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Zálužiciach, 1951 – 1973, 0,24 bm.

Miestny národný výbor vo Vinnom, 1950 – 1990, 4,92 bm.

Miestny národný výbor vo Vojnatine, 1950 – 1990, 2,28 bm.

Miestny národný výbor vo Voli, 1950 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbovci, 1950 – 1960, 1,32 bm.

Miestny národný výbor vo Vŕbnici, 1950 – 1989, 5,76 bm.

Miestny národný výbor vo Vysokej nad Uhom, 1950 – 1989, 6,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Rybnici, 1950 – 1990, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Nenmeckom, 1952 – 1989, 4,92 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšných Remetách, 1950 – 1990, 5,52 bm.

Miestny národný výbor v Záhore, 1959 – 1990, 5,16 bm.

Miestny národný výbor v Zálužiciach, 1973 – 1981, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Závadke, 1950 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Zbudzi, 1950 – 1990, 6,84 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskej Širokej, 1961 – 1990, 4,88 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskych Kopčanoch, 1953 – 1989, 1,68 bm.

Miestny národný výbor v Žbinciach, 1950 – 1990, 6,72 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady

Útvar hlavného architekta v Michalovciach, 1967 – 1982, 0,12 bm.

XXVI. 3. Špecializovaná štátna správa od roku 1991

Obvodný úrad životného prostredia v Sobranciach, 1991 – 1992, 11,76 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Michalovciach, 1924 – 1967, 2,40 bm.

Okresný súd v Sobranciach, 1945 – 1959, 1,08 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Michalovciach, 1949 – 1983, 10,84 bm.

Okresná prokuratúra v Sobranciach, 1945 – 1960, 3,93 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Pobočka Štátnej banky československej v Michalovciach, 1950 – 1957, 0,60 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 4. Priemysel chemický

Demetra, a. s. v Strážskom, 1993 – 1998, 0,12 bm.

IV. 14. Priemysel keramický

Kerberos, spol. s r. o. v Strážskom, 1992 – 1996, 0,12 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Michalovciach, 1943 – 1947, 0,36 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Mäsoprodukta, spoločný poľnohospodársky podnik v Budkovciach, 1969 – 1983, 0,12 bm.

Ovocinársky štátny majetok v Sabinove, závod v Lesnom, 1982, 0,12 bm.

Strojno – traktorová stanica v Michalovciach, 1979, 0,12 bm.

Školský majetok strednej poľnohospodárskej technickej školy v Michalovciach, 1951 – 1982, 6,24 bm.

Zemplín, spoločný poľnohospodársky podnik pre pestovanie a odbyt zeleniny v Michalovciach, 1968 – 1981, 1,20 bm.

IX. 1. Obchod domáci

Marián Hreško, spol. s r. o. v Zemplínskej Širokej, 1992 – 1993, 0,12 bm.

Rainbow, v. o. s. v Michalovciach, 1992 – 1996, 0,12 bm.

XII. 1. Služby

Agroservis, a. s. v Michalovciach, 1992 – 1997, 0,01 bm.

Okresný podnik miestneho priemyslu v Michalovciach, 1963 – 1992, 2,52 bm.

Okresný priemyslový kombinát v Michalovciach, 1953 – 1957, 0,48 bm.

Okresný podnik služieb v Michalovciach, 1964 – 1992, 10,56 bm.

Technické služby v Sobranciach, 1975 – 1983, 0,92 bm.

Technické služby mesta Michalovce, 1971 – 1979, 0,24 bm.

Všeužitočný kombinát v Michalovciach, 1950 – 1953, 1,56 bm.

Komunálne služby v Strážskom, 1963 – 1977, 0,48 bm.

Komunálne služby v Sobranciach, 1969 – 1975, 0,36 bm.

Reštaurácie, n. p., š. p. v Michalovciach, 1960 – 1993, 8,76 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Michalovciach, 1965 – 1993, 1,96 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Michalovciach, 1960 – 1986, 16,44 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Baškovciach, 1961 – 1975, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Beňatine, 1959 – 1973, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bežovciach, 1975 – 1986, 3,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Blatnej Polianke, 1950 – 1983, 6,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Blatných Remetách, 1950 – 1973, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Blatných Revištiach, 1952 – 1978, 1,92 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bracovciach, 1957 – 1980, 5,64 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Budkovciach, 1958 – 1983, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čečehove, 1955 – 1978, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dúbravke, 1958 – 1975, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Falkušovciach, 1957 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Gajdoši, 1955 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hatalove, 1949 – 1983, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hažíne, 1949 – 1979, 8,16 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hlivištiach, 1958 – 1975, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hnojnom, 1958 – 1972, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horni, 1959 – 1972, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Choňkovciach, 1951 – 1986, 4,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Iňačovciach, 1963 – 1981, 3,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jasenove, 1949 – 1975, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jenkovciach, 1950 – 1972, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jovse, 1950 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kačanove, 1958 – 1973, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kaluži, 1950, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Klokočove, 1950 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kolibabovciach, 1951, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Komárovciach, 1951 – 1976, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Koňuši, 1950 – 1975, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krásnovciach, 1950 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kristoch, 1950 – 1960, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lastomíre, 1965 – 1976, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lesnom, 1959 – 1974, 2,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ložíne, 1957 – 1975, 1,56 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lúčkach, 1958 – 1973, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malčiciach, 1949 – 1983, 8,64 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Zalužiciach, 1950 – 1974, 1,44 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Markovciach, 1955 – 1970, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Michalovciach, 1951 – 1965, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Močaranoch, 1959 – 1975, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nacinej Vsi, 1960 – 1980, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej Rybnici, 1949 – 1960, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Nemeckom, 1951 – 1960,0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Orechovej, 1958 – 1967, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Oreskom, 1957 – 1975, 2,28 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ostrove, 1951 – 1977, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pavlovciach nad Uhom, 1965 – 1985, 7,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Petrikovciach, 1949 – 1971, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podhorodi, 1952 – 1975, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Porostove, 1951 – 1960, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Porube pod Vihorlatom, 1950 – 1978, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pozdišovciach, 1950 – 1964, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Priekope, 1950 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pustom Čemernom, 1959 – 1975, 2,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rakovci nad Ondavou, 1951 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Remetských Hámroch, 1951 – 1958, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ruskom Hrabovci, 1959 – 1969, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ruskovciach, 1950 – 1953, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sliepkovciach, 1958 – 1972, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sobranciach, 1949 – 1955, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Starom, 1950 – 1987, 3,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Strážskom, 1951 – 1962, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Suchom, 1957 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Svätuši, 1952 – 1971, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šamudovciach, 1950 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tibave, 1951 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Topoľanoch, 1956 – 1965, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Úbreži, 1958 – 1975, 2,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Zalužiciach, 1953 – 1973, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vinnom, 1950 – 1989, 6,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vojnatine, 1951 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vrbovci, 1957 – 1962, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnej Rybnici, 1959 – 1984, 2,76 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Nemeckom, 1952 – 1958, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšných Revištiach, 1951 – 1953, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Záhore, 1956 – 1972, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Závadke, 1966 – 1984, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zbudzi, 1957 – 1976, 3,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemplínskych Kopčanoch, 1976 – 1984, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žbinciach, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Čierna voda – spoločný družstevný podnik v Michalovciach, 1969 – 1976, 2,76 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Združená výroba v Michalovciach, 1965 – 1976, 11,64 bm.

Robstav, výrobné družstvo v Michalovciach, 1955 – 1980, 6,24 bm.

G.POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Košiciach, 1954 – 1989, 3,12 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Michalovciach, 1948 – 1985, 99,60 bm.

III. Zväzy

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku, 1970 – 1973, 0,72 bm.

Zväz spotrebných družstiev v Michalovciach, 1917 – 1955, 9,60 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Sobranciach, 1945 – 1951, 0,72 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Michalovciach, 1947 – 1951, 0,48 bm.

Okresná rada družstiev v Sobranciach, 1950, 0,12 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Michalovciach, 1962 – 1991, 9,96 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Sobranciach, 1948, 0,12 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Michalovciach, 1948 – 1990, 11,52 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Sobranciach, 1948 – 1959, 3,24 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresná mierová rada Slovenského národného frontu v Michalovciach, 1968, 0,12 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Michalovciach, 1958 – 1986, 6,96 bm.

Okresný výbor Československého zväzu hasičstva v Sobranciach, 1945 – 1954, 0,36 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Michalovciach, 1962 – 1991, 3,12 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Michalovciach, 1973 – 1989, 3,60 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Michalovciach, 1960 – 1986, 4,44 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Michalovciach, 1971 – 1988, 5,04 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou /Zväzarm/ v Michalovciach, 1960 – 1990, 10,80 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v  Michalovciach, 1960 – 1981, 2,28 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Sobranciach, 1952 – 1960, 1,20 bm.

Zväzarm – autoškola v Michalovciach, 1968 – 1975, 7,32 bm.

Telovýchovná jednota Pozemné stavby v Michalovciach, 1974 – 1988, 0,24 bm.

Telovýchovná jednota Zemplín Vihorlat v Michalovciach, 1961 – 1982, 0,72 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

I. Veda

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Košiciach, pobočka v Remetských Hámroch, 1959 – 1970, 1,80 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Michalovciach, 1952 – 1989, 5,88 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Michalovciach, 1924 – 1935, 0,12 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Michalovciach, 1924 – 1949, 0,48 bm.

Okresná osvetová rada v Sobranciach, 1948 – 1949, 0,36 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Michalovciach, 1977 – 1990, 0,96 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Sobranciach, 1948 – 1953, 0,48 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Sobranciach, 1953 – 1963, 1,08 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná priemyselná škola v Michalovciach, 1976 – 1981, 0,48 bm.

Stredná zdravotná škola v Michalovciach, 1949 – 1982, 7,56 bm.

IV. Odborné školy

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Michalovciach, 1928 – 1949, 0,36 bm.

Stredná poľnohospodárska škola v Michalovciach, 1945 – 1986, 4,32 bm.

Stredná poľnohospodársko – technická škola v Sobranciach, 1957 – 1989, 1,20 bm.

V. Učňovské školy

Maďarská učňovská škola v Michalovciach, 1913 – 1917, 0,12 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Michalovciach, 1957 – 1983, 3,48 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Sobranciach, 5,04 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Strážskom, 1983 – 1989, 0,96 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Bajanoch, 1950 – 1953, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Bánovciach nad Ondavou, 1929 – 1980, 0,96 bm.

Štátna ľudová škola v Beňatine, 1912 – 1948, 0,14 bm.

Základná deväťročná škola v Bežovciach, 1945 – 1983, 3,84 bm.

Národná škola v Blatnej Polianke, 1946 – 1956, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Blatných Remetách, 1944 – 1983, 4,08 bm.

Základná deväťročná škola v Bracovciach, 1904 – 1983, 6,48 bm.

Základná deväťročná škola v Budkovciach, 1910 – 1982, 3,84 bm.

Národná škola v Bunkovciach, 1898 – 1954, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Dúbravke, 1921 – 1983, 1,56 bm.

Základná deväťročná škola vo Falkušovciach, 1920 – 1984, 1,44 bm.

Základná deväťročná škola vo Fekišovciach, 1921 – 1975, 1,44 bm.

Národná škola v Gajdoši, 1951 – 1955, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Hatalove, 1920 – 1979, 1,32 bm.

Základná deväťročná škola v Hažíne, 1891 – 1976, 1,12 bm.

Národná škola v Hlivištiach, 1909 – 1953, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Hnojnom, 1932 – 1975, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Horni, 1924 – 1973, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Horovciach – Bysce, 1944 – 1978, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Choňkovciach, 1933 – 1973, 1,92 bm.

Základná deväťročná škola v Iňačovciach, 1922 – 1977, 1,68 bm.

Národná škola v Jasenove, 1938 – 1953, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Jastrabí pri Michalovciach, 1909 – 1982, 3,48 bm.

Národná škola v Jenkovciach, 1907 – 1954, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Jovse, 1924 – 1982, 2,88 bm.

Národná škola v Kaluži, 1935 – 1952, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Kolibabovciach, 1973 – 1974, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Koňuši, 1920 – 1972, 1,32 bm.

Základná deväťročná škola v Koromli, 1928 – 1977, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Krásnovciach, 1922 – 1971, 0,72 bm.

Národná škola v Krášku, 1957 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Krčave, 1921 – 1977, 2,40 bm.

Národná škola v Krivošťanoch, 1923 – 1960, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Kusíne, 1974 – 1975, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Lastomíre, 1956 – 1978, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Laškovciach, 1946 – 1977, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Lekárovciach, 1926 – 1983, 2,64 bm.

Národná škola v Lesnom, 1941 – 1954, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Ložíne, 1919 – 1978, 1,92 bm.

Základná deväťročná škola v Lúčkach, 1950 – 1982, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Malých Raškovciach, 1944 – 1974, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Malčiciach, 1922 – 1983, 2,52 bm.

Základná deväťročná škola v Malých Zálužiciach, 1950 – 1973, 0,96 bm.

Národná škola v Markovciach, 1920 – 1955, 0,72 bm.

Národná škola v Meďove, 1949 – 1953, 0,24 bm.

Národná škola v Michalovciach, 1898 – 1951, 1,68 bm.

Základná škola pri Okresnom ústave národného zdravia v Michalovciach, 1961 – 1982, 0,12 bm.

Štátna meštianska škola v Michalovciach, 1920 – 1948, 2,28 bm.

I. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1948 – 1986, 3,48 bm.

II. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1946 – 1985, 4,56 bm.

III. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1961 – 1975, 3,60 bm.

IV. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1961 – 1982, 2,28 bm.

V. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1959 – 1983, 2,88 bm.

VI. základná deväťročná škola v Michalovciach, 1970 – 1983, 2,46 bm.

Základná deväťročná škola v Močaranoch, 1919 – 1981, 2,40 bm.

Základná deväťročná škola v Nacinej Vsi, 1937 – 1982, 2,16 bm.

Národná škola v Oboríne, 1945 – 1983, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Orechovej, 1944 – 1976, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Oreskom, 1903 – 1980, 1,08 bm.

Základná deväťročná škola v Palíne, 1923 – 1979, 2,88 bm.

Základná deväťročná škola v Pavlovciach nad Uhom, 1902 – 1983, 8,76 bm.

Základná deväťročná škola v Petrikovciach, 1920 – 1973, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Pinkovciach, 1961 – 1973, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Podhorodi, 1948 – 1983, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Porube pod Vihorlatom, 1945 – 1984, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Porúbke, 1944 – 1978, 2,52 bm.

Základná deväťročná škola v Pozdišovciach, 1926 – 1983, 1,44 bm.

Základná deväťročná škola v Priekope, 1946 – 1978, 0,36 bm.

Národná škola v Pustom Čemernom, 1945 – 1949, 0,24 bm.

Národná škola v Rakovci nad Ondavou, 1924 – 1949, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Remetských Hámroch, 1906 – 1983, 2,88 bm.

Národná škola v Ruskej Bystrej, 1927 – 1961, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Ruskom Hrabovci, 1926 – 1981, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Sejkove, 1901 – 1972, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Sennom, 1956 – 1983, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Slávkovciach, 1921 – 1985, 1,08 bm.

Základná deväťročná škola v Sliepkovciach, 1924 – 1983, 1,08 bm.

Základná deväťročná škola v Sobranciach, 1923 – 1982, 5,16 bm.

Základná deväťročná škola v Starom, 1921 – 1986, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Strážskom, 1938 – 1983, 2,04 bm.

Základná deväťročná škola v Stretave, 1970 – 1980, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Stretavke, 1926 – 1981, 1,44 bm.

Gréckokatolícka ľudová škola v Suchom, 1921 – 1943, 0,24 bm.

Národná škola v Svätuši, 1924 – 1955, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Šamudovciach, 1946 – 1983, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Trhovištiach, 1945 – 1978, 3,12 bm.

Základná deväťročná škola v Trnave pri Laborci, 1921 – 1983, 1,08 bm.

Národná škola v Tušiciach, 1922 – 1953, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Tušickej Novej Vsi, 1931 – 1986, 2,76 bm.

Základná deväťročná škola v Úbreži, 1924 – 1980, 1,44 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkých Revištiach, 1964 – 1985, 0,48 bm.

Národná škola vo Veľkých Zálužiciach, 1920 – 1960, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola vo Vojnatine, 1944 – 1966, 0,48 bm.

Národná škola vo Voli, 1952 – 1953, 0,12 bm.

Národná škola vo Vrbovci, 1945, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola vo Vŕbnici, 1927 – 1983, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola vo Vysokej nad Uhom, 1925 – 1983, 2,16 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšnej Rybnici, 1920 – 1983, 1,44 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšnom Nemeckom, 1945 – 1971, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšných Remetách, 1945 – 1972, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšných Revištiach, 1948 – 1964, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Záhore, 1959 – 1983, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Zálužiciach, 1973 – 1984, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Závadke, 1930 – 1976, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola v Zbudzi, 1920 – 1977, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Zemplínskej Širokej, 1961 – 1983, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Zemplínskych Kopčanoch, 1921 – 1973, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Žbinciach, 1921 – 1984, 2,64 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Michalovciach, 1950 – 1983, 1,56 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Materská škola v Malčiciach, 1948 – 1981, 0,12 bm.

Materská škola vo Veľkých Revištiach, 1963 – 1983, 0,24 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Michalovciach, 1978, 0,12 bm.

Osobitná škola v Michalovciach, 1949 – 1952, 0,24 bm.

Osobitná škola internátna v Michalovciach, 1948 – 1982, 0,60 bm.

Osobitná škola v Pavlovciach nad Uhom, 1949 – 1983, 0,48 bm.

Osobitná škola v Sobranciach, 1964 – 1984, 0,24 bm.

Školské výpočtové stredisko v Michalovciach, 1975 – 1988, 0,48 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Michalovciach, 1884 – 1949, 5,16 bm, I.

Školský inšpektorát v Sobranciach, 1945 – 1950, 5,16 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Michalovciach, 1903 – 1982, 10,14 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Michalovciach, 1946 – 1950, 0,84 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Sobranciach, 1946 –1955, 0,24 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Gréckokatolícky farský úrad v Horni, 1815 – 1891, 0,12 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Starom, 1733 – 1836, 0,12 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Michalovciach, 1935 – 1951,

3,40 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Sobranciach, 1945 – 1950, 1,68 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Strážskom, 1933 – 1954, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Sobranciach, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Okresný výbor Živeny – Spolku slovenských žien v Sobranciach, 1951 – 1952, 0,12 bm.

V. Záujmové organizácie

Československá obec legionárska v Sobranciach, 1947 – 1948, 0,12 bm.

Okresná rada Slovenskej poľnohospodárskej spoločnosti v Michalovciach, 1961 – 1975, 0,96 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *