Zoštátnenie matričnej agendy

Genealógia
Genealógia

Matriky sa v priebehu 19. storočia stávajú predmetom intenzívnejšieho záujmu štátu. Štát neustále stupňoval zasahovanie do ich vedenia ako aj do s nimi súvisiacich záležitostí. Štátne záujmy sa tak dostávali do neustáleho rozporu s cirkvou, ktorá sa bránila proti štátnym zásahom a ona jediná si nárokovala výlučné právo disponovať s matrikami. Spory vznikali najmä v oblasti manželského práva a s tým súvisiacimi matričnými záležitosťami. Napriek pokrokovým jozefínskym reformám koncom 19. storočia manželské právo nezodpovedalo názorom buržoázie ovplyvnenej liberalizmom. Preto nastala v podmienkach rýchlo sa rozvíjajúceho kapitalizmu úprava manželského práva, ktoré sa štát snažil riešiť zákonným uznaním civilného sobáša medzi príslušníkmi rôznych vierovyznaní. Návrh tohto zákona bol však roku 1884 hornou snemovňou zamietnutý. Konflikt medzi cirkvami a štátom sa však neustále stupňoval, až sa vláde napokon na jar roku 1893 podarilo presadiť požiadavku zavedenia civilného sobáša, zavedenia civilných štátnych matrík a vyhlásenia všeobecnej náboženskej slobody. Z hľadiska vedenia matrík bolo najdôležitejšie prijatie zákonného článku č. 33 z roku 1894, ktorým boli zavedené štátne matriky. Zoštátnením matrík, cirkevné matriky síce stratili charakter úradných kníh a viedli sa už len pre vnútornú potrebu cirkvi, ale ponechala sa im hodnovernosť a dôkazná sila pre vydávanie a overovanie potvrdení, vydávaných v matričných záležitostiach z obdobia do uzákonenia štátnych matrík.

V roku 1984 sa zriadili štátne matričné obvody, v sídlach ktorých štátni matrikári viedli v úradnej reči matriky narodených, zomrelých a sobášených. Minister vnútra menoval štátnych matrikárov. Štátni matrikári boli povinní okrem matrík viesť aj ich duplikáty, ktoré na konci každého roka posielali príslušnej municipálnej vrchnosti. Po každom 10 roku boli povinní vyhotoviť k matrikám abecedné indexy.

Občania mali oznamovaciu povinnosť, v určenom čase mali hlásiť narodenie, sobáš alebo úmrtie. Farári boli povinní poslať zápisnice o uzavretí manželstva slúžnovským úradom, ktoré ich odstúpili štátnemu obvodnému matrikárovi na zavedenie do štátnych matrík.

One thought on “Zoštátnenie matričnej agendy

  • 27. novembra 2020 at 14:26
    Permalink

    Nie je preklep v dátume 1984? Nemá byť 1884 🙂

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *