Štátny okresný archív v Spišskej Novej Vsi

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Letná 67

052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 0965/446 43 39

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 2. Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Spišskej Novej Vsi, 1940 – 1949, 5 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, 1923 – 1945, 110 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Úrad práce v Spišskej Novej Vsi, 1941 – 1945, 9,80 bm.

Župné cestmajsterstvo v Spišskej Novej Vsi, 1940 – 1945, 1,10 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi, 1945 – 1989, 250 bm.

XXIV. l. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Spišskej Novej Vsi, 1294 – 1922, 340 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Krompachoch, 1920 – 1940, 2 bm.

Obecný notársky úrad v Spišskej Novej Vsi, 1923 – 1944, 40 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Vondrišeli, 1923 – 1925, 0,60 bm.

Obvodný notársky úrad v Hnilčíku, 1940 – 1944, 4 bm.

Obvodný notársky úrad v Hrabušiciach, 1921 – 1944, 7 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Krompachoch, 1919 – 1944, 5 bm.

Obvodný notársky úrad v Letanovciach, 1921 – 1944, 13 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Markušovciach, 1912 – 1944, 12,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Koterbachoch, 1895 – 1945, 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Spišskej Novej Vsi, 1901 – 1944, 7,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Spišských Tomášovciach, 1906 – 1944, 8 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vondrišeli, 1921 – 1944, 11,30 bm, I.

XXIV. 5. Mestečká do roku 1945

Mestečko Krompachy, 1870 – 1922, 5 bm.

Mestečko Vondrišel, 1693 – 1922, 18 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krompachoch, 1945 – 1950, 4 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Betlanovciach, 1960 – 1984, 2 bm.

Miestny národný výbor v Brutovciach, 1960 – 1985, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Bugľovciach, 1977 – 1990, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Dlhých Strážoch, 1960 – 1985, 1 bm.

Miestny národný výbor v Doľanoch, 1974 – 1985, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Domaňovciach, 1975 – 1985, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Dravciach, 1965 – 1985, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Dúbrave, 1971, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Harichovciach, 1984 – 1990, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Helcmanovciach, 1964 – 1985, 1 bm.

Miestny národný výbor v Iliašovciach, 1981 – 1990, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Letanovciach, 1977 – 1985, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Margecanoch, 1972 – 1985, 1 bm.

Miestny národný výbor v Markušovciach, 1981 – 1986, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Matejovciach nad Hornádom, 1958 – 1981, 3 bm.

Miestny národný výbor v Mlynkách, 1981 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Nemešanoch, 1976 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Odoríne, 1959 – 1983, 2 bm.

Miestny národný výbor v Oľšavici, 1966 – 1985, 1 bm.

Miestny národný výbor v Prakovciach, 1977 – 1985, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Rudňanoch, 1952 – 1986, 2 bm.

Miestny národný výbor v Smolníckej Hute, 1950 – 1986, 1 bm.

Miestny národný výbor v Spišskom Hrhove, 1964 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Spišskom Hrušove, 1957 – 1985, 1 bm.

Miestny národný výbor v Spišskom Podhradí, 1966 – 1980, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Spišskom Štvrtku, 1959 – 1989, 1 bm.

Miestny národný výbor v Spišských Tomášovciach, 1985 -1987,0,40 bm.

Miestny národný výbor v Spišských Vlachoch, 1961 – 1985, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Tepličke nad Hornádom, 1959 – 1982, 2 bm.

Miestny národný výbor v Toryskách, 1976 – 1985, 0,50 bm.

Miestny národný výbor vo Vítkovciach, 1971 – 1978, 1 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšných Repašoch, 1969 – 1986, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Žakarovciach, 1981 – 1985, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Žehre, 1960 – 1985, 1 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 3. Civilná a protiletecká obrana

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany v Krompachoch, 1940, 0,40 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Krompachoch, 1943 – 1944, 0,20 bm.

II. 6. Milície

Mestská milícia v Spišskej Novej Vsi, 14.2.1945 – 17.3.1945, 0,10 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

I. 3. Banské závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné

Hornouhorská ťažiarska spoločnosť v Krompachoch, 1832 – 1853 , 0,40 bm.

IV. 1. Energetický priemysel

Krompašská elektrická účastinná spoločnosť v Krompachoch, 1921 – 1926, 0,10 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Sanex, š. p. v Spišskej Novej Vsi, 1991 – 1993, 0,50 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Krompachoch, 1951 – 1958, 3 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Spišskej Novej Vsi, 1923 – 1938, 0,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Spišskej Novej Vsi, 1949 – 1989, 4 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Spišskej Novej Vsi, 1964 – 1989, 4 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Hnilčíku, 1950 – 1953, 0,30 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Rudňanoch, 1952 -1953, 0,30 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Spišskej Novej Vsi, 1948 – 1958, 0,30 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Spišskej Novej Vsi, 1948 – 1991, 8 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Spišskej Novej Vsi, 1976 – 1989, 0,30 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Spišskej Novej Vsi, 1963 – 1989, 4,50 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Spišskej Novej Vsi, 1956 – 1989, 1 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Krompachoch, 1946 – 1948, 0,40 bm.

I. ŠKOLSTVO

IV. Odborné školy

Hospodárska škola v Spišskej Novej Vsi, 1939 – 1959, 1 bm.

VI. Základné školy

Základná škola v Smižanoch, 1920 – 1963, 3,20 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Spišskej Novej Vsi, 1920 – 1949, 20 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Spišskej Novej Vsi, 1926 – 1940, 1 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Spišskej Novej Vsi, 1934 -1949, 8,50 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

G. A. Illiny von Illenfeld zo Smolníka, /1787/,1831, 0,10 bm.

Reich zo Spišskej Novej Vsi, 1895 – 1950, 0,20 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Spišskej Novej Vsi, 1884 -1951, 10,30 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Krompachoch, 1935, 0,30 bm.

Miestna odbočka Katolíckej jednoty žien na Slovensku v Spišskej Novej Vsi, 1946 – 1949, 0,10 bm.

Miestna odbočka Katolíckej jednoty žien na Slovensku v Krompachoch, 1934 – 1942, 0,10 bm.

Miestny odbor 266. zboru Jednoty evanjelických žien na Slovensku v Krompachoch, 1940 – 1943, 0,20 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, 1920 -1951, 2,50 bm, I.

Miestny odbor 43. zboru Slovenskej ligy v Krompachoch, 1931 -1939, 0,40 bm.

Miestny odbor Živeny – Spolku slovenských žien v Spišskej Novej Vsi, 1921 – 1951, 0,30 bm.

Okresná hasičská jednota v Spišskej Novej Vsi, 1925 – 1933, 0,50 bm.

Okresný výbor Katolíckej akcie v Spišskej Novej Vsi, 1949 – 1950, 0,10 bm.

Ovčiarsky spolok v Spišskej Novej Vsi, 1815 – 1953, 0,20 bm.

Spišský učiteľský spevokol v Spišskej Novej Vsi, 1941 – 1947, 0,10 bm.

Spolok Uhorského Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, 1882 – 1916, 0,20 bm.

V. Záujmové organizácie

Šachový klub v Spišskej Novej Vsi, 1927 – 1941, 0,10 bm.

One thought on “Štátny okresný archív v Spišskej Novej Vsi

  • 8. januára 2024 at 10:45
    Permalink

    PROSIVAS POTREBUJEM ODVAS PAPJER PSICHOLOKICKE VISETRTENIE OTROKU 2012

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *