Gréckokatolícke matriky

V roku 1646, na sviatok sv. Juraja, prednieslo 63 pravoslávnych kňazov v Užhorode nicejsko – konštantínopolské vyznanie viery, a zároveň uznali autoritu vtedajšieho rímskeho pápeža, Inocenta X. Výmenou za to im jágerský biskup, Juraj Jakušič, povolil vysluhovanie bohoslužieb podľa východného obradu. Týmto spôsobom vznikla v Užhorode pred 378 rokmi Gréckokatolícka cirkev. V priebehu nasledujúcich rokov sa Gréckokatolícka cirkev rozšírila najmä na severovýchode Slovenska, kde Boha oslavovali v byzantskom obrade najmä Rusíni. 

Tento článok týkajúci sa gréckokatolíckych matričných kníh voľne nadväzuje na starší publikovaný článok Starobylé matriky Šariša, v ktorom boli analyzované matriky z rímskokatolíckych farských úradov Šariša a Zemplína.

Užhorodský hrad, miesto, kde došlo k vzniku Gréckokatolíckej cirkvi (1)

Stručná história Gréckokatolíckej cirkvi

Prvými kňazmi Gréckokatolíckej cirkvi boli kňazi Šarišskej, Zemplínskej a Užskej stolice, ktorí sa zúčastnili vyhlásenia Užhorodskej únie a prisahali vernosť rímskemu pápežovi. Na čele ich cirkvi stál biskup, ktorý bol sufragánom jágerského biskupa. K zrovnoprávneniu gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho kléru došlo oficiálne až za vlády Leopolda I. v roku 1692.  

V skutočnosti však jágerskí latinskí biskupi opakovane zasahovali do vnútorných záležitostí gréckokatolíkov, a postupne sa snažili o latinizáciu ich obradov a zvykov. Vrcholom týchto snáh bolo prijatie Zamoščskej synody v roku 1726. Išlo o synodu, ktorá sa konala v poľskom meste Zamość, v zmysle ktorej postupne dochádzalo k odstraňovaniu rozdielov medzi latinským a gréckym obradom. To malo za následok odstraňovanie ikonostasov, zavádzanie bočných oltárov, spovedníc a lavíc do gréckokatolíckych chrámov, ako aj vsúvanie prvkov latinského obradu do gréckokatolíckej bohoslužby (2). Závery synody museli postupne odsúhlasiť všetci kňazi z celej eparchie. Títo kňazi boli pozvaní na dekanátne stretnutia, pričom zápisnice z týchto stretnutí nám poskytujú dobrý obraz o stave a rozmiestnení gréckokatolíckych farností na východe Slovenska v prvej polovici 18. stor.

Drevený gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal z r. 1658 (3).

Ďalšie podrobnejšie záznamy o gréckokatolíkoch žijúcich na východnom Slovensku máme z vizitácie jágerského biskupa Františka Barkóczyho, ktorý navštívil postupne Zemplínsku, Užskú a Šarišskú stolicu v roku 1749. V záznamoch o jednotlivých rímskokatolíckych farnostiach existujú zmienky o miestnych gréckokatolíckych duchovných a ich chrámoch, zároveň otec biskup vo vizitačnom protokole konštatuje celkovo nižšiu vzdelanostnú úroveň gréckokatolíckeho duchovenstva  v oblasti teológie v porovnaní s latinským klérom (4).

Svoje postavenie si Gréckokatolícka cirkev upevnila po zriadení Mukačevského biskupstva v roku 1771. Založením biskupstva vtedajší pápež vyriešil spory medzi latinským a gréckym duchovenstvom a umožnil ďalší rozvoj cirkvi.

Mukačevská eparchia nadobudla postupne taký územný rozsah, že jej eparcha bol nútený rozdeliť jej územie na tri vikariáty, a síce marmarošský, satmársky a košický. Magistrát mesta Košice však na prelome 18. a 19. stor. nebol ochotný prijať gréckokatolíckeho vikára, a tak sa sídlom vikariátu napokon stal Prešov. Tu, v Prešove, bola rozhodnutím pápeža neskôr v roku 1818 zriadená samostatná Prešovská eparchia, na čelo ktorej sa postavil Gregor Tarkovič. 

Katedrála sv. Jána Krstiteľa spolu s gréckokatolíckym biskupským palácom v Prešove.

Gréckokatolícka cirkev tu následne nerušene sídlila aj počas nepokojov prvej a druhej svetovej vojny, až do roku 1950, kedy bola počas tzv. Prešovského soboru pod taktovkou komunistickej strany zlikvidovaná, pričom jej duchovní i veriaci mali byť nútene podrobení Pravoslávnej cirkvi. K jej obnove došlo až po roku 1968 v súvislosti s udalosťami tzv. Pražskej jari, no až do roku 1989 boli akékoľvek pokusy o zveľadenie gréckokatolíckych chrámov a farností pomerne náročné. 

Gréckokatolícke matriky

Gréckokatolícke duchovenstvo viedlo na farských úradoch všetku nevyhnutnú cirkevnú administratívu. Jej súčasťou bolo aj vedenie matričných kníh. Najstaršie známe gréckokatolícke matriky sú doložené z farských úradov v Miklušovciach, okr. Prešov a Sukova, okr. Medzilaborce. Obe matriky začínali v roku 1718, pričom matrika v Miklušovciach sa naposledy spomína v roku 1890, zatiaľ čo existenciu sukovskej matriky dokladá ešte schematizmus z r. 1948. Ďalší osud oboch matrík je však neznámy.

Najstaršou zachovanou gréckokatolíckou matrikou je kniha pokrstených Gréckokatolíckeho farského úradu v Osadnom v okrese Humenné. Táto matrika je kompletne dochovaná od roku 1735.

Matrika pokrstených Gr. kat. farského úradu v Osadnom (5)

Špecifikom gréckokatolíckych matrík bolo, že mnohí kňazi viedli výlučne matriku pokrstených. Dokonca ešte aj v roku 1749 konštatuje protokol Barkóczyho vizitácie v sekcii venovanej gréckokatolíkom nasledovné: „Matriky opatrujú veľmi zriedkavo a do nich týmto spôsobom zapisujú len pokrstených.“(6)

Najstaršie zväzky gréckokatolíckych matrík bývali spravidla písané v cirkevnoslovanskom jazyku v cyrilike. Na prelome 18. a 19. stor. dochádza k plynulému presunu k latinčine, ktorú neskôr v 40. rokoch 19. stor. vystriedala maďarčina. V porevolučných 50. rokoch však v dôsledku Bachovho absolutizmu zaznamenávalo mnoho kňazov matriku azbukou v ruštine. Rakúsko – uhorské vyrovnanie v r. 1867 spôsobilo opätovný návrat maďarčiny do jednotlivých zápisov. Maďarčinu do konca 19. stor. vystriedala na niektorých miestach ešte raz latinčina, následne sa kňazi povinne vrátili k používaniu maďarského jazyka. Po vzniku samostatnej Československej republiky sa duchovenstvo na mnohých miestach rozhodlo pre používanie ruštiny. 

Príklad matriky písanej azbukou v druhej polovici 19. stor. GKFÚ Ruské Pekľany (7).

Zaujímavý je aj osud samotných matričných kníh. Z celkového počtu 200 gréckokatolíckych farských úradov v územnej pôsobnosti Štátneho archívu v Prešove sa kompletná matričná kniha zachovala iba v prípade 77 farností, čo predstavuje 38,5 % farských matrík. Každému zo zvyšných 123 farských úradov chýba v priemere 59 rokov starších matričných záznamov.

Významná väčšina stratených matričných kníh bola zničená počas bojov v 1. a 2. svetovej vojne. Množstvo gréckokatolíckych fár totiž sídlilo v priestore Duklianskeho priesmyku, kde sa počas oboch svetových vojen odohrávali kruté boje, ktoré vyústili v zničenie veľkého množstva dedín spolu s drevenými chrámami a farami. Údaje od pamätníkov naznačujú, že časť matrík mohlo so sebou odniesť prechádzajúce vojsko ako vzácny suvenír z bojov v ďalekých krajoch. 

Ďalšie matričné knihy, ktoré dokázateľne „prežili“ druhú svetovú vojnu, sa stratili po tom, čo bola Gréckokatolícka cirkev v roku 1950 zrušená a jednotlivé farské úrady boli obsadené Pravoslávnou cirkvou. 

Kde hľadať stratené matriky

Časť chýbajúcich matričných kníh mohla prežiť zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950, a pravdepodobne mohla byť ukrytá veriacimi v jednotlivých obciach. Neraz sa stane, že sa vzácna úradná kniha nájde na zaprášenej povale, na mieste, na ktorom by ju nik nehľadal. Nájdenie takýchto kníh však bude skôr zázrakom než systematickým odkrývaním stratených kníh.

Akousi nádejou pre šarišské gréckokatolícke farnosti (najmä) z oblasti Duklianskeho priesmyku sa javia matričné druhopisy, ktoré sa povinne začali viesť na území Šarišskej stolice v roku 1827. Pozornejší bádateľ si všimne, že zachované a digitalizované druhopisy zo Štátneho archívu v Prešove začínajú od roku 1860. 

Štátny archív v Prešove, údaj o zachovaných druhopisoch z r. 1829.

Existuje pritom šanca, že staršie druhopisy sa môžu nachádzať vo fonde Šarišská župa, písomnosti 1824 – 1849 a Šarišská župa, 1850 – 1859. Prvý z menovaných fondov sa aktuálne odborne spracúva, pričom doteraz boli vo fonde identifikované napr. druhopisy cirkevných matrík z Toplianskeho okresu za r. 1827 a druhopisy z Makovického okresu za rok 1829 (16). Druhý z uvedených fondov je t. č. kompletne nespracovaný, tzn. pre bežného bádateľa nie je prípustný akýkoľvek výskum v tomto fonde. Neostáva nám teda iné, než počkať, či sa stratené matriky podarí v Štátnom archíve v Prešove v budúcnosti nájsť.

Druhopis matriky Gr. kat. farského úradu Vápeník z r. 1829

Súpis zachovaných a zničených gréckokatolíckych matrík

Sídlo farnostiOkresFarnosť viedla matriky od rokuV Štátnom archíve v Prešove sú zachované matriky od rokuZoznam matrík chýbajúcich v Štátnom archíve v PrešovePoznámkaMožná existencia chýbajúcej matriky?
AndrejováBJ17521831N, S, Z 1752-1830ešte v r. 1931 existovaliÁNO
BajerovceSB17701825N, S, Z 1770-1824 ÁNO
BanskéVT18171817S, Z 1817-1831 ÁNO
BecherovBJ18191819žiadnez fil. Regetovka a OndavkaNIE
BecherovBJ17851841N 1785-1840, S 1810-1863, Z 1810-1818 NIE
BelovežaBJ17531753žiadne NIE
BežovceSO17891789žiadne NIE
Blatné RevištiaSO17761832N 1776-1835, S 1776-1833, Z 1776-1831 ÁNO
BlažovPO17401812N, S, Z 1740-1811 ÁNO
BodružalSK17801823N, S, Z 1780-1822čiastočne poškodenú matriku ukradli počas vojnyNIE
BokšaSP18071819N 1807-1818, S, Z 1807-1845 ÁNO
BorovML17941811S 1794-1816, Z 1794-1810 ÁNO
BrezničkaSP1754N, S, Z 1754-1895zničené v období 1. sv. vojnyNIE
BrusnicaSP17981831N 1798-1830, S 1797-1832, Z 1797-1830 NIE
BrusnicaSP17681831N, S, Z 1768-1796pravdepodobne zničené v období 2. sv. vojnyÁNO
CabovVT18101882N, S, Z 1810-1881zničené v období 2. sv. vojnyNIE
CerninaSK17521752žiadne NIE
CigeľkaBJ17791809N 1779-1808, S, Z 1779-1809 ÁNO
ČabalovceML1800N, S, Z 1800-1895zničené v období 1. sv. vojnyNIE
ČabinyML17991799žiadne NIE
ČemernéVT17971831N, S 1797-1830 NIE
ČemernéVT17971831Z 1797-1830 ÁNO
ČertižnéML17921819N 1792-1818, S, Z 1792-1820 ÁNO
ČičarovceMI17891789žiadne NIE
ČičavaVT17871787žiadne NIE
ČirčSL17531753žiadne NIE
ČukalovceSV17801882N, S, Z 1780-1881 ÁNO
ĎačovSB17771844N, S, Z 1777-1843 ÁNO
DavidovVT17261780N, S, Z 1726-1779 ÁNO
DrienicaSB18141846N, Z 1814-1845, S 1814-1859 ÁNO
DrienicaSB17631814N, S, Z 1763-1813v r. 1890 sa už nespomínajúÁNO
DubováSK1752N, S, Z 1752-1895 ÁNO
DúbravkaMI17941807Z 1794-1806 ÁNO
DúbravkaMI17601807N 1760-1806, S 1756-1806 NIE
ĎurďošVT17601847N, S, Z 1760-1846 ÁNO
FalkušovceMI17861786žiadne NIE
FuliankaPO17611819N, S, Z 1761-1818 ÁNO
GeraltovBJ17791800N, S, Z 1779-1799 ÁNO
HaburaML18041894N, S, Z 1804-1893 ÁNO
HanigovceSB17371791N, S, Z 1737-1790farnosť presunutá do ĽutinyÁNO
HavajSP18091826N, Z 1809-1825, S 1809-1834z fil. Malé StaškovceÁNO
HavajSP17811885N, S, Z 1781-1884 ÁNO
HažínMI18061806žiadne NIE
HlinnéVT17861852N, S, Z 1786-1851zničené v období 1. sv. vojnyNIE
HlivištiaSO17801834N, S, Z 1780-1833 NIE
HostoviceSV17731861N 1773-1860, S 1773-1895, Z 1773-1886zničené v období 2. sv. vojnyNIE
HrabovčíkSK18701870žiadnematriky od r. 1812 zničené v období 2. sv. vojnyNIE
HrabskéBJ18301830žiadnestaršie matriky zničené pred r. 1851NIE
HradiskoPO18081808žiadne NIE
HumennéHE17681768žiadne NIE
Humenský RokytovHE18421871N, S, Z 1842-1870 ÁNO
ChmeľováBJ17581758žiadne NIE
ChoňkovceSO17921792žiadne NIE
IňačovceMI18111811žiadne NIE
JasenovHE18261880N, S, Z 1826-1879 ÁNO
JovsaMI17671767žiadne NIE
Kalná RoztokaHU18201820žiadne NIE
KečkovceSK1789N, S, Z 1789-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
KlenovPO17521825chýba torzo matriky od r. 1752torzo matriky sa spomína ešte v r. 1948ÁNO
KlenováSV17861842N, S, Z 1786-1841 NIE
KlokočovMI17731822N, S, Z 1773-1821 ÁNO
KobylniceSK18281862N, S, Z 1828-1861 NIE
KolonicaSV18341890N, S, Z 1834-1889 ÁNO
KoromľaSO18081834N, S, Z 1808-1833 NIE
KorunkováSP1754N, S, Z 1754-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
Krajná BystráSK1776N, S, Z 1776-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
Krásny BrodML18201820žiadnez fil. Rokytovce od r. 1775NIE
KrášokMI18021802žiadne NIE
KružlovBJ17641819N 1764-1818, S, Z 1764-1824 ÁNO
KružlováSK1758N, S, Z 1758-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
KurovBJ18271827žiadnestaršie matriky zničil požiar pred r. 1851NIE
KyjovSL18151815žiadne NIE
LadomirovSV17931829S 1793-1828zničené v období 2. sv. vojnyNIE
LadomirováSK17781875N, Z 1778-1895, S 1778-1874, Z 1778-1895 ÁNO
LastomírMI18901890žiadne NIE
LaškovceMI17771875N, S, Z 1777-1874 ÁNO
LegnavaSL17701770žiadne NIE
LekárovceSO17921792žiadne NIE
LivovBJ17891789žiadne NIE
LomnéSP1770N, S, Z 1770-1895v r. 1931 zachované matriky od r. 1832ÁNO
ĽubovecPO 1905→  →  →pozri Ruské Pekľany, tam farnosť sídlila do r. 1905
LukovBJ17261736N 1726-1735, S 1726-1758, Z 1726-1756 NIE
ĽutinaSB17911791žiadnez fil. HanigovceNIE
ĽutinaSB17661786N 1766-1804, S, Z 1766-1785 ÁNO
MalcovBJ17691769žiadne NIE
Malý LipníkSL18341858N 1834-1857, S 1825-1866 NIE
MarkovceMI18271827žiadne NIE
MaškovceHE17701770žiadne NIE
MatiaškaVT17731835chýba torzo matriky od r. 1773 ÁNO
Maťovské VojkovceMI18131813žiadne NIE
MatysováSL17731834N, S, Z 1773-1833ešte v r. 1931 existovaliÁNO
MedvedieSK17871813Z 1787-1812 ÁNO
MedzilaborceML17791831N 1779-1830, S 1779-1840, Z 1779-1831ešte v r. 1948 existovaliÁNO
MichalovceMI17951795žiadne NIE
MiklušovcePO17181785N, S, Z 1718-1784 ÁNO
MikováSP17731885N, S, Z 1773-1884 ÁNO
MikulášováBJ17521798N, S, Z 1752-1797 ÁNO
MiňovceSP17531842N, S, Z 1753-1841v r. 1931 sa spomína matrika od r. 1801ÁNO
MlynárovceSK18401860S, Z 1840-1859 ÁNO
MlynárovceSK18181840N, S, Z 1818-1839ešte v r. 1931 existovaliÁNO
Nechválová PoliankaHE18111811žiadne NIE
Nižná PisanáSK1753N, S, Z 1753-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
Nižná RybnicaSO18211821žiadne NIE
Nižný TvarožecBJ17821782žiadne NIE
Nová PoliankaSK18191819žiadne NIE
OkružnáPO18061812N 1806-1811, S, Z 1806-1819 ÁNO
OľkaML17431814N, S, Z 1743-1813v r. 1931 sa spomína matrika od r. 1814ÁNO
OrlovSL18231823žiadne NIE
OrtuťováBJ17521852N 1752-1851, S, Z 1752-1859 ÁNO
OsadnéHE17351735žiadne NIE
PakostovHE18161865N 1816-1864, S, Z 1816-1868 NIE
PčolinéSV18101810žiadne NIE
PetkovceVT18071807žiadne NIE
PetríkovceMI18121812žiadne NIE
PetrováBJ17811781N 1852-1856 ÁNO
PetrováBJ17811781S 1781-1826z fil. FričkaÁNO
PichneSV17851825N 1785-1824, S, Z 1785-1871 ÁNO
PodhoroďSO18241824žiadne NIE
PorostovMI18761876žiadne NIE
PorúbkaHE1785N, S, Z 1785-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
PošaVT17851785žiadne NIE
PrešovPO17921792žiadne NIE
PstrináSK17521831N 1752-1833, S, Z 1752-1830 ÁNO
Pusté ČemernéMI17891811N, S, Z 1789-1810 ÁNO
Radvaň nad LaborcomML17901790N 1790-1795, Z 1796-1826 NIE
RafajovceVT17941802N 1794-1824, S 1794-1801 ÁNO
Rakovec nad OndavouMI18271827žiadne NIE
RemeninyVT17861827N 1786-1843, S 1786-1826, Z 1786-1843 ÁNO
RenčišovSB17901834N, S, Z 1790-1833ešte v r. 1931 existovaliÁNO
RepejovML18181824N 1818-1830, S, Z 1818-1823 ÁNO
RešovBJ17651855N 1765-1854, S, Z 1765-1853 ÁNO
RudlovVT17971870Z 1797-1869 NIE
Ruská Nová VesPO17621762žiadne NIE
Ruská PorubaHE17501834N, S, Z 1750-1833v roku 1931 sa spomína matrika od r. 1824ÁNO
RuskéSV17991825N, S, Z 1799-1824 NIE
Ruské PekľanyPO17341812N 1734-1800starší zv. sa spomína naposledy v r. 1890ÁNO
Ruský HrabovecSO18261826žiadne NIE
Ruský KazimírVT17841826N, S, Z 1784-1825 ÁNO
SačurovVT17901882N, S, Z 1790-1881 ÁNO
SedliskáVT18071807žiadne NIE
SlavkovceMI18021802žiadne NIE
SnakovBJ18171860S, Z 1817-1859 NIE
SobošSK17971828N, S, Z 1797-1827ešte v r. 1931 existovaliÁNO
SobošSK1828N, S, Z 1828-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
SopkovceHE17681820N, S, Z 1768-1819v r. 1890 sa už nespomínajúÁNO
StakčínSV18121812žiadne NIE
StarinaHE1725N 1725-1769, S 1725-1780, Z 1725-1779zničené v období 2. sv. vojnyNIE
StrážskeMI18051805žiadne NIE
StročínSK17601760žiadne NIE
SukovML17181885N, S, Z 1718-1884 ÁNO
SvetliceML17841784žiadne NIE
SvidníkSK17501815N, S, Z 1750-1814 ÁNO
ŠambronSL17891822N, S, Z 1789-1821 ÁNO
ŠamudovceMI17751786N 1775-1785, S 1775-1793, Z 1775-1784 ÁNO
ŠapinecSK17521817N 1752-1816, S, Z 1752-1817 ÁNO
Šarišské ČierneBJ18571857žiadne NIE
Šarišské JastrabieSL17891827N, S, Z 1789-1826 NIE
Šarišský ŠtiavnikSK1799N, S, Z 1799-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
ŠemetkovceSK17521752N, Z 1860-1895, S 1861-1895z fil. OlšavkaÁNO
ŠemetkovceSK17521865N, S, Z 1752-1864zničené v období 2. sv. vojnyNIE
ŠtefanovceVT17961855N, S, Z 1796-1854 ÁNO
ŠtefurovSK18391839žiadne NIE
Tichý PotokSB18101810žiadne NIE
TopoľaSV1821N, S, Z 1821-1895 ÁNO
TopoľanyMI17791779žiadne NIE
TrhovišteMI18041804žiadne NIE
Trnava pri LaborciMI18131813S, Z 1813-1860časť matrík zničená v období 2. sv. vojnyÁNO
UbľaSV18291829žiadne NIE
ÚbrežSO18051805žiadne NIE
ÚdolSL17861827N, Z 1786-1826, S 1786-1827 ÁNO
UličSV17891789žiadne NIE
Uličské KrivéSV18321885N 1832-1888, S 1832-1886 Z 1832-1884 ÁNO
ValaškovceHE17841830Z 1784-1829farnosť zrušená v r. 1937, matriky presunuté do HumennéhoÁNO
ValkovSP17861786žiadne NIE
VápeníkSK18031803N 1842-1895, S 1845-1895, Z 1829-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
VaradkaBJ17971863N, S, Z 1797-1862staršie matriky zhoreli pred r. 1851, mladšie pred r. 1948ÁNO
VarhaňovcePO17731773žiadne NIE
Veľká DriečnaSP17731815S 1773-1814 NIE
Veľká DriečnaSP17521815N 1752-1772v r. 1890 sa už nespomínajúÁNO
Veľká PoľanaSV1806N, S, Z 1806-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE
Veľké BukovceSP17541851N, S, Z 1754-1850 NIE
Veľký SulínSL17801780žiadne NIE
VislankaSL18261842S 1826-1864, Z 1826-1841 ÁNO
VislankaSL17691826N, S, Z 1769-1825ešte v r. 1931 existovaliÁNO
VoľaMI18051805žiadne NIE
VydraňML18571857žiadnez fil. Palota od r. 1828NIE
VýravaML17771777žiadne NIE
VyškovceSP18201828N 1820-1827, S 1820-1829, Z 1820-1828 ÁNO
VyškovceSP17521820N, S, Z 1752-1819ešte v r. 1931 existovaliÁNO
Vyšná JablonkaHE17781843N, S, Z 1778-1842 ÁNO
Vyšná JedľováSK17551755žiadne NIE
Vyšná OľšavaSP18251825žiadne NIE
Vyšná RybnicaSO18131813žiadne NIE
Vyšné NemeckéSO18481848žiadne NIE
Vyšný MirošovSK18051805žiadne NIE
Vyšný OrlíkSK17521835N, S, Z 1752-1834 ÁNO
ZbojSV17871787žiadne NIE
ZbojnéML17991799žiadne NIE
Zbudská BeláHE18251825žiadne NIE
ZubnéHE17891819N, S, Z 1789-1818ešte v r. 1931 existovaliÁNO
ZvalaSV1780N, S, Z 1780-1895zničené v období 2. sv. vojnyNIE

Použité pramene

  •  Skica Užhorodského hradu: 

https://findandfollow.com.ua/hu/zahid/selo-grebinky/uzhgorodskyj-zamok-ta-zakarpatskyj-krayeznavchyj-muzej(dostupné dňa 31.01.2024)

  • ZUBKO, Peter 2009. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Košice: Vienala, 2009. 152 s. ISBN 978-80-89232-81-9
  • Drevený gréckokatolícky Chrám sv. Mikuláša: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1a_(Bodru%C5%BEal)#/media/S%C3%BAbor:Bodruzal_okres_Svidnik_Presovsky_kraj-Temple_of_St_Nicholas-1.jpg  (dostupné dňa 31.01.2024)

  • ZUBKO, Peter 2017. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 190 s. ISBN 978-80-89489-33-6
  • Matrika Gréckokatolíckeho farského úradu v Osadnom. Originál dostupný: Štátny archív v Prešove. Fond: Zbierka cirkevných matrík. Inv. č. 772. GKFÚ Osadné. Matrika narodených, sobášených a zomrelých z r. 1735 – 1805. Dostupné online:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6829-WJP?i=272&cc=1554443&cat=712822 (dostupné dňa 31.01.2024)

  • ZUBKO, Peter 2017. Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 190 s. ISBN 978-80-89489-33-6 (str. č. 112)
  • Matrika Gréckokatolíckeho farského úradu v Ruských Pekľanoch. Originál dostupný: Štátny archív v Prešove. Zbierka cirkevných matrík. Inv. č. 605. GKFÚ Ľubovec. Dostupné online: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-X3SK-WF?i=298&cc=1554443&cat=733740 (dostupné dňa 31.01.2024)

  • MIŠÍKOVÁ, Alena 2021. Šarišská župa. Písomnosti z rokov 1824 – 1849. II. diel. Prešov: Štátny archív v Prešove, 2021. Dostupné online: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/statny_archiv_v_presove/dokumenty/ap/Sarisska%20zupa%20Pisomnosti%201824-1848%20II%20diel%20(Inventar).pdf

(dostupné dňa 31.01.2024).

  • Štátny archív v Prešove. Šarišská župa. Písomnosti z rokov 1824 – 1849. Inv. č. 6047. Druhopis matriky Vápeník z r. 1829.